Materiał informacyjny na XIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 22.05.2020 r.

                                                               Tuchola, dnia 13 maja 2020 r.
BR.0002.19.2020

                                   
                                                                                        Pan(i)
                                                                                        ..................................................
                                                                                        ..................................................
                                                                                         
Zwołuję XIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 22 maja 2020r. (piątek) o godz. 9.00. 

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania. 

 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu. 
 
Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1. Otwarcie sesji.       
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.       
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.      
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.       
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.        
6. Składanie zapytań i interpelacji.       
7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:   
 -     sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,  
 -     sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,   
 -     informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2019 r.,  
 -     sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2019 r.,   
 -     informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.         
8. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.         
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Tucholi.     
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki ,,Szpital Tucholski’’ Sp. z o.o. w Tucholi.     
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.     
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.     
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej.                    
14.Wnioski i oświadczenia radnych.     
15.Zamknięcie sesji.

                        Podpisała: Przewodnicząca Rady 
Dorota Gromowska 

Materiał informacyjny

 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (13 maja 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 maja 2020, 14:49:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268