Materiał informacyjny na XXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 18.06.2020 r.

Rada Powiatu 
Tucholskiego                                                               Tuchola, dnia 9 września 2020 r.
BR.0002.21.2020

                                   
                                                                                               Pan(i)
                                                                                               ............................................
                                                                                               ............................................
                                                                                                
Zwołuję XXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 9.00. 
Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania. 

   Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu. 
  
Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                         
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.        
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.         
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Tucholskiego.         
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.         
 6. Składanie zapytań i interpelacji.         
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.         
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2020 r. 
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2020 r.  
 10. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.   
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.     
 12. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań  w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.    
 13. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wody Polskie na terenie Powiatu Tucholskiego.    
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.    
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski gruntów zajętych pod drogi powiatowe od Gminy Lubiewo.     
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Tucholski działki zajętej pod drogę powiatową od Gminy Kęsowo.    
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tucholskiego służebnością przesyłu.    
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi” oraz nadania jej statutu.     
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.    
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.   
 22. Zamknięcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Powiatu
Dorota Gromowska


                       
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (9 września 2020)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 września 2020, 09:50:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 499