Materiał informacyjny na XXXII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26.11.2021 r.

Rada Powiatu go                                                               Tuchola, dnia 17 listopada 2021 r.
BR.0002.32.2021

                                   
                                                                                      Pan(i)
                                                                                      ................................................
                                                                                      ................................................
                                                                                       
Zwołuję XXXII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 9.00.

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.   Otwarcie sesji.                       
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.         
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.         
4.   Przyjęcie protokołu z XXXI  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.         
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.         
6.   Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego. Informacja o stanie środowiska, w tym o zanieczyszczeniach obszaru Powiatu Tucholskiego.         
7.  Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.   
8.  Cele i zadania realizowane przez instytucje działające na rzecz rolnictwa w Powiecie Tucholskim.   
 - Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR  w Tucholi o zadaniach realizowanych przez jednostkę na terenie Powiatu Tucholskiego.  
  -  Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie Powiatu przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.   
  -  Działania Powiatowej Izby Rolniczej w Tucholi na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie.         
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.     
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.     
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2021.     
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.     
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi.     
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego służebnością przesyłu.     
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego.     
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.     
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Tucholski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022.     
18.Składanie zapytań i interpelacji.     
19.Wnioski i oświadczenia radnych.     
20.Zamknięcie sesji.

                                                                                           Podpisała: Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                                                                 Dorota Gromowska


                       

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (17 listopada 2021)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (18 listopada 2021, 14:39:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224