21

Protokół nr  21/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 14 lutego 2005 r. w Śliwicach

Obecni według listy obecności oraz: p. Małgorzata Śmieszna - Agencja Rynku Rolnego w Bydgoszczy, p. Krzysztof Łukaszewicz - Powiatowy Inspektor Weterynarii, p. Wojciech Kujawa - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, p. Antoni Lewandowski - kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Tucholi, p. Gizela Jączyńska - przewodnicząca Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, p. Jerzy Bogusławski - Wójt Gminy Śliwice, Radni Rady Gminy Śliwice, sołtysi sołectw z Gminy Śliwice, przedsiębiorcy.

Posiedzenie Komisji zostało zorganizowane wspólnie z Radą Powiatową Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi.

Tematem posiedzenia było przedstawienie informacji o aktualnych problemach rolnictwa i rolników powiatu tucholskiego.

Pani Małgorzata Śmieszna omówiła prawne aspekty obrotu kwotami mlecznymi.
Pan Krzysztof Łukaszewicz omówił rolę i zadania Inspekcji Weterynaryjnej po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Pan Tadeusz Zaborowski kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił informację na temat bieżącej działalności Agencji, wykonywanych zadaniach i złożonych wnioskach.
Pan Wojciech Kujawa - przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  poinformował o aktualnych przepisach prawa budowlanego dotyczących inwestycji w gospodarstwach rolnych i wymagań, które trzeba spełnić.
Pan Antoni Lewandowski poinformował o zmianach organizacyjnych i nowych zasadach działania w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Pani Gizela Jączyńska omówiła bieżące sprawy Izby Rolniczej oraz wskazała problemy rolników Powiatu Tucholskiego po wejściu do Unii Europejskiej.
Pan Jerzy Adamczak - Przewodniczący Komisji - poinformował o zakresie działalności Komisji, złożył deklarację współpracy między organizacjami i związkami związanymi z rolnictwem na terenie powiatu.

Na posiedzeniu ustalono, że zostaną wypracowane wnioski, które zostaną zaprezentowane w maju na kolejnym spotkaniu w Lubiewie.

Na tym protokół zakończono.

                                                Protokołował:                Przewodniczący Komisji

                                                                                      Jerzy Adamczak

metryczka


Wytworzył: Jerzy Adamczak (14 lutego 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (25 lipca 2005, 13:49:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2460