25

Protokół nr 25/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 13 września 2005 r.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz Pani Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych, Pan Jan Przybysz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, Pan Krzysztof Babiński – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Tucholi, Pan Tomasz Skałecki – Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody (w zastępstwie za Pana Stanisława Rzepińskiego – Zastępcę Naczelnika Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody), Pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
2.      Realizacja uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2005 r.
3.      Informacja o funkcjonowaniu szkół rolniczych i leśnych.
4.      Ocena edukacji ekologicznej.
5.      Informacja Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
6.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący  - otworzył posiedzenie. W związku z tym, że na miesiąc październik jest zaplanowana debata rolnicza Przewodniczący poprosił o propozycje jak przeprowadzić  debatę, żeby ta debata przyniosła wnioski.
 
Ze względu na obecność zaproszonych gości Przewodniczący zaproponował, aby rozpocząć od punktu 3 porządku obrad.
Ad. 3
Przewodniczący – poprosił Panią Wrębel i Pana Przybysza o przedstawienie informacji o tym, jakie zmiany zaszły w szkole od nowego roku szkolnego i jakie są plany na przyszłość.
p. J. Przybysz – otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Środowiska w sprawie rezygnacji z przejęcia szkół leśnych. Jest w nim zawarta deklaracja wsparcia finansowego szkół leśnych w zakresie dydaktyki i dofinansowania praktyk. Od października rusza kierunek leśnictwo w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem. Chcieliśmy utworzyć szkołę rolniczą wieczorową i zaoczną, ale nie było chętnych. Osoby te mogą uczestniczyć w zajęciach szkoły uzupełniającej lub policealnej. Powstanie jedynie w Śliwicach, bo tam jest 39 zgłoszeń. Przymierzamy się do otwarcia Technikum Rolniczego w Kamienicy.
p. R. Wrębel – w bieżącym roku szkolnym są 43 oddziały i nasza szkoła  ma największą liczbę uczniów spośród tucholskich szkół, czyli 1260 uczniów. W internacie mieszka 422 uczniów. Szkoła zatrudnia 112 nauczycieli, licząc w tym internat. W tym roku utworzono 3 oddziały I klasy Technikum Leśnego (zawsze były 4 klasy), ze względu na to, że zawsze później i tak zmniejszała się liczba uczniów w klasach. W tym roku rusza jedna klasa Technikum Architektury Krajobrazu. Niewiele jest takich szkół na naszym terenie. Uczniowie mają projektowanie, architekturę przestrzenną, budownictwo, projektowanie komputerowe. Dużo osób jest spoza powiatu, nawet są osoby z Olsztyna. Podjęliśmy decyzję o utworzeniu 4-letniegoTechnikum Rolniczego. Jest zapotrzebowanie na taką szkołę na naszym terenie. W Kamienicy nie ruszyło Technikum Żywienia i można by uruchomić klasę dwukierunkową: żywienia i rolniczą. Powinniśmy stworzyć taką szansę, bo na nowo jest zainteresowanie, a kadrę mamy.
W bazie szkoły rozpoczął się remont II piętra, położono polbruk do sali WF. Jest też remont w bloku B, który robi Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Na II piętrze będzie 5 sal i tam zostaną przeniesione sale z bloku B. Tam zostanie 1 sala specjalistyczna. Do remontu jest III piętro i tam też będzie pomieszczenie dla orkiestry. Sale w bloku B będą przekazane dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem na zasadach współpracy i wymiany. Remonty te potrwają do listopada i z pewnością będzie to utrudnieniem dla nas. Dnia 17 września będzie obchodzony jubileusz 40-lecia Technikum Leśnego. Wchodzimy obecnie w egzamin zewnętrzny. W tym roku jedna klasa zdawała. Jesteśmy zadowoleni. Wyniki w skali województwa są dobre. Egzamin musiał odbyć się w Gronowie. Dopiero teraz ukazały się informatory jak to ma być prowadzone, a te szkoły funkcjonują już 4 rok. Jest 150 osób, które będą zdawać ten egzamin. Szkoła złożyła wniosek o wymianę w ramach SOKRATESA, ale nie otrzymaliśmy środków i nie znam przyczyn takiej decyzji. Jest realizowany program Leonardo da Vinci. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia w wykonaniu budżetu.
p. J. Przybysz – wszyscy dyrektorzy szkół twierdzą, że nie ma zagrożenia w wykonaniu budżetu.
p. R. Wrębel – byliśmy jedyną szkołą, która nie otrzymała środków na praktyki dla nadleśnictw i mam dyskomfort z tego powodu. Z 13 szkół nie otrzymała tylko nasza.
p. T. Zaborowski – to, że nie otrzymaliśmy środków na praktyki, to wina leży po stronie zarządu lasów, bo nie ujęli tego w budżecie.
p. R. Wrębel – nie do końca to tak jest. Postępowali z literą prawa. Wyszacowali te koszty teraz i dyrektor może na nich te środki zcedować.
p. T. Zaborowski – należało to wpisać w koszt bez względu na to czy te środki wpłyną , czy nie.
p. R. Wrębel – dostałam informację, że w dniu dzisiejszym nie mogą już złożyć tych wniosków, bo nie zostało to zaplanowane.
p. J. Przybysz – będzie przygotowane stanowisko szkół w sprawie finansowania praktyk i pomocy programowej.
p. J. Kiedrowski - to decyzja ministerstwa, że nie będzie przejęcia szkół przez ministerstwo, nie jest to wina Zarządu, gdyż nie została przejęta żadna placówka. Czy opinia, że to źle, że nie będzie przejęcia nadal obecnie funkcjonuje?
p. R Wrębel – w szkole nikt się tym nie zajmuje. Tuchola miała być przejęta jako 1 z 6 szkół, których na pewno to przejęcie miało dotyczyć.
p. J. Kiedrowski – czy to byłoby dobre dla szkoły, czy nie? Mówiła Pni o tych danych, że placówka się rozwija. Jest to prawidłowe funkcjonalnie. Szkoła ma duże zatrudnienie. Były trudne czasy i teraz, kiedy powiat rozwiązał te problemy, to jakby wbito klin podejmując kwestię przejęcia szkoły leśnej. Dla mnie na koniec roku było prezentem, że ta subwencja się zbilansowała.
p. J. Przybysz – gdyby minister od początku był dobrze poinformowany o sytuacji szkolnictwa leśnego, to rozmowy toczyłyby się inaczej. W szkolnictwie ponadgimnazjalnym przyjęliśmy ponad 100 osób spoza powiatu. Możemy spodziewać się, że subwencja będzie na poziomie tego roku.
Przewodniczący – wyrażam swoją radość z powodu powstania Technikum Rolniczego, bo rolnik musi dziś być dobrze przygotowany.
p. T. Zaborowski – chciałbym się dowiedzieć czy Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem partycypuje w kosztach utrzymania Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych i Liceum Ogólnokształcącego.
p. J. Przybysz - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem partycypuje w kosztach utrzymania poprzez sfinansowanie remontu w budynkach tych szkół.
 
Ad. 4
p. R. Wrębel – byliśmy organizatorem Centralnej Olimpiady Edukacji Ekologicznej, za co otrzymaliśmy nagrodę. Szkoła jest zaangażowana w akcje organizowane na terenie powiatu przez Tucholski Park Krajobrazowy i inne instytucje. Nasi uczniowie sprzątają teren wokół wysypiska śmieci. Grupa sokolników i ornitologów zajmuje się propagowaniem ochrony przyrody poprzez prelekcje w szkołach nie tylko na terenie naszego powiatu. Organizujemy Olimpiadę Wiedzy o Ptakach Drapieżnych obejmującą zasięgiem całe województwo.
p. T. Skałecki – działalność naszego wydziału związana jest przede wszystkim z dysponowaniem środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nie wygląda to dobrze, bo Urząd Marszałkowski nie przekazuje od niedawna środków. Odmawiamy więc wszystkim, którzy proszą o partycypowanie w kosztach, i angażujemy się osobowo. Obecnie jest organizowany konkurs ekologiczny dla firm, polegający na segregacji śmieci. Jest to konkurs, który jest organizowany jednocześnie przez nasz powiat i powiat w Tarnowskich Górach. Organizujemy akcję sprzątania świata. Na ten cel pożyczyliśmy pieniądze z edukacji. Bierzemy udział personalnie w Dniu Ziemi i innych imprezach.
Przewodniczący – zwraca uwagę, że należałoby przeanalizować, jakie są zagrożenia na terenie naszego powiatu i podjąć działania w tym zakresie.
 
Ad. 5
p. K. Babiński – nie zmalała potrzeba kursów w zakresie ochrony roślin. Mamy kolejny rok, w którym zanotowaliśmy spadek upraw nasion. Materiał siewny nie jest taki drogi, jest na poziomie zeszłego roku. Na naszym terenie rolnictwo jest ekstensywne. Przez dopłaty spada zainteresowanie jakością. Tylko ok. 20% rolników korzysta z dobrej jakości materiału siewnego. Były propozycje, aby dopłacać za obszary obsiane dobrym materiałem siewnym, ale pomysł upadł. Drastycznie spadła produkcja ziemniaka. Jest to spowodowane zapisem w traktacie akcesyjnym dotyczącym chorób.
 
Ad. 1
Przewodniczący – poprosił Panią Skarbnik aby przedstawiła informację dotyczącą realizacji budżetu.
p. K. Siniło - przedstawiła informację, która znajduje się w załączeniu do protokołu.
p. T. Zaborowski – zrównoważenie budżetu będzie wynikało z dodatkowych dochodów czy z oszczędności? Nie otrzymujemy środków na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i mam pytanie jak Zarząd widzi rozwiązanie tego problemu?
p, K. Siniło – w oświacie były inwestycje i w wyniku przetargów okazało się, że potrzeba środków na te inwestycje jest mniejsza. Tam są oszczędności.
p. T. Zaborowski – zbyt pochopnie wyrzuciliśmy tą inwestycję drogową. Dlaczego oszczędności w inwestycjach nie mogą być przeznaczone na tą inwestycję drogową.
p. K. Siniło – te środki mają być przeznaczone na sfinansowanie przebudowy Szkoły Specjalnej.
p. J. Kiedrowski – nasze zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 14%. To pozwala na zaciągnięcie kredytów na inne inwestycje. Nie mam uwag do wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku. To, że wpływy były wyższe nie było naszą zasługą, tylko wynikiem zaistniałej sytuacji.
p. T. Zaborowski – co ze środkami na spółki wodne?
p. K. Siniło – jeżeli wpłyną środki z funduszu ochrony środowiska, to zostaną one uruchomione.
Przewodniczący – zaproponował, aby skierować pismo do Zarządu w sprawie dofinansowania spółek wodnych.
 
Komisja ustaliła treść pisma do Zarządu powiatu w brzmieniu: Na posiedzeniu w dniu 13 września 2005 r. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska poruszyła sprawę złej sytuacji finansowej i organizacyjnej spółek wodnych. W związku z tym Komisja zwraca się z prośbą o dofinansowanie spółek na terenie naszego powiatu ze względu na zaistniałą sytuację.
p. K. Siniło – środki z Powiatowego Funduszu Geodezyjnego w  wysokości 150 tys. zł mają być przeznaczone na inwestycję polegającą na adaptacji budynku dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na sesję jest przedstawiony projekt uchwały naprawczej w sprawie poręczenia dla szpitala. Musi zostać podjęta uchwała naprawcza, gdyż Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że w uchwale poręczenia nie może być wskazane na czyją rzecz ma zostać udzielone poręczenie.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze 2005 roku.
Ad. 2
p. J. Kiedrowski – działanie jest prawidłowe. Uchwały są wykonywane, a jeśli nie mogą być wykonane podejmowane są uchwały o ich wygaśnięciu.
p. T. Zaborowski – nasze działanie to podejmowanie uchwał, a potem ocena ich realizacji. Proszę Pana Przewodniczącego żeby, jeśli są projekty uchwał inwestycyjnych lub o dużym kalibrze, zwrócił na to uwagę. Rada jest zbyt często wprowadzana w maliny. Chciałbym, aby więcej uwagi zwrócić na to co jest zmieniane w budżecie. Tam, gdzie  inwestycje są zakończone, powinna być zmiana budżetu i to rada powinna decydować, w którą stronę ma nastąpić przeniesienie. Proszę o przeanalizowanie projektów uchwał przed ich poddaniem pod obrady sesji.
p. J. Kiedrowski – każda uchwała przechodzi przez pracę komisji i na każdym etapie jest możliwa zmiana lub jej usunięcie z porządku obrad. Przed podjęciem uchwały przedstawiane jest stanowisko komisji. Jeśli uchwała została podjęta to poczekajmy na jej realizację.
Przewodniczący – jeżeli wprowadzamy coś, to wymaga to przygotowania radnych. Projekt uchwały powinien być opracowywany w dłuższym okresie czasu.
 
Ad. 6
Przewodniczący – zaproponował, żeby przesunąć na listopad debatę rolniczą, która jest zaplanowana na październik. Komisja musi przyjąć założenia i zostanie to zrealizowane w październiku. Na debacie będzie obecne znaczne gremium i jest dużo zmian, więc trzeba dobrze to przygotować. Przewodniczący prosi więc o propozycje jak przeprowadzić tą debatę, żeby ta debata przyniosła wnioski.
p. Z. Kolczyk – jeśli chodzi o przedstawianie materiałów na sesję to jest to regulowane przez przepisy.
p. T. Zaborowski – jeżeli coś jest ujęte do planu wieloletniego to powinno być realizowane i nie powinno być zmieniane co chwilę. Uchwała w sprawie budowy DPS nie była uzasadniona, a informacje były na następnej sesji i okazało się, że miał on być budowany na skrzyżowaniu instalacji.
p. J. Kiedrowski – zgadzam się, że powinno to być przeanalizowane czy bardziej się opłaca budowa, czy dostosowywanie. Należy tu przeanalizować koszty.
p. Z. Kolczyk – programy wieloletnie muszą być zmieniane, bo zmieniają się warunki.
p. T. Zaborowski – nie o to mi chodziło. Widzę, że nie zostałem dobrze zrozumiany.
 
Na tym protokół zakończono.
 
             Protokołowała                                                              Przewodniczący Komisji
 
            Katarzyna Knieć                                                                  Jerzy Adamczak


Wytworzył: Katarzyna Knieć (13 września 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (3 listopada 2005, 11:28:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1335

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij