31

Protokół nr 31/2006
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 25 kwietnia 2006 roku

Obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecności oraz Pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2005 rok.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Krystynę Siniło i przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu.
p. K. Siniło – poinformowała, iż budżet powiatu na dzień 31.12.2006 r. po stronie dochodów wyniósł 36.748.233 zł. Z czego dochody własne wyniosły 6.538.421 zł, dotacje celowe 5.613.823 zł, a subwencje 24.595.989 zł. Planowany budżet w kwocie 36.748.233 zł po stronie dochodów został ostatecznie wydatkowany w kwocie 37.265.867 tj. w 101,41 %. Po stronie wydatków planowany w kwocie 36.748.233 zł został wykonany w kwocie 35.420.250 zł tj. w 96,39%. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wynosi 1.845.617 zł stanowi nadwyżkę budżetową 2005 roku. Dochody własne zostały wykonane w 109,79% i wyniosły ostatecznie 7.178.833 zł. W porównaniu do roku poprzedniego są wyższe o 1.544.433 zł. Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z opłaty komunikacyjnej stanowiące 34,52% oraz wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki bieżące i inwestycyjne planowane na kwotę 36.748.233 zł zostały zrealizowane w 96,39%. Dochody uzyskane z Unii Europejskiej wyniosły 1.403.461 zł łącznie z dochodami własnymi wyniosły 1.622.599 zł. Zostały one przeznaczone na budowę drogi Iwiec – Wełpin oraz stypendia unijne dla uczniów. Zadłużenie powiatu wynosi 4.333.338 zł z czego 3.000.000 zł to obligacje i 1.333.338 zł kredyty. Na obligacje składają się - 2.500.000 zł na termomodernizację i 1.000.000 zł na drogi. W ubr. powiat spłacił 500 tys. zł z obligacji. W tym roku obligacje spłacić trzeba będzie na kwotę 600 tys. zł. Z termomodernizacji widoczna jest już oszczędność w kwocie 200 tys. zł w porównaniu wydatków na energię cieplną z roku 2004 i 2005.
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania?. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko wydać pozytywną opinię. Taką opinię wydała Komisja Rewizyjna, która zajmowała się dogłębnie tym tematem.

Wniosek Komisji:
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Tucholskiego na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2006 roku pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2005, przychylając się do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                             Jerzy Adamczak

 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (25 kwietnia 2006)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (11 maja 2006, 13:17:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1557