-

Protokół nr 6/2003
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 11 czerwca 2003 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Regina Wrębel - dyrektor ZSLiA, p. Stanisław Rzepiński - Z-ca Naczelnika WGGNiZP, p. Jan Przybysz - Naczelnik WEZKiKF, p. Katarzyna Cieślińska - przedstawiciel ARiMR, p. Gizela Jączyńska - Przewodnicząca Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, p. Zygmunt Kiersznicki - przewodniczący Komisji Rolnictwa… Rady Miejskiej w Tucholi, p. Marian Olejnik - przewodniczący Komisji Rolnictwa… Rady Gminy w Kęsowie.

Tematyka posiedzenia:
1. Funkcjonowanie szkół rolniczych i leśnych.
2. Inicjatywa utworzenia filii ATR w Bydgoszczy.
3. Zadania edukacji ekologicznej.
4. Funkcjonowanie i zadania Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
5. Ocena wykorzystania funduszy SAPARD przez samorządy i rolników. Rola ODR w tym zakresie.
6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji, powitał zaproszonych gości.
Ad. 1.
p. R. Wrębel - stwierdziła, że funkcjonowanie szkół rolniczych i leśnych nie może odbywać się w oderwaniu od rzeczywistości i od środowiska Szkoła prowadzi edukację zarówno młodzieży jak i dorosłych. Szkoła stara się wprowadzać nowe kierunki, na które jest zapotrzebowanie. Nowy kierunek - agrobiznes - cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem. Absolwenci szkół zawodowych mogą uzupełniać swoje wykształcenie w technikach. Powstaje szkoła policealna w systemie zaocznym. Będzie to szkoła nieodpłatna. Szkoła dąży do tego, aby absolwenci sami tworzyli nowe miejsca pracy. Żaden uczeń nie powinien mieć problemu z tworzeniem wizerunku formy. Szkoła stara się również, aby uczniowie włączyli się w rozwój naszego środowiska. Współpracują z bardzo dobrymi zakładami. Wypracowany został również sposób współpracy z nadleśnictwami, z instytucjami i organizacjami rolniczymi. Szkoła otrzymuje informacje o wszystkich szkoleniach i spotkaniach. Jest bardzo dobry przepływ informacji. Młodzież uczestniczy w wielu spotkaniach. Jeżeli chodzi o edukację dorosłych, to przeprowadzono wiele kursów, przy udziale środków z AWRSP, z informatyki, małej przedsiębiorczości, rachunkowości, żywienia turysty itp. Bardzo dobrze układa się współpraca z Przedsiębiorstwem Rolniczym w Wieszczycach. Poprosiła, aby poinformować, jeżeli byłyby jakieś oczekiwania i potrzeby odnośnie organizacji spotkań tematycznych.
p. J. Przybysz - na temat Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych można mówić dużo. Nie jest uprawniony jeszcze do oceny pracy tych szkół. Jednak praca tych szkół jest tak dynamiczna, że sukcesy same wychodzą na zewnątrz. Trzeba też patrzeć na te szkoły z perspektywy czasu. Sprawa kształcenia rolniczego powinna nam leżeć na sercu. Jest coraz mniej chętnych do kształcenia rolniczego. Z programów Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w miasteczkach do 20.000 mieszkańców będą promowane szkoły rolnicze. Naszym zadaniem jest zachęcanie młodzieży do takich szkół. Zupełnie odwrotna sytuacja występuje w szkolnictwie leśnym. Zachęty dla młodzieży są różne. Szkoła wyszła z inicjatywą wejścia do klubu najlepszych szkół. W tym celu zebrano wszystkie sukcesy szkoły. Szkoła czyni starania również, aby powstał w jej murach zamiejscowy oddział ATR w Bydgoszczy. Jest tylko jeden warunek, abyśmy nie musieli do tego dokładać.
Przewodniczący - uważa, że od kilku lat działalność szkół rolniczych zeszła na inne tory. Nastąpiło otwarcie szkoły na szeroką współpracę. Przedsiębiorstwo w Wieszczycach ceni sobie dobrą współpracę ze szkołą i panią dyrektor. Uważa, że chyba to nie jest złe, że mniej młodzieży chce się uczyć w szkołach rolniczych. Ponadto jest zdania, że zmiana układu organizacyjnego szkół przyniosła dużą poprawę.
p. Z. Kiersznicki - statuty gmin i regulaminy bardzo skromnie mówią o tym, co Komisje rolnictwa powinny robić. Dlatego składam pozytywne ukłony w stronę pana Adamczaka. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie uczniów, to obecnie jest niż demograficzny, a poza tym młodzi rolnicy nie wiedzą co ich czeka. Stąd mniejsze zainteresowanie szkołami rolniczymi. Jakiś czas temu zastanawiano się czy nie warto zrobić w każdej szkole średniej zaplecza w postaci gimnazjum. Do chwili obecnej jedynie Zespół Szkół Ogólnokształcących korzysta z tego. Zapytał, ilu uczniów szkoły leśnej jest z powiatu tucholskiego a ilu z poza powiatu, i jak to wygląda w szkole rolniczej. Czy szkoła śledzi ilu uczniów dostaje się na studia ?
p. R. Wrębel - w Techniku Leśnym 53 uczniów to mieszkańcy powiatu tucholskiego. Pozostali w liczbie ponad 400 osób to osoby z poza powiatu. W całości uczniów 240 osób pochodzi z miasta o 206 ze wsi. W technikum agrobiznesu i mechanizacji rolnictwa większość uczniów pochodzi z powiatu tucholskiego. 2/3 z nich to mieszkańcy wsi, reszta to mieszkańcy Tucholi. Na studia dostaje się około 70 % absolwentów technikum leśnego zdających maturę i 100 % absolwentów technikum mechanizacji rolnictwa.
p. M. Olejnik - zapytał jaki będzie nabór w tym roku szkolnym.
p. J. Przybysz - poinformował, że powstanie 50 oddziałów z 1500 uczniami.
p. T. Zaborowski - od września rusza policealne studium w zawodzie technik rolnik. Czy nie będzie to usankcjonowanie dla ludzi nabywających gospodarstwa rolne. Czy osoby żyjące z rolnictwa nie będą miały konkurencji w postaci ludzi z pieniędzmi. Obawiam się tu nieuczciwości w stosunku do rolników.
p. R. Wrębel - tworząc tę szkołę braliśmy za cel uzupełnienie kwalifikacji rolników. W tej chwili jest grupa rolników nie posiadających właściwych kwalifikacji. Generalnie pytają o to rolnicy, którzy będą chcieli korzystać z kredytów. Będzie to szkoła nieodpłatna, dwuletnia. Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym.
p. T. Zaborowski - poinformował, że w każdej gminie nastąpił radykalny wzrost gospodarstw rolnych.
p. G. Jączyńska - zastanawia się, czy nie wprowadzić formy odpłatności w tej szkole. Bardzo ważną rzeczą dla rolników będzie wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie, rozliczenia podatków. Dlatego wnioskuje, aby może rozważyć organizację szkoleń w tym zakresie w formie warsztatowej.
p. R. Wrębel - jeżeli zostanie wprowadzona odpłatność za tą szkołę, to rolnicy na pewno nie przyjdą, a Ci którzy mają pieniądze i tak to zrobią.
p. T. Zaborowski - sytuacja wymusi, aby się sukcesywnie doszkalać. Może należy rozważyć utworzenie, na bazie szkoły, centrum edukacyjnego dla rolników pod fachowym nadzorem.
p. J. Przybysz - może udałoby się to zrobić w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowe na bazie Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych.
p. R. Wrębel - nie ma znaczenia jak to się będzie nazywało. Nie widzi problemu, aby coś takiego powstało.
p. M. Olejnik - uważa, że coś takiego jest bardzo potrzebne. Słyszał opinie, że bardzo dobrze byłoby, aby ktoś z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 razy w miesiącu dyżurował w gminie.

Komisja przyjęła wniosek o rozważenie utworzenia na bazie Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych centrum edukacyjnego dla rolników i rozszerzenie działalności związanej ze szkoleniem rolników. Obecnie chodzi o szkolenia z zakresu wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie i rozliczeń podatku.
Ad. 2.
Przewodniczący - poprosił pana Przybysza i p. Wrębel o informacje związane z tworzeniem Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem i filii ATR w Bydgoszczy.
p. J. Przybysz - o utworzenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem wystąpiło Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich". Wniosek został złożony do komisji akredytacyjnej. Nieoficjalnie wiadomo, że opinia jest pozytywna i wniosek zostanie przekazany na kolejny szczebel weryfikacji.
p. R. Wrębel - współinicjatorami utworzenia filii ATR w Bydgoszczy byli: p. Tadeusz Zaborowski, p. Jerzy Adamczak i ZSLiA. Inicjatywa wyszła z dwóch stron. Przedstawiciele ATR sprawdzili bazę szkoły. Było około 10 spotkań, jednak w pewnym momencie nastąpiło spowolnienie prac. Było to związane ze zmianami we władzach ATR. Powiat wystosował list intencyjny, na podstawie którego ATR mogło się ubiegać o załatwienie w Ministerstwie siedziby zamiejscowej. Kształcenie miałoby się odbywać na dwóch kierunkach: agroturystyka, hodowla zwierząt i gospodarka łowiecka. Była mowa o tym, że na kierunku agroturystyka nauka w Tucholi odbywałaby się do określonego poziomu. Na drugim kierunku natomiast studenci z Bydgoszczy odbywaliby zajęcia w Tucholi.
p. T. Zaborowski - jest nie do końca usatysfakcjonowany wypowiedziami. Poprzedniemu Zarządowi brakowało woli politycznej, aby taką filię utworzyć. Zamiast pomagać tej inicjatywie przeszkodzono jej.
p. J. Przybysz - jest daleki od spraw politycznych. Do tego co było nie chce się odnosić. Sprawa ATR nie była jeszcze na Zarządzie poruszana, ale w najbliższym czasie Zarząd się tym zajmie.
Przewodniczący - zapytał, czy nie jest potrzebne ożywienie w tej sprawie. Zapytał, czy Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem jest potrzebna przy ogromnej ilości kierunków związanych z ochroną środowiska w okolicy.
p. T. Zaborowski - inicjatorem otworzenia tej szkoły jest Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich". Natomiast sprawa filii ATR jest sprawą Zarządu i ATR. Jeżeli chodzi o Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" to należałoby wreszcie dowiedzieć się co ono robi.

Komisja złoży na najbliższej sesji zapytanie o działalność Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich".

Ad. 3.
p. J. Przybysz - edukacja ekologiczna odbywa się głównie w szkołach. Starostwo wspiera te działania finansowo.
p. S. Rzepiński - Starostwo przekazuje środki na organizację Dnia Ziemi, na imprezy ekologiczne organizowane przez szkoły. Są to środki różnej wielkości.
p. Z. Kolczyk - poinformowała, że 31 maja odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących konferencja dotycząca ekologii. Ubolewa, że było bardzo małe zainteresowanie osób postronnych.
p. T. Zaborowski - uważa, że należy uaktywnić jedną osobę w Starostwie do współpracy z mediami, ponieważ w tej chwili ta współpraca kuleje.
p. R. Wrębel - poinformowała, że od ubiegłego roku w szkole działają międzyprzedmiotowe ścieżki. Są one obowiązkowe. Zostało to usankcjonowane i będzie realizowane w ciągu całego cyklu edukacyjnego.
Przewodniczący - zaproponował, aby może podczas sesji uczniowie prezentowali swoje dokonania w zakresie edukacji ekologicznej.

Ustalono jednak, że lepiej jeżeli Komisja wybierze się do szkoły i tam zapozna się z osiągnięciami uczniów.
Ad. 4.
Przewodniczący - poprosił, aby informację na temat funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił jej kierownik p. Tadeusz Zaborowski.
p. T. Zaborowski - od ubiegłego roku zostali powołani przedstawiciele JACS w powiatach. W trakcie tworzenia biura powiatowego brano pod uwagę budynkiem przy ul. Grodzkiej lub budynek Centrali Nasiennej. 29 lipca 2002 r. zostali powołani kierownicy powiatowi. Realizację zadań rozpoczęto w budynku LOK. Remont budynku został podzielony na dwa etapy. Remonty realizowały firmy z poza Tucholi. Na dzisiaj jest  przygotowanych 21 stanowisk komputerowych. 6 z nich jest kompletnie wyposażona. W Agencji pracuje 6 osób. Wszyscy pracownicy w lipcu powinni mieć wznowienie umów. Umowy są przedłużane co trzy miesiące. To nie jest budujące i nie motywuje do dobrej pracy. W część edukacyjno - promocyjną włożono wiele pracy i czasu. Od grudnia funkcjonowali w terenie na szkoleniach w sołectwach. Bardzo dużo szkoleń przeprowadzono wraz z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Od grudnia też ruszyła identyfikacja i rejestracja bydła. Brało w tym udział pięć osób kolczykujących. Po szkoleniach i spotkaniach widać zaufanie rolników do tej instytucji. Nadal jest ogromny problem z ustawodawstwem. Wyszła nowa ustawa weterynaryjna a nadal nie ma do niej aktów wykonawczych. Powinno już się zacząć znakowanie pozostałych zwierząt. Do tej pory wykonana została również część geodezyjna i cześć graficzna wszystkich działek. Za to podziękował panu Janowi Szulwicowi, Jerzemu Szwankowskiemu i Stanisławowi Rzepińskiemu
Przewodniczący - poprosił, aby we wrześniu Komisja mogła odbyć swoje posiedzenie w budynku Agencji. Wtedy kierownik szczegółowo omówi problematykę.
p. T. Zaborowski - nie wyobraża sobie sytuacji, że placówki powiatowe mogą zostać w części zlikwidowane, choć takie głosy słychać. Decyzje zapadają na szczeblu centralnym i niewiele można zrobić. Informowałem o tym kierownictwo Agencji i członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rozmawiałem również w tej sprawie z panią Poseł Renatą Basta.
Przewodniczący - uważa, że te stwierdzenia należy zawrzeć w protokole i wnioskach Komisji. Poza tym, członkowie Komisji mają pewne możliwości przekazania tych informacji. Poprosił, aby każdy w miarę możliwości przekazał takie informacje.
p. Z. Kiersznicki - jest współorganizatorem powstania Agencji. Na etapie powstawania już się zastanawiano, czy takie biuro się w Tucholi utrzyma, skoro powiat ma 40 % lasów. Panowie z Warszawy również niewiele wiedzą. Oni również mówią o przetrwaniu. Jego zdaniem należy jednak być bardziej optymistycznym. Jednak sprawy kadrowe pracowników są najważniejsze. Z informacji jednak wynika, że na razie biuro powiatowe będzie istnieć. Trzeba jednak bronić tego.
Przewodniczący - uważa, że ta sprawa może mieć akcent polityczny.
p. T. Zaborowski - najważniejsze jest w tej chwili właściwe przygotowanie rolników i dążenie do tego, aby powiatowe biura agencji pozostały.
p. Z. Kiersznicki - wnioskuje, aby pracownicy ARiMR mieli w gminach wyznaczone miejsce i na miejscu przyjmowali rolników. Wnioskuje również o utrzymanie biur powiatowych. Dużo do powiedzenia może mieć w tej sprawie Izba Rolnicza. Proponuje również, a by komisje rolnictwa rad gmin wraz z Komisją Rolnictwa Rady Powiatu dążyły do powstania centrum rolniczego.
p. G. Jączyńska - prezes Izby Rolniczej wystąpił, aby takie centra powstały. Podczas rozmów w tej sprawie okazało się, że wszystko musi najpierw zostać poddane weryfikacji.
Ad. 5.
p. K. Cieślińska - w programie SAPARD znajduje się 5 działań, na które można uzyskać dofinansowanie. Do tej pory uaktywnione są trzy. Pierwsze działanie to "poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych". Powiat Tucholski nie ma w tym działaniu żadnego wniosku. Drugie działanie to "inwestycje w gospodarstwach rolnych". Tu został zaakceptowany jeden wniosek. Trzecie działanie to "rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej" - 9 wniosków.
Ad. 6.
Komisja ustaliła, że złoży pismo w formie przypomnienia dotyczące powołania komisji do szacowania szkód powstałych w wyniku klęski suszy.


Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                          Przewodniczący Komisji
      
Elżbieta Błaszczyk                                             Jerzy Adamczak
         


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (11 czerwca 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (30 czerwca 2003, 16:43:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1666

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij