-

Protokół nr 8/2003
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 23 września 2003 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Krzysztof Babiński - kierownik Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Tucholi.

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.
2. Realizacja uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2003 r.
3. Zadania wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji, powitał zaproszonych gości i zaproponował, aby przenieść punkt 3 na początek.
Wniosek został przyjęty.
Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Zadania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska i nasiennictwa.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.
3. Realizacja uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2003 r.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący poprosił p. Krzysztofa Babińskiego o przedstawienie informacji na temat działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
p. K. Babiński - poinformował, że dostarczył materiał opisowy. Inspektorat  Ochrony Roślin został połączony z Inspektoratem Nasiennictwa. Zadania Inspektoratu skupiają się głównie na ochronie roślin, badaniu opryskiwaczy, nadzorze nad materiałem nasiennym. Rolnik po zakupie materiału siewnego, w następnym roku ma prawo wysiać 2 hektary. W celu przestrzegania tego prawdopodobnie powstanie inspekcja sprawdzająca legalność zasiewów.
p. T. Zaborowski - uważa, że brakuje środków na porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Zadanie to podlega pod Sejmik Województwa. Jest zdania, że należałoby wpłynąć na to, aby to doświadczalnictwo było prowadzone.
Przewodniczący - podjął temat środków ochrony roślin, wykonywania oprysków przez rolników indywidualnych, opakowań po środkach ochrony roślin wyrzucanych do rowów. Stwierdził, że nieumiejętne wykonywanie oprysków przez rolników powoduje zatruwanie środowiska i ludzi.
p. K. Babiński - stwierdził, że sposób wykonywania oprysków zależy od świadomości rolników. Na terenie powiatu tucholskiego około 700 rolników zostało przeszkolonych odnośnie wykonywania oprysków. Podczas szkolenia omawiane są sprawy bhp oraz sposób wykonywania oprysków.
p. J. Kiedrowski -  jest zdania, iż rolnictwo przechodzi ogromne przeobrażenia. Około 50 % rolników posiada wiedzę w stopniu zadowalającym. Polscy rolnicy stosują mało chemii w stosunku do innych krajów. Rolnictwo w Polsce było zawsze na bardzo wysokim poziomie, teraz zostało to zniszczone.
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie.
Ad. 2.
p. K. Siniło - omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. Poinformowała, że budżet jest zrównoważony. Na koniec roku zakładany jest deficyt w wysokości 800.000 zł. W działach dotyczących działalności Komisji Rolnictwa wykonanie jest prawidłowe i waha się w granicach 50 %. Istnieje zagrożenie dla budżetu wynikające z niedoszacowania oświaty. Potrzeba będzie miliona złotych, jeżeli nie nastąpią oszczędności w energii cieplnej. Zarząd Powiatu wystąpi o dodatkowe środki na zwiększoną ilość uczniów od września br.
p. J. Kiedrowski - na początku roku mówiło się o braku 1,5 mln zł. Teraz dochodzi kolejny milion. Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, nie miało być kłopotów z oświatą po uzyskaniu 1.049.000 zł. Teraz okazuje się, że nadal brakuje miliona.
p. T. Zaborowski - zauważył, że najdroższe jest utrzymanie gimnazjum. Zapytał dlaczego tak jest. Uważa, że należałoby rozliczać wszystko na poszczególne szkoły.
p. K. Siniło - na posiedzeniu Komisji Finansów pytano jak realizowane są dochody jednostek. Powiatowy Zakład Obsługi wykonał dochody na kwotę 3.000 zł. Kwota jest mała, ponieważ wynikała ona głównie ze świadczenia usług transportowych. Transport jednak został przeniesiony do Starostwa.
p. J. Kiedrowski - zapytał jakie będą wpływy z tytułu szkoły wyższej.
p. K. Siniło - wszystkie sprawy nie są jeszcze ustalone. Dzierżawa za wynajem sal będzie podpisana pomiędzy Zespołem Szkół Leśnych i Agrotechnicznych a szkołą wyższą.
p. T. Zaborowski - na stronie 34 sprawozdania przedstawione są koszty utrzymania obiektów szkolnych w roku bieżącym i w roku ubiegłym. Wynika z tego, że termomodernizacja niewiele dała. Na stronie 55 wykorzystanie środków z funduszu pracy na prace interwencyjne wynosi 18,4 %, a na roboty publiczne 26,1 %. Porównać należy również środki na wynagrodzenia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, PINB-em i Zarządem Dróg Powiatowych. Poprosił Przewodniczącego Komisji i Przewodniczącego Rady o zainteresowanie się tym jaka jest podstawa prawna przekazania składek na Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" w kwocie 24.000 zł. Rada Powiatu podjęła uchwałę, w której mówiło się tylko o przystąpieniu do utworzenia Towarzystwa i o delegowaniu Zarządu do komitetu założycielskiego. Nie ma natomiast uchwały o oddelegowaniu osób do reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu i o płaceniu składek. Uważa, że jest to naruszenie dyscypliny budżetowej. Stwierdził, że rady gmin podjęły uchwały o reprezentowaniu i o płaceniu składek. Uważa, że pani Skarbnik nie ma podstawy do płacenia składek. Składał interpelację na sesji czerwcowej w sprawie Towarzystwa. Sygnalizował również, że wystąpi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 300.000 zł przekazanych Towarzystwu. Należałoby również wystąpić do RIO w sprawie tych 24.000 w postaci składek dla Towarzystwa.
p. H. Siniło - zobowiązała się, że dostarczy podstawę prawną przekazywania składek na rzecz Towarzystwa. Powiat płaci po 50 groszy od każdego mieszkańca rocznie.
p. J. Kiedrowski - uważa, że jeżeli byłoby to naruszenie dyscypliny to należy się nad tym zastanowić.
Przewodniczący - w sprawozdaniu po stronie zobowiązań występuje kwota 3,5 mln zł z tytułu obligacji. Z tytułu oszczędności energii jest kwota 400.000 zł. Zapytał czy to jest zgodne z założeniami. Komisja Rewizyjna zajmowała się tą sprawą i z niepokojem to śledzi.
p. K. Siniło - Zarząd cały czas monitoruje wykonanie energii cieplnej i ma nadzieję, że oszczędności będą. Jeszcze nie zakończył się rok grzewczy, stąd do końca nie wiadomo, jakie będą oszczędności.
Przewodniczący - stwierdził, że z tego opracowania nie wynikają oszczędności. Podczas termomodernizacji dyrektorzy szkól nie byli odpowiedzialni za zakres termomodernizacji w ich szkołach. Jednak ponoszą oni odpowiedzialność za oszczędności.
p. T. Zaborowski - na utrzymanie Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w br. wystąpiła zwyżka w stosunku do 2002 r. o 150.000 zł. W materiale sesyjnym na stronie 12 Komisja Rewizyjna stwierdziła wystąpienie rozbieżności. Jeżeli w roku bieżącym oszczędności ciepła wynoszą 1/6 zakładanych to wychodzi, że obligacje będą spłacane przez 48 lat.
Przewodniczący - stwierdził, że wnioski Komisji Rewizyjnej zostaną przedstawione podczas najbliższej sesji.
p. T. Zaborowski - uważa, że powinno być szerokie stanowisko Zarządu z informacją, co nie zostało wykonane i dlaczego.
p. J. Kiedrowski - jest zdania, że to czy dyrektorzy szkół są rzeczywistymi gospodarzami, przedkłada się na wszystko. Uważa, że powołanie Powiatowego Zakładu Obsługi jest rozwiązaniem wiążącym ręce dyrektorom. Dyrektorzy, gdyby dostali możliwość prowadzenia tego przy minimalnym zatrudnieniu to mogliby to prowadzić. Byłaby jedna główna księgowa i referaty księgowości w szkołach. Przy programie komputerowym jedna osoba zrobi ZUS-y.

Po dyskusji Komisja przyjęła stanowisko w sprawie wykonania budżetu w brzmieniu: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 23 września br. omawiała sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. Komisja pozytywnie ustosunkowała się do działów: 010 - Rolnictwo i łowiectwo oraz 020 - Leśnictwo. Po wysłuchaniu informacji Komisja zwróciła uwagę na deficyt w wysokości 800.000 zł, który może być pewnym zagrożeniem. Komisja sugeruje, aby Zarząd Powiatu w miarę możliwości starał się zmniejszyć ten deficyt do końca roku budżetowego.
Ad.  3.
Przewodniczący poprosił pana Kiedrowskiego o informację na temat uchwały w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla składowiska odpadów komunalnych w Bysławku, gmina Lubiewo.
p. J. Kiedrowski - uchwała ta była wymagana, aby ubiegać się o środki zewnętrzne na modernizację wysypiska. Gmina Lubiewo otrzymała te środki i składowisko zostało zmodernizowane. Dodał, iż Starosta powinien informować Radę, jeżeli realizacja uchwał jest opóźniana z różnych powodów.
Ad. 4.
Przewodniczący przypomniał o zaległym spotkaniu z przewodniczącymi komisji rolnictwa sąsiednich powiatów. Poprosił pana Zaborowskiego, aby wziął na siebie główny ciężar organizacji tego spotkania.
p. T. Zaborowski - wyraził zgodę, zajmie się ustaleniem terminu, miejsca i tematyki spotkania.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:                                                                  Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                                   Jerzy Adamczak


 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (23 września 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (4 listopada 2003, 10:18:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1553

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij