11

Protokół nr 11/2004
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 12 stycznia 2004 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Stanisław Rzepiński - Z-ca Naczelnika WGGNiZP

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2004 r.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2004.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2003.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący poprosił panią Skarbnik o omówienie projektu budżetu na 2004 r.
p. K. Siniło - poinformowała, że dochody na rok 2004 są na poziomie 96,98 % roku ubiegłego. Dochody zostały oszacowane bardzo ostrożnie. W dochodach 59 % całości stanowią subwencje; 32,45 % to dotacje celowe; 6,3 % to pozostałe dochody. Wydatki przewyższają dochody o 2,5 mln zł. Wysokość wydatków jest mniejsza od 2003 r. o około 252 tys. zł. Wynika to między innymi z tego, że w ubiegłym roku kredyt wynosił 1.400.000 zł, a na bieżący rok potrzebna jest kwota 2.500.000 zł. Zarząd podjął decyzję, aby dyrektorzy szkół przygotowali budżety do wysokości przyznanej subwencji. W szkołach mają zostać podjęte takie działania, aby wystarczyło środków. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 20.000 zł. Jest to dotacja na klasyfikację użytków rolnych. Nadzór nad gospodarką leśną stał się zadaniem powiatu i musiał być sfinansowany ze środków własnych do wysokości roku ubiegłego. Poinformowała również, że została zlikwidowana subwencja drogowa i dotacje na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy. W związku z tym nie są przeznaczone żadne środki na inwestycje.
p. T. Zaborowski - stwierdził, że cztery wnioski złożone do Sapardu przez Zarząd Dróg Powiatowych będą bezprzedmiotowe.
p. J. Kiedrowski - poinformował, że na 2004 r. zaplanowana jest budowa drogi Iwiec - Wełpin. Odbyło się spotkanie w tej sprawie z wójtem Gminy Cekcyn i Przewodniczącym Rady Gminy. Oni prosili, aby rozpocząć budowę drogi chociaż w Iwcu, ponieważ jeżeli to się nie rozpocznie, nie będzie możliwości skorzystania ze środków. Stwierdził, że dyrektorzy szkół powinni być menedżerami i zarządzać swoimi jednostkami. Uważa, że w tak trudnej sytuacji należy poszukać również oszczędności w Starostwie.
p. Z. Kolczyk - poinformowała, że dyrektorzy szkół na spotkaniu nie wierzyli, że dla szkół może zabraknąć środków.
p. T. Zaborowski - słyszał głosy, że 600.000 zł kredytu, które Rada zaciągała w listopadzie przeznaczono na wypłatę nagród i zaległości z poprzednich lat.  Prosi, aby na środę zostało to sprawdzone i przedstawiona informacja.
p. K. Siniło - stwierdziła, że z wyliczeń Powiatowego Zakładu Obsługi wynikało, że środki te zostały przekazane na wynagrodzenia.  Poinformowała, że po zamknięciu roku 2003 na koncie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdowała się kwota 26.000 zł. Zostanie ona wprowadzona do budżetu na rok 2004.
Przewodniczący - poinformował, że swoje stanowisko wypracowała już Komisja Rewizyjna. Omówił stanowisko Komisji Rewizyjnej. (znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu)
p. J. Kiedrowski - na sesji w dniu 29 stycznia Rada powinna przyjąć budżet. Dobrze się stało, że Komisja Rewizyjna wypowiedziała się tak szczegółowo. Należy jednak poczekać na działania Zarządu, rozmawiać.
p. T. Zaborowski - w ubiegłym roku Rada uciekła się do kredytu. Uważa, że przed sesją należy wrócić do dyskusji na Komisjach. Zapytał panią Skarbnik, w jakim czasie Zarząd jest w stanie przygotować propozycje zmian tego projektu budżetu.
p. K. Siniło - odpowiedziała, że materiały będą dostarczone radnym na siedem dni przed sesją.
p. T. Zaborowski - uważa, że w ostatnim tygodniu Komisja powinna się spotkać i jeszcze raz to przeanalizować. Jest zdania, że niektóre działania mogą być drastyczne, a i tak będą kumulowały koszty. Stwierdził, że kiedy przyjmowano uchwały o powstawaniu nowych szkół mówiło się, że nie będą one powodowały dodatkowych kosztów. Uważa, że w tej chwili powiat ponosi konsekwencje nie doprowadzenia do jednej siedziby.
p. Z. Kolczyk - stwierdziła, że podczas podejmowania uchwał o powołaniu nowych szkół, nikt nie wiedział, że wzrosną ilości godzin.
p. T. Zaborowski - boli go sprawa szkoły wyższej. W 2000 r. była załatwiona wyższa szkoła publiczna. Zarząd w tym czasie blokował tą sprawę. Teraz pod pretekstem kupna budynku i robienia programu ochrony środowiska mają być przekazywane środki.
p. J. Kiedrowski - na program ochrony środowiska odbył się przetarg publiczny. Uważa, że teraz trzeba robić wszystko, aby budżet się zbilansował.
Przewodniczący - bardzo nie podobała mu się sesja dodatkowa zwołana w listopadzie. Zapytał, kiedy został uruchomiony kredyt, na który Rada się zgodziła na tej sesji.
p. K. Siniło - wynagrodzenia zostały wypłacone w listopadzie z kredytu w rachunku bieżącym. Kredytem przyjętym przez Radę został uzupełniony kredyt w rachunku bieżącym.
Przewodniczący - zapytał, jak są rozliczane wydatki w szkołach związane z funkcjonowaniem szkoły wyższej. Według informacji można stwierdzić, że na razie to jest fundowane.
p. K. Siniło - stwierdziła, że szkoły rozliczają wszystkie koszty i wydatki.
p. J. Kiedrowski - uważa, że dyrektorzy powinni mieć również władzę księgową.

Komisja ustaliła opinię do projektu budżetu w brzmieniu: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2004 r. dokonała analizy projektu budżetu na 2004 r. Wyjaśnień udzielili pracownicy Starostwa Powiatowego: p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu i p. Stanisław Rzepiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody. Wnioski Komisji do przedłożonego projektu budżetu:
1. w zakresie rolnictwa i leśnictwa
- stwierdzamy zbyt małe zaangażowanie środków na nadzór nad gospodarką leśną,
- brak środków na zalesianie gruntów ornych,
2. Ponadto Komisja stwierdza istotną różnicę pomiędzy planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami przeznaczonymi na bieżące wykonanie zadań. Największa różnica występuje w dziale Oświata. W tym przypadku Komisja wskazuje na pilne podjęcie działań w celu ich zrównoważenia.
Podobnie w dziale Transport, gdzie nie zabezpieczono środków na zaplanowane wcześniej inwestycje drogowe.
Również  podobna sytuacja przedstawia się w dziale Opieka społeczna.
3. W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji w dalszym ciągu planowane są wysokie wydatki na zakup energii.
Pomimo zmniejszenia dochodów własnych planuje się zwiększenie wydatków na utrzymanie Starostwa. Komisja uważa, że należy dążyć do zmniejszenia kosztów i poprawy organizacji pracy poprzez umieszczenie całości urzędu w jednym budynku np. na ul. Pocztowej 7.
Z projektu budżetu nie wynika w jaki sposób zamierza się spłacić kredyty zaciągnięte w poprzednich latach.

Przewodniczący - uważa, że radni są za daleko od Zarządu. W materiałach sesyjnych porządek obrad jest tak skonstruowany, że nie ma możliwości porozmawiania o wielu sprawach.
Ad. 2.
Przewodniczący przedstawił projekt planu pracy Komisji na rok 2004. Poprosił o opinie na jego temat.
p. Z. Kolczyk - zaproponowała, aby planowaną na marzec debatę rolniczą przenieść na miesiąc listopad. Będą już znane przepisy wykonawcze w związku z wejściem do Unii Europejskiej.

Komisja przyjęła plan pracy wraz z poprawką.
Ad. 3.
Członkowie Komisji upoważnili przewodniczącego do przygotowania sprawozdania z pracy Komisji.
Ad. 4.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych spraw bieżących.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                      Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                     /-/ Jerzy Adamczak


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (12 stycznia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (8 kwietnia 2004, 10:23:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij