14

Protokół nr 14/2004
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2004 r.


Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu i p. Stanisław Rzepiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.

Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2003.
2. Zadania oraz omówienie problemów dotyczących melioracji i finansowania spółek wodnych.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący poprosił o omówienie sprawozdania z wykonania budżetu przez panią Skarbnik.
p. K. Siniło - poinformowała, że w materiale została przedstawiona realizacja dochodów i wydatków. Zawarto w nim informacje o dokonanych zmianach przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu oraz o wysokości uzyskanych dochodów, o odchyleniach do planu z uzasadnieniem. Takie samo odniesienie do wykonania wydatków w podziale na zadania i uzasadnienie odchyleń zawarte zostało na stronie 68-70. Dochody zaplanowane na 2003 r. w kwocie 25.513.069 zł zostały w ciągu roku zwiększone o 1.681.990 zł i wynosiły na dzień 31.12.2003 r. 27.195.059. Wykonanie zaplanowanych dochodów zrealizowane zostało w 100,10 %. Kwota uzyskania wyższych dochodów od planowanych to 28.105 zł. W załączniku dotyczącym objaśnień do odchyleń wykonania dochodów podane są przyczyny odchyleń uzyskania wyższych lub niższych dochodów. Struktura dochodów wykonanych w 2003 r. przedstawia się następująco: subwencje - 68,03 %, dotacje celowe - 23,22 %, dochody własne - 8,19 %, środki pozyskane z innych źródeł - 0,56 %. Środki pozyskane z innych źródeł to przede wszystkim środki z ARiMR na ekwiwalenty  na zalesianie w wysokości 91.119 zł, 16.000 zł to środki z Kuratorium Oświaty na Konferencję o Kosznajderii i na komisje egzaminacyjne oraz 39.654 zł na Igrzyska Państw Unii Europejskiej. Wydatki powiatu bieżące i inwestycyjne zaplanowane na sumę 28.595.059 zł zrealizowane zostały w 99,57 % na sumę 28.473.188 zł.
Przewodniczący - poinformował, że w materiałach sesyjnych znalazł się pozytywny wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Realizacja budżetu jest kompletna i Komisja nie doszukała się powodu, aby mogła postąpić inaczej. Poinformował, że podczas posiedzenia Komisji wniósł dwa zagadnienia. Pierwsza sprawa dotyczyła programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Nie został on przyjęty w terminie. Druga sprawa dotyczyła wniosku Komisji Rolnictwa o utworzenie centrum rolniczego w jednym miejscu. Wniosek ten został potraktowany przez Zarząd drugorzędnie, jednak takie centrum samoistnie powstaje.
p. J. Kiedrowski - stwierdził, że rok ubiegły był rokiem trudnym. Sama ocena realizacji budżetu jest pozytywna. Ta kadencja rozpoczęła się kłopotami z oświatą. Nie można już liczyć na dodatkowe  środki z subwencji, a dalsze zadłużanie się powiatu jest złym spojrzeniem na rzeczywistość. Ten budżet został zrealizowany prawidłowo, ale lepiej mogłoby wyglądać pozyskiwanie środków zewnętrznych. Stwierdził, że są rozbieżne informacje na temat efektów termomodernizacji.
p. Z. Kolczyk - stwierdziła, że Komisja Rewizyjna bardzo skrupulatnie zapoznała się z budżetem i wydała szczegółową opinię.
Przewodniczący - stwierdził że odrębną kwestią są: brak wsparcia środkami z zewnątrz, brak inicjatyw, efekty termomodernizacji i spłaty kredytów.
p. J. Kiedrowski - zapytał jakie były działania odnośnie bombardowania decyzji odgórnych. Czy były wyjazdy do Warszawy w celu negocjowania wysokości subwencji oświatowej ? Zarząd jest organem wykonawczym i powinien informować Radę jakie podejmuje działania. Uważa, że kierownicy jednostek oświatowych powinni być przede wszystkim menedżerami, a dopiero potem pedagogami.
p. T. Zaborowski - zapytał, jak można zmuszać dyrektora do oszczędności, jeżeli na jego bazie funkcjonuje druga szkoła, bez opłat za wynajem sal i kosztów mediów. Oszczędności szuka się w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących, natomiast w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych pozwolono na pełną termomodernizację i w związku z tym nastąpił jeszcze wzrost kosztów na zakup energii. Stwierdził, że w materiale sesyjnym mówi się o Tucholskiej Szkole Realnej a radni nic o niej nie wiedzą.
p. K. Siniło - odpowiedziała, że zakup energii był realizowany poprzez zakup węgla, a w listopadzie i grudniu był to już zakup gazu.
Przewodniczący - zapytał czy to, że program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami są przygotowywane z poślizgiem nie przeszkadza w pracy.
p. S. Rzepiński - postanowiono, że opracowanie zostanie wykonane wspólnie z gminami. Przetarg został ogłoszony w październiku. Program powstał i musi uzyskać opinię Marszałka Województwa. Po monitach ze strony Starostwa i gmin, Szkoła Wyższa, która wygrała przetarg, przyspieszyła prace.
p. K. Siniło - poinformowała, że wszystkie informacje na temat Tucholskiej Szkoły Realnej znajdują się na stronie 33 sprawozdania z wykonania budżetu.
p. Z. Kolczyk - poinformowała, że Zarząd przeprowadzał wiele symulacji związanych z oświatą. Wszystkie problemy wynikają z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.
p. J. Kiedrowski - stwierdził, że zwołanie sesji nadzwyczajnej było zaskoczeniem dla radnych. Rada dowiedziała się o kłopotach w listopadzie. Uważa, że należy zwiększyć aktywność w zakresie pozyskiwania środków z zewnątrz. Stwierdził, że budżet roku ubiegłego był jednym z trudniejszych. Zarząd Powiatu powinien robić wszystko, aby zbilansować rok bieżący, bo Rada nie podejmie następnej uchwały o zaciągnięciu kredytu.

Po dyskusji Komisja wypracowała stanowisko w brzmieniu:

Opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2003 r.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2004 r. omawiała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2003 r.
Po wysłuchaniu informacji pani Skarbnik - Krystyny Siniło oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować powyższe sprawozdanie.
Komisja stwierdza jednocześnie, że rok ubiegły był rokiem bardzo trudnym. Powstało zadłużenie kredytem komercyjnym w wysokości 600.000 zł na sfinansowanie deficytu w oświacie. Komisja uważa, że Zarząd powinien wcześniej przewidzieć taką ewentualność i być przygotowany na podjęcie stosownych działań.
Komisja stwierdziła zbyt małą aktywność Zarządu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i ich przeznaczania na pilne potrzeby powiatu. 

Ad. 2.
Przewodniczący - stwierdził, że na spotkanie nie mógł przybyć pan Ortmann i pan Mróz. Poprosił, aby ten temat przesunąć na kolejne posiedzenie Komisji.
p. T. Zaborowski - uważa, że na posiedzenie powinni zostać zaproszeni wszyscy przewodniczący gminnych spółek wodnych.
Ad. 3.
Sprawy bieżące:
p. J. Kiedrowski - do uchwały związanej ze środkami PFRON prosił o interwencję, bo ustawa jest zła. Nie ma żadnych wniosków z powiatu o dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc pracy.
Przewodniczący - podziękował za udział w posiedzeniu, które odbyło się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
p. T. Zaborowski - poinformował o wpływaniu wniosków o płatności obszarowe.
Przewodniczący - poinformował, że weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi skarbu państwa. Ustawa zabrała wszystkie pieniądze na cele społeczne.
p. T. Zaborowski - zaproponował przygotowanie stanowiska Komisji, które przyjmie Rada i wysłanie go do Premiera i Sejmu.
p. Z. Kolczyk - zaproponowała, aby wstrzymać się z tym do czerwca.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                                Jerzy Adamczak

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (26 kwietnia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (23 czerwca 2004, 07:58:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1277