15

Protokół nr 15/2004
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 15 czerwca 2004 r.


Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski, p. Krzysztof Kannenberg - rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem, p. Mieczysław Stachowiak - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem, p. Jerzy Ortmann - Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, p. Edmund Górka - inspektor w Urzędzie Gminy Lubiewo, p. Krzysztof Łukaszewicz - Powiatowy Lekarz Weterynarii, p. Stanisław Rzepiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.

Tematyka posiedzenia:
1. Opinia do Programu Ochrony Środowiska z planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Tucholskiego.
2. Informacja Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie.
3. Zadania oraz omówienie problemów dotyczących melioracji i finansowania spółek wodnych.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący poinformował, że było dużo czasu, aby przyjąć ten program. Przetarg wygrała Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Zapytał, czy są jakieś fakty, które spowodowały, że tak długo nie ma tego programu.
p. W. Metkowski - dzisiaj mija termin wykonania programu. W międzyczasie odbyły się dwa spotkania, na których dopracowywano szczegóły. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Rada przyjęła ten program.
p. M. Stachowiak - poinformował, że zgodnie z ustawą te dokumenty powinny obowiązywać 4 lata i mieć perspektywę na kolejne cztery. W Powiecie ten czas został znacznie przedłużony.  Te dokumenty mają charakter operacyjny i mają wskazywać kierunki działań i sposób rozwiązywania problemów. Są to dokumenty o znaczeniu politycznym i muszą być one z sobą zgodne. W chwili obecnej trwa ich opiniowanie w Urzędzie Marszałkowskim. Podczas tworzenia programów zespół autorów napotykał na różnego rodzaju problemy. Przy opracowaniu wiodącym była specyfikacja zamówienia. W specyfikacji nie były ujęte zagadnienia dotyczące rolnictwa. W ostatecznej wersji jednak zostało to ujęte. Jeżeli chodzi o wody powierzchniowe, to ich jakość jest kontrolowana. Około 20 procent jezior zostało objętych monitoringiem. Jakość wód odpowiada trzeciej klasie czystości ze względu na eutrofizację. W Powiecie występuje dużo niekontrolowanych zrzutów ścieków. Wskazuje to na potrzebę uregulowania gospodarki w zlewniach. To wymaga opracowania szczegółowych programów. Należy dążyć do ochrony gruntów, ponieważ występuje duże zagrożenie erozją. Około 60 % Powiatu jest objęte ochroną. Przy takim nawarstwieniu form ochronnych tworzenie nowych rezerwatów mija się z celem. Warto jednak rozpatrzyć możliwość utworzenia rezerwatu w okolicach Okonin. Bardzo ciekawą formą są zespoły przyrodniczo - krajobrazowe. Ich celem jest wskazywanie miejsc atrakcyjnych. Na terenie parków powinno się eliminować bezściółkowy chów zwierząt. W Powiecie występują bardzo duże dysproporcje pomiędzy zwodociągowaniem a gospodarką ściekową. W sprawach łowiectwa i leśnictwa niewiele zadań zostało przypisanych samorządowi powiatowemu. W przypadku zasobów flory i fauny nie ma żadnych podstaw, aby wnioskować o środki ochrony. W związku z tym należy zinwentaryzować zasoby przyrodnicze i wskazać na utworzenie centrum gromadzenia informacji przyrodniczej. Wskazane jest również opracowanie programu edukacyjnego w tym zakresie. Zawartość programu gospodarki odpadami określają rozporządzenia. W planie wojewódzkim jest kierunek likwidacji gminnych wysypisk i tworzenie dużych. Konsekwencją likwidacji składowisk będzie wzrost kosztów. Istniejące wysypiska powinny zakończyć działalność do 2010 roku a ich funkcje miałoby przejąć wysypisko w Bladowie.
Przewodniczący - wychodził z założenia, że na tym terenie jest co chronić, a prowadzenie działalności rolniczej niesie za sobą sporo zagrożeń.
p. J. Kiedrowski - Program ochrony środowiska miał być przyjęty w ubiegłym roku. Musi on być spójny z programem wojewódzkim, dlatego opóźnienie nie jest chyba problemem. Sprawa ochrony środowiska jest bardzo ważna. Opracowanie takiego programu do roku 2010 to działanie perspektywiczne.
p. M. Stachowiak - zdaje sobie sprawę z niedoskonałości programu. Za dwa lata nastąpi pierwsza ocena programu. Jeżeli program będzie odbiegał od oczekiwań to będzie uaktualniony.
p. Z. Kolczyk - na temat rolnictwa przedstawiony materiał nie jest satysfakcjonujący.
p. M. Stachowiak - dla zespołu opracowującego wiążący był zapis specyfikacji zamówienia. Tam nie były uwzględnione zapisy na temat rolnictwa.
p. K. Kannenberg - zasięgnął informacji z zakresu rolnictwa. W Polsce jeżeli chodzi o badania i materiały źródłowe rolnictwo jest zapóźnione. To nie musi w tym dokumencie znaleźć roli wiodącej.
p. M. Stachowiak - został opracowany krajowy program rolny. W związku z tym w Programie ochrony środowiska znalazł się tylko zapis dotyczący wspierania działań z zakresu rolnictwa.

Po dyskusji Komisja wypracowała stanowisko w brzmieniu: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2004 r. omawiała Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020 oraz Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Tucholskiego na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe programy. Stwierdziła jednak, że w programie nie dostrzeżono zagrożeń wynikających z prowadzenia działalności rolniczej m.in. erozji wietrznej i wodnej, skutków stosowania nawozów mineralnych, w tym nawozu azotowego i przedostawania się do cieków wodnych. Komisja zauważyła również brak wskazania systemu kontroli nad stosowaniem środków ochrony roślin i zagospodarowania opakowań. Brakuje rozwiązań systemowych w zakresie zagospodarowania gnojówki i gnojowicy, zwłaszcza z gospodarstw prowadzących chów fermowy.
Ad. 2.
Przewodniczący - poprosił Powiatowego Lekarza Weterynarii o przedstawienie informacji.
p. K. Łukaszewicz - na podstawie pisemnej informacji przedstawił Komisji działalność Inspekcji Weterynaryjnej. Poinformował, że będzie możliwość prowadzenia przez rolników sprzedaży bezpośredniej. Na koniec stwierdził, że stan sanitarny w powiecie jest dobry.
p. Z. Kolczyk - zapytała, jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby prowadzić sprzedaż bezpośrednią.
p. K. Łukaszewicz - zgodnie z nowym rozporządzeniem mleko będzie musiało spełniać pewne warunki. Sprzedaż taką należy zgłosić w Inspekcji Weterynaryjnej. Są pewne ograniczenia sprzedaży. Musi być przystosowane pomieszczenie do sprzedaży.

Komisja przyjęła informację i wydała pozytywną opinię na temat działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.
Ad. 3.
Przewodniczący - stwierdził, że należy przekonać rolników o ważności melioracji i o konieczności ich udrażniania.
p. S. Rzepiński - obowiązek dbania o cieki podstawowe należy do Skarbu Państwa a o szczegółowe do właściciela gruntu lub do spółki wodnej. Tam gdzie nie ma spółki wodnej wójt lub burmistrz może nakazać właścicielowi doprowadzenie do udrożnienia. Nad spółkami wodnymi nadzór pełni starosta. W Powiecie Tucholskim działa 5 spółek wodnych. Prace tych spółek można bardzo różnie ocenić. Spółka wodna w Lubiewie może być wzorem dla innych ponieważ działa bardzo dobrze. Inne spółki nie są w tak dobrej formie. Problemem są cieki podstawowe.
p. E. Górka - poinformował, że spółka wodna w Gminie Lubiewo współpracuje z władzami gminy. W ostatnich latach dotacje do spółki wynosiły 20-25 tysięcy złotych. Do tego dochodzą składki rolników w wysokości 20 tysięcy złotych. Spółka zatrudnia pracowników. Wadą całego systemu jest brak zapewnienia środków na konserwację cieków podstawowych. Spółka wodna pozyskuje środki dodatkowe z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, ze Starostwa. W ubiegłym roku ze składek zebrano 18.000 zł a wykonano prac za 80.000 zł. Niedawno wyszło nowe prawo wodne i w związku z nim zachodzi obawa dotycząca czyszczenia rurociągów. Problemem jest to, że spółki wodne otrzymują środki dopiero po połowie roku. Przez to nie ma możliwości zatrudnienia bezrobotnych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, bo wymogiem jest zabezpieczenie środków na rozpoczęcie. Na spotkaniu 31 marca w Świeci obiecano, że spółki wodne otrzymają po 5 tysięcy złotych. Potem ta kwota została zmniejszona. Należy też zwrócić uwagę, że Zarząd Melioracji i Urządzeń ma siedzibę we Włocławku, oddział w Bydgoszczy, biuro terenowe w Świeciu i biurko w Tucholi. Z perspektywy Włocławka nie widać naszych rzek i problemów.
p. W. Metkowski - trudno oceniać spółki wodne. Wszystko zależy od ludzi. Na terenie Powiatu jest jedna dobra spółka. Te dobrze działające staramy się nagradzać poprzez większe dofinansowanie.
p. J. Kiedrowski - stwierdził, że cieszy się, iż Gmina Lubiewo jest brana za wzór.
p. T. Zaborowski - wśród ludzi zatraciło się poszanowanie i stwierdzenie, że spółka i urządzenia są nasze. Przy okazji dopłat obszarowych zwróci uwagę, że urządzenia melioracyjne są integralną gruntów. Uważa, że należy za pomocą ogłoszeń w prasie rozpropagować sprawy melioracji.
p. J. Ortmann - poinformował, że wyraził swój niepokój już rok temu, w związku z małą ilością wniosków dotyczących wykorzystania środków z funduszy wojewódzkich. Uważa, że w spółkach wodnych nie ma ludzi, którzy prowadziliby wszystkie sprawy spółki.

Po dyskusji Komisja wypracowała opinię w brzmieniu: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2004 r. omawiała zadania i problemy dotyczące melioracji i funkcjonowania spółek wodnych. Komisja uznała, że stan urządzeń melioracyjnych podstawowych wymaga szybkiej interwencji. Ten stan spowodowany jest brakiem środków finansowych w budżecie państwa na konserwację tych urządzeń. Komisja uważa, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z oddziałami w Bydgoszczy i Świeciu nie jest zainteresowany rzekami Powiatu Tucholskiego. Komisja uważa, że należałoby prowadzić działania edukacyjne zmierzające do poszerzenia świadomości rolników w zakresie urządzeń melioracyjnych, ich przydatności, potrzeby ich udrażniania. Komisja proponuje rozpropagować informacje na temat melioracji np. poprzez ogłoszenie w prasie, u sołtysów. W związku z niską ściągalnością składek spółki borykają się z problemami finansowymi, a co za tym idzie nie mają możliwości występowania o fundusze. Komisja uważa, że w systemie dotacji należy ujmować dobrze funkcjonujące spółki wodne, które wykazują inicjatywę. Na terenie Powiatu Tucholskiego największą operatywnością wykazuje się Gminna Spółka Wodna w Lubiewie, która otrzymuje bardzo dużą pomoc ze strony samorządu gminnego. W chwili obecnej ta działalność powinna stanowić wzór dla pozostałych.
Ad. 4.
Komisja omówiła informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie. Po dyskusji wypracowała stanowisko w brzmieniu: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2004 r. zapoznała się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim. Komisja zauważyła, że w powiecie występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód azotem. W zakresie odpadów komunalnych gospodarka jest uregulowana. W przypadku odpadów niebezpiecznych wszyscy wytwórcy działający na terenie powiatu mają obowiązek wystąpienia o wydanie pozwolenia przez Starostwo Powiatowe. Ponadto Rada Powiatu na sesji ma przyjmować Plan Gospodarki Odpadami, który te sprawy dodatkowo reguluje. Na uwagę zasługuje fakt, że został zlikwidowany mogilnik w Kiełpinie. Pozostaje jednak jeszcze rekultywacja terenu pod nim i przywrócenie gruntu do leśnego użytkowania. Komisja zauważyła, że materiał nie zawiera szczegółowych danych o stanie czystości rzek powiatu tucholskiego ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Brdy.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                     Jerzy Adamczak

 

 

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (15 czerwca 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (6 sierpnia 2004, 09:08:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1409

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij