16

Protokół nr 16/2004
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2004 r.


Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Jan Przybysz - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Krzysztof Babiński - Powiatowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Tematyka posiedzenia:
1. Opinia w sprawie działalności Powiatowego Zakładu Obsługi.
2. Informacja Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - poinformował Komisję, że odbyło się już posiedzenie Komisji Edukacji, która uznała za zasadne istnienie Powiatowego Zakładu Obsługi. Stwierdził, że są tu dwa aspekty sprawy. Pierwszy to aspekt organizacyjny a drugi ekonomiczny.
p. J. Przybysz - poinformował, że opinia Zarządu w tej sprawie jest również pozytywna. Powiatowy Zakład Obsługi obsługuje wszystkie jednostki oświatowe. Ponadto doszły tam zadania związane z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Zarządem Dróg Powiatowych. Jest to oszczędność finansowa i organizacyjna. Na bieżąco może być prowadzona kontrola nad wydatkami szkół. W PZO pracuje 11. W najbliższym czasie dojdą tam sprawy związane z rozliczaniem stypendiów dla uczniów i studentów. Dyrektorzy chcieliby, aby księgowość wróciła do szkół. On widziałby zasadność funkcjonowania księgowości w szkołach, gdyby szkoły były rozrzucone w terenie.
p. J. Kiedrowski - stwierdził, że gdyby subwencja wystarczała na wszystko, to w ogóle nie byłoby tej dyskusji. Prawda jest gdzieś w połowie. Jest większa kontrola i ujednolicenie, ale dyrektorzy nie są w pełni gospodarzami.
p. J. Przybysz -  został już przygotowany program z wyliczeniem potrzeb finansowych i określeniem działań w oświacie. Z tego tytułu, że weszły nowe klasy powinno być 200 godzin więcej. Jednak jeszcze 200 godzin obcięto i 400 godzin w efekcie jest mniej, co stanowi 22 etaty. Do 2006 r. wszystko powinno się wyzerować.
p. J. Kiedrowski - nauczyciele to grupa zawodowa, która ma pewne przywileje. Trzeba podejść do tego perspektywicznie i spojrzeć na to jak na całość.

Komisja ustaliła, że poczeka jeszcze z wypracowaniem opinii na temat funkcjonowania Powiatowego Zakładu Obsługi.
Ad. 2.
Przewodniczący - poprosił pana Krzysztofa Babińskiego o poinformowanie o najważniejszych sprawach związanych z działalnością Inspekcji.
p. K. Babiński - poinformował, że największym problemem są i będą ziemniaki. Wracały transporty wysłanych do Unii ziemniaków. Może się zdarzyć tak, że nie uda się handlować z Unią Europejską. Takich kłopotów nie ma z nasionami zbóż. Od 2007 roku zaczną obowiązywać przepisy o dobrej praktyce rolniczej.

Ponieważ więcej uwag nie było, Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu panu Babińskiemu.

Ad. 3.
p. J. Kiedrowski - poinformował, że Rada na sesji będzie przyjmować Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami. Programy zostały zaopiniowane przez Zarząd Województwa i szeroko omówione na poprzedniej sesji.  Ponadto stwierdził, że w materiałach znalazła się uchwała o zaciągnięciu kredytu na cele oświatowe.
p. T. Zaborowski - przedstawił bieżące działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poinformował, że złożono 41 wniosków o renty strukturalne. Ponadto Agencja zajmuje się sprawami związanymi z zalesieniami. Agencja przygotowuje się również do wystawiania decyzji na dopłaty obszarowe. Od 16 sierpnia ruszyły programy dotyczące inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach tych programów jest możliwość zakupu używanego sprzętu rolniczego. Ruszą również premie dla młodych rolników.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                          Jerzy Adamczak

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (31 sierpnia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 14:10:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1478