19

Protokół nr  19/2004
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 2 grudnia 2004 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Tomasz Skałecki - Inspektor w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:
1. Opinia do projektu budżetu Powiatu na 2005 r.
2. Sprawy bieżące

Ad. 1.
Przewodniczący poprosił panią Skarbnik o przedstawienie informacji na temat projektu budżetu Powiatu na 2005 r.
p. K. Siniło - przedstawiony projekt budżetu na 2005r, opracowany został na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe w 2004roku. Podstawę stanowią również otrzymane wielkości z Ministerstwa Finansów- wysokości subwencji, oraz od Wojewody Kujawsko Pomorskiego wielkości dotacji. W założeniach dotyczących wydatków uwzględniono 3% inflację przewidywaną w budżecie państwa. Wielkości dochodów skalkulowano według ostrożnych szacunków i prognoz. Skalkulowane przez MF wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2004r. było to 8,42%, a w 2005r. 10,25% w wysokości 2.039.740 przyjęto do budżetu w kwocie l .708.740 zł tj. w 83,77 %. Dochody te mogą być wyższe lub niższe. Przedstawiony projekt zakłada wzrost subwencji o 2.693.242 zł. Dotacje zmniejszyły się o 359.946 zł między innymi w wyniku braku dotacji na DD, który od 2005 r finansowany jest x dochodów własnych powiatu. Dochody własne zaplanowano wyższe od ubiegłorocznych o 4.639.247 zł z tym że w kwocie tej znajdują się dochody które planujemy pozyskać z Funduszy Europejskich w kwocie 3.129.559 zł. Dochody własne zaplanowano wg ostrożnej wyceny co do dochodów pozyskiwanych przez jednostki budżetowe oraz wpływy z tytułu komunikacji.  Realizacja tych dochodów może ulec zmianie w ciągu roku. W strukturze dochodów 64,44 % stanowi subwencja, dotacje 12,42 %, dochody własne 23,14%. W tym w dochodach własnych są środki jakie pozyskamy z Europejskiego Funduszu w kwocie 3.129.559 zł. Planowane dochody na 2005r. to kwota 32,913.371 zł. Wydatki na 2005r. zaplanowane w kwocie 33.713.371 zł tj. wyższej od zaplanowanych dochodów o 800.000 zł. Deficyt - 800.000 zł związany jest z zadaniami inwestycyjnymi oraz remontami dróg. Na dział Rolnictwo i łowiectwo otrzymujemy dotacje na prace geodezyjne- urządzeniowe w kwocie 20.000 zł. Na dział Leśnictwo otrzymujemy środki na finansowanie ekwiwalentów na zalesiania w kwocie 141-600 oraz z własnych pieniędzy finansujemy nadzór nad lasami. Na 2005 rok zaplanowano kwotę 73.700 zł tj. 11 zł za ha. Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 5.210.876 zł w
tym mieści się kwota jaką planujemy pozyskać z Funduszy Europejskich w kwocie 3.129.559 zł. Na utrzymanie ZDP oraz na remonty bieżące przeznacz się kwotę l .481.041 zł. Na inwestycje w ZDP planujemy 3.729.835 zł Na Turystykę zaplanowano 10.000 zł. Na Gospodarkę mieszkaniową otrzymujemy dotację w kwocie 8.000 zł. Na Działalność usługową zaplanowana kwota to 196.520 w której mieszczą się dotacje na prace geodezyjne i na utrzymanie PINB oraz zwiększenie budżetu z dochodów własnych w kwocie 43.720 zl. Na Administrację publiczną przeznaczono 3.033.062 zł tj. mniej niż w roku bieżącym o 686.514 zł. Bezpieczeństwo publiczne - otrzymana dotacja na utrzymanie Straży oraz na obronę cywilną. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 420.000 zl Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60.000 zł. Na oświatę która finansowana jest z dochodów własnych pozyskiwanych z jednostek oraz z subwencji oświatowej przeznaczona została kwola 18.328.448 zł tj. więcej o 1.767.116 zŁ Na kwotę 18.328-448 zł składają się kwoty : Subwencja oświatowa -17.485.874 zł, Dochody jednostek - 581.280 zł, Dochody na stypendia - 261.254 zł. Wydatki w poszczególnych jednostkach są wyższe od planu roku 2004. W jednostkach oświatowych poza zabezpieczeniem potrzeb w PZO umieszczona Jest rezerwa w kwocie 501.710 zł. Na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć 687.000 zł jest to dotacja na opłacenie składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci w DD. Na pomoc społeczną planuje się wydać 2.660.165 zł. Z tego na utrzymanie DD planuje się wydać 862.248 /ł tj. więcej od dotacji otrzymanej w 2004 roku o 7.305 zł. Środki na utrzymanie DD liczono 1942 x 37 x 12. Wysokość budżetu w tej jednostce uzależniona będzie od wysokości kosztu utrzymania dziecka jakie zostanie ogłoszone w Dz Urz i uchwalone przez Radę Powiatu do marca 2005 roku oraz od ilości wychowanków w DD. (42). DPS na utrzymanie placówki otrzymał kwotę 938.400 zł tj. o 4,59 % więcej niż w 2004 roku. Finansowanie placówki odbywa się jeszcze z dotacji celowej w kwocie 716.400 zł oraz z dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców. Rodziny zastępcze finansowane z dochodów własnych powiatu. Zaplanowana kwota jest wyższa od ubiegłorocznej o 11,50 % tj. o 52.380 zł. Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze finansowane są z dotacji celowej na zasiłki rodzinne dla pracowników Straży. Na utrzymanie PCPR zaplanowano kwotę 180.220 zł która jest wyższa o 7,25 % wyższa od przewidywanego wykonania roku 2004. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 694.300 zł. Finansowanie Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności z dotacji celowej na kwotę 51.000 zł. Na utrzymanie Urzędu Pracy przeznaczono kwotę 643.300 zł tj. o 3,55% więcej jak w roku 2004. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane środki to kwota 73.700 zł Na kulturę i sport przeznaczona kwota to 33.000 zł. W Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano przychody i wydatki na zakup samochodu dostawczego. Nie zaplanowano środków na inne cele. Jednak już można stwierdzić, że wpływy na początku roku będą wyższe i środki, które wpłyną ponad te zaplanowane zostaną przeznaczone na dofinansowanie spółek wodnych. Zaplanowany został również zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych. Ma on zastąpić wysłużonego już żuka. Ponadto zostały przeznaczone środki w wysokości 70.000 zł na zakup samochodu dla Starostwa. Decyzję taką podjęto, ponieważ obecny samochód Peugot wymaga coraz więcej napraw. Dlatego postanowiono o jego sprzedaży. Ponadto sprzedany ma zostać również Polonez.
p. J. Kiedrowski - uważa, że utrzymanie środków transportu jest za drogie. Taniej jest płacić za przejazdy prywatnymi samochodami. Jego zdaniem to jest nie do przyjęcia. Z jednej strony robi się oszczędności w oświacie, a z drugiej mówi o zakupie samochodów.
p. Z. Kolczyk - odpowiedziała, że Peugot ma przejechane ponad 150.000 km i ma ponad 4 lata. Teraz jego utrzymanie kosztowałoby coraz więcej.
p. J. Kiedrowski - stwierdził, że miłą wiadomością jest to, że budżet 2005 roku zostanie zbilansowany i zostanie spłacona część zobowiązań. Jest to sytuacja, która powinna dać możliwość pozytywnego myślenia. W oświacie efekty powinny być długoterminowe. Jest to sytuacja komfortowa w stosunku do tego co było w roku bieżącym i ubiegłym. Uważa, że Zarząd Dróg Powiatowych nie wykazał się dużą inicjatywą w zdobywaniu środków pozabudżetowych. Jest zdania, że w ZDP ilość środków transportowych jest bardzo duża. Jest tu sprawa samochodu, który uległ wypadkowi pod Grudziądzem. Po co on tam jechał ? ZDP powinno skupić się na zadaniach wynikających z działalności statutowej, czyli na remontach, budowach dróg. Stwierdził, że trudna sytuacja może być w roku 2005 w Domu Dziecka. Sytuacja w roku 2005 rysuje się na tyle dobra, że nie będzie potrzeby zaciągania kredytów komercyjnych. Prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi może dać pozytywne spojrzenie, a osoby zarządzające dobrze należy premiować.
p. K. Siniło - poinformowała o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w 2005 r. w Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej. Za dzieci, z nie naszego powiatu płacą samorządy, z których te dzieci pochodzą. Istnieje więc zagrożenie, że te dzieci zostaną zabrane z naszego Domu Dziecka.
Przewodniczący - w tym roku budżet opiniujemy w innych okolicznościach niż budżet ubiegłoroczny. Wtedy była obawa, że budżet nie zostanie przyjęty. Podziela zdanie p. Kiedrowskiego, że tegoroczny budżet jest dobry. Zadaniem Zarządu będzie jednak dokładne przyglądanie się realizacji i pilnowanie tego budżetu.
p. K. Siniło - poinformowała, że środki na rolnictwo są skromne. Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 20.000 zł. Jednak w przypadku nowych wniosków wojewoda przeznacza dodatkowe środki.
Przewodniczący - poprosił, aby swoje zdanie na temat działów dotyczących działalności Komisji wyraził pan Tomasz Skałecki.
p. T. Skałecki - w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wszystkie środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Nie zostały przeznaczone środki na działalność spółek wodnych. Uważa, że warto wspierać dobre i aktywne spółki. Poprosił, aby Komisja wniosła o zabezpieczenie kwoty 15.000 zł na dofinansowanie spółek wodnych i 5.000 zł na edukację ekologiczną. Co roku Starostwo brało udział w różnego rodzaju akcjach, konkursach. W 2005 r. nie będzie na to nawet najmniejszych środków.
p. T. Zaborowski - stwierdził, że nie ma bezpośredniego nadzoru nad spółkami wodnymi. Powiat ma zadania związane z nadzorem nad osobami, które nie należą do spółek wodnych. Przychyla się do ujęcia w budżecie 15.000 zł na spółki wodne i 5.000 zł na edukacje ekologiczną. Zapytał, czy Zarząd w przyszłym roku zamierza dogadać się z gminami odnośnie chodników na terenach wiejskich przy drogach powiatowych. Uważa, że można wejść w kontakt z gminami, aby one zabezpieczyły też środki na ten cel. Jest strategia rozwoju turystyki. Teraz należałoby rozwiązać sprawę obsługi ruchu turystycznego. Nie można tego przerzucać na inne instytucje. Należy spowodować mechanizm większego zainteresowania naszym terenem. Widziałby w promocji większą kwotę na przyszły rok na realizację przygotowanego konkretnego projektu.
p. Z. Kolczyk - poinformowała, że Zarząd rozważał sprawę chodników i porozumienia z gminami. Dyskutowano na ten temat na ostatnim konwencie Starosty z wójtami. Poza wójtem Cekcyna, pozostali wójtowie zainteresowania nie wyrazili. Zarząd Dróg Powiatowych w ramach robót publicznych udzielił pomocy gminom Lubiewo i Gostycyn.
p. T. Zaborowski - stwierdził, że budowa chodników przy drogach powiatowych to zadanie powiatu a nie gmin.
p. K. Siniło - poinformowała, że subwencja oświatowa została wyliczona według starych wag i zasad. Już są nowe propozycje i liczy, że kwota się jeszcze zwiększy.
p. J. Kiedrowski - w poprzedniej kadencji oświata była przeszacowana. Nie chce się wypowiadać, czy było to słuszne. Jeżeli uda się wyjść na prostą i spłacić część zobowiązań to będzie bardzo dobrze.

Komisja po dyskusji ustaliła, wyraża opinię pozytywną na temat projektu budżet Powiatu Tucholskiego na 2005 r. Jednak wyraża negatywną opinię na temat zakupu samochodów i prosi o szczegółowe uzasadnienie i kalkulację. Ponadto będzie wnioskowała o przeznaczenie kwoty 15.000 zł na spółki wodnej i 5.000 zł na edukację ekologiczną.

Opinia Komisji znajduje się w teczce Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                  Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                                     Jerzy Adamczak

 

 

 

 

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (2 grudnia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (24 stycznia 2005, 16:47:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij