Materiał informacyjny na XXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego

                                                                    Tuchola, dnia 21 września 2004 r.
BR.0041-21/2004            
  

  
                                                                     Pan(i) Radny(a)
                                                                     ......................................................
                                                                     .......................................................

Zwołuję XXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 30 września 2004 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali 203 Starostwa Powiatowego, pl. Zamkowy 1.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad - quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2004 r.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2004 r.
9. Półroczna ocena załatwiania spraw obywateli w Starostwie.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2004 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/147/2000 w sprawie regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego dodatków do wynagrodzenia  i nagród.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/85/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 marca 2004 r. określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/96/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej na terenie wsi Stary Sumin.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 - 2013".
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/112/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego przyznawanie i przekazywanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/113/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego przyznawanie i przekazywanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów.
22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zamknięcie sesji.   

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                  /-/ Janusz Kiedrowski

Materiał informacyjny na XXI sesję (529kB) word

Załączniki do materiału (61kB) zip

Załącznik - Program Rozwoju Lokalnego (1232kB) word

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (21 września 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (23 września 2004, 13:02:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2114