Materiał informacyjny na XXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego

                                                                          Tuchola, dnia 20 grudnia 2004 r.
BR.0041-23/2004            
  
                                                                           Pan(i) Radny(a)
                                                                           .................................................
                                                                           .................................................

           Zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 30 grudnia 2004 r. (czwartek) o godz. 10.oo w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi, ul. Świecka 89a, aula - pomieszczenie nr 30.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad - quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziału finansowego w spółce "Ośrodek Sportu i Rekreacji" Spółka z o.o. Tuchola.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2005 r.
a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii Komisji stałych oraz wniosków radnych,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii związków zawodowych,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej, związków zawodowych i radnych,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2004 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok 2004.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/85/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 marca 2004 r. określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2005 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 r.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.   

                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                     /-/ Janusz Kiedrowski

Materiał informacyjny na XXIII sesję (448kB) word

Załącznik nr 2 – zmiany budżetu (237kB) plik

Załącznik nr 3 – wydatki niewygasające (18kB) plik

Załącznik nr 4 – PFRON (9kB) zip

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (22 grudnia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (27 grudnia 2004, 08:50:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2131