XXIV sesja Rady Powiatu


Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXIV sesji
Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 27 stycznia 2005 roku

Radny Henryk Krzywański
- Zapytanie dotyczy zdarzeń z dnia 13 stycznia kiedy to na drogach powiat miał miejsce szereg tragicznych kolizji - czarny czwartek. Specyficzna sytuacja itd. Wszyscy Radni byliby zainteresowani tym, jaki funkcjonuje system, jeśli chodzi
o drogi powiatowe, reagowania na sytuację zmieniającej się aury w okresie zimy.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
- Interpelacja dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy. Podobnie jak w przypadku innych jednostek powiatowych t m również wymagana jest standaryzacja. Między innymi wymogi dotyczące poradnictwa, doradcy zawodowego. Radny uważa, że sytuacja, która ma miejsce w PUP koliduje z warunkami dostosowania do standardów. W układzie hali interesant przychodzi i o swoich problemach musi opowiadać. Konieczne byłoby, aby można było w bardziej intymnych warunkach rozmawiać. Radny uważa, że istnieje możliwość zwiększenia powierzchni, ale wiąże się to z zamianą pomieszczeń z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która mieści się na wysokim piętrze. Radny uważa, że poprzez zamianę pomieszczeń można stworzyć lepsze warunki dla Poradni i dostosować standaryzację do wymogów europejskich jeżeli chodzi o Urząd Pracy. Należałoby podjąć działania, które poprawiłyby warunki zarówno jednej jak i drugiej placówki.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Radny Michał Mróz 
- Interpelacja dotyczy drogi Żalno-Kęsowo i o wycinkę drzew przy tej drodze. Wyniknęły ostatnio w związku z tą drogą poważne problemy. Radny poinformowany został także, że padła propozycja Zarządu o przejęciu tej drogi powiatowej przez Gminę Kęsowo.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
- Interpelacja dotyczy skierowania patrolów Policji na odcinek od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką. To jest kierunek Gostycyn - Wałdowo. Niedaleko od tego skrzyżowania z drogą wojewódzką jest szkoła podstawowa i gimnazjum. Dochodzą do Radnego sygnały, że kierowcy jadący tam tą drogą nie stosują ograniczenia prędkości.
Interpelację przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. W odpowiedzi udzielonej przez Zastępcę Komendanta KPP w Tucholi wyjaśniono, iż w miarę możliwości kierowane będą w ten rejon patrole ruchu drogowego. Będą one wykorzystywały radarowe mierniki prędkości celem zlikwidowania zgłaszanego przez Radnego problemu. Ponadto wykorzystany zostanie fotoradar, który ma na celu spowolnienie prędkości w rejonach najbardziej niebezpiecznych. Także w rejonach szkół do których uczęszczają dzieci i młodzież. Ponadto policjanci z Posterunku
w Gostycynie zostaną zobligowani do pełnienia służby w tym rejonie. Celem oddziaływania prewencyjnego na kierujących, którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Poczynione działania powinny doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa dzieci poruszających się w rejonie szkoły. Jak też zlikwidować nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.
- W grudniu na sesji Rada Powiatu zajmowała się tematem budynku przy ul. Grodzkiej 2. Radny zrozumiał, że ta sprawa została zasygnalizowana. W jednej
 z gazet pojawiła się wypowiedź pana rektora Kannenberga na temat zamiarów
w stosunku do tego budynku. Sprawa i problem istnieje i chciałby się o tym dowiedzieć czegoś bliżej.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Radny Zbigniew Grugel 
- Radny odniósł się do kwestii wycinki drzew. Jest przeciwny bezmyślnemu wycinaniu drzew przy drogach i na pewno nie jest osamotniony w takim sądzie. Wiele razy na sesjach Rady Powiatu podnosił kwestie tych zadrzewień w takim aspekcie, że jeśli drzewo dobiega swego kresu życiowego to rzecz jasna powinno być zastąpione nowymi nasadzeniami wykonanymi w taki sposób, że są one w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. Że to jest wykonalne można w wielu miejscach zobaczyć. My niestety jesteśmy tylko na etapie usuwania tych drzew, bezkrytycznego. Pogratulował mieszkańcom Kęsowa i okolic, że się przeciwstawiają takim działaniom, bo nie wolno w linii prostej łączyć tego z bezpieczeństwem. To jest nieprawda. O bezpiecznym korzystaniu z dróg nie decydują tylko drzewa. Decyduje nawierzchnia, decyduje kierowca, decyduje profil jezdni, oznakowanie. Usuwanie tych drzew to trwałe zmiany w naszym krajobrazie. Nie może być tak, że ktoś we władczy sposób sobie sam dokonuje tych zmian bez uzgodnień. W jego przeświadczeniu jeżeli mówimy o pewnych trwałych zmianach w krajobrazie to one mogą zaistnieć tylko dzięki swoistym kontraktom społecznym. Nie może być tak, że decyduje tylko pilarz i zarządca drogi. Te zadrzewienia mają do spełnienia ogromną rolę, w ogóle u nas na terenach równinnych. Dlatego myśli, że Zarząd Powiatu zanim wejdzie w tak oczywiste spory społeczne powinien konsultować te sytuacje, a przede wszystkim społeczeństwu udowodnić, że te zadrzewienia, które zostały usunięte, będą na wiosnę wprowadzone w prawidłowy sposób. Nie wolno stwarzać takiej iluzji, bo tych zmian w krajobrazie jest zbyt dużo i my przechodzimy zbyt często tak zupełnie bez wahania nad tymi problemami. To dotyczy nie tylko Kęsowa. To są zadrzewienia pochodzące z okresów lat powojennych do lat sześćdziesiątych. W tej chwili zadrzewień się nie wykonuje tylko usuwa.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
- następna sesja Rady Powiatu zaplanowana została na 31 marca. Jaki stan rzeczy jest w dziele przekazania do prowadzenia szkoły leśnej Ministrowi Środowiska Radni dowiedzieli się podczas sesji. Ubolewa nad tym faktem, że jest to taki stan trwania bez żadnej konkretnej informacji co będzie dalej. Zwrócił Zarządowi uwagę, że Rada powinna podjąć decyzję, jeśli jest taka wola, o rozłączeniu tych szkół w terminie do końca lutego. Do końca lutego sesja nie jest planowana, a w materiałach dzisiejszej sesji takiego projektu uchwały nie ma. Obawia się, że jak w Warszawie już się obudzą, dojdą do wniosku, że mogą z nami przystąpić do rozmów w kwietniu, maju, to się okaże, że my nie jesteśmy przygotowani do tych rozmów. Takiego problemu pozostałe sześć szkół leśnych nie ma. Przejąć prowadzenie Minister może w dowolnej dacie, ale możemy uzyskać odmowną odpowiedź przejęcia tej naszej szkoły, która jest jeszcze połączona z kierunkami rolniczymi. Nietrudno mu sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli Minister będzie miał przejąć za rok to może być wcale. Biznesu w tym za dużego nie ma. Dlatego informuje pana Starostę i Zarząd, abyśmy tutaj nie wprowadzili takiego stanu bezradności, oczekiwania, a później okaże się, że coś już zostało przesądzone, jest za późno, nie da rady.

Radna Anna Ziegler 
- na ostatniej sesji Radna składała interpelację na temat skarpy w Motylu. W ten feralny czwartek 13 stycznia właśnie w tym miejscu doszło do kolizji. W wyniku tej kolizji została usunięta część barierki ograniczającej skarpę. Od 13 stycznia minęło sporo czasu, a ta barierka nie jest jeszcze zamontowana. Radna obawia się, że przy takiej samej kolizji następnym razem może się zdarzyć, że samochód spadnie w dół. Nie ma odpowiedzi na tę interpelację złożoną podczas poprzedniej sesji, ale prosi o ponowne monitowanie w tej sprawie, aby ten odcinek trasy uczynić bardziej bezpiecznym.
Interpelację przekazano do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. W odpowiedzi Kierownik Rejony Dróg Wojewódzkich poinformował, iż po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że w wyniku kolizji nie została usunięta barierka. Lecz uszkodzone zostały trzy słupki poręczy mostowej oraz bariery sprężyste przed mostem i na moście. W dniu 17 stycznia br. dokonano wymiany uszkodzonych barier sprężystych co zabezpiecza, zdaniem Kierownika RDW, użytkowników tego odcinka drogi. Jak poinformował Kierownik RDW naprawa uszkodzonej bariery dokonana zostanie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych umożliwiających wiązanie betonu.

Radna Małgorzata Oller 
- Zapytanie dotyczy materiałów budżetowych. Czy określone w zmianach do budżetu zadanie inwestycyjne w postaci wprowadzenia źródła ogrzewania gazowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jest uzgodnione z Burmistrzem Tucholi ?
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.


Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXIII sesji
Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 30 grudnia 2004 roku.

Radna Anna Ziegler 
- mimo, że zima w tym roku nas oszczędza, to na początku grudnia, kiedy padał śnieg i było ślisko, tiry podjeżdżające i mijające granice naszego powiatu w przysiółku Motyl miały problem z podjazdem i kierowcy rozkopali nadbrzeże drogi. Chciałaby, aby zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby ktoś podjechał i zobaczył, czy tam nie naruszyło to skarpy;
W dniu 3 lutego otrzymaliśmy odpowiedź z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. W trakcie objazdu wyprofilowano rozjeżdżone pobocze drogi wojewódzkiej nr 237 w Motylu. Jak poinformował Kierownik RDW nie stwierdzono naruszenia skarpy w tym miejscu. Aby nie dochodziło do obsuwania nasypu w tym miejscu są ustawione poręcze sprężyste.

- druga sprawa dotyczy odwodnienia ulicy Tucholskiej w Pruszczu. Tam przepusty nie działają i tworzy się niesamowita kałuża;
W dniu 3 lutego otrzymaliśmy odpowiedź z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Na tym odcinku drogowym nie występują typowe przepusty drogowe. Miejscowość Pruszcz nie posiada kanalizacji burzowej. Występuje jedynie odwodnienie powierzchniowe w formie korytek ściekowych podłączonych do studni usytuowanej przy jednej z posesji w miejscowości.

Radny Jerzy Adamczak 
- zgłosił wniosek do Zarządu Powiatu o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich, by w miejscowości Brzuchowo ustawić tablicę informacyjną
z nazwą miejscowości;
W dniu 3 stycznia 2005 r. interpelację przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Tucholi. Odpowiedzi udzielono 3 lutego br.. Jak poinformował Kierownik RDW
w Tucholi, zmiana stałej organizacji ruchu przesłana została w dniu 14 lipca 2004r. do akceptacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Po otrzymaniu decyzji o zatwierdzeniu tego projektu, znaki zostaną ustawione w terenie przez RDW Tuchola.

 

                                                                                Zarząd Powiatu Tucholskiego

 


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (27 stycznia 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (9 maja 2005, 11:08:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1608

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij