XXX sesja Rady Powiatu

                                Realizacja interpelacji złożonych podczas XXX sesji
                         Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 27 października 2005 roku
 
 
Radny Andrzej Pruszak:
Zapytanie dotyczy budowy chodnika w Śliwicach, na kiedy planowany jest termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
W sprawie budowy chodnika na ul. Świeckiej w Śliwicach, jak informuje Dyrektor ZDP, toczy się postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę.
Interpelacja dotyczy przejścia dla pieszych przez tory w Śliwicach.
W sprawie przejścia dla pieszych na ul. Łobodzkiej w Śliwicach w tej chwili trwają procedury komunalizacji działek.
Interpelacja dotyczy nowego rozkładu jazdy pociągów w naszym województwie. Były spotkania w Tucholi i w Śliwicach. Były przekazane propozycje, ale do dnia dzisiejszego nie dotarła żadna propozycja, a nowy rozkład wchodzi w grudniu. W Województwie Pomorskim już jest taka informacja, a my nie mamy. Radny prosi o zwrócenie się w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ jeśli informacja dotrze za późno, to już nie będzie można nic zrobić.
Informacji na temat nowego rozkładu jazdy PKP do chwili obecnej nie otrzymaliśmy.
 
Radny Wojciech Kroplewski:

W imieniu grupy mieszkańców gminy Śliwice, w tym ekologów Radny przekazał Panu Staroście petycję związaną z wycinką drzew przy drodze Lińsk – Śliwice. Treść tej petycji brzmi następująco: ”Mieszkańcy Gminy Śliwice oraz inicjatywa grupy ekologów. Pan Andrzej Wegner Starosta Tucholski. My niżej podpisani wnioskujemy o zachowanie drzew na odcinku drogi 05143 Śliwice – Lińsk i nadanie im praw ochronnych. Sądzimy, że drzewa rosnące przy tej drodze są bardzo stare i każde z nich powinno stać się pomnikiem przyrody.” W załączeniu lista osób popierających tą inicjatywę i jest tam około 40 podpisów. Przy okazji chciałby zwrócić taką swoją osobistą uwagę, bo często jeździ tą drogą, że harmonogram i jakość prac przy tej wycince, a trwa ona już kilka lat i jeden z pasów już jest oczyszczony z drzew, za każdym razem wyglądał to w ten sposób, że wycinano kilka drzew w jednym miejscu, za kilka tygodni w następnym. Zostawiono nie sfrezowane pnie, nie odkrzaczone odcinki drzew. Nie raz było to już poruszane na sesji. Pan Pruszak zgłaszał interpelację. Wycinano, więc krzaki, znów wycięto parę drzew. Potem Radna Cherek upominała się o odkrzaczenie. Pomijając już samą inicjatywę, prace przebiegają w bardzo dziwny sposób, jakby Zarząd Dróg Powiatowych sam do końca nie był zdecydowany czy te drzewa wyciąć, bo prawie cały pas po prawej stronie pozostał. Prosi, żeby przy okazji Pan Dyrektor Poturalski ustosunkował się do samego przebiegu prac.
W roku bieżącym Zarząd Dróg Powiatowych nie przewiduje wycinki żadnych drzew na terenie gminy Śliwice. Jeżeli będą wnioski mieszańców to będą one uzgadniane indywidualnie z Panem Wójtem. Tym bardziej nie będzie wycinki drzew na odcinku drogi 1017C na odcinku Lińsk – Śliwice. Drzewa na tej drodze były usuwane w uzgodnieniu z Panem Wójtem i Radą Gminy w taki sposób, aby jak najmniej ucierpiała przyroda, a jednocześnie, aby dostosować drogę do ruchu samochodów o współczesnych gabarytach. Pozostałych kasztanowców nie przewiduje się wycinać. Podjęte zostaną wspólnie z gminą działania, aby najbardziej zagrożone drzewa leczyć.
Dyrektor Zenon Poturalski nie ma uwag, co do przebiegu prac przy wycince drzew. Zawsze osobiście Pan Wójt uczestniczył przy określaniu, które drzewa należy w pierwszej kolejności usuwać. Plan wyrębu ustalony został na trzy sezony i stąd być może wrażenie, że raz się robi tu a raz gdzie indziej W minionym sezonie wszystkie pnie były frezowane na bieżąco, co nie mogło odbywać się w latach poprzednich, ponieważ ZDP nie dysponowało odpowiednim sprzętem, aby te prace na bieżąco wykonywać. Wszystkie zakrzaczenia zostaną usunięte w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym.
Interpelacja dotyczy drogi Czersk – Śliwice. Stan nawierzchni jest fatalny. Przewidziano kapitalny remont tej drogi, ale do tej pory nic nie zostało zrobione.
W roku 2005 wykonany został remont cząstkowy wszystkich dróg w gminie Śliwice. Planowany remont drogi nie został wykonany z powodu nie zabezpieczenia niezbędnych środków.
Mimo wielokrotnych interpelacji ze strony radnych z Gminy Śliwice, nie oznakowano skrzyżowania drogi gminnej Szlachta – Zielony Dół z drogą Lipowa – Szlachta.
Skrzyżowanie drogi gminnej Szlachta – Zielony Dół w drogą Lipowa - Szlachta jest znakowane w sposób prawidłowy. Postulowane tablice kierunkowe są przygotowywane przez ZDP we własnym zakresie i będą ustawione.
Nie wykonano także studzienki przeciwdeszczowej na ulicy Dworcowej.
Temat studzienki odwadniającej na ul. Dworcowej w Śliwicach będzie tematem spotkania z władzami gminy.
Nie zostało odnowione przejście dla pieszych samych Śliwicach.
Przejścia dla pieszych w Śliwicach zostaną odnowione w najbliższym możliwym czasie, kiedy pozwolą na to warunki pogodowe.
 
Radna Anna Ziegler:
Interpelacja dotyczy wypowiedzi Pana Starosty, że może być taka sytuacja, że firmy na naszym terenie nie dadzą rady się z wyrobieniem się w pracach. W związku z tym prosi, w imieniu całej gminy Gostycyn, aby procedurę przetargową na wykonanie tego odcinka drogi rozpocząć jak najszybciej. Jeżeli już została rozpoczęta to ma nadzieję, że zostanie pomyślnie zakończona. Jeżeli już została rozpoczęta to jest to dla Radnej satysfakcjonuje, dlatego że należy to zrobić jak najszybciej, żeby procedura została zakończona.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.                                                                             Druga interpelacja jest spowodowana interpelacją złożoną na sesji Rady Gminy w Gostycynie i dotyczy kursów PKS-u. Rozpoczął się rok szkolny i zaistniała taka sytuacja, że dzieci gremialnie zwalniają się z lekcji ze względu na to, że kursy autobusów są niedostosowane do godzin lekcji. Nie są to pojedyncze przypadki, raczej grupowe. Radna proponuje, aby zwrócić się do PKS-u z propozycję konsultacji z dyrektorami szkół w celu rozwiązania tego problemu. Nie są to wypadki sporadyczne, które na pewno zakłócają proces edukacyjny młodzieży.
W dniu 2 listopada br. Zarząd Powiatu wystąpił z pismem do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Chojnicach. Do dnia składania materiałów sesyjnych nie otrzymano odpowiedzi.
 
Radna Felicyta Król – Pawelska:
Radna chciałaby uzyskać informację na temat stanu regulacji własności działek przy drodze Iwiec – Wełpin.
Stan prac nad regulacją własności nieruchomości pod modernizację drogi powiatowej Iwiec – Wełpin wygląda następująco:
1. W latach 2002 – 2005 wykupiono 100 działek o powierzchni 1,6694 ha,
2. Do wykupienia pozostało jeszcze 9 działek o powierzchni 0,1078 ha.
(7 jest własnością osób fizycznych, 2 należą do Nadleśnictwa Tuchola.), z czego:
a) Dla 5 działek (właścicielami są trzy osoby fizyczne z Wełpina) są sporządzane operaty szacunkowe. Do 18 listopada br. będą one gotowe i wówczas pozostaje umówienie terminu zapisu u notariusza przenoszącego własność nieruchomości na Powiat Tucholski.
b) Na 2 działki należące do Nadleśnictwa Tuchola uzyskano zgodę Ministerstwa Środowiska na dokonanie zmian w przeznaczeniu ww. działek na cele nierolnicze i nieleśne w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Cekcyn. W związku z brakiem aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego ww. zmiany można będzie nanieść miejscowo, ale dopiero przy pomocy projektanta drogi. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego dla ww. nieruchomości, co będzie podstawą do rozmów na temat ich wykupu. Pozostanie wówczas do załatwienia uzyskanie z Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Toruniu decyzji określającej opłaty za wyłączenie terenów leśnych z produkcji leśnej oraz za przedwczesny wyrąb lasu.
c) Odnośnie 2 pozostałych działek, będących własnością jednej rodziny, sprawa ma się następująco:
- 20 czerwca br. zakończyła się sprawa w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego
w Tucholi w sprawie nabycia spadku po nieżyjącym współwłaścicielu nieruchomości,
- 25 lipca br. zwrócono się z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej w Tucholi, aby skierowała ona sprawę do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o całkowite ubezwłasnowolnienie dwóch osób, które nabyły prawa spadkowe, ale ich stan psychiczny wyklucza zawarcie z nimi umowy notarialnej. Sąd wyznaczy kuratora, który w imieniu tych osób będzie mógł stanąć przed notariuszem.
- 26 sierpnia br. złożono wniosek w Wydziale Rodziny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Tucholi o wydanie zezwolenia na zawarcie z Powiatem Tucholskim umowy notarialnej w imieniu małoletnich dzieci – spadkobierców, oraz o wyznaczenie osoby, która w ich imieniu mogłaby ww. umowę zawrzeć.
 
Radny Zbigniew Grugel:
Radny chce wrócić do tego wyjazdu orkiestry z Bractwem Kurkowym do Niemiec. Zarówno z odpowiedzi, której Pan Starosta udzielił na sesji, jak i z późniejszej publikacji prasowej wynika takie niepokojące dla Radnego i dla członków tej orkiestry stwierdzenie, że trzeba będzie się zastanowić czy w ogóle ta orkiestra powinna wyjeżdżać itd. Radny chce powiedzieć, że nie zamierzał wszczynać dyskusji prasowej na ten temat. Absolutnie nie to było jego celem. Uważa, że jest to wysoko krzywdzące postawienie sprawy, chyba, że ta przytoczona wypowiedź, została źle zrozumiana. Chciałby od Pana Starosty usłyszeć zapewnienie, że z powodu podniesienia tego tematu w tym kształcie, do czego został zobowiązany, nie przyczyni się do tego, że młodzież przestanie wyjeżdżać za granicę, bo i tak te wyjazdy obecnie są w nieporównywalnie mniejszej ilości, niż to było za Dyrektora Muszyńskiego. Prosi Pana Starostę, aby się w tej kwestii jednoznacznie wypowiedział, bo czuje się winny, a to nie było jego celem.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
 
Radny Michał Mróz:
Niezbyt dużo udało się zrobić, jeśli chodzi o drogi. Udało się uzyskać środki na drogę Wielka Klonia – Wałdowo, ale nie udało się uzyskać środków na most w Pile. Jest bardzo dużo do zrobienia na drogach w powiecie. Czy jest możliwość, aby realizację inwestycji drogowych np. ten most w Pile czy droga w Lubiewie, lub też inne inwestycje były zaplanowane do realizacji w przyszłym roku ze środków własnych?
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
 
Radny Jerzy Adamczak:
Chciałby wrócić do sprawy drogi wojewódzkiej, która biegnie przez Wieszczyce. W ubiegłym roku ten temat został wywołany, niestety nie ma inicjatywy gminy w tej kwestii. To jest droga wojewódzka, która łączy dwie drogi powiatowe. Powinno tam zostać wykonane odwodnienie. Byliśmy na sesji Rady Gminy w Kęsowie. Tam takiej inicjatywy czy nawet ochoty na taką inicjatywę nie ma. Jest pat w tej sprawie. Radny myślał, że jakoś się uda ten problem załatwić do końca tej kadencji. Jeżeli teraz nie zostanie to zapisane w projekcie budżetu to nie ma takiej szansy. Prosi Zarząd Powiatu o inicjatywę w tej sprawie. Uważa, że są pewne możliwości. Wynikają one ze współpracy między powiatem, a gminą. Uważa, że należy postawić pewne warunki i spróbować w ten sposób. Jeżeli takiej inicjatywy nie będzie to również nie będzie zapisu w budżecie Zarządu Dróg Wojewódzkich.
W sprawie odwodnienia drogi wojewódzkiej w miejscowości Wieszczyce wyjaśniam, iż Zarząd Powiatu na bieżąco będzie tę sprawę monitorował i wystąpi z propozycją wspólnego spotkania z Wójtem Gminy Kęsowo.
 
Radny Ryszard Płoszański:
Sprawa dotyczy kwestii wniosku prezesa szpitala o wzięcie pod uwagę możliwości dofinansowania, którą poruszył Pan Starosta. Chodzi o to, żeby Pan Starosta wypowiedział się, kiedy będzie rozmawiał z prezesem, na kiedy te rozmowy są planowane i czy Pan Starosta będzie miał chęć zaprosić kogoś z komisji, którą Radny reprezentuje, do tych rozmów.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji
 
Radny Józef Basta:
Radny chciałby prosić Zarząd o odpowiedź na pytanie, jakie stanowisko zajmuje w sprawie obwodnicy, o której jest ostatnio bardzo głośno, ponieważ stanowisko Zarządu w tej sprawie jest tu bardzo potrzebne,
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
Radny podpisuje się pod petycją, którą zgłosili mieszkańcy Śliwic, odnośnie wycinki drzew przy drodze do Śliwic. Radny nie wyobraża sobie tego odcinka tej drogi bez tych drzew. Rozumie względy bezpieczeństwa, ale to kierowcy powinni uważać jak jeżdżą, a nie powinno być tak, że z tego powodu wycina się aleje, które należą do piękniejszych naszym powiecie, uznanym za Bory Tucholskie.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
 
 
                                                                Zarząd Powiatu Tucholskiego
 


Wytworzył: Zarząd Powiatu (15 listopada 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (1 grudnia 2005, 12:37:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1480

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij