XVI sesja Rady Powiatu


Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 25 marca 2004 roku


Radny Henryk Krzywański:
- zapytanie do pana Starosty. Zbliża się wiosna i lato dlatego pytanie dotyczy wjazdu na pl. Wolności. W gestii Starostwa jest ustalanie ruchu w mieście. Czy będzie dalej stosowana praktyka zakazu wjazdu na rynek z wyjątkiem przejazdu w kierunku ul. Chojnickiej ? Czy będą jakieś wyjątki i możliwość dojazdu do niektórych instytucji ?

Zmiana organizacji ruchu na pl. Wolności będzie obowiązywać, wzorem lat ubiegłych,
w terminie od 15 czerwca do 15 września. Tak więc będzie można przejechać tylko
w kierunku ul. Chojnickiej, a zakaz ruchu będzie dotyczył wjazdy na sam plac. Dotyczy to również właścicieli sklepów w obrębie rynku. Wjazd na rynek będą miały tylko służby komunalne, straż pożarna, policja, pogotowie, zaopatrzenie, mieszkańcy placu oraz interesanci parafii w nagłych przypadkach.

- zapoznał się z wydawnictwem "Samorząd i administracja" i jest tam artykuł dotyczący portalu turystycznego Polski. Czy jest ktoś w powiecie kto dba o to, aby zawartość portalu była taka, aby każdy mógł skorzystać ? Czy ktoś ze Starostwa zajmuje się uzupełnianiem danych na tej stronie ?

Portal turystyczny www.poland-tourism.pl prowadzony jest przez Polską Organizację Turystyczną. Informacje do bazy danych dostępnej w tym portalu zbierane są za pomocą Internetowego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT), który działa w oparciu o strony internetowe i pocztę elektroniczną.
ISIT jest systemem zhierarchizowanym, zarządzanym przez administratorów różnych szczebli:
- informacje na poziomie lokalnym (np. powiatu) gromadzone są przez LOT-y i wysyłane pocztą elektroniczną do administratora regionalnego,
- administrator regionalny (na szczeblu województwa) gromadzi informacje, umieszcza je na regionalnych stronach www oraz przesyła do administratora krajowego,
- administrator krajowy zbiera dane od administratorów regionalnych i umieszcza je na stronie www.poland-tourism.pl. Na poziomie krajowym systemem zarządza Polska Organizacja Turystyczna.
Warunkiem funkcjonowania systemu jest istnienie administratorów na wszystkich szczeblach (lokalnym, regionalnym i krajowym).W Województwie Kujawsko - Pomorskim funkcję administratora regionalnego w chwili obecnej ma pełnić Urząd Marszałkowski, który powinien podpisać stosowną umowę z Polską Organizacją Turystyczną. Na dzień dzisiejszy niestety taka umowa nie jest podpisana, tym samym w województwie nie funkcjonuje administrator regionalny. Docelowo funkcję tę pełnić powinna Kujawsko - Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, która jest w fazie tworzenia.
Na poziomie lokalnym za gromadzenie danych odpowiedzialny będzie Wydział Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. Jesteśmy przygotowani do realizacji tego zadania pod względem merytorycznym, ponieważ pracowniczka Wydziału uczestniczyła
w praktycznym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu ISIT, które odbyło się pod koniec 2003 r. w Gdańsku. Ponieważ nie ma możliwości przesyłania zgromadzonych danych do administratora krajowego z pominięciem administratora regionalnego, zmuszeni jesteśmy czekać na rozpoczęcie wdrażania systemu ISIT przez Urząd Marszałkowski bądź Kujawsko - Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Radna Anna Ziegler:
- kiedy zatwierdzaliśmy wieloletni plan pracy drogowych w naszym powiecie na rok 2004  był przewidziany remont mostu w Pile. Teraz w materiałach informacyjnych jest podane, że są zabezpieczone środki na remont tego mostu tzn. te środki częściowe, które były konieczne do pozyskania funduszu zewnętrznego. Zapytała czy rzeczywiście realizacja tej naprawy w tym roku czyli zgodnie z planem jest możliwa i na jakim etapie jest realizacja wniosku o dofinansowanie. Czy został on zaakceptowany czy przeszedł już jakąś procedurę ?

Realizacja tego remontu będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. W sierpniu ubiegłego roku Zarząd Dróg Powiatowych przygotował i złożył
w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o uzyskanie dofinansowania z programu ZPORR. Konkurs rozstrzygnięty zostanie jeszcze w tym miesiącu. Po otrzymaniu środków z tego programu realizacja zadania jest możliwa w drugiej połowie tego roku.

- wniosek, aby na Komisję Edukacji, która odbędzie się w kwietniu przygotować zestawienie dotyczące wykonania budżetu w placówkach oświatowych za pierwsze trzy miesiące roku bieżącego.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Radny Zbigniew Grugel:
- interpelacja o rozważenie możliwości innego załatwienia sprawy związanej z punktem 21 sprawozdania z prac Zarządu dotyczącym działki w Bielskiej Strudze. Nie przypisuje złej woli ani dzierżawcy ani wydzierżawiającemu ale jest przekonany, że w tej sprawie można wykazać dużo więcej dobrej woli. Tam naprawdę istnieje możliwość takiego wydzielenia istniejącego zabudowania i sprzedaży odrębnej, że nie będzie to miało finansowego wpływu na uzyskane środki ze sprzedaży w formie przetargowej pozostałej części działki;
Odnośnie wydzielenia i sprzedaży gruntu pod zabudowaniami dzierżawcy w Bielskiej Strudze wyjaśniamy:
- projekt podziału działki położonej w Klocku-Bielskiej Strudze będących własnością Powiatu Tucholskiego opracowany zostanie w maju br.;
- grunty pod budynkiem Pana Rittera planuje się objąć projektem podziału. W wyniku podziału terenu pod zabudowaniem i niezbędny dostęp do drogi publicznej zostaną geodezyjnie wydzielone;
- wydzielone działki przeznaczone zostaną do sprzedaży w drodze przetargu, bowiem tylko taką formę zbycia tych gruntów przewidują przepisy art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

- wie, że niedawno przyjmowaliśmy plany inwestycyjne dotyczące budowy dróg. Był przeciwny takiemu właśnie ukierunkowaniu środków, ale został przegłosowany. wnosi i gotów jest uczestniczyć we wszystkich rozmowach, dyskusjach, decyzjach, dotyczących budowy drogi w miejscowości Rzepiczna. Prosi, aby Pan Starosta zechciał tą deklarację przyjąć jako wyraz dobrej woli. Jest przekonany, że wspólnymi siłami można znaleźć lepsze rozwiązania, o których do tej pory nikt jeszcze nie mówił.

Jak wyjaśnił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi p. Zenon Poturalski, ZDP jest również zdania, że nakłady na inwestycje w drogach powiatowych są niewystarczające do potrzeb. Odnośnie drogi w Rzepicznej prowadzony jest w tej chwili proces uregulowania stanu własności działek. Proponujemy dokonanie przez Radę Powiatu korekty planu inwestycyjnego na najbliższej sesji, tak aby możliwe było zrealizowanie tego zadania.

Radna Małgorzata Oller:
- wnosi o to, aby  zgodnie z uzasadnieniem projektu uchwały o utworzeniu samorządowej fundacji społecznej fakt utworzenia tej fundacji został skonsultowany z  samorządami gminnymi powiatu tucholskiego;

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Radny Andrzej Pruszak:
- poinformował, że od 1 kwietnia na terenie naszego powiatu mają przestać istnieć dwie linie kolejowe 201 i 215, dlatego poprosił, aby Zarząd wystosował odpowiednie pisma do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i do Pomorskiego żeby wspólnie się porozumieć.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

 

Informacja o sposobie realizacji interpelacji z XV sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 26 lutego 2004 roku


Radny Jerzy Adamczak:
- poruszył sprawę bezpieczeństwa na drodze Tuchola - Chojnice w miejscowości Żalno. Na tej drodze jest bardzo duże natężenie ruchu. Na odcinku biegnącym przez wieś Żalno jest bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu, a w szczególności dla mieszkańców tej wsi. Bardzo często dowiadujemy się o tragicznych w skutkach wypadkach. Trzeba uczynić coś, aby tam było bezpieczniej, wprowadzić zakazy, ograniczenia.
W sprawie interpelacji Radnego wystosowano w dniu 3 marca br. pisma do Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi p. Janusza Dąbki oraz do Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi p. Jarosława Piotrowskiego. 11 marca br. pozytywnej odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji. Wyjaśnia on, iż w najbliższym czasie przeprowadzane będą systematycznie kontrole drogowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa i przestrzegania ruchu drogowego w miejscowości Żalno. Komendant przewiduje również, iż w bliskim okresie wyznaczony zostanie punkt kontroli pojazdów w celu wykonywania pomiaru prędkości w tej miejscowości. Aby kontrola pojazdów nie stwarzała zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego Komendant poprosił o pomoc w wykonaniu zjazdu dla zatrzymanego pojazdu. W tym celu zwróciliśmy się w dniu 18 marca do Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi o rozważenie możliwości wykonania takiego zjazdu. Na powyższe pismo otrzymaliśmy negatywną odpowiedź w dniu 2 kwietnia br. Kierownik ZDW p. Janusz Dąbka wyjaśnia w nim, iż "nie ma potrzeby budowy czy wykonania zjazdu, gdyż nawierzchnia drogi w miejscowości Żalno ma szerokość 7 m + pobocza bitumiczne o szerokości 2 m po obu stronach. Ponadto droga na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową na Nowe Żalno (na długości około 150 m przy restauracji) od krawędzi jezdni posiada umocnione pobocze o szerokości 5 m, który jest jeszcze pasem drogi. Dopiero pozostała część utwardzona, tj. około 8m, jest parkingiem przy restauracji".

Radny Ryszard Płoszański:
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa na odcinku drogi wojewódzkiej Tuchola - Chojnice w Żalnie należy zwrócić się do policji, aby przywróciła kontrole na tym odcinku.

W sprawie interpelacji Radnego wystosowano w dniu 3 marca br. pismo do Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi p. Jarosława Piotrowskiego. 11 marca br. pozytywnej odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji. Wyjaśnia on, iż w najbliższym czasie przeprowadzane będą systematycznie kontrole drogowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa
i przestrzegania ruchu drogowego w miejscowości Żalno. Komendant przewiduje również, iż w bliskim okresie wyznaczony zostanie punkt kontroli pojazdów w celu wykonywania pomiaru prędkości w tej miejscowości. Aby kontrola pojazdów nie stwarzała zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego Komendant poprosił o pomoc w wykonaniu zjazdu dla zatrzymanego pojazdu. W tym celu zwróciliśmy się w dniu 18 marca do Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi o rozważenie możliwości wykonania takiego zjazdu. Na powyższe pismo otrzymaliśmy w dniu 2 kwietnia br. negatywną odpowiedź. Kierownik ZDW p. Janusz Dąbka wyjaśnia w nim, iż "nie ma potrzeby budowy czy wykonania zjazdu, gdyż nawierzchnia drogi w miejscowości Żalno ma szerokość 7 m + pobocza bitumiczne o szerokości 2 m po obu stronach. Ponadto droga na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową na Nowe Żalno (na długości około 150 m przy restauracji) od krawędzi jezdni posiada umocnione pobocze o szerokości 5 m, który jest jeszcze pasem drogi. Dopiero pozostała część utwardzona, tj. około 8m, jest parkingiem przy restauracji".

                                                                         Zarząd Powiatu Tucholskiego


 


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (15 kwietnia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (4 marca 2005, 15:18:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1742

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij