XVIII sesja Rady Powiatu

Realizacja interpelacji złożonych podczas XVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 24 czerwca 2004  roku

 

Radny Henryk Krzywański:
- Interpelacja: Radny zapoznał się z opracowaniem Instytutu Rozwoju Miast, pod takim tytułem "Modelowe Rozwiązania Struktur Organizacyjnych Zarządów Dróg Samorządowych: Powiatowych, Wojewódzkich i Gminnych". Jest tam zawarte zalecenie, które należy do wyłącznej decyzji określonego stopnia samorządu, o łączeniach komórki decyzji administracyjnej z określonym stanowiskiem w zarządzie dróg powiatowych. Radny zapoznał się również z zakresem wykonywanych czynności przez stanowisko administracyjne ds. ruchu drogowego w Starostwie Powiatowym. Czy ten zakres nie stanowi podstawy do rozważenia przez Zarząd Powiatu możliwości połączenia tej komórki zadaniowej z określonym stanowiskiem w ZDP.
Sprawa połączenia zakresu zadaniowego stanowiska administracyjnego ds. ruchu drogowego z określonym stanowiskiem w Zarządzie Dróg Powiatowych rozważana była przy konstruowaniu nowego Regulaminu Organizacyjnego ZDP. Ostatecznie jednak przyjęto rozwiązanie pozostawienia tego stanowiska w Starostwie. Było to związane z tym, że osoba zajmująca to stanowisko jednocześnie wykonuje zadania w Referacie Komunikacji Starostwa Powiatowego. Sprawa jest na bieżąco rozważana przy planowaniu zmian organizacyjnych Urzędu. W związku z interpelacją Radnego Zarząd Powiatu podejmie ponowną analizę zakresu obowiązków komórki administracyjnej i ewentualnych możliwości włączenia jej do Zarządu Dróg Powiatowych.
-Zapytanie dotyczy współpracy Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem z istniejącymi instytucjami i organizacjami działającymi w sferze szeroko pojętej ochrony środowiska, jak Tucholskim Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwami, Leśnym Kompleksem Promocyjnym "Bory Tucholskie", Stowarzyszeniem. Sygnały, które otrzymał Radny, mówią, że tej współpracy nikt nie może za bardzo stwierdzić. Byłoby to dziwne, gdyby uczelnia na początku swojej działalności właśnie z tymi instytucjami nie próbowała nawiązać współdziałania?.
Zapytanie dotyczące współpracy Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem zostało przekazane w dniu 25.06.2004 roku Rektorowi Uczelni p. Krzysztofowi Kannenbergowi. Do dnia składania materiałów sesyjnych takowej odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Radny Zbigniew Grugel:
-Radny ponowił jeszcze raz swoją interpelację z poprzedniej sesji dotyczącą usprawnienia ruchu przez miasto Tuchola. Otrzymane wyjaśnienie z Zarządu Dróg Wojewódzkich, że upatruje on rozwiązanie problemu, zresztą podobnie jak i władze Gminy Tuchola w wykonaniu ronda nie jest rozwiązaniem tego problemu. Radny nie zgadza się z argumentacją, że sygnalizacja świetlna nie rozładuje nasilenia ruchu drogowego. Oczywistym jest, że najlepszym rozwiązaniem dla miasta Tucholi jest skierowanie ruchu poza miasto. Rondo właśnie spowoduje zapewnienie płynności ruchu. Dlatego Radny proponował, aby rozważyć możliwość ustawienia świateł, aby przerwać tę płynność. Powoduje ona, że pieszy nie ma szansy przejść na drugą stronę ulicy, a kierujący samochodem nie ma szansy włączyć się do ruchu. Radny uważa, że zmiana organizacji ruchu w mieście i wprowadzenie ulic jednokierunkowych spowodowała, że mieszkańcy częściej i więcej jeżdżą po Tucholi chcąc dojechać na miejsce. Szczególny problem dotyczy skrzyżowania - Sąd, Policja, Poczta. Radny prosi Starostę o podjęcie działań w zakresie w zakresie rozwiązania tych problemów.
Wicestarosta jako członek Rady Bezpieczeństwa Ruchu dla Gminy Tuchola, zgłosi problem przedstawiony przez Pana Radnego na najbliższym posiedzeniu w/w Rady.
O efektach podjętych działań zostanie Pan Radny na bieżąco informowany.

Radna Małgorzata Oller:
-Radna złożyła zapytanie następującej treści: "jestem mieszkańcem ulicy Cegielnianej i trochę dziwnie odbieram fakt, że wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulicy Cegielnianej i Świeckiej ma poprawić moje warunki mieszkania tam. Jestem zdumiona tą argumentację. Patrzę się chyba naprawdę nie wiem w jakim kierunku, ale chyba w kierunku tych kierowców, którzy przejeżdżają przez Tucholę. Mamy wyjazd z firmy na ulice Świecką i na dzień dzisiejszy wyjechać z naszej firmy i skręcić w lewo jest abstrakcją. A to co się dzieje na skrzyżowaniu ulic Pocztowej, Świeckiej i Dworcowej. Tam jest niebezpiecznie. Tutaj Pan Radny wypowiadał się w imieniu pieszych. Ale jeżeli ja jadę, nie wiem jak inni kierowcy jadą, nie ma tego ruchu wymuszonego pieszy - samochód. Pieszy wchodzi przecież na ulicę w każdym momencie. Tam powinno się, na tym skrzyżowaniu w pierwszej kolejności, uregulować ten problem. Też ze względu na pieszych."
Wicestarosta jako członek Rady Bezpieczeństwa Ruchu dla Gminy Tuchola, zgłosi problem przedstawiony przez Panią Radną na najbliższym posiedzeniu w/w Rady.
O efektach podjętych działań zostanie Pani Radna na bieżąco informowana.

Radny Ryszard Płoszański: 
- Radny przychylił się do wypowiedzi Pani Oller. Uważa, że zatoczki na prawo od ulicy Pocztowej, które umożliwiają zatrzymywanie się samochodów z zaopatrzeniem dla sklepów skutkują brakiem widoczności dla kierowców poruszających się prawą stroną ulicy. Powinno być na tym skrzyżowaniu umieszczone lustro naprzeciwko ulicy Pocztowej. Dałoby to możliwość oceny wyjechania z tej ulicy. W związku z tym wnosi interpelację
o przeanalizowanie jeszcze raz zasad ukierunkowania ruchu na ulicy Pocztowej
 i ewentualnie wprowadzenie sygnalizacji świetlnej jak tutaj sugerował Radny Grugel.
Wicestarosta jako członek Rady Bezpieczeństwa Ruchu dla Gminy Tuchola, zgłosi problem przedstawiony przez Pana Radnego na najbliższym posiedzeniu w/w Rady.
O efektach podjętych działań zostanie Pan Radny na bieżąco informowany.

Radny Michał Mróz:
- Zapytanie dotyczy drogi powiatowej Gostycyn - Piła. Znajduje się tam most, który został ujęty w planie do remontu. Na moście postawione jest ograniczenie uniemożliwiające poruszanie się pojazdom cięższym aniżeli 10ton. Zakaz ten jest notorycznie łamany przez tzw. TIR-y, czyli pojazdy wieloosiowe, pojazdy bardzo ciężkie. Przejeżdżające nie dość, że przez ten most, to jeszcze przez bardzo wąski odcinek drogi. Notabene zbliża się teraz okres wakacyjny. Znajduje się tam jest obóz w Pile, tam mieszkają również mieszkańcy. Radny prosi o interwencję do Komendy Powiatowej Policji w tym zakresie.
Interpelacja przekazana została do Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. W swojej odpowiedzi Komendant KPP poinformował, że w rejon ten zostaną skierowane patrole ruchu drogowego z KPP w Tucholi oraz policjanci z posterunku w Gostycynie. Będą oni dokonywali kontroli poruszających się tam pojazdów. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania znaku zakazu ruchu pojazdów powyżej 10 ton kierowcy takich samochodów karani będą mandatem karnym zgodnie z obowiązującym taryfikatorem
w wysokości 100 zł.
Radny Andrzej Pruszak:
- Radny zapytuje się czy zostało zawarte jakieś porozumienie z Gminą Śliwice w sprawie budowy chodnika na ulicy Świeckiej w Śliwicach. Posiada informację, że została wykonana dokumentacja do realizacji tego zadania, a ma ona określoną ważność.
Odpowiedzi na powyższą interpelację udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Wyjaśnił on, iż Gmina Śliwice przygotowała dokumentację dotyczącą rozwiązania problemu odwodnienia ulicy Świeckiej w Śliwicach wraz z przebudową chodników. Uzgodnienia dokonane w związku z tą dokumentacją są już nieaktualne, ale ich wznowienie nie stanowi problemu technicznego ani finansowego. Na dzień dzisiejszy inwestycja ta nie jest realizowana z powodu braku środków. Jest ona możliwa do zrealizowania po spełnieniu dwóch warunków:
1. zabezpieczenia środków na jej realizację w budżecie ZDP przez Radę Powiatu Tucholskiego,
2. w tym samym momencie Gmina Śliwice dysponowała będzie środkami finansowymi. Jest to spowodowane przebiegiem odcinka kanalizacji burzowej przez ulicę gminną i związaną z tym korelacją działań.
ZDP jest w kontakcie z Urzędem Gminy w Śliwicach w tej sprawie. Jak informuje p. Zenon Poturalski to zadanie z pewnością ujęte będzie w planie finansowym ZDP na rok przyszły (tak jak było na lata poprzednie) i tylko od możliwości finansowych powiatu i gminy zależeć będzie jego realizacja.

Radna Felicyta Król-Pawelska:
- Zapytanie dotyczy sprawy naruszenia dyscypliny budżetowej W związku z wystąpieniem tego naruszenia w jednostkach oświatowych Radna prosi o podanie podstawy prawnej postępowania w takich przypadkach oraz opinię RIO.
Podstawą prawną kierowania wniosku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych jest art.. 165 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.). Mówi on, że : "Kierownik jednostki sektora finansów publicznych (jednostki korzystającej ze środków publicznych) oraz kierownik jednostki nadrzędnej, a także organ kontroli, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu finansów publicznych". Obowiązek ten zawarty jest też w § 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie właściwości i trybu powoływania rzeczników dyscypliny finansów publicznych, organów orzekających oraz szczegółowych zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 42, poz. 421 z 1999 r. z późn. zm.). W dniu 7 lipca odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z dyrektorami jednostek, w których wystąpiła wymagalność zobowiązań z tytułu energii. Podjęto decyzję o nie kierowaniu wniosków do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Radna Małgorzata Oller:
- Radna prosi o udzielenie odpowiedzi odnośnie zgodności udostępniania pomieszczeń
 i innych świadczeń na rzecz szkoły wyższej z ustawą o finansach publicznych i ustawami podatkowymi.
Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) w art. 1 określa:
1. pojęcia: środków publicznych, w tym dochodów i przychodów publicznych, wydatków i rozchodów publicznych, deficytu i nadwyżki sektora finansów publicznych oraz państwowego długu publicznego,
2. zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych,
3. formy organizacyjno-prawne jednostek należących do sektora finansów publicznych,
4. zasady planowania środków publicznych oraz dysponowania nimi,
5. zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne wprowadzone w razie nadmiernego zadłużenia,
6. sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez podmioty sektora finansów publicznych,
7. zakres projektowanych i uchwalanych budżetów opartych na dochodach publicznych, w tym zasady klasyfikacji dochodów i wydatków,
8. zasady opracowywania projektów,
9. zasady uchwalania budżetów,
10. zasady i tryb wykonywania budżetów,
11. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Jak wynika z powyższego ustawa o finansach publicznych nie mówi o zasadach gospodarki majątkiem jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd Powiatu na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) gospodaruje mieniem powiatu dokonując najmu, dzierżawy, użyczenia oddania w trwały zarząd nieruchomości na okres dłuższy jak 3 lata. Podjęte Uchwały Zarządu Nr 5/8/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. oraz Nr 19/27/2004 z dnia 5 maja 2004 r. udostępniają zgodnie z uprawnieniami Zarządu nieruchomości na potrzeby Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Użyczenie jest więc formą nieodpłatną i co się z tym wiąże art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.) określa, że "opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju."

Wiceprzewodniczący Józef Basta:
- Pytanie dotyczy Gminy Cekcyn. Władze samorządowe i mieszkańcy Iwca pytają dlaczego Starosta nie odpowiedział na ich pismo w sprawie terminu rozpoczęcia budowy drogi Iwiec-Wełpin. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, czy są jakieś problemy i kiedy się zacznie ta budowa.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że władze gminy i społeczeństwo Iwca są informowani na bieżąco, za pośrednictwem Pani Sołtys, o przebiegu starań
o pozyskanie środków na realizację tej inwestycji.
- Pytanie drugie dotyczy budowy drogi w miejscowości Rzepiczna. Nadleśnictwo Woziwoda zbudowało własnym kosztem drogę asfaltową. Zaistniała taka sytuacja, że do Rzepicznej praktycznie z każdej strony można dojechać asfaltem. Natomiast przez wieś trzeba chodzić po piachu. Stąd pytanie kiedy naprawdę zostanie dokonana analiza, z której będzie wynikał termin budowy tych 640 m drogi przez samą wieś?.
Po wykonaniu korekty Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i umieszczeniu w nim drogi w Rzepicznej Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi prace przygotowawcze do jej realizacji. Jeżeli Rada Powiatu przyzna na ten cel środki to budowa będzie realizowana
w przyszłym roku.
- Trzecie pytanie dotyczy turystyki. Zarząd Powiatu Uchwałą  z 9.10.2003 roku przyjął Strategię Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego. W związku z tym czy w ślad za tą Strategią podjęto  działania dotyczące realizacji chociażby niektórych punktów tej Strategii. Domagają się tego również gminy.
Odpowiadając na interpelację Radnego Józefa Basty dotyczącą Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego informujemy, że prawidłowa i skuteczna realizacja założeń zawartych w Strategii wymaga szeroko rozumianego jej uspołecznienia, czyli zaangażowania wielu osób z różnych środowisk społecznych, kulturowych i zawodowych. W związku z tym na ostatnim posiedzeniu Konwentu Powiatu Tucholskiego ustalono, że proces wdrażania wymaga podjęcia następujących działań:
I Etap
1.Powołanie Lokalnego Komitetu Sterującego w skład którego wejdą:
-przedstawiciele samorządów (7 osób),
-przedstawiciele branży turystycznej (2 osoby),
-organizacje pozarządowe (2 osoby),
-inne instytucje (2 osoby).
Do głównych zadań Komitetu należeć będzie:
a) promocja działań związanych z wdrażaniem strategii (logo, kontakty z mediami, koncepcja oznakowania turystycznego)
b) koordynacja oraz monitorowanie prac zespołów roboczych,
c) pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji strategii,
d) poszukiwanie środków finansowych na realizację poszczególnych projektów przygotowanych przez grupy robocze,
e) podejmowanie kluczowych decyzji odnośnie wdrażania poszczególnych produktów turystycznych,
f) aktualizacja i uzupełnianie strategii.
Komitet będzie regularnie informował władze Towarzystwa Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" o postępach prac w czasie spotkań na forum Konwentu Powiatu Tucholskiego.
2. Wyłonienie 3 zespołów roboczych (każdy składający się z ok. 15 osób) odpowiedzialnych
w I etapie za analizę poszczególnych produktów turystycznych pod kątem ich możliwości realizacyjnych z uwzględnieniem warunków technicznych, finansowych i logistycznych, a następnie na ustaleniu kolejności ich wdrażania. Zakłada się, że w skład grup roboczych powinni wejść przedstawiciele Lokalnego Komitetu Sterującego w celu sprawnego i szybkiego przepływu informacji oraz przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń, różnych instytucji, osoby związane zawodowo z daną tematyką produktu oraz liderzy lokalni zainteresowani udziałem w pracach grup roboczych.
-zespół I przeanalizuje nast. produkty:
"Zapomniana stacja", "Bliżej świata", Muzeum "Kiczu", "Wioska Borowiacka"
-zespół II przeanalizuje nast. produkty:
" Do boru po spokój, zdrowie i urodę", "Po grzyby do Boru",  "Tucholski wodny raj", "W poszukiwaniu ukojenia dla duszy i ciała"
-zespół III przeanalizuje nast. produkty:
"Święty gaj - w krainie światłocienia", "Bezkresny bór" , "Hej, sokoły"
Na zakończenie prac w I Etapie ustalona zostanie lista zawierająca poszczególne produkty turystyczne w porządku hierarchicznym wraz z harmonogramem realizacyjnym oraz określeniem głównych potrzeb w odniesieniu do każdego wdrażanego produktu.
II Etap
Po ustaleniu kolejności wdrażania poszczególnych produktów turystycznych przez grupy robocze oraz zaakceptowaniu przez Lokalny Komitet Sterujący nastąpi faza konstruowania projektów. Zakłada się, że grupy robocze zajmą się opracowaniem wniosków o środki finansowe na projekty wcześniej przez siebie przeanalizowane. W tym etapie realizacyjnym istnieje możliwość, a być może konieczność poszerzenia składu grup roboczych o osoby bądź instytucje niezbędne z punktu widzenia realizacji projektów (eksperci, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp.). Cały czas Lokalny Komitet Sterujący będzie sprawował kontrolę merytoryczną oraz na bieżąco konsultował się z grupami roboczymi na regularnych spotkaniach. Przewiduje się również zorganizowanie raz w roku spotkania podsumowującego działalność grup roboczych jak i Lokalnego Komitetu Sterującego.
Harmonogram czasowy:
I Etap
1. Powołanie Lokalnego Komitetu Sterującego - do końca lipca 2004.
2. Wyłonienie 3 zespołów roboczych - do końca sierpnia 2004.
3. Spotkanie inauguracyjne - wrzesień 2004.
3. Ustalenie hierarchii działań - połowa października 2004.
II Etap
1. Rozpoczęcie pisania wniosków przez grupy robocze - początek listopada 2004.
2. Spotkanie podsumowujące - grudzień 2004.
- Pytanie dotyczy ulicy Pocztowej i tego nowego gmachu. Radny wyraził swoje zadowolenie i uznanie dla Zarządu za adaptację budynku po byłym POM-ie. Warunki pracy pracowników i warunki przyjmowania klientów są bardzo dobre. Komisja Edukacji miła okazję zwiedzić między innymi pomieszczenia na pl. Wolności 23. Warunki w jakich pracuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna są bardzo trudne. Szczególnym utrudnieniem jest wysokość. Uniemożliwia to pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. Czy Zarząd planuje przeniesienie Poradni do innego pomieszczenia.
Obecnie Powiat Tucholski nie ma możliwości dokonania zmiany lokalowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W roku bieżącym dokonano przeniesienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Zespołem Orzekania o Stopniu niepełnosprawności. Trwają również prace adaptacyjne w budynku na placu Wolności 23 w celu przeniesienia tam Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi. W przypadku pojawienia się możliwości lokalowych z pewnością taka zmiana zostanie dokonana. 
- Pytanie dotyczy obwodnicy. Czy Zarząd Powiatu nie ma żadnej mocy decyzyjnej w tej sprawie?. Radny uważa, że służby powiatowe m.in. Inspektorat Budownictwa musiałyby również pomóc w zbieraniu argumentów, aby budowa obwodnicy jak najszybciej ruszyła. Czy Zarząd planuje, czy przewiduje jakieś działania, które by pomogły w zgromadzeniu argumentów na przyspieszenie tej budowy.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
- od maja br. można składać wnioski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Program, którego cechą charakterystyczną jest zarządzanie na poziomie regionalnym służy wyrównywaniu różnic między regionami dzięki zaangażowaniu środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Czy Zarząd myślał nad tym, analizował ten program i chce z niego w jakikolwiek sposób korzystać.
W marcu br. Rada Powiatu Tucholskiego uchwaliła dokument pn. "Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 - 2013". Dokument ten tworzony był przy współudziale samorządów gminnych i zawiera spis zamierzeń inwestycyjnych dotyczących różnych obszarów życia społecznego, gospodarczego i kulturowego. Zarząd Powiatu po analizie głównie możliwości finansowych, umieścił w nim zadania wynikające
z wieloletniego planu inwestycyjnego mające priorytetowe znaczenie dla naszego powiatu.
W pierwszej edycji do ZPORR-u zostały złożone dwa wnioski na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej :
1. Rozbudowa drogi powiatowej Iwiec-Wełpin
2. Remont mostu na rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn.
W dniu 11 sierpnia br. otrzymaliśmy informację, że wniosek na remont mostu
w miejscowości Piła Młyn jest poprawny pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytorycznej przez Panel Ekspertów.

Radna Anna Ziegler:
- Zapytanie dotyczy kierunków w szkole wyższej. Kończy się rok szkolny, więc maturzyści będą podejmowali decyzję o wyborze dalszej drogi uczenia się. Wobec czy na dzień dzisiejszy można już określić jaki kierunek zostanie uruchomiony.
Zapytanie Pani Radnej przekazane zostało Rektorowi Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Po uzyskaniu odpowiedzi zostanie Pani poinformowana o uruchomionych kierunkach w Szkole Wyższej.


                                                                       Zarząd Powiatu Tucholskiego

 


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (7 lipca 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (4 marca 2005, 15:25:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1562

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij