XXI sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXI sesji
Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 30 września 2004 roku


Radny Jerzy Adamczak:
" interpelacja dotyczy naprawy przepustu pod drogą wojewódzką nr 240 w Żalnie. Dwa lata temu zostały tam przeprowadzone prace zabezpieczające. Obecnie przepust ten zarwał się i stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi. Jest to przepust pomiędzy Żalnem, a Piastoszynem.
Interpelacja przekazana została 4 października br. do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. 4 listopada br. otrzymaliśmy odpowiedź Kierownika RDW w Tucholi. Wyjaśnia on, iż naprawy przepustu pod droga wojewódzka nr 240 dokonano w miesiącu wrześniu br. Prace naprawcze polegały na umocnieniu rozmytej skarpy płytkami jumbo i naprawie ścianki czołowej przepustu.

Radna Anna Ziegler:
- interpelacja dotyczy nowych kierunków kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem. Radna chciałaby zorientować się jakie kierunki są w tym roku uruchamiane.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Radny Zbigniew Grugel:
- Radny odniósł się do interpelacji, którą składał na poprzedniej sesji. Uzyskał odpowiedź, że Zarząd zlecił kancelarii radców prawnych przygotowanie procedury przekazania tej szkoły do prowadzenia Ministrowi Środowiska. Tę interpelację składał 2 września. Radny był przekonany, że w materiałach na dzisiejszą sesję znajdzie się jakieś rozwiązanie tego problemu. Wyraził swój niepokój w przypadku odłożenia tej kwestii na miesiąc grudzień. Przekazanie prowadzenia Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych może nastąpić nie tylko Ministrowi Środowiska, ale również Ministrowi Rolnictwa, o co powinniśmy również zabiegać. Dobrym przykładem przekształceń jest obecna sytuacja naszego szpitala.
Przekazano Panu Radnemu kopię pisma wystosowaną do Ministra Środowiska z zapytaniem dotyczącym przekazania szkolnictwa leśnego Ministerstwu Środowiska. Zwracając jednocześnie uwagę na fakt funkcjonowania szkoły leśnej w ramach Zespołu Szkół Leśnych
i Agrotechnicznych. Zarząd Powiatu pragnie poznać opinię Ministra w zakresie ewentualnych warunków, na których mogłyby funkcjonować szkoły mające różne organy prowadzące. Dotyczy to spraw finansowych, organizacyjnych, kadrowych oraz realizowania przez powiat ustawowego obowiązku realizowania polityki edukacyjnej w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego obecnie i w przyszłości.

Radny Andrzej Pruszak:
- jakie są na dzień dzisiejszy kryteria remontów chodników w poszczególnych gminach ? Akurat w gminie Śliwice wszystkie chodniki przy głównych drogach są w kiepskim stanie, a przy drogach gminnych są dobre. Ile gmina musi współfinansować w budowie ?.
W tegorocznym budżecie nie znalazły się środki na porozumienia z gminami z przeznaczeniem na budowę chodników. Zarząd Dróg Powiatowych nie dysponował środkami na zakup materiałów. Dysponował natomiast pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych. Dlatego tylko zakup materiału przez gminę umożliwiał realizację budowy chodników. Zadania takie ZDP realizował w Gminach Tuchola, Gostycyn, Lubiewo oraz Śliwice. Były to miejsca wskazane przez Gminy. W Gminie Śliwice była to miejscowość Łąski Piec.

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Zaborowski:
- Radny złożył interpelację dotyczącą odwodnienia skrzyżowania dróg: powiatowej i wojewódzkiej w miejscowości Legbąd. Miał okazję uczestniczyć ostatnio w zebraniu wiejskim w Legbądzie. Wysłuchał skargi mieszkańca Legbąda, którego posesja jest zalewana. Jego budynek mieszkalny jest drewniany, zabytkowy. Po każdym deszczu z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową spływa woda i tworzy tam duże zastoisko. Radny prosi, aby Starostwo i Zarząd Dróg Powiatowych przejęli tę inicjatywę i w końcu doprowadzili do skutku to odwodnienie. Potrzebne są tam rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Intencję w tym zakresie wyraża też Urząd Miejski w Tucholi. Natomiast Zarząd Dróg Powiatowych tych pozytywnych przejawów nie chce przyjąć ani poprowadzić, żeby dla dobra sprawy w końcu tą drogę uporządkować i odwodnić.
Interpelacja Pana Radnego przekazana została 4.10. br.do Zarządu Dróg Powiatowych
i Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. W odpowiedzi Dyrektor ZDP wyjaśnia, iż miejsce wskazane przez Pana Radnego jest jednym z kilku na drogach powiatowych, na których występuje problem w wodą. Nie jest prawdą, że ZDP nie działa, aby rozwiązać ten problem. Wielokrotnie przeprowadzane były rozmowy z Rejonem Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Prawdą jest, że te działania są nieskuteczne. Jak zapewnia Dyrektor, Zarząd doprowadzi w możliwie krótkim okresie do rozwiązania, chociażby doraźnego, tego problemu. W dniu 4.11. br. otrzymaliśmy odpowiedź Kierownika RDW w Tucholi. Informuje on, że problem odwodnienia skrzyżowania rozwiązany zostanie w najbliższym czasie. W dniu 12.10. br. z wniosku Burmistrza Tucholi zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej we wsi Legąd - gmina Tuchola w obrębie ulic Ks. St. Chudzińskiego, Polnej, Łąkowej, Brzozowej i Szkolnej.
- Zapytanie dotyczy możliwości sfinansowania modernizacji boiska szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ze środków PFRON na kulturę, rekreację i turystykę.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Ewa Gierchowska. Wyjaśnia ona, iż w powyższej sprawie zwróciła się do Kancelarii Prawnej. Na podstawie opinii tejże Kancelarii Kierownik informuje, iż Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie może ubiegać się o sfinansowanie modernizacji boiska przez PFRON. Pomoc taka nie jest objęta finansowaniem ze środków PFRON w ramach zadania dotyczącego dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Radny Ryszard Płoszański:
- Radny ponowił interpelację z poprzedniej sesji dotyczącą uregulowania ruchu na ul. Pocztowej i Świeckiej. Czy jest możliwość poprawienia bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu ?.
Odpowiedzi na interpelację w dniu 05.11.br. udzielił Burmistrz Tucholi. Przebudowa ul. Świeckiej na odcinku od ul. Nowodworskiego do ul. Pocztowej została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Natomiast oznakowanie w/w odcinka ustawiono zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu uzgodnionym bez uwag przez Powiatową Komendę Policji w Tucholi i zarządzającego ruchem na drogach gminnych Starostę Tucholskiego. Burmistrz informuje również, że Gmina Tuchola w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich podejmie działania dotyczące budowy ronda kompaktowego na skrzyżowaniu ulic Świecka - Cegielniana. Celem zapewnienia płynności ruchu na tym odcinku drogi. Gmina Tuchola zobowiązała się do opracowania w 2005 r. projektu technicznego na budowę w/w ronda z własnych środków budżetowych.
- Radny złożył interpelację w imieniu przedsiębiorców funkcjonujących na terenie dawnego Stolbudu. Wnosi do Zarządu Powiatu o skierowanie wniosku do Burmistrza Tucholi i Rady Miejskiej o pilne doprowadzenie tych terenów do pełnego wyposażenia w podstawowe media oraz uregulowanie spraw związanych z drogami dojazdowymi i wewnętrznymi.
Odpowiedzi na interpelację w dniu 05.11.br. udzielił Burmistrz Tucholi. Drogi położone na terenie byłego Stolbudu stanowią własność osób prywatnych i posiadają status "dróg wewnętrznych". Zgodnie z art. 8 Ustawy o drogach publicznych utrzymanie dróg wewnętrznych należy do właścicieli. Do terenu po byłym Stolbudzie są doprowadzone podstawowe media - woda i sieć kanalizacji sanitarnej, które są własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi. Doprowadzenie mediów do nieruchomości leży w gestii właścicieli obiektów na warunkach określonych przez eksploatatora sieci tj. w/w Przedsiębiorstwa.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta:
- poparł interpelację pana Grugela odnośnie technikum leśnego.
Przekazano Panu Radnemu kopię pisma wystosowaną do Ministra Środowiska z zapytaniem dotyczącym przekazania szkolnictwa leśnego Ministerstwu Środowiska. Zwracając jednocześnie uwagę na fakt funkcjonowania szkoły leśnej w ramach Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Zarząd Powiatu pragnie poznać opinię Ministra w zakresie ewentualnych warunków, na których mogłyby funkcjonować szkoły mające różne organy prowadzące. Dotyczy to spraw finansowych, organizacyjnych, kadrowych oraz realizowania przez powiat ustawowego obowiązku realizowania polityki edukacyjnej w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego obecnie i w przyszłości.
- Rada Powiatu uchwaliła Strategię Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Lokalnego. Radny na poprzedniej sesji zgłosił pytanie co się dzieje z harmonogramem realizacji tej strategii. Jest już miesiąc po sezonie dlatego powtarza pytanie czy coś się zmieniło. Czy już wiadomo kto, w jaki sposób i kiedy będzie realizował tą strategię.
Realizacją zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki zajmą się: Lokalny Komitet Sterujący oraz zespoły robocze ds. wdrażania poszczególnych produktów turystycznych. W ostatnim czasie skład Komitetu Sterującego został poszerzony o trzy osoby: Sylwię Sobczak, Aleksandra Ziółkowskiego i Krzysztofa Kannenberga. Oficjalne spotkanie na którym członkom Lokalnego Komitetu Sterującego zostaną wręczone akty nominacji odbędzie się w trzeciej dekadzie października. Następnym etapem będzie utworzenie trzech zespołów roboczych (powinno to nastąpić w ciągu ok. 2 tygodni).
Na dzień dzisiejszy skład LKS -u przedstawia się następująco:
Maciej Korda - Powiat Tucholski
Sylwia Sobczak - Powiat Tucholski
Krzysztof Kannenberg - WSZŚ w Tucholi
Adam Paluśkiewicz - Gmina Tuchola
Justyna Wilkiewicz - Gmina Cekcyn
Krzysztof Bujny - Gmina Gostycyn
Gabriela Miętka - Gmina Kęsowo
Wioletta Szymczak - Gmina Lubiewo
Teresa Cherek-Kanabaj - Gmina Śliwice
Bogdan Zwoliński - Ośrodek "Leśne Ustronie"
Zbigniew Galiński - PW Activitas
Aleksander Ziółkowski - Przedsiębiorca

Radny Wojciech Kroplewski:
- Radny wrócił do interpelacji pana radnego Grugela. Może się okazać, że propozycje przejęcia szkół przez resorty mogą być bardzo istotnym czynnikiem, który pozwoli nam spokojnie spać, myśląc o oświacie za kilka lat. W tej chwili problem oświaty jest głównym problemem powiatu. Nasze spotkania sprowadzają się do tego, reszta to poboczne działania, którymi moglibyśmy się spokojnie zajmować. Dlatego prosi o poważne potraktowanie tego tematu. W strategii rozwoju oświaty nie ma śladu o takich działaniach, które by być może rozwiązały problem oświaty. Cały czas się łudzimy, że za pięć lat to się zbilansuje. Powtarza z uporem maniaka, że to się nie zbilansuje. Ta dziura będzie rosła do gigantycznych rozmiarów. To powinno być priorytetem przez najbliższe miesiące.
Przekazano Panu Radnemu kopię pisma wystosowaną do Ministra Środowiska z zapytaniem dotyczącym przekazania szkolnictwa leśnego Ministerstwu Środowiska. Zwracając jednocześnie uwagę na fakt funkcjonowania szkoły leśnej w ramach Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Zarząd Powiatu pragnie poznać opinię Ministra w zakresie ewentualnych warunków, na których mogłyby funkcjonować szkoły mające różne organy prowadzące. Dotyczy to spraw finansowych, organizacyjnych, kadrowych oraz realizowania przez powiat ustawowego obowiązku realizowania polityki edukacyjnej w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego obecnie i w przyszłości.

Radna Małgorzata Oller:
- Zapytanie dotyczy możliwości sfinansowania modernizacji boiska szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ze środków PFRON na kulturę, rekreację i turystykę.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Ewa Gierchowska. Wyjaśnia ona, iż w powyższej sprawie zwróciła się do Kancelarii Prawnej. Na podstawie opinii tejże Kancelarii Kierownik informuje, iż Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie może ubiegać się o sfinansowanie modernizacji boiska przez PFRON. Pomoc taka nie jest objęta finansowaniem ze środków PFRON w ramach zadania dotyczącego dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

                                                                               Zarząd Powiatu Tucholskiego


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (8 listopada 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (4 marca 2005, 15:35:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1675

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij