24

Protokół nr 24/2004
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 15 listopada 2004 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Ewa Gierchowska - kierownik PCPR, p. Roman Nowakowski - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej i Domu Dziecka w Tucholi, p. Andrzej Wegner - Starosta Tucholski, p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski, p. Jan Przybysz - członek Zarządu.

Tematyka posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania Technikum Leśnego.
2. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Realizacja programu dostosowawczego.
3. Analiza materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - stwierdził, że każdy przedstawiany przez grupę radnych projekt musi być zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. Poprosił Zarząd o przedstawienie stanowiska do projektów uchwał znajdujących się w materiałach sesyjnych. Poinformował Komisję, że odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym zgłoszono pewne propozycje.
p. A. Wegner - poinformował, Zarząd otrzymał projekty uchwał do zaopiniowania. Zarząd zaopiniował te projekty negatywnie, formułując jednocześnie własny projekt uchwały (w załączeniu do oryginału protokołu Komisji). 9 listopada z inicjatywy Związku Powiatów Polskich odbyło się spotkanie powiatów, które prowadzą szkolnictwo leśne. W tym czasie siedem powiatów otrzymało pisma Ministra Środowiska z intencją przejęcia. To zburzyło pewien harmonogram. Dyskusja toczyła się pomiędzy starostami ośmiu powiatów. Minister wystąpił o przekazanie prowadzenia szkoły z dniem 1 stycznia 2005 r. Jest to niezgodne z ustawą o systemie oświaty. Powiaty wyraziły opinię, że nie są zainteresowane tą formą przekazania. Szkoły prowadzone przez powiaty przez sześć lat przeszły pewne transformacje. Przygotowano wspólne stanowisko do Ministerstwa, aby przeprowadzić rozmowy ze wszystkimi powiatami, które po 1999 r. przejęły prowadzenie szkół leśnych od Ministerstwa. Bardzo niebezpiecznie brzmią głosy wśród leśników, że nauczycielom zawodu po przejęciu szkół będzie się bardzo dobrze wiodło. W rozmowach padła liczba, że co roku wszystkie siedem szkół ma kończyć 200 absolwentów leśników. Wychodzi z tego, że w każdej ze szkół będzie  po jednym oddziale technikum leśnego. Zarząd stwierdził, że zaproponowana treść § 1 uchwały przygotowanej przez grupę radnych jest zbyt jednoznaczna. Zarząd stoi na stanowisku, że należy przedstawić swoje warunki i zaproponował uchwałę intencyjną. Po odejściu uczniów Technikum Leśnego do resortu nastąpi spadek poziomu dochodów powiatu. Zobowiązania, które były zaciągane, miały być spłacone z subwencji oświatowej. W budżecie roku 2005 jest wzrost subwencji oświatowej o około 10 %. Zarząd uważa, że warunki zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały są bardzo ważne.
p. H. Matuszelańska - poinformowała, że Komisja Edukacji przyjęła uchwałę w sprawie przekazania Technikum Leśnego, która znajduje się w materiałach sesyjnych z poprawkami polegającymi na dopisaniu punktu mówiącego o załączniku, w którym znajdą się warunki przedstawione przez Zarząd. Pani Ziegler zaproponowała, aby do środy Komisje przedstawiły swoje uwagi odnośnie warunków, lub dodatkowe warunki. Komisja uznała też, że podejmowanie uchwały o odłączeniu Technikum Leśnego od Zespołu Szkół nie jest jeszcze konieczne i będzie wnosiła o wycofanie jej z porządku obrad tej sesji.
Przewodniczący - zaproponował, aby rozszerzyć punkt 2 o zapis: "W pracach zmierzających do przygotowania porozumienia uczestniczyć będą: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Rady Powiatu. Stwierdził, że warunek 1  jest dla Ministerstwa nie do przyjęcia i blokuje sprawę. Rozumie jednak, że chodzi tu o interes powiatu.
p. A. Wegner - stwierdził, że generalnie nie ma woli przekazania szkół. Decyzję o rozłączeniu szkół można podjąć do końca marca, a porozumienie może być dalej negocjowane. Osobiście jest przeciwny przekazaniu, bo jest to grabienie powiatu z kolejnych kompetencji.
Przewodniczący - stwierdził, że najlepiej byłoby, aby wszystkie powiaty wyraziły intencję współpracy.
p. W. Kroplewski - poinformował, że podpisał się pod projektem uchwały, bo od kilku lat występuje problem w oświacie. Jeżeli zostanie przedstawiony sensowny projekt budżetu, to będzie to jakiś argument. Wyobrażał sobie, że najpierw będzie uchwała intencyjna, negocjacje, a potem właściwa uchwała.
p. J. Przybysz - dziura oświatowa była niesamowita. Działania Zarządu były zdecydowane i okazało się, że można doprowadzić do zlikwidowania tego. W tym roku przyjęto w szkołach o 348 uczniów więcej, zagęszczono klasy. Budżety na 2005 r. zostały tak opracowane, że stanowią 10 % budżetu tegorocznego.
Przewodniczący - stwierdził, że każdy członek Komisji ma prawo zgłoszenia uwag, Komisja może również wyrazić stanowisko.

Przewodniczący zapytał, czy Komisja popiera projekt uchwały po poprawkach Komisji Edukacji. W wyniku głosowania 2 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących, Komisja poparła projekt uchwały.
Ad. 2.
p. A. Wegner - poinformował Komisję, że od 1 stycznia 2005 r. zadania związane z Domem Dziecka stają się zadaniami własnymi Powiatu. Dochody własne na rok przyszły planowane są na poziomie tegorocznym. W województwie na utrzymanie dziecka jest rozrzut kosztowy od 1500 zł do 2800 zł. Powiaty chcą negocjować, aby rok 2005 był rokiem rozruchowym i aby nie zabierać dzieci z domów dziecka. Na spotkaniu dyrektor Myszkier omówiła też sprawy związane z Domem Pomocy Społecznej. Będzie tam dotacja wygasająca.
p. R. Nowakowski - omówił sytuację w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Poinformował, że obecnie w DPS przebywa 46 osób, w tym 28 mężczyzn i 18 kobiet. Od kilku lat jest tendencja zwiększania się ilości miejsc męskich. Pensjonariuszami opiekuje się 26 osób zatrudnionych na 25,2 etatu. Przed przejęciem DPS przez powiat było 37 etatów. Jest to dom dla przewlekle somatycznie chorych. Na osobę w pokoju dwuosobowym przysługuje 6 m2, a w pokoju jednoosobowym 9 m2. W Domu trzeba jeszcze wygospodarować pokoje dla 8 osób. Stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł. Ponadto Dom współpracuje z Bankiem Żywności w Chojnicach i uprawia własną działkę. Opiekę lekarską sprawuje doktor Osowska, która raz w tygodniu przyjeżdża do DPS. W DPS nie ma zatrudnionych pielęgniarek tylko opiekunki. Jednak 6 osób ma kwalifikacje pielęgniarskie. Na zespół terapeutyczno-opiekuńczy składa się dyrektor i czterech specjalistów, który opracowuje indywidualny plan wspierania. Społeczność domu zbiera się na spotkania dwa razy w miesiącu. Nie ma natomiast rady mieszkańców. Od lat co tydzień odbywają się zajęcia muzyczne i raz w miesiącu wyjazdy na kręgielnię oraz czytanie książek. Gdyby nie przeszkody materialne, standardy są bardzo dobrze realizowane. DPS zaproponował oszczędności, które pozwolą na zrealizowanie zadania dotyczącego windy osobowej. Jest też możliwość dofinansowania windy ze środków PFRON w wysokości 50 % czyli około 40.000 zł. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji. Pozostałe zadania są znacznie tańsze. Przygotowanie systemu przyzywowo-alarmowego według kosztorysu wyniesie 25.000 zł. Jest jednak propozycja wykonania systemu radiowego, który kosztowałby około 3.000 zł. DPS nie zajmował się jeszcze sprawą systemu alarmowo-przeciwpożarowego. Szansą na przetrwanie domu byłoby utworzenie oddziału dla chorych psychicznie.
p. H. Matuszelańska - zapytała, czy jest możliwość przyjmowania osób odpłatnie np. kiedy rodzina wyjeżdża na urlop.
p. R. Nowakowski - odpowiedział, że nie ma takiej możliwości. Jednak zastanawia się nad możliwością założenia hospicjum w części budynku.

Przewodniczący podziękował za szeroką informację.
Ad. 3.
Przewodniczący - w sprawozdaniu z pracy Zarządu jest zapis mówiący o powołaniu zespołu do przyznawania środków z PFRON. Zapyta na sesji, dlaczego ten zespół został powołany i co wykazała kontrola.
p. H. Matuszelańska - zgłosiła wątpliwość czy te same osoby mogą być w zespole opiniującym wnioski i kontrolującym. Zapytała, czy były jakieś uchybienia.
p. Z. Kolczyk - odpowiedziała, że była to jednorazowa kontrola, ponieważ w innych powiatach było szereg nieprawidłowości.
p. E. Gierchowska - poinformowała, że pod kątem wydatkowania środków nikt niczego nie zarzucił. Dzisiaj odbyło się spotkanie komisji opiniującej. Osoba odpowiedzialna za realizację PFRON nie przygotowała na sesję uchwały. Jest konieczność podjęcia jej, dlatego zostanie dostarczona przed sesją.
Ad. 4.
Przewodniczący - chciałby zakończyć sprawę związaną z Powiatowym Zakładem Obsługi. Poinformował, że Komisje pozytywnie odniosły się do jego funkcjonowania. Uznano, że nie ma argumentów przeciwko dalszemu funkcjonowaniu.

Ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 20 grudnia br.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                             Henryk Krzywański

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (15 listopada 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (24 stycznia 2005, 16:13:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1303