32

 

Protokół nr 32/2005
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 26 października 2005 roku
 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, p. Arkadiusz Kroll – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, p. J. Górecki – Zastępca Komendanta Policji w Tucholi, p. Marek Wolski – Sekretarz Powiatu.
 
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza materiałów sesyjnych.
2.      Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2004. Omówienie spraw bezrobocia w I półroczu 2005 roku.
3.      Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie.
4.      Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie.
5.      Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.
6.      Sprawy bieżące.
 
 
Przewodniczący przywitał zebranych, przedstawił tematykę posiedzenia i przystąpił do jej omawiania.
 
Ad. 1
 
Przewodniczący – poprosił p. Krystynę Siniło o omówienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu.
p. K. Siniło – zwiększenie dochodów powiatu wynosi 172 tys. zł a zmniejszenie 1.606.000 zł. Zmniejszenie dotyczy nie uzyskania środków na projekty unijne. Uzyskaliśmy już pewne informacje, że nie otrzymamy środków na Książnicę i dla Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku ze zmianą przepisów przez Regionalna Izbę Obrachunkową w przyszłym roku będzie obowiązywała zasada przyjmowania do budżetu uruchamianych środków własnych. Natomiast środki, które pozyskamy z funduszy przyjmowane będą dopiero w momencie podpisania stosownych umów. Środki własne powiatu, które przeznaczone były na Książnicę zostaną wydatkowane do końca tego roku. Wynoszą one 500 tys. zł. Książnica będzie w następnych etapach realizowana. Jeśli nie uda się nam wydać tych wszystkich 500 tys. zł do końca tego roku to zostaną one zapisane jako środki niewygasające.
Przewodniczący – jak wygląda realizacja samochodu policyjnego?.
p. K. Siniło – w tej chwili ogłoszony jest przetarg na wyłonienie oferenta, który odda nam samochód w leasing. Nie ustalono jeszcze, jaka ma być marka samochodu.
p. M. Mróz – mam wątpliwości czy dobrze robimy realizując te projekty. To znaczy budowę Książnicy i Geodezji. Być może na budowę tych obiektów przeznaczyć będziemy musieli 100% środków własnych. Czy nie mamy innych ważniejszych potrzeb?. Być może ryzykujemy tymi ogromnymi inwestycjami na miarę termomodernizacji. Dodatkowo mamy krótki czas do realizacji.
p. K. Siniło – te inwestycje: Książnica i Geodezja muszą być robione wspólnie. Powodem jest to, że łączy te oba budynki wspólny dach.
p. M. Mróz – uważam, że jako Komisja powinniśmy wypracować stanowisko na ten temat.
Przewodniczący – p. Wicestarosta poinformował nas, że jeżeli nie otrzymamy środków z funduszy europejskich to będziemy te inwestycje robić do momentu, do którego będziemy mieli środki.
p. M. Mróz – cyfry ze środków własnych wskazują, że te inwestycje zrealizujemy w 30%.
Przewodniczący – geodezję zrealizować mamy w całości ze środków własnych. Ja również przepełniony jestem obawami. Ale mamy zapewnienia Wicestarosty w tym temacie.
p. M. Oller – tutaj chodzi o to, że nie mamy planu wieloletniego. To jest to, o czym mówiłam na poprzedniej sesji. Uważam, że jako radni powinniśmy mieć możliwość spojrzenia globalnie na wszystkie zadania, które planujemy. Uważam też, że powinnyśmy tez zastanowić się czy nie można by rozdzielić geodezji i Książnicy. Chciałabym zwrócić uwagę, że nie mamy już pieniędzy na drogi.
p. M. Mróz – zgadzam się z tym co mówi Pani Oller. To jest zbieżne z moimi wypowiedziami. To prawda, że nie mamy wcale środków na drogi. Kilku radnych od dłuższego już czasu wnioskuje o budowę dróg. Uważam także, że powinniśmy mieć ustalony plan. W następnych latach na te inwestycje będziemy musieli wydatkować środki.
p. M. Oller – chcę przypomnieć, że podjęliśmy uchwałę o budowie hali widowiskowo-sportowej. Jeżeli gmina otrzyma środki to my również będziemy musieli wydatkować środki na wkład z naszej strony.
Przewodniczący – proponuję wypowiedzieć się najpierw o do samej uchwały dotyczącej zmian. Tym problemem możemy zająć się później.
 
Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego na posiedzeniu
w dniu 26 października 2005 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2005.
 
Ad. 2
 
Przewodniczący – poprosił o zabranie głosu p. Henrykę Dziurzyńską Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i przedstawienie informacji dotyczących istotnych zmian w aspekcie roku ubiegłego.
p. H. Dziurzyńska – chciałabym Państwa prosić, aby w przyszłym roku Powiatowy Urząd Pracy rozpatrywany był na początku roku. To by znacznie rozjaśniło, Państwu obraz, jaki kształtuje się w dziedzinie bezrobocia. W tym roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu mieliśmy 5.421.000 zł w roku ubiegłym było 3.000.000 zł. Od wielu lat staramy się, aby urzędy pracy nie płaciły składek na ubezpieczenie bezrobotnych. Niestety bezskutecznie. To w pewnym sensie zamazuje obraz bezrobocia. Na koniec sierpnia tego roku bezrobocie wyniosło 27%. Wystąpiliśmy z propozycją programu „Młody Biznesmen”. Niestety cieszy się on małym zainteresowaniem. Obawiam się, że nie będziemy mogli tych niewykorzystanych środków na ten program przesunąć, tylko je oddać. Bardzo szkoda, ze tak się stało.
Przewodniczący – czy zakłady pracy składają oferty pracy w urzędzie pracy?.
p. H. Dziurzyńska – tylko w ramach odbywanych staży. Ta forma jest bezpieczniejsza, dlatego też pracodawcy chętniej ją wybierają. Jest spore zainteresowanie doposażeniem miejsc pracy. Mimo, że wiąże się to z zatrudnieniem na okres dwóch lat. Nowelizacja ustawy mówi o wprowadzeniu dla bezrobotnych pracy użytecznej społecznie. Wyglądać to będzie w ten sposób, że osoba bezrobotna przez 10 godzin w tygodniu będzie musiała pracować za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej. Jest to forma sprawdzenia czy rzeczywiście bezrobotni są bezrobotni. Odmówienie przez bezrobotnego podjęcia takiej pracy spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń społecznych z ośrodka pomocy społecznej.
p. A. Wegner – ogromną bolączką dla nas w przyszłym roku będzie to, że zostaną zlikwidowane roboty publiczne. Ta forma bardzo dobrze aktywizowała bezrobotnych. Chciałbym zwrócić uwagę, że coraz większym problemem staje się realizacja prac, która nie opiewają na duże koszty. Wykonawcy coraz częściej wolą przyjmować zlecenia opiewające na ogromne kwoty liczone nawet w milionach.
Przewodniczący zamknął dyskusję i podziękował za przybycie Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Ad. 3
 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Komendy Powiatowej Straży Pożarnej p. Arkadiusza Krolla.
p. A. Kroll – myślę, że nie będę jeszcze raz streszczał Państwu treści sprawozdania. Poproszę o pytania. Chciałbym zwrócić uwagę, że coraz mniej jest pożarów, a co raz więcej innych zdarzeń. Przede wszystkim zdarzenia drogowe. Bo do tych zdarzeń w większości teraz wyjeżdżamy. Taki wniosek się nasuwa czytając te informacje.
p. M. Mróz – co to są fałszywe alarmy?.
p. A. Kroll - od trzech liczba tych zdarzeń pozostaje na tym samym poziomie. Chciałbym powiedzieć, że nie są to tzw. głupie kawały.
Przewodniczący – czy Wy tę wiedzę na temat miejsc, które stanowią zagrożenie, mówię tutaj w kontekście tegorocznych zdarzeń drogowych komuś przekazujecie. Czy nie można zrobić by czegoś, żeby poprawić bezpieczeństwo?.
p. J. Górecki – przykładem na nasze działania może być chociażby zmiana nawierzchni na zakręcie w Rudzkim Moście. Doprowadziło to do tego, że zmniejszyła się liczba wypadków w tym miejscu.
Przewodniczący – jak wygląda sprawa zatrudnienia w Straży?.
p. A. Kroll – dla naszego powiatu liczącego poniżej 50 tys. osób możemy mieć zatrudnionych jedynie mniej niż 50 strażaków. W chwili obecnej stan liczbowy wynosi 48 zawodowych strażaków i 1 cywil. Nasz system pracy powoduje, że nie jesteśmy w stanie zapewnić 8 ratowników na 48 godzinną służbę. Komendant Wojewódzki zgodził się na stan 7 strażaków gotowych na wyjazdy. Odeszło od nas w tym roku 4 kolegów, ale do końca roku wakaty mają być zapełnione. W tym roku nie otrzymaliśmy żadnego nowego sprzętu. Nasz nowy samochód dyskwalifikuje dwu osobowa obsada. Mamy jeszcze jeden samochód operacyjny, który mieści sześć osób.
Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie i podziękował Panu Krollowi za przybycie.
 
Ad. 4
 
Przewodniczący – wszyscy mieliśmy możliwość zaznajomienia się z materiałem przedstawionym przez Policję, dlatego też proszę o zadawanie pytań Panu Komendantowi.
p. A. Wegner – chciałbym powiedzieć, że pojawiła się inicjatywa Związku Powiatu Polskich, żeby łączyć zamówienia publiczne dla wszystkich powiatów w kontekście samochodów dla Policji. Byli na tym spotkaniu obecni przedstawiciele Forda. Przedstawili ofertę w przypadku zebrania 10 chętnych obniżenia kosztów zakupu samochodu o 20%.
Przewodniczący – jak wygląda budowa nowej siedziby Policji?.
p. J. Górecki – budowa uzależniona jest od wpisania jej w plan wydatków Komendy Głównej Policji. Główny Komendant Policji podał się do dymisji i na dzień dzisiejszy nie wiem, co będzie. Są zapewnienia, ze najdalej w 2007 – 2008 zostanie oddana nowa Komenda.
Przewodniczący – dla zwykłego obywatela największą społecznie dotkliwą szkodą jest kradzież samochodu. Powszechnie uznaje się, że nasz powiat jest na granicy wpływów dwóch gangów. Co z tym się robi?.
p. J. Górecki – tak to prawda. Dodatkowo nasz powiat ma poważne zasoby i możliwości przechowywania samochodów. W ubiegłym roku wykryliśmy grupę, która przechowywała samochody i części do samochodów. Ta grupa działała na zlecenie Bydgoszczy. Kradzież samochodów w tym roku wzrosła. Komenda Wojewódzka zwiększyła obsadę liczebną w prewencji samochodowej.
p. M. Mróz – poprawił się wskaźnika wykrywalności kradzieży. Miasto Tuchola i gmina są w nieporównywalnie lepszej sytuacji niż pozostałe gminy. Czy istnieje możliwość, że w gminach będą całodobowe posterunki?.
p. J. Górecki – jedyna możliwości to zatrudnienie 16-to osobowej obsady. Wówczas obsada może być 24-ro godzinna. Nie możemy na dzień dzisiejszy zwiększyć liczby etatów. Cała obsada to 83 policjantów. Nie powiedziałbym, że na ulicy w Tucholi jest tak cudownie. Czy będzie lepiej zależy od przyszłej władzy, gdyż w tej chwili brakuje nam środków. Poważnym problem, którym się borykamy to nietrzeźwi kierowcy. W tym do miesiąca września zatrzymaliśmy 179 pijanych rowerzystów i kierowców.
Przewodniczący – ze zdziwieniem odkryliśmy, że pojawiają się na naszych drogach obce samochody policyjne.
p. J. Górecki – ma to związek z akcją ograniczania szybkości na drogach. Będzie ona trwała cały czas. Decyzję o tej akcji podjął Komendant Wojewódzki Policji. Miejmy nadzieję, że jej tak szybko nie odwoła.
Przewodniczący – jakie planuje się zmiany w Policji, że policjant zmienił swój wizerunek. Bo nie ukrywajmy nie ma Policja zbyt dobrych notowań w społeczeństwie.
p. J. Górecki – te zmiany to przede wszystkim zmiana nastawienia policjanta do społeczeństwa. Tłumaczę moim podwładnym, że to policjant jest dla społeczeństwa, a nie odwrotnie. Dla mnie do tej pracy nad wizerunkiem policjanta są wszelkie sygnały o niewłaściwym zachowaniu policjantów.
Przewodniczący zakończył dyskusję i podziękował p. Januszowi Góreckiemu za przybycie.
 
Ad. 5
Przewodniczący – poprosił o zabranie głosu p. Marka Wolskiego i przedstawienie informacji na temat powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.
p. M. Wolski – zamysłem naszym było to, żeby program i zadania, które nam wyznaczał po pewnym czasie można było zweryfikować i rozliczyć. Zespół przygotowujący jest jednocześnie zespołem wykonawczym. Wykonaliśmy mapę przestępczości, która także jest formie elektronicznej. Mapa ta, co kwartał będzie uzupełniania. Udostępniana jest ona policji. Zorganizowaliśmy konferencję dotycząca przeciwdziałania narkotykom. Każdy z uczestników tej konferencji otrzymał broszurę. Uważam, że konferencja spełniła swoją rolę. Szczególnie aktywni byli podczas tej konferencji opiekunowie z internatu ZSL i A. Niepokojące jest to, że większość takich spraw kończy się umorzeniem z powodu znikomej szkodliwości czynu. Takie informacje otrzymujemy z Prokuratury. Za kwotę 3 tys. zł kupiliśmy testery narkotykowe. O kilka tych testerów poprosił Dyrektor Domu Dziecka. Jesteśmy także w stanie pomóc przy zakupie pas do wykrywania narkotyków. Przystąpiliśmy także oznakowania dróg znakiem A-17 – to znak biegnące dzieci. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Kilka dni temu Gmina Tuchola przy Tucholskim Ośrodku Kultury ustawiła barierki, na skutek naszej interwencji. Dzięki naszym działaniom zatrudniony został w tym roku ratownik na plaży w Bysławiu. Mamy zamiar też przeprowadzić ankietę, która sprawdziłaby poziom bezpieczeństwa wśród społeczeństwa.
p. M. Oller – czy Wasza Komisja zajmowała się bezpieczeństwem transportu kolejowego?.
p. M. Wolski – nie zajmowaliśmy się tym. Dziękuję Pani Radnej za wskazówkę. Zajmiemy się tym na następnym spotkaniu.
Przewodniczący – ta mapa dotyczy tylko roku 2005. Mielibyśmy całkowity wgląd na sprawę bezpieczeństwa gdyby nanieść na nią zdarzenia z lat poprzednich. Żadne z tych działań nie daje nam 100% pewności przestrzegania przepisów, ale być może ktoś się zastanowi nad tym, co robi na drodze.
p. A. Wegner – nie jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie złapać każdego kierowcę głupca. Uczestników ruchu drogowego jest coraz więcej.
Przewodniczący zakończył dyskusję i podziękował p. Markowi Wolskiemu za przybycie.
 
Ad. 6
 
Przewodniczący – mam wątpliwości dotyczące wydatków inwestycyjnych na Dom Pomocy Społecznej, tam jest zapisane 15 tys. zł. Dalej mam pytanie, co z Książnicą?. Dotacji nie będzie. Zostają nam tylko środki własne.
p. A. Wegner – generalnie chodziło o system przywoławczy. Nie wiem czy będzie on robiony. Zarząd nie wycofuje się z tego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dostaniemy środki na dostosowanie DPS-u. Zmniejszyła się nam liczba pensjonariuszy DPS-u o 6 osób na skutek ich zgonu. Zmniejszenie dotacji wskutek tego nastąpi o 25 tys. zł. W sprawie Książnicy. Mam nadzieję, że zostało to już Państwu wyjaśnione przez Panią Skarbnik. Nie otrzymaliśmy tej dotacji. Złożyliśmy odwołanie do Ministerstwa Gospodarki. Tam jest 21 dni na rozpatrzenie odwołania. Decyzja odmowna Urzędu Marszałkowskiego mówi, że napisany został niewłaściwy program rewitalizacji.
p. M. Oller – z informacji, które posiadam wiem, że Urząd Marszałkowski wymaga zdecydowanie finansowania w 100% ze środków własnych inwestycji. My musimy dołączyć do wniosku uchwałę Rady Powiatu o finansowaniu tej inwestycji ze środków własnych.
p. A. Wegner – tam są zastrzeżenia, co do programu rewitalizacji.
Przewodniczący – czy ten wniosek będzie realizowany?.
p. A. Wegner – na początku tego miesiąca rozstrzygnęliśmy przetargi na tzw. I etap tego zadania. W zależności od posiadanych środków będziemy realizować to zadanie łącznie z wyposażeniem. Czy będziemy to realizować w przyszłym roku zależy wyłącznie od budżetu. Być może będziemy przeprowadzali w tej sprawie rozmowy z Urzędem Marszałkowskim i Burmistrzem Tucholi.
p. M. Mróz – obawiam się, że te inwestycje będziemy musieli zrealizować z własnych środków.
p. A. Wegner – budynek geodezji i tak miał być wykonany z własnych środków. Z tego względu, że te oba obiekty połączone są jednym dachem, wykonujemy remont tego dachu.
p. M. Oller – szkoda, ze radni na dzień dzisiejszy nie wiedzą co mieści się pod nazwą Geodezja i Książnica.. Nie mamy informacji o przetargach i kosztach tego remontu. Co mieści się pod pojęciem 320 tys. zł plus 150 tys. zł?.
p. A. Wegner – biura plus powierzchnia użytkowa.
p. M. Oller – otrzymaliśmy tylko rzucone hasła, bez konkretnych informacji. Proszę nie spodziewać się, ze nie będzie pytań na ten temat. Czemu przenosimy składnicę?.
p. A. Wegner – bo tutaj jest już za mało miejsca. Ponadto Burmistrz naciska, żebyśmy się wyprowadzili. Rosną koszty utrzymania Starostwa w tym budynku. Logicznym jest, żeby te prace wykonał jeden wykonawca. Żeby te dwa zadania zmieściły się w jednym kosztorysie. Fakt, jest to ryzyko. Odwołujemy się nie od kwestii merytorycznych tylko od kwestii proceduralnych.
p. M. Oller – co nam da to odwołanie?. Uważam, że już straciliśmy szanse na te środki. Jest przecież decyzja odmowna.
p. A. Wegner – da nam to, że wniosek wraca i ten wniosek jest przywrócony. A my mamy trzy dni na jego poprawę. Chciałbym poinformować, że jesteśmy w trakcie rozmów z Gminą Śliwice o powołaniu odrębnej szkoły ponadgimnazjalnej w Śliwicach. Od września tego roku działa w Śliwicach klasa uzupełniająca liceum dla osób pracujących. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem. Wójt Gminy Śliwice widzi potrzebę otwarcia od przyszłego roku jednej klasy liceum ogólnokształcącego i jednej klasy szkoły zawodowej. Wójt ze swej strony deklaruje zabezpieczenie środków na koszty utrzymania tej szkoły.
 
Przewodniczący wobec braku dalszych pytań zamknął posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół Komisji.
 
 
Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                              Zbigniew Grugel
 


Wytworzył: Kinga Majer (26 października 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (11 stycznia 2006, 12:33:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1134

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij