34

Protokół nr 34/2005 z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 12 grudnia 2005 roku
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Jerzy Adamczak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, p. Henryk Krzywański – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski, p. Jan Przybysz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Opinia w sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2006.
 
Przewodniczący - przywitał zebranych. Do Komisji wpłynęły opinie Komisji Stałych Rady Powiatu Tucholskiego dotyczące projektu budżetu na rok 2006. Wszystkie opinie są pozytywne. My jako Komisja możemy odnieść się, co do propozycji Komisji bądź wypowiedzieć swoje wnioski. Proponuję, aby obecni tutaj Przewodniczący Komisji przedstawili nam swoje opinie, abyśmy mogli się z nimi zapoznać.
p. M. Oller – Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt budżetu z pewnymi uwagami. Komisja uważa, że emisja obligacji powinna iść za konkretnym zadaniem inwestycyjnym. Przedstawia się konstrukcje budżetu przy braku stabilności dochodów. Dotyczy to oświaty i dochodów własnych, które mogą się znacząco zmieniać w ciągu roku co powoduje ryzyko. Niedoszacowane są środki na remonty dróg powiatowych. Zarząd Powiatu powinien zawrzeć porozumienie z gminami w sprawie budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu. Wydział promocji powinien do końca tego roku uszczegółowić harmonogram konkursów dla stowarzyszeń na rok 2006. Spowodowane jest to małym zainteresowaniem stowarzyszeń z terenu powiatu. Proponujemy także opracowanie ściągawki dotyczącej ofert. Komisja chciałaby, żeby w trakcie roku dowiedzieć się jak wygląda absorpcja środków przez stowarzyszenia.
p. T. Cherek-Kanabaj – chciałabym wyjaśnić ostatnią sprawę o której mówiła Pani Oller. Na przyszły rok nie będzie już takich problemów. Dlatego, że stowarzyszenia już teraz uzyskały wiedzę jak ubiegać się o środki. Myślę jednak, że 5 tys. zł na granty to bardzo małe środki.
Przewodniczący – jeżeli zwiększy się aktywność stowarzyszeń to zajdzie potrzeba zwiększenia środków w ciągu roku budżetu w paragrafach dotyczących grantów. Następnie Przewodniczący zacytował opinię Komisji Edukacji w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2006.
p. T. Cherek-Kanabaj – kiedy będą ogłaszane te konkursy. Uważam, że starostwo powinno wytyczyć kierunek, jaki go interesuje i takie projekty finansować, które z nim współgrają. Mam pytanie. Czy nie można byłoby zwiększyć obsady etatowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o jeden etat psychologa.
p. J. Przybysz – poczyniliśmy już w tym kierunku działania. Pani Dyrektor Poradni wnioskowała o zatrudnienie psychologa na ½ etatu.
p. A. Ziegler – poinformowała o spotkaniu z dyrektorami. Przedmiotem rozmów Komisji i pewnych obaw był fakt, że na paragrafy inwestycyjne w oświacie są zabezpieczone tak małe środki. Po rozmowie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji uzyskaliśmy informację, że te środki zapisane są w budżecie Powiatowego Zakładu Obsługi i w miarę potrzeb będą przekazywane do jednostek oświatowych. Na taki stan rzeczy wyrazili zgodę także dyrektorzy szkół. Podobnie ma się sprawa z paragrafami dotyczącymi zakupów pomocy dydaktycznych. Trudno byłoby na dzień dzisiejszy powiedzieć ile potrzeba środków. W związku z tym, że zgodę na to wyrazili dyrektorzy także i Komisja nie wnosiła uwag, co do sposobu zapisania tych środków.
p. H. Krzywański – zacytował opinię Komisji Zdrowia. Uważam, że jest dobra sytuacja, jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb. Mamy uwagi, co do rodzin zastępczych. Po raz pierwszy Komisja mogła odnotować fakt przekazania środków finansowych na programy dostosowawcze dla Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziecka. W przypadku Domu Dziecka jest to kwota 80 tys. zł. Mamy pytanie, jaka jest koncepcja wykupu gruntów i czemu ma służyć ten wykup?. W przypadku Domu Pomocy Społecznej Komisja wniosła o uwzględnienie pomieszczeń przekazanych przez AR i MR. Jakie są zamierzenia co do tych dodatkowych obiektów. Mam pytanie, co to znaczy, że na paragrafach dotyczących stowarzyszeń zapisane jest 60 tys. zł na stowarzyszenie dotyczące kolei. Przecież wystąpiliśmy z tego stowarzyszenia.
p. K. Siniło – przepraszam bardzo. To jest zwykła pomyłka. Tam nie ma być tego zapisu.
p. A. Wegner – chciałbym wyjaśnić sprawę wykupu gruntów. Jeśli nadwyżka budżetowa będzie zadowalająca to środki na ten wykup przeznaczymy jeszcze z tego roku. Co do Domu Dziecka to prowadzimy rozmowy z Burmistrzem Tucholi. Budżet Domu Dziecka został przyjęty na przyszły rok na poziomie opłat tegorocznych. Nastąpi zwiększenie opłat za dzieci, które zostały skierowane do DD z innych powiatów. Ta podwyżka jest przez nas sygnalizowana i wymaga wyrażenia zgody przez Wojewodę. Pojawią się dodatkowe środki w dochodach i będą one bardziej efektywne. Rozważać będziemy również kupno tego obiektu. Co do Domu Pomocy Społecznej złożyliśmy wniosek do PFRON-u.
p. H. Krzywański – co rozumie Pan przez rozwój Domu Dziecka?.
p. A. Wegner – koncepcja rozbudowy Domu z innymi funkcjami na dzień dzisiejszy nie jest możliwa, ale posiadanie tego gruntu jest dla nas konieczne na przyszłość. Dowiedzieliśmy, że Burmistrz planuje sprzedaż tego gruntu na garaże. Uważam, że warto dyskutować na ten temat, choć jest on niewątpliwie trudny.
p. M. Oller – a dlaczego nie zrobić tego w ten sposób, że sobie ten teren zabezpieczymy poprzez zapisy notarialne, nie wykupując ich jeszcze. Przecież mamy emitować obligacje na wykup tego terenu. Po co mamy zamrażać środki.
p. W. Metkowski – a co to zmienia i tak będziemy musieli wykupić ten teren.
p. A. Wegner – warto nad tym dyskutować.
p. J. Adamczak – opinia Komisji Rolnictwa w sprawie projektu budżetu na 2006 roku jest pozytywna. Mamy jednak uwagi. Przede wszystkim, co do inwestycji, a konkretnie źródeł finansowania. Po pierwsze, co do inwestycji w budynku Starostwa na ulicy Pocztowej, która ma być sfinansowana z obligacji. Uważamy, że klimatyzacja nie jest to, aż tak pilna sprawa, żeby finansować ją z obligacji. Proponujemy także sprzedaż tych 3/10 własności powiatu na placu Zamkowym. Środki z tej sprzedaży można przeznaczyć na klimatyzacje na ulicy Pocztowej. Kolejna uwaga Komisji odnosi do budowy ronda w Gostycynie. Uważamy, że powiat nie musi uczestniczyć w tej inwestycji, aż taką kwotą.
p. A. Wegner – nie pierwszy raz ta kwestia jest przedmiotem dyskusji. Jeżeli będzie można przenieść do tego budynku na ulicy Pocztowej Wydział Geodezji i Ośrodek Geodezji i Kartografii to w tym budynku pozostanie tylko Zarząd. Musimy rozważyć na przyszłość kwestię rozmieszenia biur. Rozwija się biurokracja w miarę upływu lat, od kiedy powiat istnieje. Powodem tego kroku jest także brak odpowiedniej sali do obrad Rady Powiatu. Przykład z ostatnich tygodni zbiegły się u nas trzy kontrole i trzeba gdzieś tych kontrolerów posadzić. Trzeba technicznie potwierdzić możliwość dobudowania jeszcze jednego piętra na ulicy Pocztowej. Musze powiedzieć, że Gmina Tuchola nie jest zainteresowana wykupem tych 3/10. Oni mają dość pomieszczeń i nie potrzebują ich więcej. Co do budynku na ulicy Pocztowej. Jego fasada ma dość dużo okien. Część tych okien trzeba by było zamurować, ponieważ w okresie letnim jest tam tak gorąco, że nie daje się w ogóle pracować.
p. M. Oller – ja nie mówię, że nie potrzeba tej klimatyzacji. Ale dlaczego finansuje się ją z obligacji. Czy nie można z innych źródeł wyasygnować tych środków.
p. A. Ziegler – nie wygląda to medialnie dobrze takie zaciągnięcie obligacji na klimatyzację.
p. A. Wegner – chciałbym Państwa poinformować, że nastąpi zmniejszenie opłaty komunikacyjnej o 425 zł od nowego. A był do tej pory jedyny nasz dochód. To poważnie uszczupli nasze dochody. Nie osiągamy 100% dochodów z PIT-u. Nie mamy też w 100% finansowanych zadań związanych z przejęciem domów dziecka. W sprawie budowy ronda w Gostycynie podpisaliśmy porozumienie w tej sprawie. Do tego skrzyżowania dochodzą dwie drogi powiatowe. Nasz udział w budowie tego ronda nie wynosi 100%. Nie pamiętam w tej chwili ile to procent i jaka to kwota. Ale mogę się dowiedzieć, jeśli Państwo chcą.
Przewodniczący – kto wystąpił z pomysłem budowy tego ronda?.
p. A. Wegner – Gmina Gostycyn z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
p. M. Oller – jest wieloletni plan inwestycyjny dotyczący dróg. Dlaczego ta inwestycja nie została do niego dołączona?.
p. A. Wegner – ponieważ wtedy to były tylko plany robione przez Gminę Gostycyn. Na dzień dzisiejszy zrobione zostały wszystkie wykupy i wykonany jest plan. Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich wyraził nadzieję, że w tym roku rozpocznie się budowa tego ronda. Zadać sobie należy pytanie czy ta inwestycja znajdzie się w budżecie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskowałem o dokończenie drogi wojewódzkiej nr 240 od Bladowa do końca powiatu, ale Komitet Sterujący zdjął komisję zajmującą się tym.
p. M. Oller – nie odpowiedział Pan dlaczego ta droga nie została ujęta w planie inwestycyjnym.
p. A. Wegner – w momencie, kiedy o tym dyskutowaliśmy nie zdawaliśmy sobie sprawy, że nabierze to takiego rozpędu. Że będzie taka determinacja Gminy w sprawie jej budowy.
p. M. Oller – z którego roku jest to porozumienie?.
p. A. Wegner – z 2003 roku.
p. M. Oller – to dlaczego nie zostało ono wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Przecież inne wirtualne inwestycje też są do niego wpisane. Z czego wynika ten podział środków przy finansowaniu tej inwestycji?.
p. A. Wegner – z liczby działek należących do powiatu.
p. M. Oller – chciałabym wiedzieć co to jest za zadanie i ile będzie ono kosztować. Jestem radna powiatową i chciałabym wiedzieć, o czym mówimy. Jaki jest koszt budowy tego ronda?.
p. A. Wegner – koszt to 1,5 mln zł.
p. M. Oller – ile wynosi procentowy udział powiatu w tym zadaniu?.
p. A. Ziegler – ja widzę w tym tylko jedno zagrożenie, że Zarząd Dróg Wojewódzkich przeznaczył w swoim budżecie środki na budowę tego ronda i to samo zrobi Gmina Gostycyn tylko powiat nie przeznaczy na jego budowę środków.
p. M. Mróz – jeśli nie damy tych środków to na nas spadnie wina jeżeli nie uda się go zbudować.
Przewodniczący – gdybym miał wypowiadać się w tym temacie, to powiedziałbym, że daleko widzę potrzebę budowy tego ronda. Są inne ważniejsze i pilniejsze potrzeby. Nie wiem jaki powód budowy tego ronda.
p. M. Mróz – powodem są tragiczne wypadki, które tam mają miejsce. Tam, jeżeli ktoś nie jedzie według przepisowej prędkości po prostu wjeżdża w płot.
p. W. Metkowski – tam na nasze nieszczęście są dwie nasze drogi.
p. T. Zaborowski – skoro jest opracowana dokumentacja to przecież można ocenić wartość budowy tego ronda.
p. H. Krzywański – uważam, że powinniśmy określić, o co nam teraz chodzi.
p. A. Wegner – może się okazać, że województwo nie będzie miało środków finansowych na budowę tego ronda i nic z tego nie wyjdzie.
p. M. Oller – ta inwestycja powinna zostać wprowadzona do WPI w momencie podpisywania porozumienia.
Przewodniczący – tutaj zgadzam się z Panią Radną.
p. M. Mróz – będę zabiegać o to, żeby się znalazły środki na budowę tego ronda. To jest ważna inwestycja. Zgadzam się z Panią Radną. Pozostaje nam przełknąć tę gorzką pigułkę i zgodzić się lub też nie zgodzić. Ja również nie wiedziałem o tym porozumieniu. Czy na to, żeby były pieniądze na te inwestycję to musiała ona zostać wpisana do WPI, czy dobrze rozumuję?.
p. A. Wegner – te wieloletnie plany nie są zobowiązujące do realizacji.
p. M. Oller – to ja wtedy nie rozumiem po co uchwalamy te plany w takim razie. Po to chyba coś się planuje, żeby potem to realizować. Od lat słyszałam o tym rondzie, ale wiedziałam, że ma się ono znaleźć w ramach dróg wojewódzkich.
Przewodniczący – najbardziej bolące dla nas jest to, że ta budowa ma być finansowana z obligacji.
p. M. Mróz – ale wszystkie inwestycje pokrywane są z obligacji. Wszędzie tak jest.
Przewodniczący – Komisja w swych wnioskach poruszy następujące kwestie. Po pierwsze emisję obligacji. Mała stabilność subwencji i dochodów własnych i zagrożenie wykonania inwestycji z udziałem środków własnych. Realizacje ścieżek rowerowych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zmiana kosztów inwestycji na ulicy Pocztowej. Komisje wskazywały na dwie kwestie wzrost aktywności stowarzyszeń w ciągu roku oraz problematykę i rozwój rodzin zastępczych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Za pozytywne uznajemy środki na programy dostosowawcze dla DPS i DD. Czy satysfakcjonuje to obecnych tu Przewodniczących Komisji Stałych. Rozumiem, że nie ma sprzeciwu.
p. M. Oller – nastąpił wzrost wynagrodzeń i pochodnych w starostwie na rok 2006?.
p. K. Siniło – policzyłam na przyszły rok 41, 25 etatów. Bo taki jest stan etatów w starostwie. Wzrost wynagrodzeń nastąpił o 1,5%. Doliczyłam także odprawy Członków Zarządu i Skarbnika. To i tak jest zaniżone.
p. M. Oller – w tym roku mamy środki własne w przyszłym roku ich nie mamy. Wzrost wynagrodzeń i pochodnych nastąpił o 34% od roku 2003. Dlaczego nie można poszukać środków na klimatyzację w ramach środków własnych.
p. A. Wegner – kiedy otrzymaliśmy projekt dochodów to można było poczuć się zdegustowanym. Zadowalający był tylko budżet oświatowy. Trzeba było poruszać się w ramach dochodów własnych. Deficyt wyniósł 2.600.000 zł. Do tego szansa na uzyskanie środków na most w Pile jest zerowa. 300 tys. zł na wekslowe poręczenia dla szpitala. Ta kwota się kończy się uruchamia, kiedy się kończy kredyt w rachunku bieżącym szpitala. Te środki są przeznaczone na program „Zdrowe dziecko w Borach Tucholskich”. Zarząd spotka się także z firmą emitującą obligacje po to, aby zmniejszyć na rok 2007 kwotę zapłaty za obligacje. Na szczęście udało się nam pozytywnie załatwić spłaty zadłużenia na przyszły rok. Udział powiatu w budowie ronda wynosi 385 tys. zł.
Przewodniczący – jeśli Przewodniczący Komisji nie mają nic więcej do dodania podziękuję im za przybycie.
 
Przewodniczący przystąpił do formułowania opinii Komisji w sprawie budżetu powiatu na rok 2006.
Komisja Finansów i Gospodarki pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt
budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2006.
Komisja zauważa, że dochody budżetu powiatu w 2006 r. planowane są na poziomie 36.519.967 zł co w porównaniu do roku obecnego stanowi zmniejszenie o 798.441 zł. Zwraca uwagę również pozytywny fakt, że subwencja oświatowa kolejny drugi rok z rzędu jest naliczona w wysokości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie dziedzin „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Wydatki bieżące w tych działach można zwiększyć o 887.090 zł w porównaniu do roku 2005.
Z zadowoleniem przyjmujemy zawarte w budżecie projekty programów dostosowawczych dla Domu Dziecka w kwocie 80 tys. zł i dla Domu Pomocy Społecznej w kwocie 150 tys. zł.
Komisja widzi potrzebę bieżącego analizowania w ciągu roku 2006 poziomu potrzeb i wykorzystania niewielkich środków finansowych zaplanowanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.. Na „Pozostała działalność” dotacji celowej z budżetu rozplanowano jedynie kwotę 5.000 zł. Komisja stoi na stanowisku, że jeżeli wzrośnie aktywność Stowarzyszeń to należy poszukać dodatkowych środków finansowych w budżecie dla podtrzymania i promowania aktywności społecznej. Drugą sferą objętą całorocznym monitorowanie potrzeb finansowych winien być poziom zabezpieczenia środków na finansowanie „Rodzin zastępczych” i „Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”.
Komisja zauważa, że mała stabilność subwencji ogólnej w tym subwencji oświatowej i dochodów własnych powiatu zawiera poważny element ryzyka realizacji jakiekolwiek inwestycji w latach następnych w tym zwłaszcza, jeśli pojawi się możliwość realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.
  p. T. Zaborowski – jestem przeciwnikiem obligacji. Rozumiem kulturę, która nigdy się nie finansowała i finansować się nie będzie. Nie komentuję jak zrobiona została termo modernizacja. Następną radę pozostawiamy w złej kondycji finansowej. Bez środków na pokrycie zadłużenia.
p. M. Mróz – a ja gdybym miał zainwestować zrobiłbym to. To jest kwestia podejścia do sprawy. Finansowanie inwestycji z obligacji jest jedynym sposobem finansowania. Nie mamy innych możliwości.
p. M. Oller – to jaką teraz podejmiemy decyzję będzie ona miała wpływ na lata następne.
Przewodniczący – boję się obligacji na kwotę 2 mln zł wiedząc, że jest do spłaty jeszcze
5 mln zł z obligacji. Nie przyjęcie tych obligacji spowoduje zdjęcie inwestycji, które miały być sfinansowane tymi obligacjami. Proponuje głosowanie kto z Członków Komisji jest za wyemitowaniem obligacji.
 
W wyniku głosowania 2 głosami za przy 3 przeciwnych Komisja opowiedziała się przeciwko emisji obligacji.
 
Wniosek Komisji do opinii w sprawie budżetu powiatu na rok 2006:
Zmniejszenie zaplanowanego deficytu budżetowe w kwocie 2.600.000 zł poprzez sfinansowanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.000.000 zł Komisja opiniuje negatywnie. Zdaniem Komisji emisja obligacji jest uzasadniona na realizację konkretnych inwestycji oczekiwanych i akceptowanych społecznie, a nie na działanie rozdrobnione noszące znamiona bieżącego zarządu powiatem.
 
p. T. Zaborowski – myślę, że powinniśmy napisać, że Komisja nie kwestionuje celowości tych wydatków. Uważamy tylko, że powinny być one finansowane z dochodów własnych i oszczędności.
Przewodniczący – gdybym miał wybrać między obligacjami, a kredytem wybrałbym obligacje. Są korzystniejsze. Ale te obligacje muszą być przeznaczone na konkretne cele. Czy wypowiadamy się na temat ścieżek rowerowych.
p. M. Oller – chodzi o to, aby podjąć ten temat w ogóle i scedować go na gminy.
p. A. Wegner – trzeba się zastanowić gdzie znaleźć najpierw na to środki.
 
Przewodniczący wobec braku dalszych pytań zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                                  Zbigniew Grugel
 
 
 


Wytworzył: Kinga Majer (12 grudnia 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (11 stycznia 2006, 12:47:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1095

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij