39

Protokół nr 39/2006
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 13 czerwca 2006 roku
 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Krzysztof Łukaszewicz - Powiatowy Inspektor Weterynarii, p. J. Przybysz – Członek Zarządu, p. Marek Wolski – Sekretarz Powiatu, p. Tomasz Skałecki – Inspektor w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
2.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3.      Informacja o funkcjonowaniu szkół prowadzonych przez powiat za I półrocze 2006 roku.
4.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Przewodniczący powitał zebranych i poprosił o zajęcie głosu w pierwszej kolejności p. Krzysztofa Łukaszewicza Powiatowego Inspektora Weterynarii.
Ad. 2
p. K. Łukaszewicz – dziękuję za zaproszenie. Informację przedstawiałem w materiałach. Obecnie nie jesteśmy powiązani finansowo z powiatem, bo nie ma już tego zespolenia. Jedyne, co łączy nasze działania to sytuacja powstała w zeszłym roku, czyli zagrożenie ptasią grypą. Środki finansowe na walkę miast z tym problemem wykładały samorządy z własnych środków, proszę więc o zabezpieczenie środków na przyszły rok. Otrzymaliśmy środki na wyposażenie ok. 35 tys. na obuwie i odzież ochronną. Wydawałoby się, że to dużo pieniędzy, ale gdy stwierdzono zakażenie w Toruniu to środków wystarczyło na 2 dni. Policja i straż nie posiadały własnych środków ochronnych i użyczaliśmy im tego do zbierania padłych ptaków. Na pewno przy kolejnych przelotach ten problem wróci. Jeśli chodzi o finanse inspekcji to nigdy nie było dużo środków. Brakuje środków na wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia, które są już niskie i w związku z tym trudno nam pozyskać dobrą kadrę. Z reguły przychodzą młodzi ludzie bez doświadczenia. Będzie niedługo poważna zmiana w zakresie działania inspekcji. Ma powstać Inspekcja Nadzoru nad Żywnością i ma ona powstać na bazie obecnej inspekcji weterynaryjnej, inspekcji sanitarnej częściowo, a także inspekcji nasiennictwa. Jest to wymóg europejski. Od tego roku powstanie nowy model nadzoru nad żywnością. Inspekcja ta będzie miała poważne kompetencje. Podobno jest projekt rozporządzenia, który daje możliwość wystawiania mandatów do wysokości 60 tys. zł. W ostatnim czasie na naszym terenie ustrzegliśmy się chorób zakaźnych, nie było przypadków wścieklizny. Rozrzucane są szczepionki. Na spotkaniu Zespołu Reagowania Kryzysowego okazało się, że większość zagrożeń i ćwiczeń wymagała zaangażowania weterynarii. Musimy patrzeć w przyszłość i jakieś środki na ewentualne zagrożenia zarezerwować.
 
Przewodniczący podziękował za informację i za udział w Komisji Panu Inspektorowi.
 
Ad. 3
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Jana Przybysza.
p. J. Przybysz – przedstawione wydatki są rozbite na wydatki rzeczowe i płacowe. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia to mamy je zabezpieczone na poziomie 49 %. Nabór do szkół powinien być na tym samym poziomie co w zeszłym roku. Jeśli chodzi o wydatki to nie ma zagrożenia. Zimą wzrosną wydatki ze względu na koszty ogrzewania, ale powinno wystarczyć środków.
p. K. Siniło – wykonanie w płacach jest wyższe ze względu na „13”.
p. J. Przybysz – jeśli chodzi o fundusz socjalny to jest on wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i mogą z niego korzystać również emeryci. Trwają remonty w szkołach: w ZSLiT, budowa sali w SOSW i budynku dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz czekamy na rozstrzygnięcie przetargu w ZSLiA. Mamy problem z pozyskaniem wykonawcy na remonty w ZSLiA, bo wszyscy wykonawcy są zajęci realizacją zadań ze środków z Unii Europejskiej.
Przewodniczący – jest jeszcze projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołu Szkół w Śliwicach.
p. J. Przybysz – projekt ten jest dopełnieniem formalności związanych z uwagami Kuratorium Oświaty, jest to dostosowanie do przepisów. Obecnie jest powołany pełnomocnik do spraw naboru. Na dzień dzisiejszy są już złożone podania.
p. K. Siniło – mamy przyznane środki na funkcjonowanie tej szkoły do końca 2006 roku. Są to nasze zabezpieczone środki.
p. J. Przybysz – będziemy mogli otrzymać środki na funkcjonowanie nowej placówki. Złożymy wnioski i powinniśmy otrzymać refundację.
p. M. Oller – w Zespole Szkół w Śliwicach musi być biblioteka tak?
p. J. Przybysz – będzie na bazie biblioteki szkolnej i gminnej.
Przewodniczący – jest jeszcze projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów, a brak tam regulaminu.
p. J. Przybysz – przyjęcie tego regulaminu jest obligatoryjne, musimy go przyjąć. Zostanie on dostarczony jutro, bo jeszcze czekamy na przyjęcie w Toruniu.
Przewodniczący – w materiałach jest informacja o przekazaniu komputerów do szkoły do Bysławia, a dlaczego nie przekazano ich do Śliwic?
p. J. Przybysz – są one już dosyć mocno zużyte, a szkoła w Śliwicach otrzyma lepsze. Szkoła w Bysławiu chce je zagospodarować do zajęć pozalekcyjnych.
 
Ad. 1
p. T. Skałecki – założeniem Programu Ochrony Środowiska było dążenie do poprawy stanu środowiska. Został również opracowany Program Gospodarki Odpadami. W tym programie został opisany każdy element środowiska. WIOŚ co roku przedstawia raport o stanie środowiska i to pozwala określić, jaki są skutki wdrażania tego programu. Z zadań, które wykonuje powiat w ramach programu to przede wszystkim edukacja ekologiczna i wsparcie dla spółek wodnych.
Przewodniczący – powinna być tutaj jeszcze ocena realizacji i powinny być sformułowane wnioski i ktoś powinien to firmować i podpisać się pod tym.
p. M. Mróz – wiem, że zdarza się, że są przywożone do naszego powiatu odpady i ścieki spoza naszego terenu, czy jest to jakoś monitorowane w obrębie tych jednostek, które możemy kontrolować?
p. T. Skałecki – nie możemy tego monitorować. My możemy monitorować jednostki na naszym terenie, które takie odpady produkują. Ustawa zezwala na to, żeby osoba używała takich odpadów na własny cel do nawożenia. Firma wydająca te odpady musi mieć świadectwo, że zostały one przebadane. My w naszych oczyszczalniach to kontrolujemy, a w innych nie.
p. T. Zaborowski – nie można stosować odpadów z oczyszczalni do nawożenia. Nie może to być stosowane w gminach gdzie są niekorzystne warunki, ale i pozostali rolnicy muszą stosować dobrą praktykę rolniczą. Jeżeli ktoś chciałby to stosować to musiałby mieć dokumenty na to, że zostało to przebadane.
p. M. Mróz – jest to uciążliwe, jeżeli ma to miejsce na terenach zamieszkałych.
p. T. Skałecki – jeżeli rzeczywiście pochodzi to z oczyszczalni to musi to być udokumentowane pochodzenie, bo oczyszczalnie muszą posiadać dokumenty potwierdzające co się dzieje z tymi odpadami.
Przewodniczący – co się dzieje z odpadami bytowymi. W lasach jest strasznie dużo śmieci. Nasze nadleśnictwo zatrudnia osoby do sprzątania i zauważyłem zależność, że z roku na rok jest więcej śmieci. Dzieje się bardzo źle. Strasznie dużo śmieci ludzie zostawiają na przystanku w Klocku i dzieje się tak zawsze w poniedziałki, kiedy osoby mające tam domki letniskowe wracają do domu. Osoby te mogą udokumentować posiadanie pojemników na śmieci, ale większość tych pojemników nigdy nie była używana.
Ad. 4
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany budżetu na 2006 rok Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbik.
p. K. Siniło – odnośnie zmiany budżetu to 431 tys. przejmujemy porozumieniem na współfinansowanie budowy chodników w Śliwicach. Przyjmowaliśmy te środki jako wydatki niewygasające. Po stronie wydatków kwota pozyskanego porozumienia na zakup materiałów do budowy chodników. W związku z niezakwalifikowaniem się naszego wniosku na realizację programu „Zdrowe dziecko w Borach Tucholskich” z Funduszu Norweskiego Dyrektor zwrócił się o przeznaczenie 75 tys., żeby te środki przeznaczyć na przygotowanie wniosku, który będzie rozpatrywany w II terminie.
p. M. Oller – mam wątpliwości w tej sprawie. Rada podjęła uchwalę o realizacji tego programu ze względu na to, że mamy szanse na dofinansowanie w wysokości 85%. Z Funduszu Norweskiego otrzyma się środki na prace wykonane po podpisaniu umowy. Czas rozpatrywania wniosku może trwać nawet do 2 lat. Wniesienie udziału do spółki musi być uchwałą Rady Powiatu. Ma to być opieka podstawowa, gdzie jest to kompetencją gminy.
Przewodniczący – opowiadaliśmy się za realizacją tego projektu ze względu na wysokość dofinansowania w wysokości 85%, a nie na coś innego.
p. M. Oller – najpierw powinna być podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału w spółce, a potem dopiero można przyjąć to do budżetu. W ten sposób zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym.
p. K. Siniło – macie Państwo prawo się nie zgodzić. Taka była decyzja Zarządu i ja taki projekt przygotowałam.
Przewodniczący – my zgodziliśmy się na ten program, bo była to okazja do pozyskania środków. W sytuacji, gdy projekt nie uzyskał dofinansowania to nie wydajemy tych środków.
p. M. Oller – my mamy podjąć uchwałę w sprawie poręczenia, a gdzie jest zabezpieczenie?
p. K. Siniło – zabezpieczenie jest wymagane z dniem uruchomienia.
p. M. Oller – jeśli chodzi o szpital to spotkałam się z taką sytuacją, że Dyrektor na pytanie w tej sprawie odpowiada, że to pytanie nie do niego tylko do Rady Powiatu, bo to Rada zadecydowała o budowie szpitala.
Przewodniczący – jest to sytuacja dotąd niespotykana, że stawia się nas przed faktem dokonanym. Powinniśmy zająć stanowisko w tej sprawie. Idea jest dobra, tylko czy sposób jest właściwy. Może się później okazać, że będzie się dążyć do realizacji 100% inwestycji, a te 300 tys., które przyjęliśmy, to zaledwie 20% inwestycji.
p. M. Oller - czy jest sens realizować ten projekt w sytuacji, gdy będzie rozbudowywana obecna przychodnia dziecięca. Na tą inwestycję jest udzielone pozwolenie na budowę i były też przeprowadzane uzgodnienia branżowe.
p. T. Zaborowski – mam wrażenie, że jest tutaj jakaś rywalizacja między powiatem, a gminą. Brak współdziałania w tym temacie.
p. M. Mróz – myślę, że jeżeli mamy wątpliwości to może by skierować zapytanie do Zarządu z prośbą o wyjaśnienia.
Przewodniczący – jestem przeciwny takiemu postępowaniu. Jeżeli projekt nie został przyjęty do realizacji to nie powinniśmy przeznaczać na to środków.
 
Komisja zaopiniowała negatywnie zapis w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 dotyczący zwiększenia na kwotę 75 000 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia. Komisja podjęła takie stanowisko 4 głosami.
 
p. M. Oller – czego dotyczą zwiększenia w starostwie?
p. K. Siniło – na etapie planowania były okrojone środki na wynagrodzenia i są to środki, które zabezpieczamy na zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenia będą częściowo refundowane z Funduszu Pracy.
p. M. Oller – a wydatki pozostałe?
p. K. Siniło – są to środki na zakup tablic komunikacyjnych, bo zaplanowane środki są niewystarczające.
p. M. Oller – a materiały?
p. K. Siniło – to dotyczy zakupu praw jazdy.
p. M. Oller – a dokąd mają być zatrudnieni ci pracownicy?
p. K. Siniło – zatrudniliśmy osobę od Wydziału Edukacji do obsługi stypendiów, do muzeum, co związane jest z wydłużeniem czasu pracy w okresie letnim (teraz działa także w niedzielę), do Referatu Komunikacji, co jest związane z tym, że jeszcze 2000 praw jazdy jest do wymiany, a kończy się termin, do Referatu Budownictwa, gdzie nastąpił wzmożony ruch ze względu na sprawy związane z płytami obornikowymi, jest też przewidywane otwarcie punktu obsługi interesantów. Nie było to przewidywane na początku roku.
Przewodniczący – to ile osób?
p. M Wolski – w sumie 6 osób i są to umowy czasowe.
Przewodniczący – skala jest duża, bo o 10%, czy nie można było tego przewidzieć?
p. K. Siniło – są też zabezpieczone środki na szkołę w Śliwicach.
Przewodniczący – proponuję zaopiniować projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. pozytywnie poza zmianą w dz.851 Ochrona Zdrowia w kwocie 75 tys. Moglibyśmy zwrócić się o rozpoznanie możliwości realizacji projektu i opowiedzieć się za przeznaczeniem środków w przypadku realizacji tego projektu, a w przypadku, gdy projekt nie będzie realizowany, opowiedzieć się za pozostawieniem tych środków w nadwyżce budżetowej.
Oller – dla mnie przy tych zapisach realizatorem programu jest powiat, nie szpital.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2006 rok z wyjątkiem zwiększenia na kwotę 75 000 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia. Komisja wnosi, aby te środki pozostały w nadwyżce budżetowej zmniejszającej planowany deficyt.
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego ustalenia najniższego wynagrodzenia i ustalenia najniższego punktu w jednostkach samorządu terytorialnego Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Powiatu.
p. K. Siniło – dokonano aktualizacji podstawy prawnej i wyliczenia, reszta pozostaje niezmieniona.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
p. K. Siniło – Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zwróciła się o poręczenie kredytu na kwotę 750 tys. Kredyt zostanie zaciągnięty w momencie rozpoczęcia realizacji projektu, który dotyczy wszystkich gmin naszego powiatu.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu.
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
p. K. Siniło – jest to dostosowanie do przepisów w związku z obowiązywaniem nowej ustawy o finansach publicznych.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego.
 
W sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
p. K. Siniło – projekt planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym musi być przyjęty do końca czerwca na następny rok zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
p. K. Siniło – zmiany dotyczą szkoleń dla osób niepełnosprawnych i przeniesienia środków z likwidacji barier dzieci na osoby dorosłe.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycji Drogowych dla Powiatu Tucholskiego Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
p. K. Siniło – pojawiał się szansa na pozyskanie środków na remont mostu w Pile. Zostało to umieszczone w roku 2006 i 2007, bo nie wiadomo, kiedy uda się to zrealizować.
p. M. Oller -- czy to, co jest ujęte na 2006 w WPI jest zgodne z budżetem?
p. K. Siniło – jest to ujęte w budżecie na ten rok w inwestycjach jako środki własne, a środki pozyskane nie muszą być ujęte.
 
Przewodniczący udzielił głosu Panu Sekretarzowi Powiatu w związku z informacją o dodatkowym projekcie uchwały na XXXVI sesję.
p. M. Wolski – będzie potrzeba wniesienia dodatkowego tematu na sesję Rady Powiatu. Jest konieczność przyjęcia statutów dla jednostek budżetowych Powiatu Tucholskiego zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, co musimy uczynić do końca czerwca. Statuty określają zagadnienia, które muszą być uregulowane zgodnie z przepisami prawa, czyli nazwę, siedzibę, przedmiot działalności. W statucie Domu Dziecka nie ma określonej dolnej granicy wieku, żeby nie zamykać drogi w kierunku przyjmowania małych dzieci, jest tylko górna granica wieku. Komisja Edukacji prosiła, żeby wprowadzić to na koniec sesji, żeby radni mogli się zapoznać z tymi statutami.
Przewodniczący – dlaczego odbywamy sesję w jednostce prywatnej?
p. M. Wolski – niestety nie znam przyczyny, dopiero wróciłem chorobie do pracy.
p. M. Oller – dlaczego nie ma projektu uchwały w sprawie hali?
p. T. Zaborowski - my uchwaliliśmy na poprzedniej sesji, że mamy się tym zajmować na tej sesji, bo na poprzedniej nie było to możliwe i powinno to być w porządku obrad.
Przewodniczący – problem tkwi w tym, że projekt został przez Zarząd przedstawiony wariantowo. Zarząd powinien poprzeć tylko jeden wariant.
 
Ponieważ wyczerpano porządek obrad i nie zgłoszono już żadnych spraw Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
 
Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Knieć                                                                              Zbigniew Grugel
 

Wytworzył: Katarzyna Knieć (13 czerwca 2006)
Opublikował: Katarzyna Knieć (21 lipca 2006, 13:22:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1195

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij