40

Protokół nr 40/2006
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 27 września 2006 roku
 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz: p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Roman Nowakowski – Dyrektor Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Realizacja programu dostosowawczego Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej.
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji budżetu powiatu za
I półrocze 2006 roku.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Przewodniczący powitał zebranych i poprosił o zajęcie głosu p. Romana Nowakowskiego – Dyrektora Domu Dziecka.
 
Ad.1
Dyrektor Domu Dziecka zaproponował, żeby Komisja obejrzała, co zrobiono zakresie standaryzacji Domu Dziecka przed rozpoczęciem przedstawiania informacji. Komisja zwiedziła m. in. pokój interwencji kryzysowej, oraz pomieszczenia, gdzie docelowo ma mieścić Centrum Ofiar Przemocy, jeżeli Dom Dziecka uzyska dofinansowanie. Obecnie wyposażenie pomieszczeń, gdzie w tej chwili mieszczą się uczelnie, nadaje się tylko do wyrzucenia. Na razie brak informacji na temat rozpatrzenia wniosku. Została wyremontowana kuchnia, gdzie większą cześć kosztów pokrył sponsor, a reszta została pokryta z budżetu. W związku z programem dostosowawczym utworzyliśmy tzw. rodzinki. Każda grupa będzie miała swój aneks kuchenny i tzw. pokój pobytu dziennego. Zostały w tym celu wykonane remonty i w tej chwili Dom Dziecka czeka, na rozpatrzenie wniosku przyznanie środków na wyposażenie.


Po obejrzeniu budynku Komisja wznowiła obrady.
p. R. Nowakowski – standaryzacja jest to praca w II wymiarach. Jedna to opiekuńcza lub wychowawcza, a druga lokalowa. Obydwie placówki szybko dostosowały się pod względem opiekuńczym i wychowawczym. Standaryzacja pod względem lokalowym długo nie była realizowana, ale w ubiegłym roku Zarząd Powiatu zajął się tym. W Domu Dziecka zostało to już wykonane i na dzień dzisiejszy brakuje najwyżej sprzętu. Jeśli chodzi o DPS to w roku ubiegłym wykonano dokumentację. W tym roku Zarząd pozyskał środki na standaryzację. Dalszy ciąg Państwo znacie. W Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej mieszka 41 mieszkańców. W zeszłym roku mieliśmy spadek liczby mieszkańców, ale ten czas już minął. Pomógł nam w tym Toruń. Obecnie w naszym powiecie wzrasta zapotrzebowanie na pobyt w DPS. Średnia wieku mężczyzn wynosi 60 lat, a kobiet 78 lat, a średni wiek wszystkich mieszkańców to 69 lat. Według nowego systemu finansowania mamy 8 osób. Niestety negatywnym skutkiem pomocy Torunia jest problem alkoholizmu, gdyż są to osoby z noclegowni itp. Z terenu naszego powiatu są 24 osoby.
Jeśli chodzi o Dom Dziecka, to dzięki akceptacji programu naprawczego mamy na dzień dzisiejszy 32 dzieci, a wkrótce będziemy mieli 30, bo odejdą do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Byłem rozliczany przez Zarząd z problemów wychowawczych. Nazbierała się taka grupa ok. 10 wychowanków, z którymi były problemy, ale się już z tym uporaliśmy i wkrótce będą tu same normalne dzieci. Koszt utrzymania wychowanka wynosi 2132 zł, ale to się zmieni ze względu na standaryzację i na pewno będzie wyższy. Mam prośbę do Zarządu, aby środki, które pozostały z remontu pozostawić na ten cel.
p. A. Wegner – te środki zostały wygenerowane na ten cel i one pozostaną. Musimy się jednak liczyć z tym, że w przyszłym roku koszty będą bardzo wysokie. W związku z tym, że domy dziecka będą zadaniem własnym mieliśmy mieć większy udziału w podatku dochodowym, ale obcięto nam subwencję wyrównawczą.
p. R. Nowakowski – są w tym rozporządzeniu rozwiązania, których nie rozumiem. To dotyczy głównie wymagań kadrowych.
Przewodniczący - czy są jakieś bariery techniczne w Domu Dziecka, które nie powinny występować.
p. R. Nowakowski – w Domu Dziecka nie ma tych wymagań. Takie wymogi są w DPS czyli np. musi być winda. Dom Dziecka może przyjmować osoby niepełnosprawne jeśli są warunki, a jeżeli nie ma to nie musi.
Przewodniczący – a co z DPS-em?
p. W. Metkowski – jak wiadomo w kwietniu była uchwała intencyjna dotycząca zbycia nieruchomości położonej w Wysokiej. Potem były problemy z pozyskaniem nieruchomości. W końcu to się udało. Została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego. Radpol przygotowała propozycje, które mieściły się w powierzchni od 1200-1500. My przyjęliśmy wariant pośredni. Wysłaliśmy wybraną propozycję do Radpolu i ogłosiliśmy przetarg na nabycie nieruchomości w drodze wieczystego użytkowania. Firma nie wpłaciła wadium i nie stawiła się na przetarg, mimo dodatkowych przypomnień z naszej strony. Napisaliśmy pismo z groźbą podania do prasy tej informacji. Wtedy odezwał się radca prawny Radpolu i przepraszał za tą sytuację, twierdził, że nadal są zainteresowani i powiedział, że odezwą się do nas we wtorek. Firma się nie odezwała. Zamierzamy nagłośnić tę sprawę. Obecnie ogłosiliśmy przetarg na standaryzację. Wykorzystamy środki z PFRON i z budżetu na ten cel. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o podpisanie aneksu do umowy ze zmianą terminu wykorzystania. Nieruchomość w Wysokiej jest wyceniona i jej wartość bez drzew wynosi 1.800.000. Prowadziłem rozeznanie w sprawie możliwości budowy DPS w okolicy Tucholi i wprowadziliśmy tę inwestycję do WPI. Moglibyśmy uzyskać wieloletni, korzystny kredyt.
p. A. Wegner – my przygotowaliśmy kosztorys tej inwestycji i miała to być zamiana ekwiwalentna. Rozpatrywaliśmy ewentualną dopłatę.
Przewodniczący – czyli nic nie tracimy? Dobrze, że możemy wrócić do poprzedniego rozwiązania.
p. A. Wegner –  ten dom miał być w kształcie krzyża, rozwiązanie modułowe. Taka jest teraz tendencja. Ten kredyt, o którym mówił Wicestarosta to linia kredytowa państwowa. Rozmawialiśmy z pracownikami i podejścia są różne do tego tematu. Spora część załogi popiera tą koncepcję.
Przewodniczący – więc brak zagrożeń dotyczących realizacji programów dostosowawczych Domu Dziecka i Domu pomocy Społecznej?
p. W. Metkowski – wystąpiliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przesunięcie terminu standaryzacji i otrzymaliśmy odpowiedź, że jest przygotowywane rozporządzenie i termin zostanie przesunięty.
p. R. Nowakowski – czy jest możliwość, żeby te środki wykorzystać później, gdyby coś nie wyszło.
p. W. Metkowski – 100 tys. musimy wykorzystać do 10 grudnia i będzie to płatność częściowa.
 
Ad. 2

Przewodniczący poprosił członków Komisji o wypowiedzenie się w sprawie budżetu.
p. T. Cherek – Kanabaj – proszę o informację o inwestycjach.
p. K. Siniło – jeśli chodzi o planowane projekty to zapłata za nie nastąpi w II półroczu. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Lubiewie jest w trakcie realizacji. Modernizacja mostu w Pile będzie realizowana w przyszłym roku. Część inwestycji w szkołach została już zakończona, a część jest realizowana np. budowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na drogę Tuchola – Tleń przygotowywany jest projekt.
p. A Wegner – jest to modernizacja drogi Tuchola – Osie, która ma być modernizowana. Wspólnie z Powiatem Świeckim chcemy składać wniosek o środki unijne.
Przewodniczący – czyli nie ma zagrożeń, że inwestycje nie zostaną zrealizowane?
T. Cherek – Kanabaj – jeśli chodzi o drogi to się nie zgadzam. Mieszkańcy narzekają.
p. A. Wegner – zawsze pod koniec kadencji pojawia się temat chodników. Jeśli chodzi o środki unijne to na 7 lat jest na ten cel przewidziane 7 mln na drogi gminne i powiatowe, natomiast jest koncentracja środków na drogi krajowe i wojewódzkie. Potężne środki idą także na kolej. Drogi gminne i powiatowe mają być budowane za własne środki. Rozwój przedsiębiorczości ma spowodować wzrost dochodów samorządowych i to ma wystarczyć. Nie dotyczy to tych programów regionalnych, gdzie mają być środki na przedsięwzięcia ponadlokalne i ta inwestycja na trasie Tuchola – Osie zalicza się do tej kategorii.
p. M. Oller – jaki jest stan tej drogi?
p. A. Wegner – droga ta jest dobra do 13 kilometra, a dalej jest gorzej i jest za wąska, a tamtędy odbywa się transport z Osia i przez to niszczone są pobocza. Koszt poszerzenia tej drogi byłby w miarę niski.
p. T. Cherek – Kanabaj – trzy lata temu wnioskowaliśmy o wykonanie przejścia przez tory i to miało być proste, a nie ma tego do dziś.
p. M. Oller – a ta koparka to zakup?
P. W. Metkowski – tak, to zakup.
Przewodniczący – w dziale Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi 73,60%. Czy to znaczy, że będą ponadplanowe dochody?
p. K. Siniło – tak i to zostaje przyjęte do budżetu.
p. M. Oller – w sprawozdaniu stan środków obrotowych jest 3 mln, a teraz kredyt?
p. K. Siniło – ten stan środków jest związany z wpływem w miesiącu czerwcu subwencji na lipiec, bo nauczyciele wynagrodzenia otrzymują z góry.
p. M. Oller – czemu remont mostu w Pile jest przekładany na przyszły rok?
p. W. Metkowski - jest to zależne od możliwości wykonania tego przez wykonawcę.
p. M. Oller – a czy cena wykonania inwestycji jest wyższa od przewidywanej?
p. K. Siniło – tak jest wyższa.
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za
I półrocze 2006 roku przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym.
 
Ad. 3
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zakwalifikowania do kategorii dróg powiatowych Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Wicestarostę.
p. W. Metkowski – wójt zwrócił się do nas o przejęcie tej drogi i my postawiliśmy warunki, żeby tam były pewne rzeczy wykonane.
p. K. Siniło – ta droga została tak jakby zapomniana. Ma ok. 3 km.
P. M. Oller – czy były już takie sytuacje?
 p. A. Wegner – nie raczej były sytuacje odwrotnie, to my pozbywaliśmy się dróg, które nie spełniają wymogów.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zobowiązania wekslowego.
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia kredytu komercyjnego Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
p. K. Siniło – jest to kredyt, który był przewidziany w budżecie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w 2006 r.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zabezpieczania prawidłowej realizacji umowy na remont mostu drogowego na rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn.
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2006 r. głos zabrała p. Skarbnik.
p. K. Siniło – zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęcia dochodów.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycji dla Powiatu Tucholskiego.
 
 
Ponieważ więcej głosów nie było i porządek został wyczerpany Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                     Zbigniew Grugel
 
 
 
 
 


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (27 września 2006)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (24 października 2006, 09:14:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1153

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij