1


Protokół Nr 1/2003
z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Powiatu odbytego w dniu 14 stycznia 2003 roku


Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 1300. Pan Tadeusz Zaborowski przybył o godz. 1400.
Obecni według listy obecności.

Przewodniczący przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia.

Tematyka posiedzenia:
1) Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2003.
2) Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2003.
3) Sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodniczący - formą do przyjęcia, którą chciałbym Państwu zaproponować przy omawianiu punktów porządku posiedzenia, jest przedstawienie opinii przez Przewodniczących Komisji stałych. Do nich ustosunkowywać będzie się Zarząd Powiatu, a następnie przejdziemy do wypracowania opinii przez naszą Komisję. Informuję Państwa, że każda zmiana w projekcie budżetu wiąże się ze wskazaniem miejsca skąd mają być przekazane środki na uzupełnienie braków. Powinien być to budżet, który się matematycznie zamknie. Proszę o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Edukacji p. Annę Ziegler.
p. A. Ziegler - subwencja oświatowa jest od 1998 roku głównym punktem budżetu i do tej pory nie było tak źle jak w tym roku. Rokrocznie pozostawała nam rezerwa z subwencji oświatowej, która przechodziła do rezerwy ogólnej. W ubiegłym roku na dotacje na działalność kulturalna i sportową mieliśmy po 10 tys. zł. W tym pozostała z tej kwoty zaledwie połowa. Wpłynęły już natomiast wnioski na łączną kwotę 60 tys. zł. Nasza Komisja, po konsultacji z kierownikami jednostek oświatowych, widzi także zagrożenia w paragrafach dotyczących energii. Dyrektorzy informowali, iż wykorzystali już 1 środków na energię na rok 2003. Brak środków w paragrafach dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń dla nauczycieli. Co negatywnie odbije się na poziomie ich pracy. Wiemy jak niezbędne są odpowiednie szkolenia dla nauczycieli. Zmniejszeniu uległa też kwota dotacji dla Gminy Tuchola na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Miejsko - Gminną.
Przewodniczący - czy Pan starosta chciałby ustosunkować się do wypowiedzi p. Anny Ziegler ?.
Starosta - na tegoroczny budżet wpływ będzie miała sytuacja przedstawiona przez p. Ziegler. Nastąpiła zmiana Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o sposobie naliczania subwencji oświatowej. Dotychczas istniał system wyrównawczy zwany szokami. Dzięki temu zawsze udawało nam się uratować sytuację. Ogólna subwencja oświatowa wynosi 13.117.953 zł, zwiększona została o 136 tys. zł. Jest to bardzo mała kwota. W ubiegłym roku subwencja wyniosła 14. 207 tys. zł. Jest to prawie o 1.089 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Procentowo spadek ten wynosi 7,73%. Rząd wprowadził podwyżki, które zaskutkowały od czwartego kwartału ubiegłego roku. Na to zadanie otrzymaliśmy środki w kwocie 156 tys. zł. Należy jednak zauważyć, że ta kwota skutkować będzie w przyszłym roku 4 razy. Bazując na tej kwocie obliczając te środki to mamy 91,3% ubiegłorocznej dotacji. Jest to prawie o 12% mniej na zadania oświatowe. Po ponownym przeliczeniu budżetu otrzymamy 622 tys. zł na prowadzenie zadań oświatowych. Bon oświatowy wzrósł o ponad 100 zł na jednego ucznia, ale jednocześnie zwiększyła się liczba uczniów. Spowodowało to zwiększenie zadań. Wczoraj odbyłem spotkanie z kierownikami jednostek oświatowych i przekazałem im te informacje. Wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji uprzedziliśmy ich o konieczności podjęcia drastycznych oszczędności w dziedzinie zatrudnienia i wykorzystania bazy oświatowej.
p. A. Ziegler - to, że w ubiegłym roku nie mieliśmy naboru skutkuje na ten rok budżetowy. Najlepsza sytuacja jest w Powiatowym Zakładzie Obsługi. Czy tam również będą podejmowane czynności mające na celu oszczędności.
Starosta - te oszczędności dotyczyć wszystkich jednostek. Jedynie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna tego uniknie. Od dłuższego czasu jest tam trudna sytuacja finansowa.
Przewodniczący - poproszę teraz o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Zdrowia.
p. H. Krzywański - sytuacja jak rysuje się na ten rok jest gorsza niż w roku poprzednim. Komisja Zdrowia przedłożyła swoją opinię w sprawie budżetu i konkretne wnioski do realizacji. Dotyczą one Domu pomocy Społecznej i Domu Dziecka. Niepokojące jest to co powiedział Starosta, że szukać oszczędności będziemy wszędzie. Mam nadzieję, że te jednostki, które są w już i tak trudnej sytuacji finansowej i dodatkowo stoją przed nimi ogromne zadania, unikną tego. Mówię tutaj o programach dostosowawczych, które należy zrealizować do końca roku 2006. Ze swej strony proponujemy pewne oszczędności także. Dotyczą one transportu w tych jednostkach.
Starosta - jeżeli chodzi o Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej to na te jednostki przekazywane są dotacje celowe i nie może być mowy o przeznaczeniu ich na inny cel.
p. J. Adamczak - mam pytanie dotyczące szpitala. Zgodnie z ustawą samorząd powiatowy jest odpowiada za ochronę zdrowia. Szpital przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Zarządu Powiatu. W jaki sposób, teraz po przekształcenia, my to zadanie realizujemy ?.
Starosta - szpital w Tucholi prowadzony jest przez spółkę prawa handlowego. Jest to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Powiat Tucholski posiada w niej większościowy udział. Umowa spółki przewiduje 5-cio osobową Radę Nadzorczą, której członkami są przedstawiciele różnych specjalności, dla lepszego jej działania. Rada Nadzorcza został powołana przez Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji. Wartość spółki wynosi 1.292 tys. zł.
Przewodniczący - poproszę o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
p. M. Oller - Komisja szczególną uwagę zwraca na brak środków finansowych. Należy pozyskiwać środki pozabudżetowe, a do tego musimy być przygotowani. Należy opracować programy i to z wyprzedzeniem kilkuletnim, po to by móc zawsze przedłożyć określony projekt instytucjom unijnym. Musimy też w naszym budżecie zabezpieczyć odpowiednie środki na te projekty. Zwracamy też uwagę na szczupłość środków przeznaczonych na inwestycje. Komisja proponuje zwiększenie środków na promocję o 10 tys. zł z rezerwy ogólnej. Zwracamy też uwagę na zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów. To pozwoli przyciągnąć ich do naszych szkół. Zapewnia nam atrakcyjność. Komisja też zwraca uwagę na konieczność doprecyzowania uchwały w sprawie upoważnia Zarządu do poręczeń.
Starosta - w odniesieniu do środków zewnętrznych to zależy co rozumiemy pod tym pojęciem. Mogą być to dotację, które zawsze spływają w II połowie roku. Są to też środki z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Generalnie chodzi zaś o środki przedakcesyjne. Tutaj kłania się sposób rozdzielenia tych środków. Powiatom przypada 5% dochodów własnych i można sobie łatwo policzyć o jakie środki możemy się ubiegać. Każde wystąpienie o środki unijne wymaga wkładu własnego, a z takim budżetem nie ma sposobu uzyskać wielkich środków. Na promocję powiatu podejrzewam nie będzie ani złotówki. W odniesieniu do zapisu dotyczącego poręczeń przez Zarząd Powiatu. Zapis jaki jest zastosowany w uchwale jest zgodny z prawem i dobry. Każdorazowo zabezpieczenie jest w Radzie Powiatu, to ona podejmuje ostateczną decyzję. Zarząd Powiatu przed poręczeniem kredytu musi zwrócić się do Rady Powiatu. Ponadto przedkładane są te uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Nie ma więc mowy o przekroczeniu prawa. Dodatkowo musi być zabezpieczona ta kwota w rezerwie budżetowej.
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rolnictwa.
p. J. Adamczak - przedstawił opinię Komisji Rolnictwa (załączono do protokołu).
Starosta - dla potwierdzenia Pana słów mogę powiedzieć, że na nadzór w 1998 roku przydzielona była kwota 17 zł za 1 ha, a w tym roku mamy kwotę 11 zł. Jasno widać tutaj dysproporcje.
Przewodniczący zakończył wypowiedzi Przewodniczących Komisji stałych .
p. H. Krzywański - rok 2003 powinien być postępem w zakresie zagospodarowania Kanału Brdy. Czy są środki przeznaczone na opracowanie projektu zagospodarowaniu Kanału Brdy ?.
Starosta - w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie ze starostami chojnickim i człuchowskim. Do niedawna w tej sprawie nie było sprecyzowanego stanowiska powiatu chojnickiego. Wróciliśmy do przedstawionego przez nas projektu o współfinansowaniu w opracowaniu tego programu z polska Agencją Turystyczną. Wspólnie z Gminą Tuchola chcemy przystąpić do budowy hali widowiskowo-sportowej.
p. M. Mróz - czy nie należałoby usystematyzować tych koncepcji według priorytetów ważności oraz kosztów. Należy dokonać dobrej analizy konkretnych projektów i w określonej kolejności je realizować. Inaczej zgubimy całą istotę ważności i zmarnujemy środki własne, które w te projekty zaangażujemy.
Starosta - sposób i wymogi konieczne przy pozyskiwaniu środków powodują, że musimy tworzyć całą bibliotekę taki projektów. Po to, aby w odpowiednim momencie móc wystąpić z odpowiednim projektem i skorzystać ze środków. Przy ocenie tych projektów brany jest pod uwagę ich ciężar. Dlatego też powinniśmy mieć biblioteczkę takich projektów. |Rok 2004 jest rokiem, w którym mamy wejść do Unii Europejskiej. Do tego terminu zostało nam bardzo mało czasu na przygotowanie odpowiednich projektów, opartych na metodologii unijnej. Po wejściu do UE preferowane będą programy transgraniczne, obejmujące nie tyle jedną czy kilka gmin i powiat, lecz nawet kilka województw.
p. H. Krzywański - jak wygląda wykorzystanie środków na termomodernizację, czy dało to jakieś oszczędności ?. Przydałaby się taka informacja na sesję.
Starosta - o tym czy są jakieś oszczędności najlepiej dowiemy się po zakończeniu okresu grzewczego.
p. M. Mróz - ja jeszcze raz wracam do konieczności usystematyzowania tych projektów pod względem możliwości i podziału na określone dziedziny.
Starosta - zgadzam się z Panem. Zarządowi stoi to w świetle jego widzenia. Powiat największe możliwości ma w dziedzinie dróg i tam przeznacza najwięcej środków. Tutaj tak jak w dziedzinie rolnictwa przekazywane są największe środki.
p. M. Mróz - w projekcie budżetu przeznaczone są środki na przystosowanie obiektu na potrzeby starostwa na ul. Pocztowej w Tucholi. Czy wobec tak trudnej sytuacji i konieczności podjęcia oszczędności jest to konieczne.
Starosta - jest to w toku przemyśleń Zarządu.
Przewodniczący - poznaliśmy już opinie Komisji stałych, są one podstawą do sformułowania przez naszą Komisję opinii w odniesieniu do projektu budżetu na 2003 roku. W związku z tym proszę członków Komisji o wydanie opinii. Możemy wydać pozytywną opinię lub warunkową żądając od Zarządu zbilansowania budżetu w zakresie oświaty.
p. A. Ziegler - uważam, że nie powinniśmy przyjąć tego budżetu bez jakiegokolwiek odniesienia. Uważam, ze przyjęcie budżetu powinno być warunkowe. Pod warunkiem, że Zarząd podejmie się wszelkich możliwych działań zmierzających osiągnięcia oszczędności w dziale oświata w tym roku budżetowym oraz przekazani wszelkich oszczędności na oświatę.
p. M. Mróz - moje zdanie jest zgodne ze zdaniem p. Ziegler. Z jednej strony mamy zadania  oświatowe, a z drugiej negatywną opinie związków zawodowych, która do czegoś nas obliguje.
Starosta - są trzy sposoby rozwiązania tego problemu. Po pierwsze wiadomość o takiej kwocie subwencji oświatowej otrzymaliśmy telefonicznie. Kiedy otrzymamy odpowiednie pismo podejmiemy kroki. Po drugie musimy przygotować realistyczne podejście do tej sytuacji. Zastanawiamy się nad likwidacją dwóch internatów, wypowiedzeniem niektórych warunków płacowych nauczycieli i personelu pomocniczego. Po trzecie dokonanie przesunięć w budżecie na rzecz sfery edukacyjnej i finansowanie jej z oszczędności.
p. A. Ziegler - nie możemy mieć nadziei, że sytuacja ulegnie poprawie.
Starosta - należy jednak zauważyć, że taka sytuacja w jakiś sposób powstaje. Mamy Rozporządzenie MEN, które funkcjonuje od kilku lat. W 2000 roku z kwoty subwencji wygospodarowaliśmy prawie 1 mln zł na inwestycje. My jednak nie umiemy się do tego ustosunkować, gdyż zupełnie nie znamy zasad. Nie mamy informacji co będzie w przyszłym roku. W taki przypadku trudno podjąć jakieś kroki zapobiegawcze.
p. M. Oller - powinniśmy mieć wizję jakie środki i z jakiego źródła je otrzymujemy. Mówi p. Starosta o zamknięciu dwóch internatów. Może należy wszystko jeszcze raz przeliczyć i zamknąć tylko jeden. Zamknięcie dwóch może się okazać niedobrym rozwiązaniem. Powinniśmy przyciągać jak największą liczbę uczniów do naszych szkół. To zapewni nam środki.
p. T. Zaborowski - nie ma żadnej możliwości pozyskania oszczędności. O niektórych sprawach nawet nie mówiliśmy tutaj. Pozostaje bagaż niezapłaconych obciążeń za inwestycje drogowe z roku 2002. Nie chciałbym, żeby wkroczono do szkół w poszukiwaniu oszczędności. Nie jest też rozwiązanie co roku rezygnowanie z któregoś z naszych zadań. Chciałbym zwrócić uwagę na Tucholską Szkołę Realną. Jest tam w tej chwili 18 uczniów. Może trzeba się zastanowić czy nie zakończyć naboru do tej szkoły i przestać przekazywać dotacje. W tym budżecie nie ma też środków na realizację Strategii Rozwoju Powiatu czy też stworzenia dla mieszkańców biura informacyjnego o wejściu Polski do UE. Możemy dokonać jedynie przesunięcia niewielkich środków. Byłbym za warunkowym przyjęciem tego budżetu.
p. H. Krzywański - Rada Powiatu zadecyduje o przyjęciu tego budżetu. Uważam, że podstawą do wydania opinii przez Komisję Finansów są opinie Komisji stałych.
p. T. Cherek-Kanabaj - ja uważam, że ten budżet jest jak najbardziej realny do przyjęcia. Dlaczego wszyscy mają ponosić koszty oszczędności, a nauczyciele nie. Niech i oni je poniosą. Mają Kartę Nauczyciela i kiedy będzie lepiej pod względem finansowym otrzymają swoje pieniądze. Będę głosowała za przyjęciem tego budżetu.
Przewodniczący - stanowisko odnośnie budżetu powiatu musimy zając na dzisiejszym posiedzeniu. Komisja może wyjść z założenia, że autor budżetu, czyli Zarząd Powiatu jest zobowiązany do jego wykonania w takim projekcie w jakim został przedstawiony. Opiniujemy pozytywnie tym niemniej wskazujemy na pewne zagrożenia w realizacji tego budżetu biorące swój początek w zmianie sposobu przeliczania subwencji oświatowej. Ograniczającej ten budżet o 12%. Możemy także zwrócić uwagę na konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych w zatrudnieniu w oświacie oraz znalezieniu dodatkowych dochodów w sposobie korzystania z bazy oświatowej. Możemy także wyrazić opinię, aby Zarząd wykazał się sponsoringiem w realizacji przedsięwzięć dostosowawczych w Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziecka. Konieczne jest także dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zakupienie samochody służbowego do wykonywania jego podstawowych zadań. Konieczne jest także podjęcie działań w zakresie współfinansowania projektu zagospodarowania Wielkiego Kanału Brdy. Nie można nie wspomnieć o pozyskaniu nowych miejsc pracy. Proponuję, aby tak brzmiało nasze stanowisko. Zarząd Powiatu zaś wniesie swoje autopoprawki. Proszę o głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii w sprawie projektu budżetu na 2003 rok zgodnego z przedstawionym przeze mnie stanowiskiem.

W wyniku głosowania Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 5 głosami za przy 1 wstrzymujący się wydała pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2003.

Ad. 2

Przewodniczący - pozwoliłem sobie przygotować i przesłać Państwu projekt plany pracy Komisji na rok 2003. Jest on zgodny z tym czym się zajmuje Rada Powiatu w ciągu roku. Czy ktoś chciałby dodać punkt do projektu. Jeżeli nie to poproszę o głosowanie nad projektem planu pracy Komisji.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła projekt planu pracy Komisji na rok 2003.

Przewodniczący ustalił termin najbliższego posiedzenia Komisji na dzień 28 stycznia (wtorek) na godzinę 1400.

Członkowie wyrazili zgodę na ten termin Komisji.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                        Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                   Zbigniew Grugel

 


Wytworzył: Kinga Majer (14 stycznia 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (1 lipca 2003, 10:40:44)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:16:36)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1572

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij