2

Protokół Nr 2/2003
z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
odbytego w dniu 28 stycznia 2003 roku


Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyma Siniło - Skarbnik Powiatu,
p. S. Sobczak - Wydział Zdrowia, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz p. Macie Korda - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
Komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 1400.
Pan Tadeusz Zaborowski przybył o 1450, p. Andrzej Wegner o 1500.

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych:
a) omówienie budżetu Powiatu na rok 2003,
b) ocena realizacji programów wynikających ze strategii rozwoju powiatu,
c) współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi,
d) informacja o stanie rolnictwa i zasobów naturalnych powiatu tucholskiego.
2. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Macieja Kordę - Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
p. M. Korda - programy, które zawarte są w Strategii nie sposób realizować jednocześnie. Otrzymaliście Państwo wykaz tych, które są realizowane wymienione są w podpunktach. Złożono kilka projektów
i niektóre z nich zostały zaakceptowane. Tutaj wspomnieć należy o Inkubatorze Przedsiębiorczości. Otrzymał on pozytywną opinię, został powołany do życia. Odpowiednią w tym temacie uchwałę podejmowała Rada Powiatu. Niestety z powodu braku zainteresowania beneficjentów umarł śmiercią naturalną. Na jego bazie napisaliśmy program o Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Zostanie on już w piątek sfinalizowany. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy zostanie podpisana umowa na prowadzenie tego centrum. Jego prowadzenie finansowane będzie ze środków Banku Światowego. Drugi wniosek dotyczył utworzenia szkoły wyższej w Tucholi. Jednakże pomimo naszych usilnych zabiegów nie otrzymaliśmy decyzji pozytywnej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Cofnięto nam wniosek, który w tej chwili poprawiamy. Będziemy się starali, aby zacząć nabór na jesień tego roku.
p. T. Cherek - Kanabaj - jestem wrogiem tworzenia filii szkół w takich małych prowincjonalnych miasteczkach. W takich przypadkach jest tak, że wykładowcy nie mają czasu dla studentów i oni są źle wykształceni. Już wielokrotnie spotkałam się z takimi przypadkami i ci ludzie charakteryzowali się kompletnym brakiem wiedzy. Zamiast tego należy utworzyć fundusz stypendialny dla wybitnym uczniów
i w ten sposób pomagać im się wykształcić.
p. M. Korda - na tę sprawę musimy patrzeć z różnych punktów widzenia. To jest także dobry pomysł. Ci wykładowcy są dobrymi specjalistami i uczonymi. Niemniej jednak zauważyć należy plusy i minusy.
W odniesieniu do aktywizacji turystycznej powiat uczestniczył  w targach Berlinie, Katowicach
i Bydgoszczy. To było bezpośrednie uczestnictwo, oprócz tego nie wiele imprez, w których nie uczestniczyliśmy przekazywaliśmy nasze materiały promocyjne. W tym roku nastawiamy się na jedna lub dwie imprezy w kraju. Będzie to prawdopodobnie Warszawa. Przy Muzeum Borów Tucholskich działa Punkt Informacji Turystycznej, jego godziny pracy w okresie letnim są luźne. Jest to robione po to, aby turysta mógł w każdej chwili uzyskać potrzebne mu informacje.
p. M. Mróz - czym jest to podyktowane, ten kierunek warszawski ?.
p. M. Korda - wcześniej dużo odwiedzali nas mieszkańcy południa łodzianie, katowiczanie. Teraz Łódź podupadła finansowo, a co bogatsi wolą wyjeżdżać na Węgry czy do Włoch. Warszawiacy jeździli co roku na Mazury, ale teraz znudzili się tym regionem i myślę, że jest to dla nas szansa. Dlatego taki kierunek wybraliśmy.
Przewodniczący - czy w zakresie promocji coś interesuje jeszcze członków Komisji ?.
p. T. Cherek-Kanabaj - myślę, że w zakresie promocji podjęte są odpowiednie działania i jest ich wystarczająca liczba. Jestem zadowolona z promocji powiatu.
Przewodniczący - myślę, że ta strategia powstała po to, aby określić pewne cele i je osiągnąć. Tym celem powinno być stworzenie warunków godnego i dostatniego życia mieszkańcom powiatu. Krótko mówiąc chodzi tutaj o tworzenie miejsc pracy. Powiat podjął próby aktywizacji, ale to nie wyszło. Czy były podejmowane działania w kierunku wydzielenia stref ekonomicznych czy też wolnocłowych. Czy ktoś ma pomysł na to, żeby zaktywizować ten teren. Celem jest, aby ludzie chcieli tu żyć i funkcjonować. Czy Zarząd ma jakieś pomysły ?.
p. M. Korda - efektem powstania tego centrum będą nowe miejsca pracy dla przedsiębiorców. Aktywizacja turystyczna ma być motorem dla aktywizacji zawodowej.
Przewodniczący - znamy przykłady samorządów, które wykupują pewne tereny , załatwiają wszystkie sprawy z tym związane, a następnie podpisują umowy ze spółkami krajowymi czy zagranicznymi dając tym samym miejsce pracy dla swoich mieszkańców.
p. M. Korda - myśmy swego czasu zbierali z gmin informacje dotyczące działalności gospodarczej. Te informacje nie dotyczyły jednakże prywatnych osób. Tutaj nie mamy dostępu do informacji dotyczącej własności prywatnej.
p. M. Mróz - jeżeli chodzi o ten problem to ja go rozumiem. Gminy powinny już w swoich planach zagospodarowania przestrzennego przygotowywać miejsca przeznaczone pod określoną działalność gospodarczą, czy turystyczną. Taka procedura nie dość, że jest droga to jeszcze długotrwała, trwa 4 lata. To jest długi okres czasu na załatwianie takich spraw. Gminy tego nie robią, choć powinny.
Przewodniczący - pierwszym działaniem powinno być tworzenie miejsc pracy. Taka baza powinna być stworzona. Te grunty można kupić za grosze, a potem sprzedać, czy wydzierżawić z zyskiem. Czy Państwo wiedzą, że jesteśmy powiatem, który produkuje najwięcej drewna. A spójrzmy jaki jest procent zakładów zajmujących się przetwarzaniem drewna. Mamy zaledwie kilka tartaków, które ledwie "zipią". W tym kierunku myślę, że powinniśmy coś zrobić, żeby zaktywizować tych ludzi. Jeżeli nie ma u nas wielkiego przemysłu wykorzystajmy to co mamy. To nasze bogactwo o wykorzystajmy je.
p. M. Korda - będziemy w ramach aktywizacji tworzyć programy i tutaj pragniemy wciągnąć jak najwięcej osób, także Państwa. Zawsze uważam im więcej osób tym więcej pomysłów, z których może coś się urodzić.
Przewodniczący podziękował p. Maciejowi Kordzie i poprosił o zabranie głosu p. Sylwię Sobczak.
p. S. Sobczak - w powiecie działa 30 stowarzyszeń. Ostatnio zarejestrowało się nowe stowarzyszenie Bractwo Św. Huberta. W ubiegłym roku dotacje zostały rozdzielone w 100%. W powiecie działa Punkt Informacyjny dla organizacji pozarządowych. Udzielane są tam porady, szczególnie dla organizacji, które dopiero się rejestrują. Widać zwiększenie aktywizacji wśród organizacji pozarządowych. Mają one największe szanse na zdobycie środków unijnych. W związku z brakiem środków w tym roku, wystosowaliśmy pismo do wszystkich organizacji, które złożyły wnioski o dofinansowanie, że na razie wstrzymujemy wypłatę jakichkolwiek środków z uwagi na dziurę w budżecie oświatowym.
Przewodniczący - ile organizacji pozarządowych działających na naszym terenie jest stricte ekologicznych ?.
p. S. Sobczak - takich stricte ekologicznych organizacji nie ma. Jest kilka organizacji, które mają w swoich statutach zapisane cele ekologiczne.
p. M. Mróz - czym w ogóle się te organizacje zajmują ?.
p. S. Sobczak - mają w swoich zapisach kulturę i sport, ekologię. Prowadzą przeważnie szeroką działalność. Większość z nich to ochotnicze straże pożarne. Ważne jest myślę to, że ludzie odkryli, że można pozyskać środki unijne.
Przewodniczący podziękował p. Sylwii Sobczak za przybycie i poprosił o zabranie głosu p. Krystynę Siniło.
p. K. Siniło - proszę Państwa o poprawienie stronie 10 kwoty, która tam jest na kwotę 1.957.830 zł. Chciałam też powiedzieć, że budżet Policji nie przechodzi już przez powiat. Tak więc nasze dochody zmniejszyły się o dotacje dla Policji. Subwencję oświatowa zwiększono nam o 133.158 zł.  Środki na drogę Lubiewice - Lubiewo zostały zabezpieczone na ten rok. W roku ubiegłym budżet powiatu wyniósł 34.950 tys. zł.
Przewodniczący - czy został opracowany jakiś program ratunkowy, pozwalający przetrwać ten trudny okres ?.
Starosta - mam przygotowany program oszczędnościowy. Rezerwa celowa zostanie przekazana na cele oświatowe. Rozważamy konieczność połączenia internatów z Kamienicy i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w internacie Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Powinno to przynieść oszczędności etatowe i w kosztach funkcjonowania. W tym temacie odbyła się już pierwsza rozmowa ze związkami zawodowymi. Na razie są one negatywnie nastawione do tego pomysłu. Dalej proponujemy obniżenie dodatku motywacyjnego, zmniejszenie liczby pracowników obsługi administracyjnej, zmniejszenie zakresu obowiązków. Planujemy także zwiększenie czesnego w internatach, ograniczenie zastępstw doraźnych. Wcześniej skutkowało to tym, że za jedną godzinę płacono dwa razy. Planujemy także zniesienie od miesiąca września nauczania przez nauczycieli emerytów. Te posunięcia, jak planujemy, pozwolą nam oszczędzić kwotę 1 mln zł. Nie chcę tutaj cytować cyfr, bo nie wiem kiedy zakończymy rozmowy. Szkoły działają także w oparciu o ramowy plan nauczania, tego nie możemy ograniczyć. Możliwości ograniczeń widzimy jedynie w personelu administracyjnym. Na dzień dzisiejszy jest takie stanowisko Zarządu.
p. M. Oller - ile na dzień dzisiejszy brakuje w budżecie oświaty ?.
Starosta - jeśli przyjąć plan wydatków z roku ubiegłego i podwyżki ubiegłoroczne i tegoroczne to wychodzi nam 1 mln 700 tys. zł. Jesteśmy, dzięki temu co przed chwilę przedstawiłem, zejść do 700 tys. zł. Jeżeli nie będzie się kupowało pomocy dydaktycznych i wykonywało żadnych remontów  to może uda się zamknąć budżet.
p. M. Oller - czy ta kwota nie jest przeszacowana ?.
Starosta - połączenie internatów pozwoli nam zaoszczędzić kwotę 370 tys. zł., przy zmniejszeniu wydatków rzeczowych. Powstaje pytanie ilu uczniów przyjdzie od 1 września do internatu.
p. T. Zaborowski - czy Pan Starosta ma przygotowany plan zagospodarowania jeżeli zamkniemy te internaty. Kolejne pytanie dlaczego w ten sposób została przeliczona subwencja oświatowa. Czy to, że w poprzednich latach środki z subwencji oświatowej zostało przekazanych na inne cele, nie wpłynęło na obecną sytuację ?.
p. K. Siniło - zmienił się algorytm naliczania subwencji oświatowej. Zmieniły się zupełnie zasady. Dotychczas istniały tzw. szoki. Według nich powiaty, które otrzymywały 85% subwencji oświatowej, otrzymywały wyrównanie wynoszące od 95% do 112% ubiegłorocznej subwencji. To dawało nam duży margines bezpieczeństwa. Teraz niestety Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zniesiono szoki.
Starosta - chciałbym, abyśmy na dzień dzisiejszy operowali pojęciem zniesienia działalności internatów. Nikt na tej sali nie umie powiedzieć co będzie za rok. Zawsze dbaliśmy o to, aby było jak najwięcej młodzieży w internacie. Nie przeczę, że jest to krok wstecz, ale nic innego nie możemy na to poradzić.
Przewodniczący - po tym, co nam Pan Starosta przedstawił widzę jasno, że odbędzie się to kosztem uczniów. Stworzyliśmy Powiatowy Zakład Obsługi, po to, aby pozyskać oszczędności. Czy, aby na pewno ?. Ile księgowych przypada na jednego ucznia ?. Jakie działania restrukturyzacyjne podjęto w ubiegłym roku.
p. T. Zaborowski - pewne inwestycje w latach ubiegłych poszły nie w te stronę. Dodatkowo mamy przeniesienie na ten rok płatności za nie. To poważnie obciąża budżet powiatu. Mamy Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej, są tam wspaniałe pracownie. Czy nie możemy ich wykorzystać. Zauważalne jest to, że brak jest koordynacji działań pomiędzy naszymi szkołami. Należy uczulić dyrektorów, aby wykorzystać je w jak największym stopniu. Może być to pewne rozwiązanie dla uczniów i pozwolić im efektywnie wykorzystać czas. Uważam, że zwiększenie liczby uczniów w pokojach niekorzystnie wpłynie na poziom nauczania. Obawiam się, że takie działanie odstraszy uczniów.
Starosta - nie jest moją intencją, żeby kogokolwiek odstraszać. Analizowaliśmy już na przykład zatrudnienie firmy, która zajmuję się profesjonalnym sprzątaniem i powiem, że wcale nie mielibyśmy z tego tytułu dużych oszczędności. Personel sprzątający liczy 60 osób. Gdybyśmy wszystkich zwolnili byłoby to źle odebrane w społeczeństwie. Na razie prowadzimy rozmowy w tej sprawie ze związkami zawodowymi.  Ponadto te zwolnienia wiążą się z odprawami, które również nie są małe. Wielu z tych ludzi ma już pokaźny staż pracy.
Przewodniczący - restrukturyzacja powinna obejmować wszystkich, nie tylko uczniów.
p. M. Oller - co się składa na inwestycje?
p. K. Siniło - to co się składa na inwestycje zawarte jest w materiałach sesyjnych na stronie 44.
p. T. Zaborowski - dowiedziałem się o zakupie komputerów dla starostwa, skąd wzięły się na to środki.
Starosta - zakupione zostały tylko stacje dysków. Po prostu jest wymiana sprzętu komputerowego. Kosztowały one 20 tys. zł.
p. T. Zaborowski - kiedy będziemy mogli się dowiedzieć ile zaoszczędziliśmy po termomodernizacji i czy była ona opłacalna ?
Starosta - tego dowiemy się po zakończeniu okresu grzewczego.
p. M. Mróz - mam informację z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, że jest tam teraz cieplej. Jak wygląda sprawa remontu na ul. Pocztowej.
Starosta - prace ogólnobudowlane wyniosą 100 tys. zł. Pozostają także prace związane z gazem.
p. T. Zaborowski - czy jest już wizja rozdzielenia starostwa i urzędu miejskiego ?.
Starosta - prowadzimy na ten temat rozmowy z Zarządem Gminy Tuchola.
p. T. Cherek - Kanabaj - mam pytanie czy nie można by zrobić jakiegoś oddziały wydziału komunikacji w Śliwicach. My mamy jednak bardzo daleko do Tucholi.
Starosta - to niestety nie jest możliwe, gdyż wiąże się z ogromnymi kosztami. Tutaj w wydziale mamy specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala droga satelitarna wysyłać informacje i dane do Warszawy. Założenie podobnego sprzętu w Śliwicach pochłonęłoby dużo środków. Tak więc jest to niemożliwe. Dodatkowo ma powstać Centralny Rejestr Pojazdów i Kierowców i to na zorganizowanie tego projekt tez będziemy potrzebowali środków.
Przewodniczący - czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania ?. Proponuję przejście do kolejnego punktu posiedzenia, czyli omówienie materiałów sesyjnych. Otrzymaliśmy dodatkowe dwie uchwały dotyczące diet radnych i wynagrodzenia Starosty.  Czy tutaj mają Państwo cos do wniesienia. Proponuję przyjęcie stanowiska w tej sprawie.
Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu nie wnosi żadnych uwag do projektów uchwał w sprawie diet radnych i wynagrodzenia Starosty.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.


Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                         Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                   Zbigniew Grugel

 

 


Wytworzył: Kinga Majer (28 stycznia 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (1 lipca 2003, 10:45:09)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:27:01)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1404

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij