3

Protokół Nr 3/2003
z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
z dnia 25 lutego 2003 roku

Obecni według listy obe3cności oraz zaproszeni goście: Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, Henryka Dziurzyńska - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, Jan Przybysz - Naczelnik Wydziały Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, Stanisław Rzepiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody i Zasobami Przyrody oraz Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski.
Tematyka posiedzenia:
1) Zapoznanie się z pracą Powiatowego Urzędu Pracy i omówienie spraw bezrobocia w Powiecie Tucholskim.
2) Ocena działalności kulturalnej w Powiecie Tucholskim.
3) Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
4) Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodniczący przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia.
Przewodniczący - czy ktoś z Państwa chciałby dodać jakiś punkt do tematyki posiedzenia. Dla każdego z gości ustaliłem 15 minutowy czas wystąpienia. Tyle czasu wystarczy na wyjaśnienie kwestii nie zawartych w materiałach sesyjnych. Nie będziemy jeszcze raz odczytywać tego co zostało napisane już w materiałach. Poproszę o zabranie głosu p. Henrykę Dziurzyńską Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy i przybliżenie nam następujących kwestii: co z siedzibą PUP, jak się kształtuje sytuacja z zatrudnieniem, co ze środkami na Fundusz Pracy i formy aktywizacji bezrobotnych ?.
p. H. Dziurzyńska - jeżeli chodzi o siedzibę to nadal jesteśmy na ul. Świeckiej. Mam zgodę z Przedsiębiorstwa Komunalnego na zmniejszenie czynszu od miesiąca marca. Liczę bardzo na to, że od miesiąca kwietnia będziemy już pracować na pl. Wolności w pomieszczeniach, w których znajduje się obecnie Wydział Finansów Starostwa. Nasz budżet jest taki niski, że nie stać nas na płacenie wysokiego czynszu za budynek, w którym się obecnie znajdujemy. Zmiana lokalizacji byłaby również wskazana ze względów organizacyjnych. W ubiegłym roku z powodu oszczędności przenieśliśmy się do jednej części budynku i teraz w ośmiu pokojach mieści się 19 etatów. Powoduje to ogromne utrudnienia w pracy urzędu. Na razie nie wiadomo mi nic o zwiększeniu nam etatów, a nie ukrywam byłoby to dla nas ważne i pozwoliłoby nam sprawniej pracować. Po wejściu Polski do UE mamy  współpracować z gminami w zakresie pisania programów. Jak wyglądają nasze zobowiązania. Otóż refundacje za wynagrodzenia młodocianych pracowników zostały zapłacone.
Wicestarosta - zakończenie prac na ul. Pocztowej ma nastąpić na dzień 30 marca br. Przeprowadzkę Powiatowego Urzędu Pracy planujemy do końca kwietnia.
p. M. Mróz - mówiła Pani o 19 etatach, które Pani posiada. Czy istnieje możliwość zwiększenia tych etatów ?.
p. H. Dziurzyńska - ten budżet nie pozwoli mi na zwiększenie etatów. Niemniej jednak zaznaczę to w piśmie do Wojewody, że istnieje u mnie taka potrzeba.  Wątpię jednak, że otrzymam na dodatkowe etaty środki.
p. M. Mróz - czy uwzględnione są staże absolwenckie dla tegorocznych absolwentów. Jaka jest przewidywalność co do tej grupy w PUP ?.
p. H. Dziurzyńska - generalnie można dokonać następującego podziału. Staż trwa przez 3 miesiące i tutaj Urząd Pracy płaci tylko stypendium dla stażysty. W przypadku umów absolwenckich sytuacja jest inna. Tu Urząd Pracy płaci absolwentowi do wysokości najniższego zasiłku , a resztę płaci pracodawca.  Niestety jest tak, że pracodawcy zazwyczaj chętnie przyjmują stażystów, gdyż nie muszą im nic płacić. Dla nich jest to korzystniejsze. Natomiast dla absolwentów korzystniejsza jest umowa absolwencka. Staż nie liczy się zupełnie do niczego, natomiast umowa tak.
Przewodniczący - myślę, że w tym momencie powinniśmy wypracować wnioski. Komisja Finansów z  niepokojem obserwuje duży poziom bezrobocia w powiecie. Przy kurczącej się infrastrukturze komunikacyjnej dotykającej szczególnie Gminy Śliwice i Cekcyn jest to zjawisko bardzo niepokojące. Świadczy to przede wszystkim o niedowładzie państwa w podstawowym zakresie swojego działania. Jestem przekonany osobiście, że nie wykorzystano wszystkich form i możliwości rozwiązania tego problemu. Po zmianie lokalizacji Powiatowy Urząd Pracy powinien zająć się szukaniem i ściąganiem na nasz teren potencjalnych pracodawców. Te materiały nie satysfakcjonują i cieszą, pokazują przerażające liczby. Niemniej jednak możemy zauważyć poprawę w stosunku do roku 2000 i 2001. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 700 osób.

Ad. 2
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Jana Przybysza Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.
Pan Jan Przybysz przedstawił informację o działalności kulturalnej w powiecie.

Ad. 3
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Stanisława Rzepińskiego Zastępcę Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.
p. St. Rzepiński - dla tych radnych, którzy są po raz pierwszy w radzie przygotowaliśmy obszerną informację na temat przejęcia mienia przez powiat. Nie uregulowane zostały jeszcze sprawy własności dróg powiatowych. Jest to duża sprawa i bardzo skomplikowana. Uregulowane są jedynie fragmenty nowo budowanych dróg. Taki stan prawny panuje niestety całym województwie. Tutaj należałoby prace zlecić specjalistom z dziedziny geodezji. Wiele z tych dróg budowanych było w czynie społecznym. W księgach wieczystych działki, na których zostały zbudowane są zapisane jeszcze nadal jako prywatne.
Wicestarosta - analizowaliśmy ten problem, z p. Jerzym Szwankowskim Naczelnikiem Wydziału Geodezji. Ma on przygotować wykaz firm, które mogłyby się tym zająć.
p. T. Zaborowski - trzeba znać stan faktyczny tych działek. Inaczej nic nie możemy robić.
Przewodniczący - to zjawisko należałoby rozpoznać i rozwiązać, niezależnie od tego, na jaki zakres prac nas stać. Niech załatwiona zostanie, chociaż sprawa jednej drogi.
p. M. Mróz - pan Przewodniczący odpowiedział na moje pytanie. Jest to tyle ważne, że w przyszłym roku wchodzimy do Unii Europejskiej. Jeżeli rozwiążemy ten problem to będziemy mogli starać się o środki unijne na infrastrukturę drogową.
Przewodniczący - powiat tucholski stał się właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Klocek - Bielska Struga. Pytam się jak długo jeszcze będziemy łożyć pieniądze na ten zdewastowany obiekt. On jest już tak zniszczony, że nie można z nim nic zrobić. Myślę, że to również powinno stać się przedmiotem naszych wniosków.
p. M. Mróz - co mówi o tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?.
p. St. Rzepiński - substancja budynku została zachowana jest to budynek mieszkalny.
p. M. Oller - czy ten zapis nie będzie przeszkadzał w sprzedaży tego obiektu.
p. St. Rzepiński - jak najbardziej nie będzie przeszkadzał.
Przewodniczący - zachęcam Komisję do podjęcia stanowiska w tej sprawie.
p. T. Zaborowski - należy podając działania w celu sprzedaży tego obiektu.
p. M. Mróz - należy przeprowadzić analizę ile możemy uzyskać ze sprzedaży tego budynku.
p. St. Rzepiński - musi zostać przeprowadzona wycena przez rzeczoznawcę i ustalona cena rynkowa.
p. M. Oller - jak wygląda stan prawny obiektów ZSL i A i szpitala?.
p. St. Rzepiński - w przypadku obiektów ZSL i A jest to do nieruchomości umowa użytkowania.
Wicestarosta - jeżeli chodzi o szpital, to jesteśmy zdania, że jeżeli mamy inwestować w ten obiekt to musi on należeć do powiatu. Jesteśmy na etapie rozmów ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety. Są one zainteresowane zamianą obiektów. Tutaj padły propozycje Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziecka. Kaplica przyszpitalna zostałaby oczywiście w rękach Sióstr. Pozostaje tylko kwestia zrównoważenia tych obiektów. W tej chwili za dzierżawę płacimy 14 tys. zł. I jest to poważna kwota.
p. T. Zaborowski - rolą poprzedniej kadencji było utrzymanie publicznej służby zdrowia, a rolą tej kadencji niepublicznej. Chciałbym wiedzieć, jaka jest wola Zarządu, co do tego obiektu.
Przewodniczący - będzie ta sprawa przedmiotem wniosków naszej komisji. Tak samo przedmiotem będzie zamiana działki, która znajduje się w Raciążu.
Wicestarosta - w tej kwestii Zarząd chciałby zaproponować zamianę tej działki za działkę pod budowę hali widowiskowo-sportowej.
Przewodniczący - czy Pan Starosta oczekuje od Komisji stanowiska w sprawie zamiany obiektów szpitala na DPS i DD?.
Wicestarosta - na stanowisko w tej sprawie jeszcze jest za wcześniej. Na razie jesteśmy na etapie rozmów. Chciałem tylko Państwa o tym poinformować.
Przewodniczący - w tej sprawie uważam, że nawet gdybyśmy mieli do tego pseudobiznesu dokładać to i tak będzie to dla nas opłacalne. W końcu zostałyby uregulowane zaległości sprzed lat, a my moglibyśmy inwestować w swoim obiekcie. Jestem też zdania, że gdyby to nie wyszło to powiat nie straciłby nic bez jednej szkoły niż bez szpitala. Ważne jest także informowanie o tej sprawie społeczeństwo powiatu, a nie tylko nas. Tylko wówczas, gdy będzie społeczna akceptacja tego działania będzie to dobre działanie, idące we właściwym kierunku.

Ad. 4
Skarbnik - zmiany nastąpiły decyzja Wojewody. Po stronie dochodów mamy 10 tys. zł na drogę Iwiec - Wełpin. Dalej są środki na obsługę punktu informacji turystycznej, sprzedaż składników majątkowych dla szpitala. Wojewoda przekazał także składki dla Powiatowego Urzędu Pracy i Domu Dziecka. Zmniejszenie następuje w paragrafie dotyczący rodzin zastępczych o 11.300 zł. Dalej przekazane zostały środki na stypendia dla uczniów dla ZSL i A. Wydatki opiewają na kwotę 26.330 tys. zł, a dochody na kwotę 25.539 tys. zł.
Przewodniczący - dlaczego taka sytuacja dzieje się z rodzinami zastępczymi?. W ubiegłym roku były zagrożenia związane z rodzinami zastępczymi.
Skarbnik - co miesiąc Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgłasza ilość rodzin i zapotrzebowanie na środki. Zabezpieczona jest zawsze wysokość comiesięcznych wpływów. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia.
Przewodniczący - przystępuję do głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2003 roku.
W wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2003 roku.
Przewodniczący - czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do materiałów sesyjnych.
p. M Mróz - co z punktem 12 ?.
p. J. Przybysz - ten punkt zostanie zdjęty z porządku obrad. Odbyłem kilka spotkań z dyrektorami naszych szkół i w ich wyniku udało nam się wypracować program oszczędnościowy. Te 500 tys. zł straty, które przyniosłyby nam internaty uda nam się zniwelować. Podjęte zostały działania dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia i dochodzenia do standardów. Nie można tego wszystkiego osiągnąć w ciągu roku. Sprzątaczkom dyrektorzy będą np. proponować 7/8 etatu. Szukamy także środków z zewnątrz. Planujemy zawiesić dodatki motywacyjne. Wspólnie ze związkami zawodowymi planujemy ujednolicić regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych. Związek Powiatów Polskich skonstruował kryteria do podziału 1% rezerwy ministerialnej. Zobligowałem dyrektorów do odszukania w ustawach zadań, które mogą realizować na naszym terenie. Planuje otwarcie ośrodka rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych i internacie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. W tej chwili w oświacie powiatowej wykorzystujemy 1/3 z 33 wag, jakie istnieją. Trzeba ten stan rzeczy zmienić na nasza korzyść.
Przewodniczący - czy nie odnosi Pan wrażenia, że największe oszczędności można osiągnąć poprzez zaktywizowanie dyrektorów i ich usamodzielnienie. Czy nie czas zacząć myśleć o rozdzieleniu szkoły leśnej i rolniczej? Czy dyrektorzy przedłożyli już planu wykorzystania bazy letniej podczas wakacji?. Czy nie należałoby zlikwidować taki twór, jakim jest Powiatowy Zakład Obsługi?.
p. J. Przybysz - uważam, że nasz sposób myślenia jest podobny. Mam przedstawiony na piśmie plan wykorzystania bazy oświatowej podczas wakacji. W PZO 1 pracownik odchodzi w przyszłym roku na emeryturę i na jego miejsce nie zatrudnimy nikogo nowego. Gdybyśmy rozdzielili te księgowe pomiędzy szkoły to nic byśmy nie zyskali, a nawet musieli dodać.
p. M. Mróz - ciężar pozostaje jednakże po stronie radnych i Zarządu.
Przewodniczący - dotychczasowe działania Zarządu polegały na ubezwłasnowolnieniu dyrektorów. Decyzje zapadały jednoosobowo.
p. M. Mróz - to brzmi bardzo pięknie, ale obawiam się, że w którymś momencie któryś z dyrektorów się zagalopuje.
Przewodniczący - jeżeli nie mam żadnych pytań kończę posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała:                                          Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                      Zbigniew Grugel


Wytworzył: Kinga Majer (25 lutego 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (1 lipca 2003, 10:50:23)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:27:20)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1503

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij