4

Protokół Nr 4/2003
z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
z dnia 25 marca 2003 roku


Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: Nadkomisarz Jarosław Piotrkowski - Komenda Powiatowa Policji, Kom. Krzysztof Bodziński - KPP w Tucholi, Kpt. Włodzimierz Dębicki - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, p. Leszek Ciżmowski - Powiatowy Rzecznik Konsumentów, p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta.

Tematyka posiedzenia:
1) Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie.
2) Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w powiecie.
3) Ocena pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
4) Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący przywitał zebranych, przedstawił tematykę posiedzenia i poprosił
o przedstawienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie tucholskim.
p. K. Bodziński - w 2002 r. Komenda Powiatowa wszczęła 875 postępowań przygotowawczych. Stwierdzono 1082 czyny przestępcze. Wykrywalność w 2002 roku wynosiła 71%, jej wskaźnik spadł w porównaniu do roku 2001, ale jest najwyższy z całego województwa. To myślę jest najważniejsze. Bardzo niski jest procent wykrywalności przestępczości przeciwko mieniu. Tutaj, co roku spada wykrywalność. Ponadto w roku 2002: funkcjonariusze KPP
w Tucholi zatrzymali 81 osób, doprowadzili 289 osób, legitymowali 20.159 osób, interweniowali w 2360 przypadkach (w 2001 r. w 860), udzielili 7075 pouczeń. Dokonali 444 wywiadów, 37 asyst, wręczyli 3968 mandatów karnych na kwotę 387.680 zł. Średnia z tej kwoty wniosła 97,70 zł. W porównaniu do roku 2001 spadła ilość nałożonych mandatów karnych. Większość z tych mandatów dotyczyła naruszeń prawa w ruchu drogowym. Złożyliśmy 274 wnioski o ukaranie. Nieletni dokonali 34 czynów przestępczych. Dokonaliśmy 185 pogadanek w szkołach. Realizowaliśmy programy: "Bezpieczne miasto" - ten program realizowany jest cały czas, "Bezpieczne dziecko", programy dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ubiegłym roku mieliśmy także 358 zdarzeń drogowych, gdzie 112 spowodowanych było nadmierną prędkością, 12 z powodu nietrzeźwych kierowców. W 2001 roku zginęły 2 osoby na drogach, a w roku ubiegłym było już ich 14. Najniebezpieczniejszymi drogami są droga wojewódzka numer 240. Wypadki zdarzały się najczęściej w sobotę, wtorek i środę w czasie pomiędzy 600 - 1400. W tym wykrywalność wynosi 62,3%. Właśnie w tej chwili kończymy pewne dochodzenie, co spowoduje, że ta wykrywalność będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Największą naszą obawę wzbudza zwiększenie się przestępczości przeciwko mieniu. Odnośnie ostatnich wydarzeń związanych
z wojną w Iraku to nie ma u nas zagrożeń. Na stałe monitorujemy obiekty ważne ze względu na swoją działalność. Obawy mogłyby być, co do ujęć wody.
Przewodniczący - proszę też o krótkie odniesienie się do następujących haseł: monitoring, sprzęt, narkotyki i kradzież samochodów.
Nadkom. J. Piotrowski - wyposażeni w sprzęt jesteśmy na poziomie standardowy, gorzej sprawa wygląda, jeśli chodzi o samochody. W tej chwili posiadamy tylko jeden samochód, który nie ma jeszcze przekroczonego przebiegu powyżej 100 tys. km. W tym roku nie przewidujemy zakupu żadnego samochodu. Taka sama sytuacja będzie na pewno w przyszłym roku. Budżet jest tak napięty, że nie uda się nam żadnych środków wykroić. Brakuje nam komputerów, komputerów stały się one ostatnio podstawowym sprzętem do pracy. Odnośnie narkotyków mamy 4 stwierdzone przypadki posiadania narkotyków. Dotyczy to głównie młodzieży ze szkół średnich. Jeżeli chodzi o monitoring, to musze niestety stwierdzić, że nie spełnia on swoich zadań. Większość kamer jest czarno - białych, nie mają zbliżenia i nie mamy możliwości nagrywania. Burmistrz rozpisał przetarg na nowoczesny monitoring i wkrótce zostanie rozstrzygnięty. Starostwo ze swej strony udostępni nam pomieszczenie na ul. Pocztowej. Na dzień dzisiejszy monitoring nie spełnia swoich zadań.
p. K. Bodziński - wczoraj odbyłem spotkanie z pedagogami. Celem spotkanie było omówienie przeprowadzenia ankiety dotyczącej narkotyków. Poważnym dla nas problemem jest brak środków na wydrukowanie tej ankiety. Wspólnie z pedagogami opracowaliśmy tę ankietę. Ja wcześniej w Sępolnie również uczestniczyłem przy konstrukcji takiej ankiety. Dlatego też posiadam wiedze jak powinna ona wyglądać. Dalej zamierzamy pójść w kierunku współpracy
z nauczycielami. Gdyż oni w większości nie wiedzą jak postępować z uczniami w przypadku podejrzenia czy też odkrycia przypadku używania narkotyków przez uczniów. Nie znają swoich uprawnień. Będziemy też uczestniczyć nadal, bo już uczestniczymy w spotkaniach wiejskich.
Przewodniczący - a jak wygląda problem kradzieży samochodów?.
Nadkom. J. Piotrowski - w 2002 roku skradziono 22 samochody. Tutaj niestety spada wykrywalność. Wykryliśmy tylko jednego sprawcę. Reszta sprawców są tzw. Goście, czyli sprawcy spoza terenu naszego powiatu.
Starosta - chciałbym powrócić do tematu z wojną w Iraku. Wcześniej otrzymywaliśmy sygnały
o tej sytuacji. Wcześnie rano tuż po rozpoczęciu działań wojennych otrzymałem informację od Wojewody. Zostaliśmy zobowiązani do zwołania Zespołów Zarządzania Kryzysowego. Nie należy jednak wpadać w panikę. Wracając do monitoring. Kłaniają się tutaj pewne problemy publiczno-prywatne. W tej sprawie swoje propozycje przystąpienia do współfinansowania monitoringu złożyły podmioty gospodarcze. Przetarg wiem, ze jest otwarty dla wszystkich.
Przewodniczący - Komisja z zadowoleniem może przyjąć materiały przedstawione przez Komendanta Policji. Komisja docenia wysiłek, jaki został podjęty. Bezdyskusyjne są parametry przedstawionych osiągnięć. Niepokoić może fakt, że wzrasta ilość przestępstw. Nie wspominaliśmy o stanie zatrudnienia, wynosi on 83 etaty. I jak sugeruje Pan Nadkomisarz jest wystarczający. Nie ma większych niedociągnięć w sferze łączności. Stan środków transportu bije jednakże na alarm. Kwestia ta za rok może jeszcze bardziej niepokoić. Jesteśmy przededniu rozstrzygnięcia przetargu na monitoring. Komisja zachęca do dalszej współpracy szczególnie
z młodzieżą i dorosłymi. Tym bardziej, że problem narkotyków w Tucholi mamy i mieć go będziemy. Jednocześnie wyrażamy zdanie, że drukowanie ankiet dotyczących narkotyków nie będzie stanowić problemu dla Pana Starosty. Widzę, że Pan Starosta to aprobuje. Myślę, że brak podległości nie spowoduje zerwania tych kontaktów, które dotychczas utrzymywaliśmy
i wyalienowania Państwa. W końcu wszyscy działamy dla dobra społeczeństwa.
Starosta - wyliczyłem sobie kwotę 382 tys. zł z nałożonych mandatów, które gdyby Prezydent nie zawetował ustawy mogłyby stanowić nasze dochody i przez to można by zakupić nowe samochody dla Policji.

Ad.2

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Komendanta Powiatowego PSP Pana Włodzimierza Dębickiego.
p. W. Dębicki - w tym roku musimy zapłacić za drzwi, które w roku ubiegłym zainstalowaliśmy w naszych garażach. Na jesień tego roku kończy się tez gwarancja butli tlenowych i aparatów. Kwota przeprowadzenia takiego badania waha się w granicach 2 tys. zł za jeden komplet. Chciałbym mieć przynajmniej sprawdzonych i sprawnych 10 takich kompletów. Nie wiem jak to się skończy z powodu braku środków finansowych, ale taka liczba jest konieczna dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa strażaków w akcji. Zdarzeń w roku ubiegłym mieliśmy ponad 1500, w tym były 183 pożary, reszta to zdarzenia miejscowe. Muszę powiedzieć, że już
w tym roku ugasiliśmy 100 pożarów. Wszystkie one były spowodowane wypalaniem traw. Tutaj w tych przypadkach cechuje ludzi ogromna głupota. Jest to porażające. W tym roku spaliła się już spora ilość zabudowań gospodarczych. Jest to rok bardzo niebezpieczny. Ale mogłoby to się zmienić gdybym zebrał wystarczające środki na samochód operacyjny. Muszę zebrać na niego kwotę 50 tys. zł. Jeszcze sporo mi brakuje i tutaj liczę na pomoc Państwa. Gdybym posiadał ten samochód z dozbrojeniem powiat zabezpieczony byłby dobrze zabezpieczony. Pozostaje mi jeszcze jedne problem, a dotyczy on mianowicie strażnicy w Cekcynie. Stoi ona obecnie niewykorzystana, a ja ze swej strony muszę ponosić koszty jej ogrzewania.
Starosta - w zakresie bezpieczeństwa szeroko rozumianego istnieje jeszcze druga część tego systemu w oparciu o jednostki ochotniczej straży pożarnej. Utrzymanie tych jednostek leży w gestii gmin, a nadzór sprawuje Komenda Powiatowa PSP. Mamy zarejestrowanych 61 jednostek osp, a tylko 7 stanowi Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Jeżeli chodzi o sprawy utrzymania to najmniej na jednostki osp przeznacza Gmina Tuchola. Jako mieszkaniec i radny jestem tym zbulwersowany. Wiele biedniejszych gmin przeznacza większe środki na osp. W najgorszym stanie jest jednostka w Legbądzie, która spełnia ważną rolę w przypadku zdarzeń związanych na przykład z gaszeniem pożaru. Powtarza mi Wójt Gminy Śliwice, że to ochotnicy z Legbąda mają często znacznie bliżej do wypadku niż ci ze Śliwic. Ale to właśnie ochotnicy ze Śliwic muszą zabezpieczać te zdarzenia, choć mają dalej do miejsca zdarzenia. Największe relatywnie środki na wyposażenie jednostek osp przeznacza Gmina Śliwice i Lubiewo.
p. W. Dębicki - najwięcej zadań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na Gminie Tuchola, a jej działania powodują, że to bezpieczeństwo drastycznie maleje.
Przewodniczący - wygląda na to, że jeżeli kwestia finansowa zostałaby załatwiona pozytywnie to i sprawa bezpieczeństwa pożarowego byłaby zabezpieczona. Z dużym ubolewaniem dostrzegamy trudną sytuację finansową Komendy Powiatowej PSP, która w linii prostej wiązana jest z bezpieczeństwem pożarowym w powiecie. Wyrażamy zrozumienie dla pracy strażaków. Cieszyć się należy profesjonalizmu strażaków podległych Panu Komendantowi.

Ad. 3

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Leszka Ciżmowskiego Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
p. L. Ciżmowski - nie będę przytaczał tutaj mojego sprawozdania. Mogą się Państwo z nim zapoznać w materiałach sesyjnych. Powiem tylko tyle, że ważnym elementem powinna być edukacja prowadzona wśród społeczeństwa zarówno młodego jak i starszego. Prowadziłem też cykl szkoleń w szkołach. Najlepiej współpracowało mi z Zespołem Szkół Licealnych
i Technicznych.
p. T. Cherek - Kanabaj - myślę, że wielu mieszkańców nawet nie wie, że działa ktoś jak Rzecznik. Ja sama o tym nie wiedziałam. Zbyt informacji na ten temat ukazuje się w prasie.
p. L. Ciżmowski - informacje o tym, że działam jako Rzecznik uważam, że dobrze przekazywałem. Na początku wysłałem informacje do sołtysów. Rozpropagowałem w gazetach miejscowych. W Tygodniku Tucholskim ukazuje się na przykład w okresie wakacji rubryka dotycząca spraw konsumenckich. Na tyle na ile mogłem rozpropagowałem tę instytucję
Przewodniczący podziękował za przybycie p. Leszkowi Ciżmowskiemu.

Ad. 4

Przewodniczący - otrzymaliśmy projekt uchwały dotyczący sprzedaży mieszkań. Proszę Pana Starostę o przybliżenie nam tej sprawy.
Starosta - bardziej zorientowany w tej sprawie będzie p. Stanisław Rzepiński. To co wiem postaram się Państwu przybliżyć. To nie jest nowa sprawa. Uchwała dotyczy mieszkań przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych, Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych
w Kamienicy oraz mieszkań zakładowych w Wysokiej. Stosowne uchwały co do sprzedaży tych mieszkań w drodze przetargowej podjęte zostały przez Radę Powiatu poprzedniej kadencji. Te mieszkania są zamieszkane i ci mieszkańcy mieli preferencje co do ich kupna, ale nie skorzystali. Chociaż były one bardzo korzystne. Teraz trzeba coś zrobić z tymi mieszkaniami. Nie można tego tak zostawić, bo to powiat ponosi tego koszty.
p. St. Rzepiński - ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi, że najemcy przysługuje prawo pierwokupu. O tym tez mówiła Uchwała Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 lipca 2002 roku. Te mieszkania niestety nie znalazły chętnych. W przypadku mieszkań w Tucholi przy ZSL i T jedni z mieszkańców mogli skorzystać, z aż 70% obniżki przy zakupie mieszkania, ale zrezygnowali. Drudzy najemcy mogli skorzystać z 50% obniżki. W najbliższy poniedziałek będzie ta umowa sfinalizowana. Reszta najemców nie była zainteresowana i w związku z tym wolą Zarządu i Komisji jest, żeby te mieszkania sprzedać. Wobec tego zostanie ogłoszony
i przeprowadzony przetarg na sprzedaż tych mieszkań.
Starosta - jestem za tym, aby w Kamienicy rozdzielić kotłownię od mieszkań. W ten sposób każdy z mieszkańców będzie musiał zabezpieczyć sobie ogrzewanie. Teraz to my za to płacimy.
p. T. Zaborowski - nie sądzę, że uda się wam te mieszkania sprzedać. Zastanawiam się czy nie lepiej byłoby, żeby te mieszkania podarować tym mieszkańcom. W ten sposób pozbędziemy się tylko problemu. A dobrej ceny nie uzyskamy za te mieszkania.
Przewodniczący - proponuje głosowanie nad tym projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania.

W wyniku głosowania Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały o sprzedaży nieruchomości.

Przewodniczący - proszę teraz Panią Skarbnik o zabranie głosu w sprawie uchwały dotyczącej zmiany budżetu powiatu znajdującej się materiałach sesyjnych.
p. K. Siniło - ta uchwała dotyczy tylko gospodarki pozabudżetowej. Tutaj nie ma niestety delegacji prawnej, żeby zmiany dokonał Zarząd Powiatu i musi być to przedstawiane na sesji. Dotyczy to środków specjalnych.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
W wyniku głosowania Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2003.
Przewodniczący - czy do pozostałych punktów porządku obrad.
p. T. Cherek - Kanabaj - mam pytanie. Dlaczego protokół Komisji Statutowej znalazł się na końcu materiałów sesyjnych?.
Starosta - Komisja jeszcze raz przeanalizowała wszystkie wnioski i cały materiał. Nie znalazł ostatecznego rozstrzygnięcia zapis o liczbie członków zarządu.
p. T. Zaborowski - uważam, że przyjmujemy taką wersję jaka jest zapisana w ustawie
o samorządzie powiatowym, żeby nie było żadnych komentarzy szczególnie ze strony prasy.
Przewodniczący - mam rozumieć, że Komisja Statutowa nie przedstawi konkretnego stanowiska?.
p. T. Zaborowski - na początku naszych prac ten zapis pominęliśmy. Dalej nie chce tutaj się wypowiadać. To zależy jaką decyzję podejmą radni.
Starosta - zastanawiam się w jaki sposób mamy to przyjąć. Czy jednogłośnie, czy też każdy radny będzie mógł wnieść poprawki..
p. M. Oller - czy nie po to wyłoniliśmy ze swojego grona tę komisję, żeby to ona pracowała nad statutem.
Starosta - tak powinno być w cywilizowanym ustroju, ale jednocześnie każdy ma prawo zgłosić poprawki.
Przewodniczący - na ostatniej sesji zrezygnowaliśmy z wprowadzania zmian, gdyż oczekiwaliśmy, że zrobi to za nas Komisja Statutowa. Zrobiliśmy to przede wszystkim by unikną niepotrzebnej dyskusji w mediach.
Starosta - można to jeszcze ustalić przed sesją.
p. T. Zaborowski - wniosek został złożony. Taki jest zapis o otwartej sprawie i przegłosuje się ten wniosek ponownie.
Przewodniczący - użyte w tym protokole sformułowanie jest dla mnie oczywiste i dlatego zadaję pytanie przez kogo ma być wniesione to do porządku obrad.
p. T. Zaborowski - może zostać przez Komisję Statutową.
Przewodniczący - czy są jeszcze jakieś pytania?. Jeżeli nie ma zamykam posiedzenie Komisji.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                         Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                    Zbigniew Grugel


 


Wytworzył: Kinga Majer (25 marca 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (1 lipca 2003, 10:54:24)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:27:40)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1601

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij