5

Protokół Nr 5/2003
z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w dniu 23 kwietnia 2003 roku

Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu oraz p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski. Pan Tadeusz Zaborowski przybył o 1425.
Tematyka posiedzenia:
1) Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2002.
2) Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodniczący - poproszę o krótką relację Pana Starostę na temat jego oceny wykonania budżetu za rok 2002. Później przystąpimy do wypracowania opinii.
Starosta - o ubiegłorocznym budżecie mogę powiedzieć, że był to bardzo ciekawy i trudny zarazem budżet. Ciekawy ze względu na inwestycje przeprowadzone w roku 2002. Trudny ze strony zagospodarowania długów poszpitalnych. Zobowiązania dotyczące szpitala były wymagalne i cały ubiegły rok ponosiliśmy ich koszty. Wydatki inwestycyjne wyniosły nas 4,5 mln zł. Natomiast zobowiązania szpitala 1,3 mln zł. Ten krok, który zrobiliśmy w roku ubiegłym - sprywatyzowanie szpitala- nie wiem czy było to dobre, czy nie. Poddać ocenie to należy w latach następnych. Wczoraj byłem na spotkaniu organizowanych przez Związek Powiatów Polskich i tam dowiedziałem się, że inne powiaty mają jeszcze większe zadłużenie. Nasz dług wyniósł 1,3 mln zł. Budżet 2002 roku miał bardzo dobre zakończenie. Skorzystaliśmy z rezerw budżetu państwa. Otrzymaliśmy 410.303 zł na oświatę. Była to subwencja na zwiększenie zadań. Trudność polegała na tym, że dużemu frontowi inwestycyjnemu przeciwstawiały się zobowiązania szpitala. Widoczne są efekty termomodernizacji. Szpital póki, co nie generuje nowych długów. Korzystaliśmy też ze środków z różnych dostępnych źródeł. Otrzymaliśmy środki z 10% rezerwy Ministra Infrastruktury na budowę drogi Wielkie Budziska - Krzywogoniec. Z programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich otrzymaliśmy środki na drogę Lipowa - Szlachta na kwotę 230 tys. zł. Wniosek ten złożyliśmy już w 2000 roku, ale środki otrzymaliśmy dopiero w roku ubiegłym. Także nasze jednostki - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymało środki
w kwocie 200 tys. zł na wyposażenie pracowni.
Przewodniczący - taki zakres inwestycji mógł być możliwy dzięki obligacjom wydanym przez powiat. Na ile powiat jest zadłużony?. Na ile uciążliwa jest obsługa tego długu?.
Starosta - te obligacje wyemitowane zostały w 7 seriach emisyjnych na kwotę 3,5 mln zł. Pierwsza spłata następuję w 2005 roku w wysokości 500 tys. zł.
Przewodniczący - do tematu obligacji jeszcze wrócimy.
p. M. Mróz - czy wiadomo w czym jest zabezpieczona spłata obligacji.
Starosta - wyjaśnił, że emitentem jest powiat, a zabezpieczenie spłaty obligacji znajduje się w budżecie. Wyemitowane obligacje pokryły koszty termomodernizacji wykonanej na budynkach szkół powiatowych. Wyjaśnił także sprawę termomodernizacji i problemów związanych z kosztorysem i projektem wykonanym przez Biuro Projektów z Bydgoszczy. Wykonawca ten wygrał przetarg ogłoszony przez Starostwo. Okazało się, że projekt nie odpowiadał rzeczywistości. W trakcie wykonywania prac wykazanych zostało wiele błędów w projekcie. Prace zostały zakończone, a w tej chwili poszukuje się możliwości prawnych do odzyskania od wykonawcy projektu odszkodowania. Rozbieżność pomiędzy projektem,
a kosztorysem wyniosła ponad 1mln zł. Ostatecznie zakończono modernizację na poziomie
3 mln 760 tys zł. Powiat z własnych środków musiał wydatkować kwotę 260 tys. zł.
Przewodniczący - czy są jeszcze jakieś pytania?.
p. T. Zaborowski - mam pytanie dotyczące ostatniej inwestycji. Mówi nam p. Starosta
o tych problemach. To pytam się, czy nie było odpowiedzialnego pracownika za to zadanie, za weryfikację dokumentacji, za prace. Do końca nie wiemy ile wyniosła nas ta termomodernizacja?. Czy celowe było podjęcie tak dużej inwestycji?. Czy nie lepiej było zrobić za to coś innego?. Czy zostały wyciągnięte konsekwencje prawne faktu popełnienia błędów przez projektanta?.
Starosta - jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności. To taka spoczywa na wykonawcy. Obowiązuje go dołożenie należytej staranności przy wykonywaniu pracy. Ten fakt wykorzystaliśmy. Te usterki, które zostały ujawnione wykonane zostały na koszt wykonawców, którzy nie dopilnowali prac. Jeśli chodzi o efekty. Mam już zapewnienia dyrektorów z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych i Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej o tym, że rzeczywiście jest cieplej. W tych szkołach zresztą spodziewaliśmy się największych efektów. Wspólnie z prawnikami zastanawiamy się jak podejść do sprawy odszkodowania od tego biura projektów.
p. T. Zaborowski - czy dostali zgodę na zmianę w projekcie?.
Starosta - tak dostali. Ważne było to, żeby prace zostały zakończone do powrotu uczniów do szkół.
p. T. Zaborowski - jeśli dostali zgodę na zmianę w projekcie to nie mamy z czym iść do sądu. Ośmieszymy się tylko.
Starosta - obowiązuje tu pewna procedura. Należy rozpisać przetarg zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Przetarg został rozstrzygnięty i z tego wycofać się nie możemy. Zresztą specyfika tych obiektów, czyli szkół powodowała, że musieliśmy to zrobić. Szkoły to przecież żywy organizm, od września mieli przyjść uczniowie. Istniała też taka sytuacja, że niektóre prace musiały czekać, aż zostaną wykonane inne. Prace wykonywało kilku podwykonawców.
p. M. Mróz - mogę przypuszczać, że gdyby ten kosztorys opiewał na 4 mln zł to nie byłoby tej termomodernizacji.
Starosta - prawdę mówiąc całą sprawę komplikują obwarowania prawne ustawy
o zamówieniach publicznych. My niestety musimy jej przepisy stosować.
p. T. Zaborowski - czy przetarg na projekt i kosztorys wygrało to samo Biuro Projektowe
z Bydgoszczy. A na wykonanie, kto wygrał przetarg?.
Starosta - na projekt i kosztorys wygrało Biuro Projektowe Budownictwa Komunalnego
z Bydgoszczy. Natomiast na wykonanie już termomodernizacji przetarg wygrała firma Korbud z Koronowa, która zaangażowała podwykonawców z naszego terenu.
p. M. Mróz - musze tutaj uczulić Pana Starostę na odczucie społeczeństwa w tej kwestii. Zacznie się poszukiwanie winnego, a ten z pewnością zostanie wskazany po stronie Rady Powiatu.
Starosta - generalnie można powiedzieć, że uzyskaliśmy spodziewane efekty. Nie chce żebyście Państwo odnieśli wrażenie, że wydarzyło się coś, co zaważyłoby na całości sprawy. Zrobiliśmy to, co było najważniejsze do zrobienia. Przy założeniu, że efektem miało być obniżenie kosztów za energię cieplną.
p. M. Mróz - czy Pan wie, kiedy mija termin złożenia ewentualnego pozwu w sprawie odszkodowania.
Starosta - w tej chwili jak mówiłem jest to rozpatrywane przez naszych prawników. Szukają oni drogi prawnej do rozwiązania tego problemu.
p. M. Oller - szkoda, że Zarząd Powiatu nie poczekał z tym przedsięwzięciem i nie poszukał środków z innych źródeł. Nie mniej jednak to, co zrobiono musiało zostać zrobione.
p. T. Zaborowski - na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że ówczesny Zarząd Powiatu poszedł po najmniejszej linii oporu. Należało z tym poczekać i poszukać innych środków. Cały etap przygotowany był zbyt szybko i bez dokładnych analiz. Efektem tego jest to, że będziemy musieli znosić ten niewypał.
Przewodniczący - proszę się dziwić Panie Starosto. Taki jest właśnie odbiór społeczny tego przedsięwzięcia. My jako radni spotykamy się z takimi zapytaniami i opiniami ludzi, którzy zadają pytanie:, kto za to zapłaci?. Nie bez znaczenia byłoby gdyby wykorzystał Pan dostępne nam publikatory i wyjaśnił tę procedurę. Dlaczego jest tak, a nie inaczej?. My także jako Komisja poprosimy o tabelaryczne zestawienie wydatków związanych z termomodernizacją. Czy możemy uznać, że szpital mamy rozliczony na zero?.
p. K. Siniło - są drobne odsetki, na które mamy zabezpieczone środki. Jest to kwota 1000 zł.
Przewodniczący - jaka jest Pańska ocena na temat kondycji finansowej szpitala?.
Starosta - wyjaśnię Państwu specyfikę tej jednostki. Szpital Tucholski Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest spółką prawa handlowego. Jest to spółka, która ma swój zakład. Stąd ta nazwa. Ubiegły rok szpital zakończył wynikiem -53 tys. zł. Ale zostanie zwrócone 30 tys. zł, jako nadpłata podatku. Strata została pokryta amortyzacją.
Przewodniczący - czy widzi Pan jakieś zagrożenia?.
Starosta - zagrożenia owszem występują. Teraz chociażby z tego fakty, iż od 1 kwietnia nie istnieją Kasy Chorych. W ich miejsce stworzono Narodowy Fundusz Zdrowia. Do końca nie wiadomo jak będzie to wszystko działało. Tegoroczny kontrakt jest mniejszy o 3,6% od ubiegłorocznego.
Przewodniczący - dlaczego wzięty został ten kredyt?.
Starosta - na OIOM. Ten kredyt zaciągnął powiat.
p. T. Zaborowski - nie mogę zrozumieć, żeby finansować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na dobrą sprawę to my spłacamy kredyty. Ciągłe dokładanie do tej spółki powoduje, że relatywnie obniżają się nasze udziały. Nie wiem na ile inni udziałowcy dokładają swoich środków do tego interesu. Według mnie zachodzi kolizja. Spółka praktycznie powinna być nastawiona na zysk. Mamy 98% udziałów, jako powiat, ale nikogo
z Rady Powiatu nie ma w Radzie Nadzorczej spółki. Prezesem jest pracownik Starostwa. Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje.
p. M. Mróz - ile jest tych udziałów?.
p. K. Siniło - 93% udziałów ma powiat. Cały czas trwa powiększanie kapitału spółki.
p. M. Mróz - projekt uchwały, który otrzymaliśmy. Czy to stanowi nasz udział?
Starosta - mówimy o zamianie tej nieruchomości. I powiat stałby się jej właścicielem. Od Rady zależy czy wniesie to jako aport do spółki. Ta spółka ma na dzień dzisiejszy kapitał w wysokości 1,3 mln zł. Jest to wartość, która jest ważna dla inwestorów. Taka jest konstrukcja funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Zarząd Powiatu jest organem Rady Powiatu, który wykonuje zadania mu powierzone przez Radę. Chce też odpowiedzieć Panu Zaborowskiemu, iż Radny, który staje się członkiem rady nadzorczej jakiejkolwiek spółki. W tym przypadku chodzi o szpital. Przestaje być z mocy prawa radnym Chyba Pan o tym wie?.
p. T. Zaborowski - jakie są efekty prywatyzacji szpitala?.
Starosta - na dzień dzisiejszy szpital zakończył rok stratą -53 tys. zł. Zagrożenie odnośnie upadłości tej spółki zawsze istnieje. W obecnej koniunkturze wszystko jest możliwe. Pozytywem tego jest to, że jeżeli ona upadnie nie my będziemy płacić za jej upadłość.
Przewodniczący - czy Zarząd jest w posiadaniu opinii innych komisji na temat sprawozdania z realizacji budżetu?. Czy zachodziła w roku ubiegłym konieczność występowania
z wnioskami o naruszenie dyscypliny budżetowej?.
p. K. Siniło - jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli chodzi
o występowanie z wnioskami. To zaszła taka konieczność w przypadku kierownika Powiatowego Urzędu Pracy, ale nie była to jego wina. Wojewoda nie przekazał w czasie dotacji. To jednak nie zaważyło na pracy urzędu. Wszystko zostało pozytywnie wyjaśnione. Bez konsekwencji prawnych. Taka jest po prostu procedura.
Przewodniczący - czy były przeprowadzane kontrole w jednostkach?.
p. K. Siniło - przeprowadziliśmy kontrole 5% wydatków wszystkich jednostek w zakresie przekroczeń między paragrafami i przekroczeń dyscypliny budżetowej.
Przewodniczący - czy zdarzały się przypadku utraty płynności przez jednostki?. Czy kierownicy jednostek w sposób znaczący przekraczali dochody własne?.
p. K. Siniło - takie przypadki zdarzyły się w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych oraz w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Dotacje przelewane są na konto podstawowe. Dopiero potem na konta jednostek, stąd się biorą opóźnienia.
p. M. Oller - generalnie Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje realizację budżetu powiatu za rok 2002.
Przewodniczący - czy są jeszcze jakieś pytania?.
p. M. Oller - mam pytanie co do stanowiska Zarządu Powiatu odnoszącego się do szpitala. Czy nie jest to daleko idące stanowisko?. Szpital nie posiada własnej nieruchomości. Jak się ma prywatyzacja do projektu sieci publicznych szpitali?. Jak jest wola obecnych właścicielek szpitala, co do jego przyszłości?. Czy pozyskiwano środki pozabudżetowe na jego funkcjonowanie?.
Starosta - szpital w nowym statusie prawnym funkcjonuje już 15 miesięcy. Trudno przygotować ocenę odnośnie pozyskiwania środków z zewnątrz. Trzeba mieć własne, żeby otrzymać dodatkowe. Ponadto środki z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczone są wyłącznie na leczenie. Nie można ich inwestować. Ostatnio zakupiony został mammograf
z własnych środków szpitala. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to trudno cokolwiek powiedzieć. Ministrowie zdrowia zmieniają się dużą częstotliwością. Nie ma jednolitej polityki. Właścicielem nieruchomości jest zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety i to do niego należy podjęcie decyzji, co do przyszłości tego obiektu.
Przewodniczący - czy jako Komisja możemy przystąpić do sformułowania stanowiska w sprawie realizacji budżetu powiatu za rok 2002.

Przewodniczący zaproponował następujące brzmienie stanowiska Komisji:
Planowany budżet w wysokości 36.655.525 zł na rok 2002 został wykonany
w 100,35%. Dochody własne zostały wykonane w 106,12% na kwotę 2.257.629 zł. Na koniec 2002 roku wydatki przekroczyły dochody o kwotę 4.111.288 zł. Deficyt został pokryty obligacjami, a także nadwyżką z lat ubiegłych i wolnym środkami. Wyemitowane obligacje stanowią kwotę 3,5 mln zł w 7 seriach emisyjnych.
Rok 2002 był rokiem charakteryzującym się dużą dynamiką działań inwestycyjnych. W całości zostały pokryte zobowiązania szpitala w kwocie 1,3 mln zł. Rok 2002 została zakończony bez zobowiązań wymagalnych.

W wyniku głosowania 5 głosami za przy 1 wstrzymującym Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za rok 2002.

Ad. 2.

Przewodniczący - w materiałach sesyjnych mamy do omówienia zmianę budżetu na rok 2003. Poproszę o zabranie głosu Panią Skarbnik.
p. K. Siniło - zmiany w budżecie: po stronie dochodów w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 50 tys. zł ze sprzedaży 4/10 udziałów w budynkach Zarządu Dróg Powiatowych na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich. W dziale 710 działalność usługowa kwota 32.940 zł . Są to środki przyznane decyzją Wojewody z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po stronie wydatków: kwota 32.940 zł na wydatki inwestycyjne - zakup samochodu dla Inspektoratu Budowlanego. Oraz kwota 50 tys. zł na wniesienie wkładu do spółki z Gminą Tuchola w celu realizacji budowy hali sportowej. Od 28 kwietnia odchodzi od nas Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Zmniejszenie budżetu z tego tytułu będzie przedmiotem następnej sesji.
Starosta - starosta w Nakle do Inspektoratu Weterynaryjnego dołożył 40 tys. zł. Myśmy również sporo dołożyli, a teraz się nam to zabiera. Taka sama sytuacja była w przypadku Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Ona również nie jest już naszą jednostką.
p. M. Mróz - po stronie wydatków mamy kwotę 32.940 zł, czy na ten cel - zakup samochodu - już wcześniej były wydatkowane jakieś środki ?.
p. K. Siniło - jest to dotacja od Wojewody z przeznaczeniem na kupno samochodu.
Przewodniczący - czy są jeszcze jakieś pytania?.
p. M. Oller - czy radni zapoznani zostali umową spółki?.
Starosta - Rada Powiatu poprzedniej kadencji podjęła stosowne uchwały i była przedstawiona wzorcowa umowa spółki?.
p. M. Oller - wniesienie udziału do spółki trzeba czymś zabezpieczyć. Trzeba będzie ponownie przeliczyć budżet. Mam pytanie, kto będzie ten obiekt utrzymywał?. Czy zostały już podzielone zadania związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem obiektu?. To bardzo ważne, żeby teraz ustalić takie rzeczy. Aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnych sporów. Czy ktoś zrobił analizę ekonomiczną tej inwestycji?.
Starosta - musimy sobie zdawać sprawę, że mamy tylko jedną salę przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Jest ona nowa, ale nie spełnia wielu wymogów, jakie powinna spełniać hala widowiskowa. Wystarczy powiedzieć, że nie ma tam miejsca dla widowni. Mamy jeszcze jedną salę przy Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych, ale ta niestety nie nadaje się już do żadnych imprez. Nie mówiąc o tym, że jest mała i dość dawno zbudowana. Możemy się sprężyć i zbudować salę za 2 mln zł, ale musimy się zastanowić, czy takiej w Tucholi potrzebujemy?.
p. M. Oller - proszę, aby Pan Przewodniczący wystąpił do Pana Starosty o przedstawienie zestawienia wydatkowania tych 50 tys. zł.
p. M. Mróz - te uchwały zostały podjęte przez Radę Powiatu poprzedniej kadencji
i powinniśmy to uszanować. Uważam, że nie powinniśmy się wycofywać.
p. T. Zaborowski - uważam, że zawsze możemy się wycofać.
p. M. Mróz - tutaj akurat brak Panu Zaborowskiemu konsekwencji. W poprzedniej kadencji był Pan za ta uchwałą, a teraz się Pan wycofuje.
Starosta - należy sobie zadać pytanie, co jest nam potrzebne. Wspólnie z Zarządem Miejskim doszliśmy do porozumienia, że potrzebujemy halę sportowo-widowiskową. Takiej w Tucholi nie ma. Ona pozwoli ożywić trochę nasze miasto.
Przewodniczący - musimy się zastanowić czy robimy cokolwiek, czy też nic?. Popatrzmy na naszych sąsiadów. W Czersku i w Chojnicach zdecydowali się podjąć zdecydowane kroki.
U nas nawet kino się spaliło. Kilkadziesiąt lat temu to miasto żyło, a teraz sami widzimy, co jest. Ja będę się opowiadał za budową tej hali. Należy też ustalić sposób rozłożenia kosztów.
Starosta - ta inwestycja ma być budowana w okolicach stadionu. Doszliśmy wspólnie
z Gminą Tuchola do wniosku, że lepiej zrealizować jeden projekt, ale taki, który spełniałby wymogi dużej hali. Uważamy także, że nie warto robić sobie konkurencji. Na tym jedynie możemy stracić.
p. M. Mróz - spojrzenia na tę sprawę są różne. Dlatego musimy sobie teraz wyjaśnić wszelkie nieścisłości, po to, aby konfliktów uniknąć w przyszłości. Szczególnie dotyczy to spekulacji w kwestii finansowania tego przedsięwzięcia. Warto też podać tę informację oczywiście w wersji rozszerzonej opinii publicznej. Tutaj mieszkańcy mają prawo wiedzieć wszystko na ten temat.
Starosta - ta inwestycja mieścić ma się w granicach 7-8 mln zł. Budowa miałaby trwać
2 lata. Dłużej nie opłaca się budować, gdyż przedroży nam to koszty. Do 50% kosztów możemy ubiegać się o środki z Totalizatora Sportowego. W sumie jako Powiat musielibyśmy wnieść 20% wkład. Uważam, że nie jest to dużo. Zapis o budowie hali sportowo-widowiskowej w Tucholi ujęty jest również w Strategii Rozwoju Województwa.
p. M. Mróz - jeżeli szybko zadziałamy to otrzymamy środki z Totalizatora. Tym bardziej, że może być to ostatni moment.
Przewodniczący - w tej chwili jesteśmy jedynym miastem w naszym województwie, które nie ma hali widowiskowo-sportowej. Uważam, że powinniśmy się zdecydować na to. To mam w przyszłości się zwróci wielokrotnie.

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie zmian w budżecie Powiatu Tucholskiego na rok 2003.

Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w wyniku głosowania pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2003.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.


Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                         Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                     Zbigniew Grugel

 


Wytworzył: Kinga Majer (23 kwietnia 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (1 lipca 2003, 10:56:59)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:28:00)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1507

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij