8


Protokół Nr 8/2003
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
odbytego w dniu 27 sierpnia 2003 roku

Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Violetta Neumann - Powiatowy Inspektor Sanitarny, p. Krzysztof Łukaszewicz - Powiatowy Lekarz Weterynarii, p. Krzysztof Kociński - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, p. Zenon Poturalski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Tematyka posiedzenia:
1. Ocena działalności inspekcji w Powiecie Tucholskim.
2. Omówienie stanu dróg powiatowych i pracy Zarządu Dróg Powiatowych.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - poprosił, aby inspektorzy poinformowali Komisję jak wyglądają w chwili obecnej budżety ich jednostek i jak wygląda sytuacja.
p. V.Neumann - poinformowała, że od stycznia 2002 r. stali się z mocy prawa Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną. Od 1999 r. byli Inspekcją Powiatową.  Od 2002 r. przydział środków na działalność Stacji następuje poprzez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W chwili obecnej inspekcja przechodzi restrukturyzację, nie ma już laboratoriów. Wszystkie badania będzie wykonywała stacja w Grudziądzu. Dalszym etapem restrukturyzacji jest jedno wojewódzkie laboratorium. Stacja nigdy nie posiadała środków na inwestycje. Budynek, w którym mieści się stacja musi przejść remont i reorganizację. Stacja miała umowę użyczenia i nie wie na kim spoczywają remonty. Zarząd Powiatu nigdy nie prosił o stanowisko w tej sprawie, ale jest doskonale zorientowany. Od lutego trwają rozmowy nad umową użyczenia, ale nadal jej nie ma. Stacja zrzekła się współzarządu budynku na ul. Pocztowej 7 na korzyść Starostwa. Starostwo jednak nie ma prawa własności do budynku przy pl. Wolności 23, a Stacja w związku z tym nie ma podstaw do inwestowania. W tej chwili Stacja byłaby w stanie wyremontować swoją część budynku przy ul. Pocztowej 7, jednak już go nie ma.
p. T. Zaborowski - zapytał, czy Starostwo pozbawiło Stację całkowicie udziału na ul. Pocztowej 7. Stacja jest w wyjątkowo nieciekawej sytuacji. Prawdopodobnie dalsza taka sytuacja może spowodować likwidację. Przy zrzekaniu się własności Stacja mogła sobie lepsze warunki wynegocjować.
p. V. Neumann - było ustalenie, że Stacja otrzyma współzarząd budynku przy pl. Wolności 23. Zapis został potraktowany przez Stację poważnie. W tej chwili Starostwo nie jest właścicielem tego budynku.
Przewodniczący - zapytał Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego czy Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna może mieścić się w budynku przy pl. Wolności 23, czy nie ma żadnych zagrożeń.
p. K. Kociński - odpowiedział, że taką wiedzę powinna posiadać Stacja na podstawie decyzji administracyjnej. Do obowiązków właściciela lub zarządcy należy dokonywanie kontroli okresowych budynku. W wyniku przeglądów może się okazać, że budynek nie spełnia warunków technicznych. Jeżeli są pewne nieprawidłowości to należy je niezwłocznie usunąć. Nie wykonanie tego jest przestępstwem.
p. M. Mróz - stwierdził, że rozpoczyna się remont budynku przy ul. Pocztowej 7. Może udałoby się w tym budynku umieścić Stację. Centralizacja jednostek może mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie Stacji w Tucholi.
p. V. Neumann - Stacja posiada środki i do końca roku musi je pilnie wydać, ale musi mieć silną podstawę, aby inwestować.
Przewodniczący stwierdził, że źle się stało, że organ państwowy nie ma siedziby. Uważa, że nie celowe jest mówienie o konkretnym lokalu.
p. T. Zaborowski - ta instytucja posiadała budynek na własność. Zarząd Powiatu pozbawił ją tej własności. Należałoby chociaż w części zwrócić tytuł do budynku przy ul. Pocztowej 7.

Komisja wypracowała stanowisko w tej sprawie w brzmieniu: Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia przeanalizowała dostarczone materiały oraz wysłuchała informacji pani Violetty Neumann - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i uważa, że należy podjąć działania zdecydowane dla zapewnienia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej godnej siedziby na terenie Powiatu Tucholskiego.
Przewodniczący - poprosił Powiatowego Lekarza Weterynarii o przedstawienie sytuacji jednostki.
p. K. Łukaszewicz - poinformował, że od maja tego roku Weterynaria jest jednostką podległą Wojewodzie. Siedziba znajduje się na ul. Kopernika 2. Na razie Weterynaria nie jest obciążona żadną dzierżawą. Jednak tak samo nie wiadomo, kto ma inwestować w budynek. Weterynaria nie posiada żadnych środków na inwestycje. W znacznie lepszej sytuacji jest inspekcja w Sępólnie, ponieważ ma własną siedzibę. Inspekcja w Tucholi ma się rozwijać kadrowo. W zeszłym roku doszedł jeden etat a mają być kolejne.  Wtedy będzie problem z brakiem pomieszczeń. Budynek , w którym obecnie są, bardzo dobrze się nadaje na Inspekcję. W przyszłym roku Inspekcja ma otrzymać samochód. Finansowo do końca roku powinni sobie poradzić. Na Inspekcji ciąży jednak pilnie zorganizowanie pomieszczeń na archiwum. W Inspekcji na dzień dzisiejszy pracuje 7 osób, z tym że jedna jest zatrudniona na 1 etatu i jedna na 1 etatu. Jednak w Inspekcji docelowo powinny być zatrudnione jeszcze trzy osoby.
p. M. Mróz - stwierdził, że część zadań Inspekcji jest zbieżna z zadaniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poinformował, że Komisja Rolnictwa wystąpiła z wnioskiem o umożliwienie uruchomienia wszystkich agend związanych z rolnictwem w jednym budynku.
p. T. Zaborowski - poinformował, że taka propozycja została złożona do LOK-u, aby zagospodarować ich obiekt na te cele. Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Oddział Izby Rolniczej byli zainteresowani przejściem. LOK ma zabezpieczone środki na przebudowę kotłowni. Ten obiekt wymaga pewnych inwestycji, ale być może uda się pozyskać pewne środki.
p. K. Łukaszewicz - uważa, że mocna pozycja dzierżawy będzie wystarczająca w budynku będącym własnością powiatu.

Komisja po dyskusji ustaliła stanowisko w brzmieniu: Komisja zapoznała się również z materiałami przedstawionymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i wypracowała opinię. Zdaniem Komisji Zarząd Powiatu powinien wykazać zainteresowanie idące w kierunku uzyskania przez Powiatowego Inspektora Weterynarii siedziby godnej tego urzędu. Komisja widzi, że mógłby być to obiekt powiatu, ale żeby tam była zapewniona długoletnia dzierżawa. Komisja po rozmowie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po dokładnym zapoznaniu się z materiałami i przesłankami prawnymi ma prawo mieć obawy co do przyszłości istnienia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Mamy obawy, że Inspektorat ten w ramach powstawania coraz większych urzędów może być przeniesiony do Sępólna. Powodem takiego przeniesienia może być właśnie brak właściwej siedziby. Urząd ten dalej będzie się rozwijał, a zatem nastąpi tam wzmocnienie kadrowe, ponieważ ilości zadań jakie są przewidziane dla inspekcji weterynaryjnej będą się zwiększały wraz z naszym wchodzeniem do Unii. Stąd Komisja stoi na stanowisku, że warto stworzyć przychylne warunki dla zrobienia wszystkiego, aby zatrzymać inspekcję weterynaryjną na terenie naszego powiatu.

O podobną informację został poproszony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
p. K. Kociński - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego liczy dwie osoby. Bez przerwy dochodzą nowe obowiązki. Zmieniło się prawo budowlane i szereg kompetencji przeszło od Starosty do PINB. W tym roku PINB stał się organem wyspecjalizowanym i dodatkowym szefem jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym roku miał dojść jeden etat, ale decyzję cofnięto. W Inspektoracie powinno pracować 5 osób. Udało się pozyskać samochód dla Inspektoratu.
p. M. Mróz - zapytał w jaki sposób decyzje są wydawane. Czy jest to wynik kontroli czy uprzejmi sąsiedzi zgłaszają.
p. K. Kociński -odpowiedział, że są to zarówno wyniki kontroli jak i skargi sąsiadów. W minionym okresie wydano ponad 100 decyzji. Ustalona została czarna lista ponad 100 przypadków samowoli budowlanej.
p. T. Cherek-Kanabaj - zapytała o problem obwodnicy. Obecny stan jest dużym zagrożeniem dla dzieci i dla budynków. Kto musiałby przeprowadzić badania ?
p. K. Kociński - odpowiedział, że właściciel musi dbać o swoją własność. Nikt inny się tym nie zajmie.

Komisja nie miała uwag do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i do przygotowanego materiału.
Ad. 2.
p. M. Oller - poinformowała Komisję o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zarządzie Dróg Powiatowych. Zapytała jak Zarząd Dróg Powiatowych  przygotowuje się do pozyskania środków z SAPARD.
p. Z. Poturalski - poinformował, że 15 września mija termin składania wniosków. ZDP będzie składało wniosek na drogę Iwiec - Wełpin. Ponadto złożono 4 wnioski na drogi, na które były projekty.
p. M. Mróz - zapytał czy dokumentacja na most w Pile była wcześniej gotowa.
p. T. Cherek-Kanabaj - otrzymała informację, że odwodnienie i remont ul. Świeckiej będzie wykonany. Zapytała, kiedy to będzie możliwe.
p. Z. Poturalski - odpowiedział, że dokumentacja na most w Pile była wcześniej przygotowana i jest nadal ważna. Na temat remontu ul. Świeckiej w Śliwicach dzisiaj odbyło się posiedzenie w Urzędzie Gminy. Zostanie to zrealizowane jak tylko będą środki. To samo dotyczy przejścia przez tory w Śliwicach.
p. M. Oller - zapytała, jaka może być wysokość finansowania przez Urząd Marszałkowski.
p. Z. Poturalski - odpowiedział, że z Urzędu Marszałkowskiego można otrzymać nawet do 75 % kosztów inwestycji. Na drogę Iwiec - Wełpin zostaną złożone 2 wnioski. Poprosił radnych, aby zwrócili uwagę na zebraniach z mieszkańcami na problem dewastacji znaków drogowych.
Przewodniczący - zapytał, czy na sesji zostanie przedstawione rozliczenie pracy Unimoga.
p. M. Mróz - uważa, że należałoby zasugerować zakup wykaszarki do poboczy.
p. Z. Poturalski - jeżeli radni sobie tego życzą, to zostanie przedstawione rozliczenie.
Przewodniczący - poinformował, że Komisja zajmuje się drogami dwa razy do roku, raz przy planowaniu budżetu a drugi raz przy omawianiu sprawozdania. Zapytał czy wszystkie drogi mają zachowaną skrajnię i jakie ilości drzew rocznie się sadzi.
p. Z. Poturalski - odpowiedział, że drogi nie mają zachowanej skrajni, ponieważ powinna ona wynosić 2,5 metra. Rocznie sadzi się około 700 drzewek. Nie satysfakcjonuje go jednak takie sadzenie drzew, bo są one bardzo często niszczone. Poinformował, iż przygotował dodatkową listę robót na drogach, która nie jest załącznikiem do uchwały, ale ma stanowić podstawę do wykonywania robót. Te zadania mają być robione ze środków własnych.
Przewodniczący - stwierdził, że bardzo dobrze, iż w tym załączniku znalazła się droga w Rzepicznej.
p. M. Oller - zapytała jak będą wyglądały środki na drogi po reformie środków publicznych. Poprosiła również o odpowiedź jak wygląda ocena dróg powiatowych w stosunku do innych powiatów.
p. Z. Poturalski - po reformie nie ma być subwencji drogowej. Ma być inny sposób finansowania dróg. Jeżeli chodzi o stan dróg, to porównując z Sępólnem, stan naszych dróg jest lepszy. Patrząc na powiat chojnicki, stan jest porównywalny.
Ad. 3.
Przewodniczący  stwierdził, że Komisja nie zajmie się zmianami budżetowymi, ponieważ nie ma pana Starosty. Komisja spotka się przed sesją.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                                        Zbigniew Grugel

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (27 sierpnia 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (24 września 2003, 14:36:38)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:29:40)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1529

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij