14

Protokół nr 14/2004
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki, które odbyło się 14 stycznia 2004 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski, p. Jan Przybysz - członek Zarządu, p. Anna Ziegler - Przewodnicząca Komisji Edukacji…, p. Henryk Krzywański - Przewodniczący Komisji Zdrowia…, p. Jerzy Adamczak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa…

Tematyka posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2004.
3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2003.
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji i powitał zaproszonych gości.
Ad. 1.
Przewodniczący omówił procedurę opiniowania budżetu. Poprosił przewodniczących Komisji, aby kolejno przedstawili opinie swoich Komisji.
p. A. Ziegler - Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej po przedłożeniu projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004 zaopiniowała go negatywnie. Zbilansowanie budżetu jednostek oświatowych założonym deficytem w wysokości
2,5 mln zł., którego pokrycie przewidywane jest zaciągnięciem kredytu, grozi załamaniem płynności finansowej Powiatu Tucholskiego w latach następnych. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziana w projekcie budżetu kwota 17.990,00 zł pozwoli jedynie na bieżące utrzymanie pomieszczeń Muzeum. Nie zabezpieczy przeprowadzenia, niezbędnego dla dalszego funkcjonowania Muzeum, remontu, co grozi likwidacją tej jednostki. Komisja proponuje ponowne przeanalizowanie budżetu. Jeżeli budżet oświaty ma być równy wysokości przyznanej subwencji to należałoby m.in. przesunąć z niego zadania niezwiązane bezpośrednio ze szkolnictwem oświatowym ( koszty ponoszone na rzecz WSZŚ, obsługa księgowa ZDP, PCPR i PINB), równie szczegółowe i oszczędnościowe przeanalizowanie wszystkich działów budżetu, przesunięcie z działu 921 z rozdziału 92195 kwoty 10 tys. zł na dotacje dla stowarzyszeń oraz z działu 926 z rozdziału 92605 finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych kwoty 5 tys. zł do działu 921 rozdziału 92118 Muzea z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Muzeum. Poinformowała, że była na spotkaniu z dyrektorami szkół i Zarządem. PO tym spotkaniu Komisja liczy, że zostanie przedstawiony nowy projekt budżetu.
p. J. Adamczak - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2004 r. dokonała analizy projektu budżetu na 2004 r. Wyjaśnień udzielili pracownicy Starostwa Powiatowego: p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu i p. Stanisław Rzepiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody. Wnioski Komisji do przedłożonego projektu budżetu w zakresie rolnictwa i leśnictwa: stwierdzamy zbyt małe zaangażowanie środków na nadzór nad gospodarką leśną, brak środków na zalesianie gruntów ornych. Ponadto Komisja stwierdza istotną różnicę pomiędzy planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami przeznaczonymi na bieżące wykonanie zadań. Największa różnica występuje w dziale Oświata. W tym przypadku Komisja wskazuje na pilne podjęcie działań w celu ich zrównoważenia. Podobnie w dziale Transport, gdzie nie zabezpieczono środków na zaplanowane wcześniej inwestycje drogowe. Również  podobna sytuacja przedstawia się w dziale Opieka społeczna. W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji w dalszym ciągu planowane są wysokie wydatki na zakup energii. Pomimo zmniejszenia dochodów własnych planuje się zwiększenie wydatków na utrzymanie Starostwa. Komisja uważa, że należy dążyć do zmniejszenia kosztów i poprawy organizacji pracy poprzez umieszczenie całości urzędu w jednym budynku np. na ul. Pocztowej 7. Z projektu budżetu nie wynika w jaki sposób zamierza się spłacić kredyty zaciągnięte w poprzednich latach.
p. H. Krzywański - spełniając wymóg punktu 14 uchwały nr VIII/37/99 Rady Powiatu z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Tucholskiego, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, przekazuję opinię Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004 w działach 851 i 852. Dział 851 - Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 - Szpitale zaplanować wydatkowanie kwoty 100.000,00 zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji na realizację zadań przewidzianych w Programie Dostosowawczym Szpitala. W celu sfinansowania tego wydatku Komisja proponuje zmniejszyć środki przewidziane na wydatki inwestycyjne w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe z 500.000,00 zł na 400.000,00 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna, Rozdział 85201 - Dom Dziecka całość wydatków tej placówki stanowi dotacja celowa, która na rok 2004 jest w stosunku do: roku 2003 na poziomie 82 % ( - 180 tys. zł), roku 2002 na poziomie 91 % ( - 81 tys. zł), roku 2001 na poziomie 84 % ( - 155 tys. zł), roku 2000 na poziomie 90 % ( - 97 tys. zł). Niski poziom dotacji celowej na rok 2004 jest w części uzasadniony zmniejszeniem liczby wychowanków z 48 do 42. Rok 2004 jest kolejnym rokiem obniżenia poziomu środków przeznaczonych na utrzymanie tej placówki. Niezbędne prace konserwatorskie i drobne remonty bieżące będą realizowane ze środka specjalnego w wysokości 11.000,00 zł. Uznając potrzebę zrealizowania zadań przewidzianych w Programie Naprawczym na rok 2004 i przygotowania do realizacji zadań przewidzianych na rok 2005 i 2006, Komisja proponuje wystąpić do Wojewody z wnioskiem o zwiększenie dotacji celowej na rok 2004 o 100.000,00 zł. Rozdział 85202 - Dom Pomocy Społecznej główną pozycję dochodów tej placówki stanowi dotacja celowa, której wielkość na rok 2004 planuje się na poziomie: 97 % w stosunku do roku 2003; 99 % w stosunku do roku 2002; 91 % w stosunku do roku 2001; 87 % w stosunku do roku 2000. Plan zabezpiecza potrzeby na poziomie 92 %. Również w tej placówce jest to kolejny rok spadku wielkości środków na jej utrzymanie i jednocześnie trzeci rok z rzędu uniemożliwiający dokonanie podwyżki płac pracowników. Dodatkowo w roku 2004 zajdzie konieczność ograniczenia zatrudnienia o 1 etat. Będzie to kolejny rok zaniechania realizacji Programu Dostosowawczego. Komisja proponuje, aby wystąpić do Wojewody o zwiększenie dotacji celowej na to zadanie o 30.000,00 zł. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w obu tych rozdziałach całość środków pochodzi z dochodów własnych i zabezpiecza potrzeby na poziomie roku 2003. Natomiast w stosunku do potrzeb zabezpieczenie jest na poziomie: 84 % na rodziny zastępcze; 82 % na utrzymanie PCPR.
p. M. Oller - Komisja Rewizyjna negatywnie opiniuje przedstawiony projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2004 rok i wnioskuje o jego odrzucenie. Ujęty w projekcie kształt budżetu wskazuje, że zabraknie środków na realizację zadań bieżących w latach następnych, co będzie generować wzrost zadłużenia powiatu. Brak konstruktywnego i kompleksowego podejścia Zarządu Powiatu do zmiany zaistniałych relacji. Malejące dochody z wynajmu sal, pomieszczeń i pozostałych usług - dot. działu 801 "Oświata", 854 "Wychowanie i edukacja, opieka wychowawcza", 700 "Transport". Brak środków na inwestycje przyjęte do realizacji przez Radę Powiatu i umożliwiających pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych - dot. działu 700 "Transport" - Wieloletni Program Inwestycji Drogowych. Wskazywanie środków na inwestycje nie przyjęte przez Radę Powiatu - dot. inwestycji w dziale 750 "Administracja publiczna " - adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 7. Rozmieszczenie administracji publicznej w 4 budynkach (prawo własności lub wieloletnie użytkowanie), co powoduje znaczący wzrost kosztów jej utrzymania. Dotyczy budynków: pl. Zamkowy 1, pl. Wolności 23, ul. Pocztowa 7 i ul. Kopernika. Wzrost wydatków rzeczowych (bez inwestycji) przy malejących dochodach,  w tym Starostwa Powiatowego o 13,8%. Starostwo Powiatowe: wydatki rzeczowe bez inwestycji: przewidywane wykonanie 2003r. - 946.817,00 zł, plan 2004r. - 1.077.828,00 zł.
Przewodniczący - poprosił Przewodniczącego Zarządu Powiatu o ustosunkowanie się do przedstawionych opinii.
p. A. Wegner - stwierdził, że powiat znalazł się w innej sytuacji niż dotychczas. Po pięciu latach nastąpiła zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Spowodowała ona zmniejszenie dochodów przy jednoczesnym zwiększeniu zadań. Samorządy zwracają uwagę, że powinny mieć większą pulę wolnych środków. Stałym dochodem samorządu powiatowego była subwencja drogowa, która została zamieniona na dochód z PIT. Jest przekonany, że w tej sytuacji powiaty podobne do Tucholskiego nie będą zajmowały się inwestycjami drogowymi, bo nie będzie na to środków. Utracone dochody miała zrównoważyć subwencja równoważąca i wyrównawcza. Dochody z CIT stanowią w powiecie tucholskim niewielką kwotę. Stwierdził, że to jest najtrudniejszy budżet z jakim Powiat miał do czynienia. Skomplikowanie sytuacji polegało na tym, że wytyczne do budżetu zostały przesłane z Ministerstwa w dniu 3 grudnia, a 15 grudnia był termin przekazania projektu radnym. Największą trudnością jest zbilansowanie budżetu w oświacie. Zarząd liczy się z tym, że przedstawiona ostateczna wersja budżetu będzie wyglądała inaczej. Nie zakłada się również sytuacji, że w trakcie roku wpłyną dodatkowe środki. Taka sytuacja może się powtórzyć w przyszłych latach. Systematycznie będą dochodzić kolejne zadania, które mają być finansowane ze środków własnych powiatu. W roku 2004 nie ma już dotacji na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy i nadzór nad lasami.
Przewodniczący - zapytał czy jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu. Z wypowiedzi pana Starosty zrozumiał, że posiedzenie zmierza ku końcowi, ponieważ nie pan Starosta nie odniósł się do opinii Komisji.
p. A. Wegner - Zarząd jest zobligowany terminami. Stwierdził, że realną potrzebą jest, aby ten budżet przyjąć jak najszybciej.
Przewodniczący - uważa, że Rada jest zobligowana do przyjęcia dobrego budżetu. Jest tylko jeden termin, którego nie można przekroczyć i jest to 31 marca. Zapytał, czy Zarząd jest w stanie przedstawić konkretny budżet. Uważa, że nie ma żadnego powodu, aby termin sesji był ostatecznym terminem przyjęcia budżetu. Oczekuje terminu, w którym Zarząd jest w stanie przedstawić poprawiony projekt budżetu i od tego momentu należy zacząć debatę nad budżetem.
p. A. Wegner - został przyjęty plan pracy Rady, który obliguje Zarząd do przedstawienia projektu budżetu na sesję 29 stycznia br. Jedynie Przewodniczący Rady może zmienić ten plan.
Przewodniczący - przestawił propozycję, albo Zarząd przystąpi do konstrukcji poprawionego budżetu, albo na najbliższej sesji zostanie od odrzucony.
p. A. Ziegler - nie widzi możliwości przyjęcia budżetu w zaproponowanym brzmieniu. Opinię należy przygotować do tego projektu. Zapytała, czy coś obliguje do tego, aby budżet musiał być na tej sesji przyjęty. Uważa, że lepiej byłoby projekt wycofać z porządku obrad i przesunąć na sesję lutową.
p. M. Oller - zapytała jak daleko mogą iść autopoprawki. Czy można w formie autopoprawek przerobić cały budżet ?
p. K. Siniło -  odpowiedziała, że przepisy nie precyzują jak daleko mogą być posunięte autopoprawki.
Przewodniczący - uważa, że Komisja ma prawo oczekiwać od pana Starosty informacji, co zamierza on uczynić z tym projektem budżetu.
p. A. Wegner - poinformował, że w dochodach niewiele się zmieni. Zarząd jest zobligowany uchwałą Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na rok 2004 do przygotowania autopoprawek do budżetu na sesję w styczniu. Zadaniem Komisji Finansów jest zebranie wniosków pozostałych Komisji i ustosunkowanie się do nich. Po uzyskaniu opinii Komisji Zarząd będzie pracował nad projektem budżetu.
p. W. Metkowski - rozumie, że Komisja oczekuje informacji co Zarząd robi w kierunku zmniejszenia deficytu w tym projekcie budżetu. Poinformował, że Zarząd zapoznał się już z większością opinii Komisji. Zarząd cały czas pracuje nad oświatą i stoi na stanowisku, że nie będzie zaciągany kredyt. Zarząd widzi możliwości zaoszczędzenia, natomiast dyrektorzy szkół po trzech spotkaniach nie widzą możliwości dalszych oszczędności.
p. H. Krzywański - nie słyszał w województwie o kłopotach oświaty. Uważa, że jest to spowodowane w Powiecie brakiem działań oszczędnościowych w poprzednim okresie.
p. M. Oller - uważa, że pan Wicestarosta wypowiedział się bardzo konkretnie. Zapytała czym było podyktowane to, że tak późno rozpoczęto rozmowy o obcinaniu kosztów. Projekty organizacyjne są wcześniej zatwierdzane. Zapytała, czy dyrektorzy są władni podejmować decyzje strategiczne.
p. M. Mróz - uważa, że szczegóły muszą zostać zawarte w budżecie. Komisje mogą na ten temat wypowiedzieć się po wprowadzeniu autopoprawek. Komisje wyraziły swoje opinie na podstawie danych zawartych w dostarczonym projekcie budżetu. Zapytał, czy w oświacie nie ma błędów w prognozowaniu. Mówiono, że nowe typy szkół mają dać korzyści finansowe, a nie pogrążyć budżet. Uważa, że kilka siedzib Starostwa zwiększa koszty jego funkcjonowania.
Przewodniczący - uważa, że po wysłuchaniu opinii pozostałych Komisji komisja może opracować opinię we własnym gronie. Stwierdził, że przy tylu zastrzeżeniach budżet może nie zostać przyjęty.
p. A. Ziegler - uważa, że nie powinno być takiej sytuacji, że poprawki będą dotyczyły prawie każdego paragrafu i będą na sesji przyjmowane. Komisja Edukacji nie popiera zaciągnięcia kredytu w proponowanej wysokości. Dyrektorzy powinni się zmieścić w swoich budżetach. Jednak jeżeli ma to spowodować obniżenie jakości kształcenia, to będzie przeciwna.
p. M. Oller - zapytała na jakiej podstawie ma nastąpić zmniejszenie odpisu podatku od osób fizycznych.
p. T. Cherek-Kanabaj - zapytała na co jest przeznaczona kwota 400.000 zł w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Jak daleko posunięty jest remont budynku przy ul. Pocztowej ?
p. K. Siniło - w styczniu wpływy nie odpowiadają jednej dwunastej wpływów całorocznych. W związku z tym można urealnić dochody.  Ponadto maleją dochody w dziale Transport, ponieważ wygasła umowa z tytułu najmu. W kwocie 400.000 zł mieszczą się zakupy tablic i druków komunikacyjnych, zakup licencji na oprogramowanie.  Inwestycja na ul. Pocztowej występuje w budżecie od 2002 r. W kwietniu 2004 r. zostanie oddany do użytku parter i pierwsze piętro.
p. T. Cherek-Kanabaj - zapytała co się stanie, jeżeli 100.000 zł zostanie zabrane z remontu budynku przy ul. Pocztowej.
p. A. Wegner - podczas tworzenia projektu budżetu największe zagrożenie było związane z Powiatowym Urzędem Pracy. Zostanie on przeniesiony do budynku przy pl. Wolności 23. Jeżeli chodzi o kwotę 100.000 zł dla szpitala, to Zarząd zamierza wywiązać się z tej decyzji. Powiat jest wierzycielem szpitala na kwotę około 40.000 zł. To jest kwota, którą chcemy zostawić do dyspozycji szpitala. Zarząd wystąpi również z roszczeniem do Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 365.000 zł z tytułu ustawy 203 zł. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe na rok 2004 to odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Cekcyn w sprawie drogi Iwiec - Wełpin. Zostanie rozpisany przetarg na tą drogę z zawartą klauzulą wykonalności po uzyskaniu środków z funduszy pomocowych. Zarząd w związku z tym przewiduje autopoprawkę w projekcie budżetu.
p. M. Mróz - nie mówi się, kiedy nastąpi przeniesienie na ul. Pocztową. Uważa, że powinna być podana konkretna data. Na przeniesienie Urzędu Pracy było już kilka terminów. Zapytał, kto jest odpowiedzialny za inwestycje i wszelkie prace z tym związane. Rada podjęła decyzję o przeznaczeniu środków na budowę kotłowni i podjazdu dla szpitala. Zapytał jaki jest zakres tych prac i kiedy one są zaplanowane.
p. A. Wegner - w szpitalu inwestycja zostanie wykonana na obcym terenie. Te 100.000 zł ma być podniesieniem kapitału założycielskiego spółki. Remont budynku przy ul. Pocztowej 7 był inwestycją rozłożoną na lata. Zarząd zapoczątkował procesy przetargowe w roku ubiegłym, ze skutkiem finansowym na rok 2004. Taką możliwość dała uchwała budżetowa. Kilka terminów przeniesienia PUP było związane z brakiem środków na remont.
p. W. Metkowski - cały remont ma zostać zakończony do końca kwietnia br. Za remont fizycznie odpowiedzialny jest inspektor nadzoru, który informuje na bieżąco Zarząd o postępie prac i pilnuje kosztorysu.
p. M. Mróz - zapytał czy dzisiaj można powiedzieć, które jednostki zostaną przeniesione.
p. M. Oller - pierwsze wydatki na remont budynku przy ul. Pocztowej zostały poczynione w 2002 r. Jest to inwestycja robiona bez zgody Rady Powiatu. Rada nie przyjmowała wieloletniego planu inwestycyjnego. Rok temu mówiono, że pojawiła się nieciekawa sytuacja w oświacie i remont zostanie wstrzymany. Latem jednak został ogłoszony duży przetarg na remont. Te środki są wydatkowane bez wizji docelowej, a siedziba powiatu dalej nie jest uregulowana.
p. H. Krzywański - środki dla szpitala mają być przeznaczone na zapłatę dokumentacji podjazdu i kotłowni. Płatność za tę dokumentację jest wyznaczona na pierwszy kwartał 2004 r. Prezes spółki na posiedzeniu Komisji Zdrowia informował o wielkości kontraktu na 2004r. Będzie on niższy o około 500.000 zł. Po działaniach dyrekcji ta kwota zmniejszyła się do 400.000 zł Dokumentacja została opracowana i te środki są do zapłacenia. W żaden sposób nie dopuszcza myśli, że nie nastąpi zmniejszenie środków w administracji i nie nastąpi przekazanie zgodnie z zobowiązaniami.
p. A. Wegner - 40.000 zł to zaległość szpitala  roku ubiegłego. To jest należność wymagalna. Zarząd nie podejmie decyzji o umorzeniu tej kwoty.
p. M. Mróz - na inwestycje nie zaplanowano żadnych środków. Robiono projekty, za które płacono określone pieniądze. Zapytał, ile można robić projektów skoro nie są one realizowane. Sapard mógłby być uruchomiony, ale nie ma środków własnych na inwestycję. Znalazły się za to środki na zakup Fiata Dukato. Zapytał na jakiej zasadzie ma on zostać zakupiony i z jakich środków.
p. A. Wegner - na zadania drogowe powinno być jak najwięcej projektów, bo nie wiadomo, co będzie w danym momencie premiowane. W tej chwili realnie nie widzi możliwości realizowania inwestycji ponieważ zlikwidowano subwencję drogową.
p. K. Siniło - wieloletni plan inwestycyjny znajduje się w uchwale budżetowej jako załącznik. Przepisy nie określają jak powinien wyglądać taki załącznik.
Przewodniczący - uważa, że uruchomienie wieloletnich inwestycji nie może odbywać się na podstawie załącznika do uchwały budżetowej. Od samego początku brakowało jasności. Powinien być uchwalono wieloletni plan.
p. A. Wegner - odpowiedział odnośnie zakupu fiata Ducato. Jest to samochód, który posiada obecnie szpital. Nie spełnia on jednak parametrów więc dyrekcja szpitala zaproponowała jego zbycie. W Zarządzie Dróg Powiatowych sprzęt i ludzi wozi stary żuk. Ten samochód miałby zostać przeznaczony do tego celu. W kwocie 65.000 zł na zakup samochodu mieści się również zakup głowicy do Unimoga.
p. T. Cherek-Kanabaj - stwierdziła, że Gmina Śliwice wykonała projekt na budowę chodników na ul. Świeckiej w Śliwicach. Zapytała, czy to zostanie wykonane. Uważa, że kiedy drogami w Gminie Śliwice zajmował się Zakład Usług Komunalnych, to były one posypane. Na Komisjach padało pytanie czy w ZDP stosunek pracowników umysłowych do fizycznych jest właściwy.
p. A. Wegner - wykonanie chodnika zależy od tego jaka będzie zima. Jeżeli będzie lekka i zostaną środki to zostanie on wykonany. Stosunek pracowników umysłowych do fizycznych jest jednym z mniejszych w województwie. Przedstawił zestawienie.
Przewodniczący - uważa, że kiedy brakuje środków trzeba dać możliwość działania kierownikom jednostek. Błędem było powołanie Powiatowego Zakładu Obsługi, bo powoduje to generowanie kosztów.
p. A. Wegner - w PZO pracuje 10 osób, które obsługują wszystkie szkoły i ZDP, PCPR, PINB. Gdyby zlikwidować PZO to do każdej jednostki powinna trafić jedna księgowa i jedna kasjerka. Zbiorcze dane można uzyskać od razu.

Komisja przystąpiła do omawiania wniosków poszczególnych Komisji i na ich podstawie wypracowała opinię w brzmieniu: Komisja Finansów i Gospodarki na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2004 r., po przeanalizowaniu opinii wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu postanowiła negatywnie zaopiniować projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004, w wersji z dnia 12.12.2003 r. przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tucholskiego. Zdaniem Komisji proponowany deficyt w wysokości 2.500.000 zł jest zagrożeniem dla finansów powiatu. Komisja jest zdania, że nie tylko może to zagrażać realizacji budżetu 2004 r., ale wątpliwa jest też możliwość jego spłaty w latach następnych. Komisja nie widzi możliwości przyjęcia deficytu w takiej wysokości. Przyjęta w projekcie budżetu filozofia prowadzi do świadomego generowania coraz większego zadłużenia powiatu. Komisja stwierdza brak jakiegokolwiek konstruktywnego i kompleksowego podejścia Zarządu Powiatu do zmiany zaistniałych już niekorzystnych relacji finansowych, a tym samym nie widzi powodów dla dalszego pogłębiania tych niepożądanych i groźnych zjawisk. Niepokojące jest zjawisko malejących dochodów z wykorzystania przez Powiat infrastruktury w szczególności z wynajmu sal, pomieszczeń i pozostałych usług. Komisja wskazuje na małą inicjatywność Zarządu Powiatu, ale również kierowników jednostek organizacyjnych w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych. Zdaniem Komisji, przy konstruowaniu tak trudnego budżetu, niepokojący jest wzrost wydatków rzeczowych o 6 %, w tym szczególnie wydatków związanych z utrzymaniem Starostwa Powiatowego gdzie proponowany wzrost ma wynosić 13,8 %. Komisja stwierdza zbyt małe do rzeczywistych potrzeb przeznaczenie środków finansowych na nadzór nad gospodarką leśną. To zadanie stało się zadaniem własnym powiatu, a wysokość środków zaplanowana w budżecie 2004 r. jest niższa niż w roku ubiegłym. Projektowana kwota 17.990 zł na utrzymanie Muzeum nie zabezpiecza potrzeb. Komisja proponuje przesunięcie z działu 921, rozdziału 92195 - kwoty 10.000 zł przeznaczonej na dotacje dla stowarzyszeń oraz z działu 926, rozdział 92605 - kwoty 5.000 zł przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Muzeum (dział 921, rozdział 92118). Komisja wnosi do Zarządu Powiatu o zaplanowanie kwoty 100.000 zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji na realizację zadań przewidzianych w Programie Dostosowawczym Szpitala. W celu sfinansowania tego wydatku Komisja proponuje zmniejszenie środków w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 100.000 zł. Nadto Komisja stwierdza, że rozmieszczenie administracji powiatowej w 4 budynkach pociąga za sobą zwiększenie strony kosztów. Pilnym staje się rozwiązanie tego problemu. Komisja wnosi o przedstawienie jasnego planu działań odnośnie przeznaczenia budynku przy ul. Pocztowej 7. Uznając wnioski Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisja Finansów wnioskuje o wystąpienie do Wojewody z wnioskiem o zwiększenie dotacji celowej na rok 2004: w Domu Dziecka o kwotę 100.000 zł na realizację zadań przewidzianych w Programie Naprawczym i przygotowanie do realizacji zadań przewidzianych na lata 2005 i 2006, w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 30.000 zł.
Ad. 2.
Przewodniczący przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2004r. (w załączeniu do oryginału protokołu). Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła plan pracy.
Ad. 3.
Przewodniczący odczytał sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2003. Komisja nie wniosła uwag i przyjęła sprawozdanie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących (sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu).
Ad. 4.
Komisja nie wniosła żadnych spraw bieżących.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                  Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                               /-/ Zbigniew Grugel

 

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (14 stycznia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (8 kwietnia 2004, 10:41:37)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:37:53)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1339

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij