17

Protokół Nr 17/2004
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 25 lutego 2004 roku


Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Henryka Dziurzyńska - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi, p. Maciej Korda - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, p. Stanisław Rzepiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.


Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia Komisji Finansów:
1. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
2. Zapoznanie się z pracą Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi w 2003 roku i omówienie spraw bezrobocia w Powiecie Tucholskim.
3. Informacja o zamierzeniach i stopniu realizacji Strategii Rozwoju Powiatu oraz Strategii Rozwoju Turystyki.
4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Komisja przez aklamację przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.


Ad. 1

Przewodniczący - poprosił o zabranie Pana Stanisława Rzepińskiego.
p. St. Rzepiński - porównując rok 2003 z 2004 z nieruchomości sprzedano budynek przy szkole w Kamienicy, dwa mieszkania w Wysokiej, trzy mieszkania w Tucholi. Pozostało do sprzedania jeszcze jedno mieszkanie w Wysokiej. Rodzina, która zamieszkuje w tym mieszkaniu ma poważne problemy finansowe i nie stać jej na wykupienie tego mieszkania. Zresztą ma ona już duże zaległości wobec Powiatu. Są one już zasądzone przez Sąd na naszą korzyść, a dla nich są rozłożone na raty. Są one powoli i sukcesywnie spłacane
w miesięcznych ratach. Przekazaliśmy nieruchomość na ul. Grodzkiej w Tucholi na rzecz Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Grunty w Bielskiej Strudze, będące do sprzedaży w projekcie uchwały w materiałach sesyjnych, są aportem do spółki, która ma zbudować halę widowisko-sportową w Tucholi. Są też inne działki do sprzedaży, które również chcemy przedstawić do aportu.
p. T. Zaborowski - gdzie są te grunty?.
p. St. Rzepiński - te grunty są w miejscowości Plaskosz. Stanowiły one własność Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Te grunty leżały odłogiem. Z informacji przez nas uzyskanych wiemy, że tam znajdują się pokłady żwiru.
p. M. Oller - czy do sprzedaży tych gruntów są już wyceny.
p. St. Rzepiński - dla gruntów w Plaskoszu jest wycena. Co do pozostałych w Klocku takiej wyceny nie ma. Będzie ona wykonana dopiero po uchwale. Dlatego, że w Klocku wchodzą jeszcze składniki majątkowe.
p. M. Oller - na ile wyceniono hangar w Raciążu?.
p. St. Rzepiński - na około 30 tys. zł.
p. M. Oller - a co wnosi Gmina Tuchola do tej spółki?.
Starosta - grunty pod budowę w kwocie około 120 tys. zł. Ze sprzedaży Bielskiej Strugi możemy wejść nawet większa kwotą w aporcie do spółki. Można też na przykład podzielić na cztery odrębne działki cały ten obszar.
Przewodniczący - jako co to sprzedamy?. Jako grunt rolny?.
p. St. Rzepiński - jako grunt rolny. Ludzie z pewnością to kupią.
p. M. Oller - a jak wygląda sprawa rozdzielenia ogrzewania w Kamienicy?.
p. St. Rzepiński - to rozdzielenie jest zapisane w protokole uzgodnień przed sprzedażą mieszkań.

Ad. 2

Przewodniczący podziękował Panu Rzepińskiemu i poprosił o zabranie głosu Panią Henrykę Dziurzyńską Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy.

p. H. Dziurzyńska - bezrobocie w naszym powiecie w najbliższym czasie na pewno nie zmaleje. W roku ubiegłym pozyskaliśmy sporo środków pozabudżetowych. Pierwsza decyzja opiewała na 2 mln zł, a nam udało się pozyskać 4 mln zł. Zmienił się algorytm naliczania środków. Starosta nie otrzymał jeszcze decyzji na aktywne formy Mamy realizować Europejski Fundusz Społeczny, ale do tej pory nie wiem na jakich zasadach ma to wszystko działać. Nawet w ministerstwie nie uzyskaliśmy żadnych wiadomości. Tam również nikt nie wie, jak ma to wyglądać. Zachodzą też zmiany w zatrudnianiu bezrobotnych zatrudnionych
w ramach aktywnych form. Przy małych przedsięwzięciach przedsiębiorca będzie musiał zatrudnić takiego bezrobotnego na dwa lata, a przy większych na trzy lata. To spowoduje, że wielu przedsiębiorców się zniechęci do tej formy. Złożyliśmy wniosek do PARP-u, ale nie wiemy czy został on pozytywnie rozpatrzony i czy otrzymamy środki. Nastąpiły też zmiany w przypadku zatrudniania bezrobotnych na roboty publiczne. Gminy, które będą chciały zatrudniać takie osoby będą musiały im wypłacić 10% najniższego wynagrodzenia, a resztę Powiatowy Urząd Pracy. Do tej pory to my płaciliśmy wszystko. Od tego roku jesteśmy w 100% finansowani przez Powiat. Budżet mamy taki jaki mamy. Będziemy w stanie przetrwać ten rok. W maju tego roku ma wejść nowa ustawa o promowaniu pracy.
p. M. Mróz - czy pracodawca jest w stanie pozyskać środki na zatrudnianie w ramach tych funduszy?.
p. H. Dziurzyńska - kiedy zmieni się nasza ustawa wtedy nie ma być pożyczek tylko dotacje. Pracodawcy sami mają występować do Europejskiego Funduszu Społecznego w celu uzyskania środków. Powiatowy Urząd Pracy może występować do tego funduszu tylko
o środki dla absolwentów.
p. M. Mróz - a co ze stażami absolwenckimi?.
p. H. Dziurzyńska - tak będą się odbywać w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i w ramach Urzędu Wojewódzkiego. Dowiedziałam się, że staże mają być sześciomiesięczne
i powinny one kończyć się zatrudnieniem. Wiadomo jednak, że teraz staże nie kończą się zatrudnieniem. Ja ze swej strony uważam, że staże powinny odbywać się w urzędach skarbowych, jednostkach samorządowych i sądach.
p. M. Mróz - uważam, że stażystów powinno być więcej.
Przewodniczący - dość trwałym sposobem likwidacji bezrobocia są pożyczki. Mamy jednak mały odsetek osób biorących pożyczki.
P. H. Dziurzyńska - jeśli chodzi o pożyczki to trzykrotnie pisaliśmy wnioski do Ministerstwa o środki na pożyczki. To, że jest taka mała liczba chętnych wynika często z tego, że taki potencjalny pożyczkobiorca nie ma lokalu na swoją firmę. Brak też im poręczycieli. Maksymalna kwota pożyczki to kwota 40 tys. zł . To nie jest duża kwota. Po części wynika to też z tego, że tej przedsiębiorczości trzeba się uczyć. Większość bezrobotnych do tej pory była zatrudniona u jakiegoś pracodawcy. Ci ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy, że własna firma to praca przez cały czas. Mimo to, że prowadzimy w tym zakresie bardzo dużo szkoleń to wiele osób nie wraca do nas po raz drugi. Ludzie obawiają się, że nie dadzą rady podołać obowiązkom. Obawiają się odpowiedzialności.
p. T. Zaborowski - u nas jest podobna sytuacja.
p. M. Mróz - nasze środowisko jest trochę jednorodne. Przykłady możemy znaleźć w branży hydrauliki siłowej. Mamy wiele większych i mniejszych zakładów działających w tej branży. Uważam, że powinno się dążyć do powstania wielu mniejszych kooperantów, którzy produkowaliby podzespoły dla tych większych przedsiębiorców. To jest jedna z możliwości pozwalających na rozwój rynku lokalnego.
p. T. Zaborowski - ja podam zupełnie inny przykład działania, które hamuje ten rozwój. Funkcjonuje Fundusz Wspomagania Wsi. Można z tego Funduszu uzyskać pożyczkę. Oprocentowanie takiej pożyczki wynosi 17%. Podczas gdy banki nałożyły na podobne kredyty 15%. Tutaj wyraźnie widać antyrynkowe działanie naszych banków.
p. M. Mróz - dlatego też uważam, że najpierw powinniśmy wykorzystać to co mamy u siebie, czyli lasy. Pytanie ile zakładów drzewnych możemy utrzymać.
Przewodniczący - chcę powiedzieć, że na terenie powiatu pozostaje może z 5 tys. metrów drzewa pozyskanego z naszych lasów. Reszta to jest około 50 tys. metrów zostaje wywieziona i daje pracę komu innemu. To bardzo bolesne. Sam jednocześnie widzę, że tutejsze podmioty gospodarcze są bardzo słabe. Mnie jako nadleśniczemu źle się z nimi współpracuje. To świadczy o tym, że jest u nas źle.
p. M. Oller - czy rozważamy możliwość zakładania na terenie powiatu parków technologicznych?.
Starosta - to jest przedsięwzięcie biznesowe. W takie projekty powinni angażować się biznesmeni. Jestem daleki o tego, żeby się w to angażować jako powiat.
p. T. Zaborowski - ale jako jednostka samorządowa wspólnie z gminami możemy opracować taki program. Uważam, że nic nie staje temu na przeszkodzie, żeby taki plan zrobić.
Przewodniczący - w moim przekonaniu istnieje możliwość ożywienia rynku drzewnego. Istnieje szereg możliwości, żeby to udało się zrealizować. Tutaj chciałbym wymienić przykład Toruńskiego Przedsiębiorstwa Drzewnego. Prowadzi one działania polegające na systematycznym wyłączaniu z produkcji tartaków na naszym terenie. Podczas gdy jednocześnie przerzuca się produkcję do innych tartaków, tu jako przykład podam tartak
w Golubiu Dobrzyniu. Nie wiem kto powinien się temu przeciwstawić, ale jestem przeciwny takiemu działaniu. Jesteśmy zagłębiem surowcowym i to powinniśmy wykorzystać.
p. M. Mróz - mówiła Pani Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy o braku współpracy między przedsiębiorcami?.
p. H. Dziurzyńska - tak, to prawda. Brak jest współpracy między przedsiębiorcami na naszym terenie.
p. T. Zaborowski - nie wiemy co się stanie po 1 maja, kiedy Polska wejdzie do UE. Nie chcę wywoływać tego tematu, chcę go tylko zasygnalizować. To będzie wielki problem. W naszej strategii rozwoju powiatu wskazano na, że mamy słabą infrastrukturę i słabą współpracę między podmiotami.
Przewodniczący podziękował Pani Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi za przybycie.

Ad. 3.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Starostę Andrzeja Wegnera.

Starosta - wyjaśnił, iż Pan Korda z ważnych przyczyn rodzinnych nie mógł dziś przybyć na posiedzenie Komisji. Strategia Rozwoju Turystyki jest jednym z podpunktów w Strategii Rozwoju Powiatu. Jest to dokument dynamiczny, którego pewne części charakteryzują się dynamiką. Ujęte są tu podstawowe cele programowe: aktywizacja bezrobotnych poprzez zwiększenie miejsc pracy, aktywizacja turystyczna, kompleksowa promocja gospodarcza powiatu, inwestycje, rozwój infrastruktury technicznej, poprawa dostępności komunikacyjnej. W celu pierwszym wyznaczyliśmy sobie powołanie inkubatora przedsiębiorczości. Został on zrealizowany chociaż nie bezpośrednio jako inkubator, ale jako Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Także poprzez gminne Centra Informacji. To zostało również uwarunkowane poprzez sposoby finansowania. Kolejny cel - podniesienie poziomu kształcenia jest w głównej mierze realizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem. Jeżeli chodzi o aktywizację turystyczną. Realizacja tego celu jest uzależniona w głównej mierze od zaangażowania środków zewnętrznych. Wiele kierunków zawartych
w Strategii dotyczy samych zainteresowanych. Jako przykład można podać podniesienie standardu w miejscach oferujących noclegi i wyżywienie. Starostwo ze swej strony wydaje foldery, mapy. Wydajemy także przewodniki w formie elektronicznej. Staramy się uczestniczyć w imprezach o charakterze wystawienniczym. Chciałabym nadmienić, że ten dokument jest do pobrania na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego. Strategii Rozwoju Turystyki sfinansowana jest przez PAOW, a wykonawcą jest Agencja Rozwoju Turystyki. Powstał on na zlecenie Towarzystwa Rozwoju Regionalnego "Bory Tucholskiego". W tej Strategii zapisane zostało, że konieczne jest wykreowanie swoistej marki Borów Tucholskich. Nazwa i logo będzie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. Usługodawcy zostaną one udostępnione na podstawie umowy cywilno-prawnej. W Strategii opisane są produkty turystyczne. Z tego należy utworzyć gotowe pakiety dla turystów na przykład dwutygodniowy pobyt dla czteroosobowej rodziny w gospodarstwie agroturystycznym. Na dziś pewne rzeczy ze Strategii już funkcjonują, inne jeszcze nie. Dojście do 60% tego co zawarte jest w Strategii i realizacja jej założeń zajmie nam dwa lata.
p. T. Cherek-Kanabaj - pół roku minęło od opracowania Strategii i nic nie zostało zrobione. Nie zostały poprawione błędy w Strategii. Te informacje zawarte w materiałach sesyjnych to tylko teoria. Ja nie widzę żadnych zamierzeń. Rozumiem, że tę Strategię zrobiło Stowarzyszenie. Uważam, że w naszym przypadku turystyka jest szansą na zmniejszenie bezrobocia. W Strategii nie ma zaznaczonych terminów, w jakich kolejne cele zostaną zrealizowane.
Starosta - kto wykona te cele?. Przede wszystkim usługodawcy. Sama jednak Pani widzi jakie jest zainteresowanie przedsiębiorców.
p. T. Cherek-Kanabaj - punkty informacji turystycznej powinny funkcjonować w każdej gminie. Nie wiem jak postępują działania w sprawie Rezerwatu Biosfery. Nie ma nigdzie informacji, że będzie go można wykorzystać. Trzeba zmobilizować i zachęcić ludzi do tego, żeby infrastruktura turystyczna się do tego przygotowała.
Starosta - sprawa jest bardziej skomplikowana. Mamy największą bazę noclegową
w województwie. To nie tylko ośrodki wypoczynkowe, ale także i prywatni kwaterodawcy. Chodzi o to, aby rozciągnąć sezon turystyczny poza obecne granice. Tu jest konieczne szerokie spojrzenie na te tematy. Poddane zostały pod dyskusję publiczną pewne tematy
i tezy. Ten dokument jest dostępny dla każdego. Ważne jest jednak to, że to ludzie - mieszkańcy powiatu, powinni być na tyle dojrzali i chcieli realizować założenia zawarte
w Strategii.
p. T. Zaborowski - dowiedziałem się, że tytuł prawny do Strategii ma Towarzystwo. Czy są w Strategii zawarte informacje, które podane były przez kwaterodawców z gospodarstw agroturystycznych. Czy Towarzystwo uzyskało od nich zgodę na przetwarzanie danych.
Starosta - jest te dane są umieszczone w internecie to jest zgoda na przetwarzanie danych.
p. T. Zaborowski - nie znajduję nigdzie w Strategii wymienionej nazwy Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych. Co do loga i hasła, które mają być opatentowane. Uważam, że to będzie hamowało całą inicjatywę. Kogo będzie stać na wykupienie praw autorskich. Brak jest planu dotyczącego realizacji Strategii.
Starosta - te dane należy skonfrontować.
p. M. Oller - na terenie Chojnic działa podobna organizacja.
Starosta - tak działa. To jest Lokalna Organizacja Turystyczna.
p. M. Oller - czy Zarząd pokusił o stworzenie wskaźników dających obraz realizacji Strategii.
Starosta - na to pytanie odpowie Pan Korda na sesji.
Przewodniczący - ten materiał przedstawi jeszcze Pan Korda na sesji?.
Starosta - my realizujemy Strategie w takim zakresie w jakim ustaliliśmy na spotkaniu z członkami Stowarzyszenia. Nie ukrywajmy to ono jest właścicielem tej Strategii.
Przewodniczący - uważam jednak, że Pan Korda powinien zorganizować spotkanie z ludźmi, którzy mają realizować te zapisy w Strategii, czyli na przykład właścicielami kajaków.
p. T. Zaborowski - mam gorącą prośbę. Chciałbym usłyszeć w jaki sposób Pan Starosta pełni swoją funkcję Prezesa w Towarzystwie. Jak Pan rozdziela odpowiedzialność?. Jako powiat finansujecie to Towarzystwo.
p. M. Mróz - dlaczego zajmujemy się rozliczaniem Pana Naczelnika i Towarzystwa. Nie to jest tematem dzisiejszego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący - ja mogę wyjaśnić skąd się wzięło to pytanie. Można to sobie wyjaśnić biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich sesji Rady Powiatu. Ja nie mogę narzucać Radnym o co maja pytać?.
p. M Oller - ja mam pytanie do projektu uchwały w sprawie opłat drogowych. Nie wydaje się Zarządowi, że jest to przesadne obliczenie stawek za zajęcie pasa drogowego?.
Starosta - zdejmujemy ten projekt z porządku obrad. Musze powiedzieć, że tak samo zrobił Sejmik Województwa i nikt się wówczas nas nie zapytał, czy nie jest to wygórowana stawka. To zostało narzucone. My chcemy to skonsultować z gminami.
p. M. Oller - nie wiem w jakim kierunku zmierza nasze Państwo. Każdy system tworzą ludzie. Nie można tego w ten sposób załatwiać. Mam nadzieję, że zostanie to zdjęte z porządku sesji. Czy Zarząd Powiatu zdawał sobie jakie będą konsekwencje finansowe z tego tytułu. Czy liczyliście ile to będzie środków?.
Starosta - tak zdaję sobie z tego sprawę. To dotyczy głównie naszych inwestycji. Dzisiaj dla nas to jest środek specjalny. Ministerstwo Finansów przygotowuje druk do sprawozdawczości. Będzie to miało wpływ na subwencję równoważącą.
p. M. Oller - czy była podnoszona sprawa likwidacji powiatów. Czy Zarząd prowadził już rozmowy na ten temat z sąsiednimi powiatami, w sprawie ewentualnego połączenia z którymś z nich.
Starosta - o tej sprawie już dużo mówiliśmy. To jest duży problem i nikt tutaj nie chce być pierwszy.

Ad. 4

Przewodniczący - czy mają Państwo pytania do materiałów sesyjnych?. Jeśli nie to poproszę o przystąpienie do wypracowywania wniosków

Wnioski Komisji:

1. Komisja pozytywnie przyjęła materiał dotyczący informacji o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi w roku 2003. Materiał przedstawiony jest bardzo szeroki. Został on wnikliwie przeanalizowany przez Komisję. Wypływa z niego jeden wniosek dotyczący wielu niewiadomych w zakresie finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w roku 2004. Komisja zwraca uwagę na większą aktywizację bezrobotnych,
w szczególności zaś absolwentów.
2. Komisja nie przyjęła materiału dotyczącego informacji o zamierzeniach Zarządu Powiatu Tucholskiego w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Turystyki. Spodziewając się bardziej szerszego opracowania na temat zamierzeń i stopnia realizacji Strategii. Zamiast tego otrzymaliśmy wyjaśnienia w zakresie pojęć zawartych w Strategii.
3. Komisja Finansów i Gospodarki wyraża pozytywna opinię w sprawie projektu uchwały dotyczącego sprzedaży nieruchomości będących własnością Powiatu Tucholskiego.

Przewodniczący - czy mają Państwo Radni jeszcze jakieś uwagi?. Jeżeli nie mają. Wobec tego zamykam posiedzenie Komisji.


Protokołowała:                                                            Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                       Zbigniew Grugel

 


Wytworzył: Kinga Majer (25 lutego 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (7 maja 2004, 13:48:52)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:39:49)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1439

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij