18

Protokół Nr 18/2004
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
z dnia 24 marca 2004 roku

Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Maciej Korda - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Turystyki
i Promocji, p. Jan Przybysz - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Leszek Ciżmowski - Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Pan Tadeusz Zaborowski przybył o 1610 na posiedzenie Komisji.
Tematyka posiedzenia:
1. Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi. Informacja o korzystaniu ze środków pomocowych i strukturalnych.
2. Informacja na temat programu "Lokalne Ożywienie Gospodarcze".
3. Ocena pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
4. Analiza materiałów sesyjnych.

Ad. 1
Przewodniczący przywitał zebranych i poprosił Członków Komisji o zabranie głosu w debacie na temat punktu pierwszego porządku posiedzenia Komisji.
p. T. Cherek-Kanabaj - mam uwagi do Sądu Rejestrowego. 23 września ubiegłego roku wysłałam tam dokumenty mam na to potwierdzenie. Do tej pory nie mam jednak wiadomości o zarejestrowaniu mojego stowarzyszenia.
Starosta - Towarzystwo działa jako forma współpracy pomiędzy gminami. Cieszę się z tego powodu. To jest najbardziej cenne osiągnięcie. Martwi mnie jednak absencja ze strony Gminy Kęsowo. Nie reguluje ona także składek. Formalnie Kęsowo należy do tego stowarzyszenia. Będziemy się starali, żeby w tej kwestii wszystko zostało uregulowane.
p. T. Cherek - Kanabaj - Pan Krzysztof Kanennberg podczas sesji mówił, że będzie starał się o otwarcie nowych kierunków. Jak wygląda ta sprawa w tej chwili?. Towarzystwo Rozwoju Regionalnego jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej. Byłam na spotkaniu LOT-u w Osiu. Była tam pani, która pięknie wszystko referowała. Niestety nie mam żadnego odzewu w tej sprawie od czasu tego spotkania. Czyżby tylko na tym się wszystko skończyło?.
Starosta - wniosek został złożony na architekturę krajobrazu. Planujemy też drugi kierunek związany z techniką rolniczą.
p. M. Korda - ja odpowiem na druga część pytania. Pani nawiązuje do tego programu
i wyjazdu studyjnego za granicę. Ten program już został złożony. Mamy 15 miejsc. Mamy też ściśle określone warunki tego wyjazdu. Musimy także poczekać około dwóch miesięcy na rozpatrzenie tego wniosku.
p. T. Cherek-Kanabaj - brak mi bezpośredniego przekazywania informacji. Chciałabym otworzyć punkt informacji turystycznej z prawdziwego zdarzenia w Gminie Śliwice. Nie wiem jednak gdzie znaleźć potrzebne na ten temat informacje.
Starosta - LOT jest zrzeszeniem osób prawnych. Składki wynoszą 290 zł. Przy trzydziestu członkach daje to zaledwie 6 tys. zł. To nie jest duża kwota, ale daje nam możliwość wspólnego organizowania wielu imprez. Czego w pojedynkę, że względów finansowych, nie bylibyśmy w stanie zorganizować. Polska Organizacja Turystyczna daje nam w LOT-cie upusty podczas wystaw i targów, na które jeździmy.
p. M. Oller - Towarzystwo realizuje Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Chciałabym znać zakres działania CWP w roku ubiegłym?. Kto prowadzi te czynności?. Kto zajmuje się Projektem?.
p. M. Korda - w ramach tego projektu jest zatrudniona jedna osoba. Czuwa ona nad umawianiem ludzi zainteresowanych otwarciem własnego biznesu z przedsiębiorcami
i doradcami. W ubiegłym roku Towarzystwo współpracowało z dwoma doradcami i dwoma innymi osobami, które pracowały przy innych projektach. Starostwo pragnie także skorzystać finansowo z wynajmu pomieszczeń pod biura CWP. W roku ubiegłym zarobiliśmy na tym 4 tys. zł.
p. M. Oller - jak wygląda zatrudnienie w Towarzystwie, czy Zarząd Towarzystwa otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę?.
Starosta - założyliśmy sobie ideę, iż ze składek nie finansujemy miejsc pracy. Każdy
z członków Zarządu pracuje dobrowolnie i nie pobiera za to wynagrodzenia.
Przewodniczący - projektowane środki unijne mogą mieć wpływ na działalność wielu z tych stowarzyszeń. Wiele z tych stowarzyszeń jest zarejestrowanych, ale wiele z nich nie działa. Porównuję ten stan do świetności dawnych stowarzyszeń, które bardzo aktywnie działały na naszym terenie i strasznie ubolewam nad tym, że zostało to zatracone. Że mamy tak wiele stowarzyszeń, ale wiele z nich zapisanych jest tylko na papierze.
Starosta - do tego trzeba dodać jeszcze 60 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dodać należy także stowarzyszenia działające na terenie całego kraju. Jak Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody czy Caritas Polska.

Ad. 2

Przewodniczący przystąpił do omawiania punktu drugiego porządku powiedzenia.
Przewodniczący - do materiałów sesyjnych mamy dołączony dodatkowy materiał dotyczący Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego.
Starosta - ten program jest wymagany przez SPO Rozwój lokalny, jako skrócona wersja strategii. Na jednym ze spotkań wyszła inicjatywa, że by zrobić taki wspólny program przyjęty przez Radę Powiatu. Podczas jutrzejszej sesji obecni mieli być wójtowie, ale musieli udać się na Kongres Gmin Wiejskich. Ten program jest potrzebny przy składaniu wniosków do Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Przewodniczący - czy przewidujecie debatę nad tym programem.
p. T. Cherek-Kanabaj - uważam, że nie potrzeba tutaj debaty. Ten program jest koniecznością.
Przewodniczący - Program Lokalnego Ożywienia Gospodarczego?.
Starosta - jest to program realizowany w coraz większej liczbie jednostek samorządowych. Jest to forum dyskusyjne na temat wielu problemów i program wielosegmentowy. W naszej sytuacji najbardziej zadaje egzamin program "Lokalne Ożywienie Gospodarcze". Jest to program społecznego reagowania w przypadku tu jako przykład podam zwolnienie 300 osób z fabryki. LOG jest to dyskusja na temat co moglibyśmy zrobić dla siebie w oparciu o to co mamy. Jest to forma społecznej dyskusji. Uspołecznienie wielu decyzji. To jest duży plus.
p. M Oller - co dają te projekty?.
p. M. Korda - to są dopiero pomysły. Projekty powstaną dopiero na ich bazie?.
Przewodniczący - czy Członkowie Komisji wyrażają jakąś opinię na temat tych materiałów. Czy są one wystarczające.
p. M. Oller - czytając preambułę Karty Współpracy mam mieszane uczucia. Te zapisy są daleko idące. W roku ubiegłym organizacje pozarządowe nie otrzymały żadnych środków. Uważam, że kwota 5 tys. zł nie jest, aż tak znacząca kwotą w budżecie powiatu. Szkoda, że te środki nie wpłynęły do tych organizacji.
Starosta - wcześniej mieliśmy więcej środków. Niestety mamy małe możliwości. Ta Karta Współpracy jest nowelizacja poprzedniej.
p. M. Oller - w jaki sposób przekazujecie te informacje stowarzyszeniom?.
p. M. Korda - tym się zajmuje Pani Sylwia Sobczak.
Przewodniczący zapytał Członków Komisji czy mają uwagi do tych materiałów. Wobec braku uwag przystąpił do omawiania kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Rzecznika Konsumentów p. Leszka Ciżmowskiego.
p. L. Ciżmowski - sprawozdanie nie różni się od tych z lat ubiegłych. Nie zgłoszono dotychczas do Rzecznika reklamacji dotyczących artykułów spożywczych. Zwiększa się natomiast liczba reklamacji związanych z telefonią komórkową. W roku ubiegłym zgłosiło się do mnie 88 osób.
Przewodniczący - czy prowadzi Pan ewidencję?.
p. L. Ciżmowski - tak prowadzę ewidencję. Czy mógłbym prosić Członków Komisji
o umożliwienie mi uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach z zakresu ochrony konsumenta. Takie szkolenia są niezbędne do wykonywania moich obowiązków.
Przewodniczący - niedługo część wydziałów Starostwa przeniesiona zostanie na ul. Pocztową. Czy nie można by znaleźć tam jednego pomieszczenia i udostępnić je właśnie organizacjom pozarządowym. Można by ustalić terminy, w których poszczególne organizacje mogły by tam urzędować. Dobrze byłoby, aby także dano im dostęp do logistyki biurowej. Nie wiem czy jest taka potrzeba, ale może warto by zainicjować coś takiego.
Starosta - na pl. Wolności udostępniamy pomieszczenie Powiatowemu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych. Także i innym organizacjom. To jest delikatna sprawa. Nie chcielibyśmy się nikomu narzucać. Przedstawiciele organizacji pozarządowych różnie mogą to odebrać.
p. T. Cherek-Kanabaj - uważam, że powinno się to przekazać gminom.

Ad.4

Przewodniczący - poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik i przedstawienie zmian dokonywanych w budżecie Powiatu.
Skarbnik - w materiałach sesyjnych jest projekt uchwały w sprawie określenia zadań
i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy jest to propozycja Zarządu PFRON-u. W ciągu roku dokonywane zmiany
w tym planie zgodnie ze złożonymi wnioskami. Zmiany w budżecie określone zostały przez Wojewodę. Są to wysokości ostatecznych wyliczeń dotacji jakie nam przysługują.
Przewodniczący- czy są jakieś pytania?. Jeśli nie przystępujemy do głosowania.

Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

p. M. Oller - nastąpiło wypracowane dochodów własnych przez jednostki. Jak to jest zapisane w budżecie?.
Skarbnik - to jest rzeczywiste wypracowanie dochodów. Jednostki oświatowe w ciągu dwóch miesięcy wypracowały dochody własne. Zostały one zapisane po stronie dochodów
i wydatków.
Przewodniczący poprosił Członków Komisji o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004.

Komisja Finansów i Gospodarki pozytywnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004.

p. M. Oller - czy jest możliwe przystąpienie do fundacji kiedy ona już działa?.
Starosta - to zależy od tego jak będzie skonstruowany statut fundacji. W uzasadnieniu do projektu tej uchwały ujęte są intencje funkcjonowania fundacji. Statut jest rzeczą wtórną. Najpierw musi być fundacja, że można było opracować jej statut.
p. M. Oller - to jest podjęcie uchwały o utworzeniu fundacji. Według ustawy do tej uchwały musi być dołączony projekt statutu fundacji. Kompetencje tego organu będą wynikały ze statutu. Mam głosować nad ta uchwałą nie wiedząc jakie będą uprawnienia fundatora. Nie wiem po co ma być ta fundacja uruchomiona?. Czy można poprzez nią pozyskać jakieś konkretne środki?. Należałoby pozyskać środki finansowe na Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej.
Starosta - są możliwości pozyskania środków. To fundacje i stowarzyszenia mogą
w zwiększonym zakresie, aniżeli jednostki samorządowe, pozyskiwać środki.
p. M. Oller - nie rozumiem tylko tego, dlaczego ta uchwała jest wywołana bez uprzedniej dyskusji społecznej. Uważam takie działanie za przedwczesne. Tym bardziej, że chodzi o wyposażenie tej fundacji w majątek o znacznej wartości należący do jednostki samorządu terytorialnego.
Starosta - wszystko zależy od tego czy samorządy przystąpią do tej fundacji. Podobna sytuacja jest w szpitalu. Mamy niewielkie możliwości w dziedzinie pomocy społecznej z powodu środków finansowych. Stajemy przed koniecznością finansowania pomocy społecznej w ramach własnych dotacji. To dla nas trudne zadanie przy naszym małym budżecie. Fundacja zaś jest dla nas wyjściem. Fundacja będzie zobligowana do poszukiwania nowych środków. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powiatu. Podobnie Dom Dziecka. Statut fundacji może być opracowany po rozmowach z samorządami. Następnie będziemy działali w celu rejestracji fundacji. Wiadomo wszystkim, że z Sądem Rejestrowym są zawsze problemy i rejestracja się strasznie przedłuża. Nam zależy jednak na czasie. Dlatego w tych materiałach jest ten projekt.
p. M. Oller - znów ruszamy tematy, które mogą poczekać, a zostawiamy te, które są bardziej konieczne do zrealizowania.. Dlaczego nie powołać fundacji oświatowej.
p. T. Zaborowski - proponuję odłożyć ten temat na później.
Przewodniczący wobec braku dalszych pytań zakończył posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                                          Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                    Zbigniew Grugel


 


Wytworzył: Kinga Majer (24 marca 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (23 czerwca 2004, 08:06:02)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:41:21)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1410

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij