19

Protokół nr 19/2004
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,
które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2004 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Sylwia Sobczak - Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Jan Przybysz - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Jarosław Katulski - dyrektor NZOZ "Szpital Tucholski", p. Zenon Poturalski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2003.
2. Informacja o funkcjonowaniu powiatowej służby zdrowia.
3. Informacja o stanie i regulacji spraw własnościowych dróg powiatowych i pracy Zarządu Dróg Powiatowych. Informacja o stopniu realizacji planu inwestycyjnego na lata 2000-2003.
4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - powitał zaproszonych gości i poprosił panią Skarbnik o omówienie sprawozdania z wykonania budżetu.
p. K. Siniło - poinformowała, że w materiale została przedstawiona realizacja dochodów i wydatków. Zawarto w nim informacje o dokonanych zmianach przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu oraz o wysokości uzyskanych dochodów, o odchyleniach do planu z uzasadnieniem. Takie samo odniesienie do wykonania wydatków w podziale na zadania i uzasadnienie odchyleń zawarte zostało na stronie 68-70. Dochody zaplanowane na 2003 r. w kwocie 25.513.069 zł zostały w ciągu roku zwiększone o 1.681.990 zł i wynosiły na dzień 31.12.2003 r. 27.195.059. Wykonanie zaplanowanych dochodów zrealizowane zostało w 100,10 %. Kwota uzyskania wyższych dochodów od planowanych to 28.105 zł. W załączniku dotyczącym objaśnień do odchyleń wykonania dochodów podane są przyczyny odchyleń uzyskania wyższych lub niższych dochodów. Struktura dochodów wykonanych w 2003 r. przedstawia się następująco: subwencje - 68,03 %, dotacje celowe - 23,22 %, dochody własne - 8,19 %, środki pozyskane z innych źródeł - 0,56 %. Środki pozyskane z innych źródeł to przede wszystkim środki z ARiMR na ekwiwalenty  na zalesianie w wysokości 91.119 zł, 16.000 zł to środki z Kuratorium Oświaty na Konferencję o Kosznajderii i na komisje egzaminacyjne oraz 39.654 zł na Igrzyska Państw Unii Europejskiej. Wydatki powiatu bieżące i inwestycyjne zaplanowane na sumę 28.595.059 zł zrealizowane zostały w 99,57 % na sumę 28.473.188 zł.
p. M. Mróz - stwierdził, że należy odnotować kwestię zadłużenia, bo w przyszłym roku trzeba będzie je obsługiwać. Wyraził zaniepokojenie co do możliwości obsługi tego zadłużenia. Na łamach prasy ukazały się informacje o próbie zdyscyplinowania dyrektorów z tytułu nie zmieszczenia się w budżecie. Było to spowodowane zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu zapłaty za energię, które przeszły z roku ubiegłego. W zeszłym roku Rada podejmowała uchwałę o zaciągnięciu kredytu. Podczas dyskusji pytano, czy będą pieniądze na zapłatę energii. Zarząd odpowiadał, że te pieniądze będą. Zapytał czy nie można było tego przewidzieć.
p. K. Siniło - taka kwota była zgłaszana radnym na sesji, na której zaciągano kredyt. Wiadomo było, że za energię nie będzie zapłacone w zeszłym roku.
p. M. Mróz- zapytał skąd pomysł w takim razie dyscyplinowania dyrektorów.
p. K. Siniło - odpowiedziała, że kierownicy jednostek mogli podjąć takie działania, aby nie były to zobowiązania wymagalne. Jeżeli wystąpiły te zobowiązania to Zarząd musi zgłosić to. Dyrektorzy nie są winni tym zobowiązaniom a odsetki nie przekraczają średniej krajowej dla poszczególnych jednostek.
p. J. Przybysz - poinformował, że ten temat był omawiany na posiedzeniu Zarządu i omawiano wszelkie możliwości, aby tego uniknąć.
p. M. Mróz - zapytał, czy w tą kwotę wchodzi tylko energia czy jeszcze odsetki.
p. K. Siniło - w kwocie 58.981 zł są środki Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych. Tam nie ma odsetek.
p. M. Oller - ustawa o finansach publicznych stanowi, że Rada bez zgody Zarządu nie może decydować o zwiększeniu deficytu. Było stwierdzenie Starosty, że Zarząd zdecydował iż, nie będzie zaciągał kredytu. konsekwencją takiej decyzji jest pociągnięcie do dyscypliny finansów publicznych.
p. K. Siniło - rozmawiała z orzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, który doradził, aby napisać prośbę o informacje co z tym zrobić.

Po dyskusji Komisja wypracowała opinię w brzmieniu: Komisja Finansów i Gospodarki na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r. analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2003 r. Dochody zaplanowane na 2003 r. w kwocie 25.513.069 zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 1.681.990 zł i na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosły 27.195.059 zł. Wykonanie zaplanowanych dochodów wyniosło 100,10 %. Natomiast wydatki powiatu zaplanowano na sumę 28.585.059 zł i zostały zrealizowane w 99,57 % na sumę 28.473.188 zł. Niepokój Komisji wywołuje zadłużenie powiatu, które jest znaczne i wynosi 4.866.656 zł z tytułu kredytów i obligacji oraz 315.503 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych. Komisja Finansów i Gospodarki 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003 i wnosi o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Korzystając z obecności pani Skarbnik Komisja zapoznała się ze zmianami budżetu Powiatu na 2004 r. i zaopiniowała je pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały zmieniającej wydatkowanie środków z PFRON 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 r.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 r.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r.
Ad. 2.
p. A. Wegner - poinformował, że odbyły się konwenty województw, na których omówiono ogólnopolską akcję wypowiadania kontraktów w służbie zdrowia. Na 12 maja zaplanowany jest ogólnopolski protest przedstawicieli szpitali powiatowych. Podczas konwentu przygotowano treść stanowiska. W związku z powyższym Radzie zostanie przedstawiony projekt uchwały z tym właśnie stanowiskiem.
p. J. Katulski - stwierdził, że cała akcja jest organizowana przez Związek Powiatów Polskich. W województwie kujawsko-pomorskim większość rad powiatów podejmuje takie uchwały w tej lub zbliżonej formie. Wypowiedzenia kontraktów mają skutkować na koniec września. Ta uchwała jednak w naszym powiecie nie obliguje dyrektora do niczego, ponieważ zgodę musi wyrazić rada nadzorcza. Uważa jednak, że do tej akcji należy się włączyć. Być może uda się przy tej okazji załatwić sprawę ustawy "203 zł".
Przewodniczący - ponieważ są to zasadnicze sprawy dla społeczności powiatu poprosił o przybliżenie zagadnień. Zapytał, czy jest pełne zabezpieczenie w poradniach specjalistycznych, jakie tempo wykonywania badań i koszty.
p. J. Katulski - poinformował, że do niektórych poradni jest dość długi czas oczekiwania, który dla leczących się jest ogromnym problemem. Dla przykładu do poradni neurologicznej czas oczekiwania wynosi 6 miesięcy, chirurgicznej - tydzień, urazowo - ortopedycznej, dermatologicznej i kardiologicznej - 3 miesiące; dermatologicznej - miesiąc; zdrowia psychicznego - 2 miesiące, ginekologicznej - na bieżąco. Ponadto występuje oczekiwanie na leczenie planowe w szpitalu. W marcu zapisywano na planowe operacje na lipiec i sierpień. Na oddziale wewnętrznym 45 % chorych jest odsyłana ze względu na limit Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz za przekroczenia nie zapłacił 232 tys. zł. Występują coraz większe potrzeby leczenia, a kontrakt jest niższy niż w roku ubiegłym.
Przewodniczący - zapytał o poziom usług. Stwierdził, że są szpitale, które ubiegają się o certyfikaty na oddziały położnicze. Czy tucholski szpital też się o to stara ?
p. J. Katulski - odpowiedział, że na położnictwie bardzo dużo się zmieniło. Ubieganie się o certyfikat wymaga dużych nakładów. Została rozszerzona oferta szpitala i może być tak, że nie będzie gdzie obsługiwać porodów.
p. M. Mróz - z materiałów sesyjnych wynika, że rozpoczęto remont sali porodowej. Doposażamy szpital, a nie doszła do skutku możliwość wykupu lub zamiany tego budynku. Zapytał o punkt widzenia na sprawę własności nieruchomości.
p. J. Katulski - odpowiedział, że te remonty są odliczane od czynszu
Przewodniczący - zapytał o karetkę w Śliwicach.
p. J. Katulski - poinformował, że karetka jest wynajmowana od ośrodka zdrowia w Śliwicach. Ta karetka w ten sposób znajduje się w kosztach szpitala. Szpital chce rozwinąć podstawową opiekę zdrowotną jako dodatkową usługę.
p. M. Mróz - zapytał, czy przystępując do protestu nie zrobi to większej szkody.
p. A. Wegner - stwierdził, że sytuacja się pogłębia. Wiele rzeczy w NFZ odbywa się w bardzo niejednoznaczny sposób.
p. M. Oller - zapytała czy nie ma obawy, że szpitale wojewódzkie przejmą pacjentów w wyniku tego protestu.
p. J. Katulski - szpitale wojewódzkie nie są w stanie przejąć tych pacjentów. Konwent starostów ma zamiar rozmawiać też z marszałkami województw, bo ich dotyczy też problem ustawy "203 zł". Ta akcja powinna być podjęta przez wszystkich, bo im więcej się mówi na ten temat, to są większe szanse na jakiś efekt.
Przewodniczący - poprosił panią Sobczak o informację na temat opieki pielęgniarskiej w szkołach.
p. S. Sobczak - poinformowała, że od 1 stycznia w szkołach jest opieka medyczna w postaci pielęgniarki szkolnej i opieka stomatologiczna. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisuje kontrakty na opiekę stomatologiczną tylko gdy szkoła posiada gabinet z atestem. W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych gabinet nie spełniał wymogów. Opieką pielęgniarska w szkołach jest dobrze realizowana. Pewne kłopoty występują w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych.
Przewodniczący - prowadzono badania ankietowe uczniów na temat środków i uzależnień. Zapytał o wyniki tej ankiety.
p. S. Sobczak - z ankiety wynikało, że co 3 uczeń przyznaje się do kontaktu.
p. J. Przybysz - ankieta została opracowana przez pedagogów. Została przekazana policji do analizy. Zostanie ona powtórzona, aby zbadać efekty w czasie.
Przewodniczący - zapytał o to, jaka jest rzeczywista potrzeba obecności pielęgniarki w szkole. Uważa, że iluzją jest pielęgniarka dwa razy w tygodniu w szkole przy 1000-1500 uczniach.
Ad. 3.
p. Z. Poturalski - poinformował, że materiał sesyjny został przygotowany zgodnie z planem pracy w rozbiciu na trzy grupy. W celu komunalizacji działek przy drogach powiatowych powołano specjalną komisję. Do tej pory został wyjaśniony stan prawny 151 działek. Jednak brakuje na to wszystko środków na wypisy z ksiąg wieczystych, zakładanie nowych ksiąg, notariusza, środki na wykupy gruntów. Zgłosili zapotrzebowanie na 50.000 zł, a dostali 12.000 zł. Tych środków już nie ma. Do końca maja będą składane wnioski o przygotowanie dokumentacji. Z punktu widzenia prawa osoby zainteresowane muszą złożyć wniosek o odszkodowanie. Nigdzie nie jest narzucony termin wypłaty odszkodowania. Na inwestycje na 2003 r. przeznaczono kwotę 1.600.000 zł. Te środki zostały przeznaczone na zapłatę za inwestycje wykonane w 2002 r. W nowym planie inwestycyjnym na ten rok planowana jest budowa drogi Iwiec - Wełpin i most w Pile. ZDP przygotowało wnioski o dofinansowanie z zewnątrz. Na drogę Iwiec - Wełpin złożono wnioski do Sapardu i do ZPORR. Z Sapardu została przyznana promesa, jednak Zarząd Powiatu podjął decyzję, że nie będzie to realizowane z tych środków. Zostały już złożone wnioski na inwestycje przyszłoroczne na drogę w Suchej i Wielkiej Klonii. Do planu inwestycyjnego dopisano drogę w Rzepicznej do realizacji na 2005 r. Pracownik Zarządu Dróg wykona projekt tej inwestycji w ramach swoich obowiązków.
p. T. Zaborowski - poprosił o więcej informacji na temat decyzji odnośnie promesy i możliwości pozyskania innych środków finansowych.
p. M. Oller - zapytała czy Zarząd nie obawia się że powiat utraci te pieniądze i nie wykona inwestycji.
p. A. Wegner - Zarząd był zadowolony z uzyskania promesy i liczył na to, że na przetargu uda się wynegocjować cenę niższą niż kosztorysowa. Jednak cena przetargowa była równa kosztorysowej, a należy dodać do niej jeszcze wyższy VAT.
p. M. Oller - uważa, że trzeba patrzeć na warunki graniczne stawek VAT. Stawka VAT na programy pomocowe ma wynosić zero. W ZPORR jest bardzo mało środków do wzięcia. Konkurs na drogi będzie dopiero ogłoszony, ponieważ priorytet 3 ma się rozpocząć dopiero w czerwcu.
p. T. Zaborowski - stwierdził, że mu również na sercu leży droga w Rzepicznej. Przesunięcie jej na przyszły rok daje określone wypowiedzi. Promesę z Sapard jednak i te 500 tysięcy złotych powiat miał już w garści, a ze środków akcesyjnych mają być inwestowane przede wszystkim duże inwestycje.
Przewodniczący - uważa, że ta decyzja ma sens. Jest to duża odpowiedzialność, ale warto zaryzykować.
p. M. Mróz - jest pełen podziwu, dla tej decyzji. Jednak zastanawia się, jak decydenci wytłumaczą się jeżeli nie da się pozyskać środków ze ZPORR.
p. A. Wegner - gdyby ta droga nie była zrobiona w przyszłym roku, to można wystąpić z wnioskiem na budowę całej drogi. Tydzień temu odbyło się zebranie wiejskie w Iwcu. Nie ma pretensji do mieszkańców, bo ich rozumie. Boli go jednak podejście do sprawy władz Cekcyna.
p. M. Oller - jest uchwała Rady Powiatu wraz z planem inwestycyjnym. Zarząd nie wykonał tej uchwały.
Przewodniczący - stwierdził, że jest to próba jeszcze racjonalniejszego wykorzystania środków. Nie można patrzeć na Gminę, bo jest to nasza decyzja.
p. T. Zaborowski -był taki zamysł, że jeżeli wnioski nie załapią się do Sapardu to będą składane do ZPORR-u.
p. A. Wegner - niektóre samorządy składały wnioski do obu programów. Zasady otrzymywania środków są odmienne.
p. M. Oller - zapytała dlaczego droga w Rzepicznej nie może być wykonana ze środków unijnych. Stwierdziła, że w materiale sesyjnym jest zapis, iż w ZDP brakuje środków na wykonanie projektów. Przy uchwalaniu budżetu mówiono, że środki są zabezpieczone.
p. Z. Poturalski - odpowiedział, że jest to zbyt mała inwestycja. Środki z budżetu otrzymał w takiej a nie innej wysokości i je realizuje.
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
p. M. Oller - jest przeciwna opłatom za umieszczanie urządzeń w drogach i pasie drogowym. Nie do końca zrealizowano wnioski wójtów i burmistrza odnośnie tej uchwały. Do tej pory nie było opłat za urządzenia znajdujące się w pasie drogowym. Opłaty były pobierane jednorazowo. Teraz mają być dożywotnie płaty za wszelkie urządzenia. To przeniesie się na opłaty za wodę i ścieki. Nie widzi logiki pomiędzy pobieraniem tych opłat. Jest to pokazanie innym dysponentom gruntów, że należy pobierać opłaty. Prosi o obniżenie lub odstąpienie od stosowania opłat dla sieci wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych.
p. A. Wegner - uważa, że nie można tak różnicować. Energetyka lub telekomunikacja nie może być traktowana inaczej. Wszystkie samorządy przyjmują taką uchwałę. Został zrobiony ukłon dla inwestycji gminnych w wysokości 50 %.
p. M. Oller - stwierdziła, że nie widzi sensu w narzucaniu opłat w wodę.
p. T. Zaborowski - zapytał o co chodzi w uzasadnieniu "zapis § 5…", bo nie ma takiego paragrafu.
p. Z. Poturalski - nie zostało to wykreślone z poprzedniej wersji uchwały. Ta uchwała jest istotna, bo to ostatni moment, aby ją wywołać. Po 9 czerwca bez tej uchwały nie będzie mógł wykonywać żadnych uzgodnień. Na stronie Związku Powiatów Polskich ukazał się wzorcowy projekt uchwały. Ta uchwała była uzgadniana z gminami. Jedna rzecz nie została uwzględniona, a mianowicie gminy chciały, aby w § 3 ust. 1 pkt. 4 obniżenie wynosiło 90 % a nie jak jest obecnie 50 %.
p. T. Zaborowski - stwierdził, że jest to projekt restrykcyjny. Jeżeli Powiat chce reklamować swój teren to te kwoty są zbyt duże.
Przewodniczący - uważa, że w pasie drogowym nie powinno być żadnych reklam. Tam powinny znajdować się tylko znaki drogowe. Te opłaty powinny być jeszcze wyższe, aby odstraszać od stawiania reklam.
p. A. Wegner - stwierdził, że jeżeli daje się samorządowi jakieś narzędzia, to należy z nich skorzystać. Rada reprezentuje interesy samorządu powiatowego.
p. M. Oller - radni zostali wybrani przez wyborców i to powinien być interes wspólny. Zapytała jakie są obecnie kwoty uzyskane z płatności za zajęcie pasa drogowego.
p. Z. Poturalski - obecnie jest to kwota w wysokości 100.000 zł, a na podstawie tej uchwały wzrosłaby do 500.000 zł.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                       Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                        Zbigniew Grugel


 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (28 kwietnia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (23 czerwca 2004, 08:10:57)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:41:52)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1266

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij