25

Protokół nr 25/2004
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,
które odbyło się 9 grudnia 2004 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski, p. Jan Przybysz - Członek Zarządu, p. Anna Ziegler - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Henryk Krzywański - Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, p. Jerzy Adamczak - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Tematyka posiedzenia:
1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2005 r.

Ad. 1.
Przewodniczący - powitał zaproszonych gości i członków Komisji. Poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie wypracowanych opinii.
p. A. Ziegler - przedstawiła opinię Komisji Edukacji…, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.
Przewodniczący - zapytał, czy Komisja wnosi o konkretną zmianę i czy na etat psychologa są zabezpieczone środki.
p. A. Ziegler - odpowiedziała, że stosownych zmian pomiędzy paragrafami dokonają dyrektorzy szkół. Komisja nie zaproponowała zmian w budżecie.
Przewodniczący - zapytał, czy Zarząd zabezpieczył w budżecie na 2005 r. środki na praktyczną naukę zawodu dla uczniów Technikum Leśnego.
p. A. Wegner - poinformował, że sytuacja nie jest do końca wyjaśniona.
p. W. Metkowski - dodał, że w czasie rozmów Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wypowiedział się, że skoro została podjęta uchwała o przekazaniu, to nie powinno być problemu z praktykami. Jeżeli Dyrektor nie będzie chciał dalej prowadzić praktyk, wtedy powstanie problem.
Przewodniczący - zapytał, czy możemy te nasze domniemania zrzucić na uczniów.
p. J. Przybysz - uważa, że ta sprawa jest do dogrania. Jeżeli jest przyzwolenie ustne Dyrektora Lasów to, uważa że uda się to załatwić.
Przewodniczący - stwierdził, że nie jest to zależne od dobrej woli, tylko od kosztów, które są znaczne.
p. A. Wegner - padły pewne zapewnienia i chyba szkoda czasu, aby w tej chwili o tym rozmawiać.
p. M. Oller - zapytała, czy ze spotkania z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych sporządzono notatkę.
p. A. Wegner - odpowiedział, że były to ustne rozmowy.
p. A. Ziegler - zapytała, czy płatność za praktyki jest z dołu czy z góry. Stwierdziła, że nie można tego zostawić. Jest rezerwa i z niej można zabezpieczyć na ten cel środki.
p. W. Metkowski - stwierdził, że logicznym jest, że skoro Minister przysłał pismo, że chce przejąć Technikum Leśne, to chyba zabezpieczy również praktyki.
p. A. Ziegler - jeżeli umowa nie zostanie podpisana, to dyrektor ma obowiązek znaleźć nowe miejsca praktyk.
p. M. Mróz - zapytał, czy można wyliczyć ile takie praktyki miesięcznie by kosztowały.
p. H. Krzywański - stwierdził, że tego dzisiaj nie da się rozwiązać. Na Zarządzie spoczywa obowiązek rozwiązania tego problemu.
p. T. Zaborowski - uważa, że na sesji powinna zostać przygotowana zmiana do projektu budżetu, aby ta sprawa została załatwiona. Od 1 stycznia młodzież powinna mieć możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu. Starostwo ma wgląd ile jest lasów prywatnych i z ich właścicielami należy zacząć rozmawiać.
p. J. Przybysz - został zrobiony pierwszy krok w formie podjętej uchwały i nie można się z tego teraz wycofać. Dyrekcja szkoły czuwa nad tą sprawą.
p. M. Oller - zapytała jak Zarząd widzi sytuację, jeżeli po pół roku nie dojdzie do przekazania szkoły, a będą w tym czasie finansowane praktyki przez Lasy.
p. W. Metkowski - najpóźniej w lutym musi być uchwała o rozłączeniu szkół. Ona wszystko rozstrzygnie.
p. M. Mróz - sesja odbędzie się 30 grudnia i wtedy już na 100 % będziemy wiedzieli, czy praktyki będą finansowane czy nie. Zapytał co będzie od 2 stycznia jeżeli do podpisania porozumienia nie dojdzie.
p. J. Przybysz - odpowiedział, że zajęcia muszą się odbywać.
Przewodniczący - poruszył ten temat, dlatego że w budżecie nie uwzględnia się tych kosztów. Nikt z nas nie zdjął obowiązku bycia organem prowadzącym, a to pociąga za sobą konsekwencje finansowe i organizacyjne.
p. W. Metkowski - dziwi go taka postawa, ponieważ pieniądze na ten cel są.
p. M. Oller - stwierdziła, że uchwała intencyjna i umowa to dwie różne sprawy.
p. T. Zaborowski - uważa, że pani Skarbnik powinna przygotować propozycje zmiany do budżetu w zakresie finansowania praktyk. Nie zaszkodzi podjęcie takich działań jeżeli umowa nie zostanie podpisana.
Przewodniczący - zapytał panią Ziegler skąd przeznaczyć środki na dział 630 - Turystyka.
p. A. Ziegler - poinformowała, że Komisja uznała, iż przeznaczenie 70.000 zł na zakup samochodu dla Starostwa, to za dużo. Komisja zaproponowała zakup za niższą cenę i przeznaczenie tej różnicy na zabezpieczenie udziału własnego w projektach dotyczących realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w dziale 630-Turystyka.
Przewodniczący - zapytał, dlaczego planowany jest zakup tak drogiego samochodu.
p. W. Metkowski - poinformował, że Zarząd uważa, iż jest to ostatni rok, kiedy można pokusić się o taki zakup. Przez kolejne 3 lata nikt nie pokusi się kupić samochodu. Obecny samochód ma na liczniku około 150.000 km. Obecnie można za niego dostać około 25.000 zł. W normalnym funkcjonowaniu urzędu taki samochód jest potrzebny.
p. A. Wegner - w budżecie przewiduje się zakupy wynikające z logiki. W Zarządzie Dróg Powiatowych jest żuk do przewozu osób. Ma on około 300.000 km przebiegu i zużywa dużo paliwa. Tam jest pozycja 48.000 zł na zakupy. Samochód ma kosztować około 24.000 zł. Ma to być samochód używany. Kwestia druga to zakup samochodu dla Starostwa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby związane z pracą w terenie. Starostwo posiada drugi samochód, przejęty od Powiatowego Urzędu Pracy i jest to polonez. Trzeci samochód należy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Tymi dwoma samochodami jeżdżą pracownicy jednostek. Potrzebny jest samochód z przednim napędem. Polonez nie przedstawia dużej wartości finansowej. Wpłynął wniosek Policji z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu psów tropiących. Zarząd uznał, że polonez byłby do tego celu bardzo dobry i zdecydował o przekazaniu do Policji.
Przewodniczący - zapytał, czy w związku z takim przedstawieniem sprawy jest konkretny wniosek.
p. A. Ziegler - Komisja proponuje kupić tańszy samochód.
p. J. Adamczak - poprosił o przedstawienie z jakiego funduszu będą finansowane te samochody.
p. A. Wegner - samochód dla ZDP będzie finansowany z budżetu własnego ZDP. Samochód terenowy zostanie zakupiony ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Samochód dla Starostwa ma zostać zakupiony za środki ze sprzedaży Peugota + 45.000 zł z budżetu powiatu.
p. J. Adamczak - stwierdził, że widać pewne zderzenie. Kupujemy samochód a widzimy pewne braki. Do Zarządu i do Rady docierają wnioski o wsparcie działalności stowarzyszeń i innych organizacji. Organizacje nie otrzymują środków. Jest możliwość ogłaszania przetargów na organizację imprez. Prosi, aby zwrócić uwagę na ten zakres prac.
p. J. Adamczak - przedstawił opinię Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.
p. A. Wegner - stwierdził, że Komisja ma rację. Zarząd konstruując budżet opierał się na prognozach z października. Poprawiony projekt budżetu na sesję będzie zawierał te propozycje Komisji Rolnictwa.
Przewodniczący - stwierdził, że we wnioskach Komisji znajdzie się zapis, iż wniosek będzie się mieścił w ramach środków, które do końca roku wpłyną do budżetu. Stosowna autopoprawka Zarządu znajdzie się w projekcie przygotowanym na sesję.
p. M. Oller - przedstawiła opinię Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.
Przewodniczący - stwierdził, że jest konkretna propozycja zmniejszenia środków na zakup samochodu o 20.000 zł.
p. A. Wegner - nie wiadomo, czy można kupić za te pieniądze coś konkretnego.
p. M. Mróz - jest skłonny wycofać się z punktu 2 wniosków Komisji Rewizyjnej. Środki własne z projektów na dofinansowanie są proponowane na określone zadania. Remont mostu w Pile został odsunięty. W 2005 r. ten sam program ma brać udział w konkursie. W przypadku nie wygrania, te środki miałyby być na inny cel. Może należy rozważyć, aby w ogóle nie kupować samochodu. Zadaniem Komisji Finansów jest dążenie do bilansowania budżetu. Czy przy 140.000 km przebiegu sprzedaż samochodu za 25.000 zł to nie optymistyczny wariant ? Chciałbym, aby część środków na inwestycje zostało w Gminie Gostycyn.
p. T. Zaborowski - w tym roku dokonywano roszady w inwestycjach. Można było inaczej skierować wnioski i podjąć inne decyzje. Ujęliśmy w planie drogę w Rzepicznej. Na nią mają być tylko środki z budżetu Powiatu.
p. W. Metkowski - został przyjęty harmonogram zadań inwestycyjnych i będzie on realizowany.
p. H. Krzywański - podnosił sprawę składek na Stowarzyszenia na Rzecz Kolei Lokalnych. Jakiej wysokości jest to składka i co się stało z jego propozycją ?
p. A. Wegner - pojawiły się głosy samorządów, aby wystąpić ze stowarzyszenia, które nie wykazuje się aktywnością. Zarząd Stowarzyszenia debatuje nad samorozwiązaniem.
p. W. Metkowski - poinformował, że zaproponowano mu funkcję wiceprezesa tego stowarzyszenia. Myślał, że to stowarzyszenie pomoże w utrzymaniu połączeń. Jednak, gdyby nie wsparcie p. A. Pruszaka, p. D. Spicy, p. Kłopotka, Sikory to już dawno nie byłoby słychać o kolejach. Są propozycje dobrego rozkładu jazdy. To stowarzyszenie w niczym nie pomogło. Jednak jest mu niezręcznie z tego stowarzyszenia wystąpić.
p. H. Krzywański - zadał to pytanie, dlatego że był zmęczony naciskami na panią Poseł. Przedstawił stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, które znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu. Stwierdził, że po raz pierwszy w tej kadencji we wszystkich rozdziałach sytuacja budżetu jest dobra w stosunku do planowanego wykonania. Jednak projekt budżetu kolejny już raz nie przewiduje środków na realizację programów dostosowawczych w Domu Dziecka i w Domu Pomocy Społecznej. Kolejny rok nie znajdują się środki na system alarmowo - pożarowy i przyzywowo - alarmowy. Trudno to sobie wyobrazić w stosunku do zakupu samochodu.
p. M. Oller - zapytała czy przewodniczący Komisji zgłosił to jako wniosek, bo nie ma tego w zgłoszonych przez DPS potrzebach.
p. H. Krzywański - odpowiedział, że wynika to z programu naprawczego. Stwierdził również, że niepokoi go kwota 30.000 zł na fundusz reprezentacyjny Starosty.
p. A. Wegner - stwierdził, że źle się stało, iż Zarząd nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komisji.
p. M. Oller - DPS ma bardzo ładny obiekt. W krajach zachodnich takie domy są dochodowe.
p. A. Wegner - obiekt jest bardzo ładny, ale obok jest gospodarstwo rolne. Prawdopodobnie od 2006 r. ma być specjalna linia kredytowa na budowę i remonty takich domów. Jest to obiekt zabytkowy, który nie spełnia wymogów.
p. M. Oller - zapytała czy w takim razie stanowisko jest takie, że nic nie robimy i czekamy na likwidację.
p. H. Krzywański - uważa, że ten system przyzywowy byłby potrzebny.
Przewodniczący - zaproponował, aby rozstrzygnąć decyzję na temat zakupu samochodu.

Poddał pod głosowanie propozycję rezygnacji z zakupu samochodu dla Starostwa, która została przyjęta 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.
p. M. Oller - zapytała pana Krzywańskiego, czy zasadne jest zakładanie takiego systemu.
p. H. Krzywański - uważa, że jest to zasadne, bo nawet przy dokonywaniu remontu, układ pokoi się nie zmieni.
p. A. Wegner - zaproponował, aby na stowarzyszenia i na kulturę dołożyć po 2.500 zł. Ustawa o pożytku publiczny, i wolontariacie trochę blokuje te sprawy, ponieważ trzeba ogłosić konkurs. Częściej Zarząd posiłkuje się funduszem reprezentacyjnym i funduje np. nagrody na konkursy.
p. M. Oller - uważa, że należy przeznaczyć więcej środków na stowarzyszenia. Zapytała, co należy rozumieć pod pojęciem realizacja strategii rozwoju turystyki.
p. A. Wegner - uważa, że jeżeli działalność pozarządowa ma się realizować tylko za pieniądze publiczne to traci to sens. Jeżeli chodzi o strategię rozwoju turystyki chodzi o dodatkowe środki na wizualizacje, dodatkowe materiały.

Komisja zaproponowała, aby 45.000 zł, które pojawiły się po podjęciu decyzji o rezygnacji z zakupu samochodu przeznaczyć na:
1) dział 926 - Kultura fizyczna i sport    -  7.500 zł
2) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -  7.500 zł
3) dział 630 - Turystyka       - 15.000 zł
4) dział 852 - Pomoc społeczna      - 15.000 zł
       - na realizację systemu przywoławczo alarmowego w Domu Pomocy Społecznej           w Wysokiej.

Komisja przyjęła takie rozdysponowanie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
p. A. Wegner - odniósł się do punktu 2 wniosków Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że jest to część opisowa materiału.
p. M. Mróz - uważa, że ten zapis nie jest potrzebny.
p. M. Oller - stwierdziła, że taki zapis mógłby znaleźć się pod każdym działem, a znalazł się tylko pod tym.
p. W. Metkowski - zapis taki pojawił się, ponieważ radni kilkakrotnie poruszali sprawę ul. Świeckiej w Śliwicach.
p. M. Mróz - wnioski w 2005 r. będą składane na most w Pile, drogę Wałdowo - Gostycyn i drogę Bruchniewo - Sucha. Jeżeli nie dostaniemy pieniędzy na żaden z tych projektów to zostanie to na Śliwice i Rzepiczną.
p. A. Wegner - na drogę w Rzepicznej przewidziana kwota 224.000 zł, a na il. Świecką w Śliwicach 60.000 zł. Reszta środków byłaby przeznaczona na wykonanie kolejnych dokumentacji.
p. M. Mróz - dla niego logiczne jest, że liczba porządkowa powinna stanowić listę rankingową.
p. A. Wegner - poinformował, że rozmawiał na ten temat z wójtem Gostycyna. W przyszłym roku mija okres przeglądów mostowych. W zależności od tego jak wypadnie ekspertyza będzie dalej dyskusja.
p. M. Mróz - dlatego wnioskuje, aby część pieniędzy przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa w Gminie Gostycyn.
p. T. Zaborowski - wrócił do sesji, kiedy dokonywano zmian w planie inwestycyjnym. Wtedy kwestia drogi w Rzepicznej była poruszana. Jest daleki od tego, aby ten akapit usuwać. Proponuje przyjęcie tego w tej formie w jakiej jest.
p. M. Oller - Komisji chodziło o to, aby nie sugerować się . Zapytała z jakich środków zostanie wykonana dokumentacja projektowa jeżeli wszystkie wnioski zostaną przyjęte.
p. A. Wegner - odpowiedział, że trzeba realnie na to spojrzeć. Zwrócił uwagę, że największy brak pewności powoduje to, jak zimę wytrzyma droga Tuchola - Czersk. Tam została przyjęta kwota 200.000 zł na remonty.

Przewodniczący zapytał, kto jest za usunięciem akapitu na stronie 44 projektu budżetu (zgodnie z punktem 2 wniosków Komisji Rewizyjnej). Komisja zdecydowała o usunięciu akapitu 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Komisja postanowiła również o przyjęciu stwierdzenia z punktu 3 wniosków Komisji Rewizyjnej i umieszczeniu go we wnioskach Komisji Finansów.

Komisja uznała za zasadny wniosek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska dotyczący zabezpieczenia środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na spółki wodne w wysokości 15.000 zł i na edukację ekologiczną w wysokości 5.000 zł i przyjęła wyjaśnienia Zarządu Powiatu, że będzie on się mieścił w ramach środków, które do końca roku wpłyną do budżetu. Stosowna autopoprawka Zarządu znajdzie się w projekcie przygotowanym na sesję.

Komisja wyraziła też swoje zaniepokojenie faktem, iż planowany budżet nie uwzględnia kosztów praktyk i zajęć praktycznych uczniów Technikum Leśnego od dnia 1 stycznia 2005 r. Nadto nie zostały zawarte stosowne umowy na prowadzenie tych zajęć z Nadleśnictwami. Zarząd winien wykazać pilność działań, przejąć inicjatywę w tym zakresie, ponieważ Ministerstwo i Powiat w równym stopniu odpowiedzialne są za satysfakcjonujące rozwiązanie problemu prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu tak, aby na tym nie stracili uczniowie.

Przewodniczący - stwierdził, że opinia Komisji powinna zawierać odniesienie się do założonego deficytu w wysokości 800.000 zł.
p. A. Wegner - dodał, że należy zwrócić uwagę na to, że Powiat spłaci ponad 1.500.000 zł zadłużenia.
p. M. Oller - zwróciła uwagę, że budżet bez założonego deficytu pokrywa tylko wydatki bieżące.
p. A. Wegner - odpowiedział, że poziom dochodów własnych niewiele się zmienia. Nastąpił spadek subwencji równoważącej.
p. T. Zaborowski - stwierdził, że nie ma środków finansowych na chodniki i remonty poboczy przy drogach powiatowych na terenach wiejskich. Na tych terenach jest coraz więcej wypadków. Może sensowne byłoby podjęcie jakichś działań wspólnie z gminami.
p. A. Wegner - na ostatnim spotkaniu z wójtami ten temat był poruszany. Jeżeli zima będzie łagodna, to powstaną pewne oszczędności.

Po dyskusji Komisja wypracowała opinię w brzmieniu: Komisja Finansów i Gospodarki na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2004 r., po przeanalizowaniu opinii Komisji stałych Rady Powiatu, pozytywnie opiniuje projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2005.  W związku z wnioskami Komisji stałych Rady Komisja Finansów omówiła sprawę zakupu samochodu dla Starostwa. W wyniku głosowania przy 3 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym postanowiła o rezygnacji z zakupu w/w samochodu. Kwotę 45.000 zł przeznaczoną na zakup samochodu postanowiła podzielić na następujące działy:
5) dział 926 - Kultura fizyczna i sport    -  7.500 zł
6) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -  7.500 zł
7) dział 630 - Turystyka       - 15.000 zł
8) dział 852 - Pomoc społeczna      - 15.000 zł
       - na realizację systemu przywoławczo alarmowego w Domu Pomocy Społecznej           w Wysokiej.
Komisja uznała za zasadny wniosek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska dotyczący zabezpieczenia środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na spółki wodne w wysokości 15.000 zł i na edukację ekologiczną w wysokości 5.000 zł i przyjęła wyjaśnienia Zarządu Powiatu, że będzie on się mieścił w ramach środków, które do końca roku wpłyną do budżetu. Stosowna autopoprawka Zarządu znajdzie się w projekcie przygotowanym na sesję. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w informacji o projekcie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2005 rok w części opisowej dotyczącej działu 600 "Transport i łączność" rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" postanowiła o wykreśleniu zdania "W przypadku nie uzyskania dofinansowania ..." (str. 44 Projektu budżetu). Komisja zwraca uwagę na brak  zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na bieżące remonty dróg powiatowych, co powoduje pogarszanie się ich stanu i kumuluje wydatki na ich modernizacje w przyszłych latach. Komisja wyraża zaniepokojenie faktem, iż planowany budżet nie uwzględnia kosztów praktyk i zajęć praktycznych uczniów Technikum Leśnego od dnia 1 stycznia 2005 r. Nadto nie zostały zawarte stosowne umowy na prowadzenie tych zajęć z Nadleśnictwami. Zarząd winien wykazać pilność działań, przejąć inicjatywę w tym zakresie, ponieważ Ministerstwo i Powiat w równym stopniu odpowiedzialne są za satysfakcjonujące rozwiązanie problemu prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu tak, aby na tym nie stracili uczniowie. Odnotować należy fakt, że budżet Powiatu na 2005 r. zakłada spłatę zadłużenia na kwotę 1.433.332 zł wraz z odsetkami. Komisja zauważyła, że dochody Powiatu wystarczają tylko na bieżące funkcjonowanie, a nie pozwalają na wydatki inwestycyjne. Komisja przyjmuje do wiadomości założony deficyt budżetowy w wysokości 800.000 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że 130.000 zł zostanie przeznaczone na wydatki bieżące. Co nie jest działaniem oczekiwanym.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                                 Zbigniew Grugel 

 

 

 

 

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (9 grudnia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (24 stycznia 2005, 16:42:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1161

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij