PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2005-2006

I. Założenia programu:

1. Celem "Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w Powiecie Tucholskim w latach 2005 - 2006" jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenie przestępczości na jego terenie. Ma to zapewnić przyjęcie harmonogramu zadań, których realizacja powinna przyczynić się do uzyskania założonego celu.
2. Program obejmuje 4 obszary, uznane przez Zespół Roboczy wyłoniony do jego opracowania, za stanowiące największe zagrożenie w powiecie.
3. W Programie ujęto konkretne, oznaczone zadania, które mają zostać wykonane w okresie czasu na jaki został przyjęty. Działania prowadzone będą przez przygotowane oraz posiadające uprawnienia osoby i służby.
4. Ograniczenie czasowe Programu, przyjęcie go na lata 2005 - 2006 wynikają
z kadencji Rady Powiatu, która zakończy się w październiku 2006 r.
5. Zakłada się przedłożenie informacji i rozliczenia realizacji Programu na ostatniej sesji bieżącej kadencji Rady Powiatu.
 
II. Realizatorzy programu:

1. Koordynator: Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa przy udziale Starostwa Powiatowego w Tucholi.
2. Realizator Programu - Zespół Wykonawczy "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości w Powiecie Tucholskim".
3. Realizatorzy zadań: Służby, Straże i Inspekcje jako jednostki wiodące 
w merytorycznie należącym do nich obszarze działania.
Współdziałający: Placówki oświatowe powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, organizacje pozarządowe, sąd rodzinny, mieszkańcy powiatu.

III. Zagrożone obszary objęte Programem.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, zdiagnozowano stan bezpieczeństwa powiatu i przyjęto do programu działania w czterech, następujących obszarach:
1/ Narkomania i przestępstwa związane z narkotykami,
2/ Przestępstwa w ruchu drogowym,
3/ Przestępczość nieletnich,
4/ Przestępstwa przeciwko mieniu publicznemu.
IV. Harmonogram działań zapobiegawczych, profilaktycznych
i operacyjnych przyjętych dla poszczególnych obszarów programu.

1. Narkomania

Profilaktyka:

1. Zorganizowanie seminarium - konferencji: "Narkotyki - to także problem Powiatu Tucholskiego" - Starostwo Powiatowe.
2. Uruchomienie punktu informacji o narkotykach i narkomani - PPSSE.
3. Zorganizowanie akcji informacyjnej we wszystkich gimnazjach powiatu - Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa policji, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tucholi.
4. Wprowadzanie programu edukacyjnego związanego z narkotykami - Oświata Zdrowotna Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tucholi.
5. Sprowadzanie i rozprowadzanie materiałów informacyjnych o tematyce związanej z narkotykami - Starostwo Powiatowe.
6. Organizowanie konkursów wskazujących na niebezpieczeństwo związane
z zażywaniem narkotyków - Oświata Zdrowotna PPSSE i Tucholski Ośrodek Kultury.
7. Nawiązane kontaktu z najbliższą Poradnią udzielającą pomocy osobom
z problemem narkotykowym - Starostwo Powiatowe, Oświata Zdrowotna Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tucholi.
8. Opracowanie procedury umieszczania osób w ośrodkach zamkniętych
(w przypadkach zgłoszenia się o pomoc w takiej sprawie) - Starostwo Powiatowe.
9. Zapewnienie terapii osobom z problemem narkotykowym - Starostwo Powiatowe, Przychodnia Uzależnień.
10. Zorganizowanie zajęć sportowych dla młodzieży, która miała kontakt
z narkotykami i osób, którym udowodniono posiadanie lub zażywanie narkotyków - Starostwo Powiatowe.

Działania operacyjne:

1. Objęcie wzmożonymi patrolami Komendy Powiatowej Policji miejsc zagrożonych narkotykami.
2. Prowadzenie działań na rzecz identyfikacji osób trudniących się rozprowadzaniem w powiecie narkotyków.

 


2. Przestępstwa drogowe.

Profilaktyka:

1. Przeprowadzenie pogadanki dla uczniów "zerówek" na temat bezpiecznego dojścia do szkoły - Komenda Powiatowa Policji.
2. Kontrole pojazdów i kierujących pojazdami dowożącymi dzieci do szkół - Komenda Powiatowa Policji.
3. Kontrole prawidłowości oznakowania dróg i ulic w rejonie szkół - Komenda Powiatowa Policji.
4. Współdziałanie na rzecz przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową dzieci - Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji.
5. Współdziałanie w organizacji konkursu "Bezpieczna droga do szkoły" - Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji.
6. Organizacja na szczeblu powiatu konkursu "Bezpieczne Życie" - Starostwo Powiatowe.
7. "Uratuj życie - pierwsza pomoc" akcja edukacyjna dla młodzieży
i wychowawców w sytuacjach zagrożenia - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.


Działania operacyjne:

1. Kontrole radarowe najniebezpieczniejszych odcinków dróg w powiecie - Komenda Powiatowa Policji.
2. Organizacja kontroli przy użyciu fotoradaru (raz w miesiącu) - Komenda Powiatowa Policji.
3. Kontrole dróg w czasie wzmożonych przejazdów weekendowych - Komenda Powiatowa Policji.
4. Kontrole trzeźwości kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których notuje się największą liczbę ujawnionych przypadków kierowania pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu - Komenda Powiatowa Policji.
5. Prowadzenie kontroli pojazdów przewożących materiały niebezpieczne - Komenda Powiatowa Policji, Inspekcja Transportu Drogowego.
6. Podejmowanie działań na rzecz wyeliminowania osób notorycznie prowadzących pojazdy w stanie po spożyciu alkoholu - Komenda Powiatowa Policji.
7. Kontrole gimbusów dowożących dzieci do szkoły oraz autokarów wyjeżdżających wspólnych dziećmi na wycieczki szkolne zgłaszane przez nauczycieli.
8. Prowadzenie wspólnych działań z Inspekcją Transportu Drogowego ukierunkowane na eliminowanie pojazdów ciężarowych w złym stanie technicznym.
9. Organizowanie zmiennych posterunków blokadowych na terenie gmin Powiatu Tucholskiego, gdzie dochodzi najczęściej do kradzieży pojazdów.
10.  Przeprowadzenie wiosennych lustracji dróg z instytucjami
odpowiedzialnymi za stan nawierzchni i oznakowania dróg.
11.  Prowadzenie ukierunkowanych kontroli pojazdów mechanicznych oraz rowerzystów niestosujących się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.
12.  Bieżące podawanie do mediów, szczególności do lokalnej prasy różnego rodzaju zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących.
13.  Przystąpienie do działań związanych z podawaniem do publicznej wiadomości danych personalnych osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa drogowe związane z kierowaniem pojazdami w stanie po użyciu alkoholu współpracując w tym temacie z odpowiednimi instytucjami.
14.  Prowadzenie akcji "Bezpieczne Wakacje" w okresie letnim ukierunkowane w szczególności pod kątem przestrzegania prędkości przez kierujących pojazdami.
15.  Dążenie do oznakowania miejsc najbardziej zagrożonych - tzw. "czarnych punktów" - miałoby wpływ na zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych.


3. Przestępczość nieletnich

Profilaktyka:

1. Przeprowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnej we wszystkich szkołach gimnazjalnych na temat: "Młodość i jej skutki na całe życie" (edukacja prawna dzieci i młodzieży w zakresie czynów karalnych) - Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji.
2. Organizacja spotkań z młodzieżą i przedstawienie ofert na zagospodarowanie wolnego czasu - Starostwo Powiatowe.
3.  Nawiązanie współpracy z kuratorami sądowymi w celu wspólnych działań na rzecz wciągnięcia zagrożonej młodzieży do zorganizowanego, aktywnego spędzania czasu - Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji.
4. Opracowanie materiałów informacyjnych dla dzieci i młodzieży o
szkodliwości spożywania alkoholu - Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tucholi.
5. Kierowanie wniosków o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w punktach, w których stwierdzono ich sprzedaż nieletnim - Gminne Komisje do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, Komenda Powiatowa Policji.

 


Działania operacyjne:

1. Przeprowadzenie akcji uświadamiającej sprzedawców o ustawowych zakazach sprzedaży i podawania alkoholu (szczególnie osobom poniżej
lat 18) przy wykorzystaniu ulotek zredagowanych przez członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - realizacja dzielnicowi KPP, członkowie komisji GKRPA .
2. Prowadzenie sukcesywnych kontroli punktów sprzedaży alkoholu, gdzie istnieje podejrzenie sprzedaży alkoholu nieletnim, wykorzystanie informacji dzielnicowych i sygnałów społecznych - realizacja f-sze prewencji KPP, członkowie komisji GKRPA.
3. Dalsze utrzymanie "Patroli Przyszkolnych" - kontrole rejonów szkół i ich terenu wspólnie z pedagogami, bieżące rozpoznawanie istniejących zagrożeń i miejsc gromadzenia się młodzieży w rejonach szkół - realizacja f-sze prewencji KPP Tuchola, pedagodzy szkolni.
4. Prowadzenie kontroli kawiarenek internetowych pod kątem przebywania tam w godzinach lekcyjnych młodzieży uczącej się celem ujawniania osób wagarujących - realizacja: dzielnicowi, f-sz d.s nieletnich, pedagodzy szkolni.
5. Nawiązanie ścisłej współpracy przez Policję z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wczesnego rozpoznania zachowań patologicznych wśród rodzin i osób objętych pomocą i nadzorem.
6. Przeprowadzenie szkolenia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu rozpoznania symptomów przemocy w rodzinie i wszelkich symptomów patologii społecznych - udział w szkoleniu f-szy pionu prewencji KPP Tuchola oraz Zespołu Kuratorów Sądowych.
7. Kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży celem zapobiegania wszelkim zjawiskom negatywnie odbieranych przez społeczeństwo (zgodnie
z rozpoznaniem dzielnicowych) - realizacja f-sze prewencji KPP Tuchola.


4. Przestępstwa przeciwko mieniu publicznemu.

Profilaktyka:

1. Utrzymanie porządku podstawowym działaniem na rzecz zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu - Komenda Powiatowa Policji.
2. Przeprowadzenie kampanii uświadamiającej pn. "Chroń każde mienie" - Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji.
3. Współdziałanie wszystkich służb na rzecz utrzymania w dobrym stanie technicznym istniejącej infrastruktury - bazy kulturalnej, sportowej oraz turystycznej - Komenda Powiatowa Policji, Agencja Ochrony, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
4. Podejmowanie działań na rzecz pełnego pokrywania szkód, ujawnionych sprawców przestępstw przeciwko mieniu publicznemu - Komenda Powiatowa Policji.


Działania operacyjne:

1. Wnoszenie przez oskarżyciela o orzekanie nawiązek w stosunku do sprawców wykroczeń popełniających czyny szczególnie negatywnie odbierane przez społeczeństwo ( w uzasadnionych przypadkach) - realizacja - specjalista d.s. wykroczeń KPP Tuchola.
1. Nawiązanie przez dzielnicowych współpracy z administratorami budynków mieszkalnych i lokatorami celem zapobiegania niszczeniu mienia (klatek schodowych, elewacji budynków) oraz ujawniania sprawców tych czynów.
2. Utrzymanie punktu przyjęć dzielnicowych dla interesantów w Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej.
3. Rozważyć utworzenie punktów przyjęć interesantów w miejscowościach na terenie Gminy Tuchola - zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców - realizacja: dzielnicowy rej. IV.

V. Warunki niezbędne dla realizacji programu

1. Zabezpieczenie kwoty 3.000 zł na rok budżetowy, w ramach przyjętego budżetu oraz ujętych w nim kierunkach wydatkowania środków.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu (10 marca 2005)
Opublikował: Administrator (10 marca 2005, 14:34:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2442