Materiał sesyjny na XXXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 19.03.2010 r. godz. 9.oo


Rada Powiatu
Tucholskiego
BR.0041-35/2010                                                                 Tuchola, dnia  4 marca 2010 r.
 
           
                       
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              ……………………………
                                                                                              ……………………………
 
Zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 19 marca 2010 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych.
 8. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 9. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 10. Informacja o działalności Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Tucholi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu w 2010 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie  i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych na rok 2010.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Lubiewo nieruchomości będących własnością Powiatu Tucholskiego położonych w Suchej.
 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie sesji.  
 
                                                            Podpisał:                Przewodniczący
                                                                              Rady Powiatu Tucholskiego
                                                                                     Stanisław Łangowski

Materiał sesyjny.pdf (1700kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (9 marca 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (11 marca 2010, 13:52:07)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (9 kwietnia 2010, 10:56:55)
Zmieniono: przeniesiono do docelowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1621