Materiał sesyjny na XXXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 23.04.2010 r. godz. 9.oo


Rada Powiatu
Tucholskiego
BR.0041-36/2010                                                              Tuchola, dnia  7 kwietnia 2010 r.
 
           
                       
                                                                                       Pan(i) Radny(a)
                                                                                       ……………………………
                                                                                       ……………………………
 
Zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 23 kwietnia 2010 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2009 rok
  • opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu oraz uzasadnienie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium
  • opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie powyższego wniosku,
  • opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2009,
  • dyskusja.
 8.  Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium
 9.  Informacja o drogach wojewódzkich na terenie Powiatu Tucholskiego.
10.Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2009 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez          Powiat Tucholski projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010-2012
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego  położonej w  Białej
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji.  
 
                                          Podpisał:                                           Przewodniczący
                                                                                         Rady Powiatu Tucholskiego
                                                                                                Stanisław Łangowski
 
Materiał informacyjny (1255kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (7 kwietnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (9 kwietnia 2010, 10:57:59)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (13 maja 2010, 09:15:07)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1647