Materiał sesyjny na XXXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 2.07.2010 r. godz. 9.oo


Rada Powiatu
Tucholskiego
 
BR.0041-38/2010                                                         Tuchola, dnia  23 czerwca 2010 r.
 
           
                       
                                                                                  Pan(i) Radny(a)
                                                                                  ……………………………
                                                                                  ..…………………………
 
Zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 2 lipca 2010 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 10. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Tucholskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Tucholskiego zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwice.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego.
 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie sesji.  
 
                                                              Podpisał:                Przewodniczący
                                                                                 Rady Powiatu Tucholskiego
                                                                                       Stanisław Łangowski


  Materiał informacyjny (1876kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (23 kwietnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (24 czerwca 2010, 12:56:40)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (10 września 2010, 13:06:05)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1806