Materiał sesyjny na XL sesję Rady Powiatu Tucholskiego - 29.10.2010 r. godz. 9.oo 
BR.0041-40/2010                                                  Tuchola, dnia  19 października 2010 r.
 
                       
 
 
                                                                               Pan(i)
                                                                               ...............................................
                                                                               ...............................................
                                                                                            
 
 
Zapraszam na sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 29 października 2010 r. (piątek) o godz. 900 w sali 312 Starostwa Powiatowego ul. Pocztowa 7 w Tucholi.
 
 


Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Składanie zapytań i interpelacji.
 7. Prezentacja na temat działań III Kadencji Powiatu.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim.
 9. Informacja o działalności Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim.
 11. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014.
 13. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w Spółce „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez przebudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego położonej w Białej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
 25. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 26. Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Powiatu za 2010 r.
 27. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 28. Wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Zamknięcie sesji.    


                                                             Podpisał:                Przewodniczący
                                                                                Rady Powiatu Tucholskiego
                                                                                       Stanisław Łangowski

Materiał informacyjny (2595kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu TUcholskiego (19 października 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (20 października 2010, 14:09:41)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (23 grudnia 2010, 09:35:12)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1855