2

Protokół nr 2/2006
z posiedzenia Komisji Edukacji, kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 14 grudnia 2006 r.

 
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: Pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, Pan Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Przewodnicząca powitała zebranych i poinformowała, że tematyką posiedzenia jest opinia w sprawie projektu budżetu na 2007. Przewodnicząca poprosiła naczelnika Wydziału Edukacji o krótką informację o szkołach powiatowych z uwagi na, że część radnych jest pierwszą kadencję.
 
p. B. Szramka – w skład naszych powiatowych jednostek oświatowych wchodzą: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych z Filią w Kamienicy, Specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy,w którego skład wchodzą szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa, Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej na podbudowie Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego – szkoła dla młodzieży uczącej się wieczorowo i zaocznie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach.
p. K. Siniło – wszystkie z tych szkół to zespoły, w których każda szkoła z zespołu ma swoje oddzielne wydatki.
 
Przewodnicząca – jednostki oświatowe to działka Pana Naczelnika Bogusława Szramki, zastępcą jest Pani Sylwia Sobczak, a obsługa administracyjno – ekonomiczna prowadzona jest przez Powiatowy Zakład Obsługi.
p. K. Siniło -  Powiatowy Zakład Obsługi obsługuje także Zarząd Dróg Powiatowych i Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie.
Przewodnicząca – na temat prowadzonych przez powiat programów stypendialnych więcej mogłaby powiedzieć Pani Sylwia Sobczak. Wiemy, gdzie znajdują się nasze szkoły. W Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej mamy gospodarstwo pomocnicze, w Zespole Szkół Ogólnokształcących mamy gimnazjum powiatowe.
p. K. Siniło – z gospodarstwa pomocniczego TCEZ może pozyskiwać dochody i na te środki szkoła ma założone specjalne konto, podobnie mają pozostałe szkoły na środki, które stanowią dochody z działalności szkół.
Przewodnicząca – jak wygląda stan uczni ów w szkołach?
p. S. Sobczak – stan się nie zmienia, mamy tylko niewielki wzrost w SOSW.
p. A. Pruszak – i wzrosła liczba uczniów w szkole w Śliwicach.
 
Przewodnicząca poprosiła Panią Sylwię Sobczak o informacje dotyczące organizacji pozarządowych.
p. S. Sobczak - na terenie powiatu działa ponad 100 organizacji pozarządowych w tym OSP. Są także kluby sportowe, które są rejestrowane przez starostę. Do organizacji pozarządowych ma zastosowanie ustawa o pożytku publicznym, która ma być zmieniona, choć jej uchwalenie i tak było dużym sukcesem, że uregulowano obowiązek współpracy. W materiałach sesyjnych będą projekty uchwał w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok, co jest naszym, obowiązkiem oraz zmiany Karty Współpracy z organizacjami pozarządowymi, która będzie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa.
Przewodnicząca – a Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych?
p. S. Sobczak – w skład rady wchodzą przedstawiciele gmin, powiatu i organizacji pozarządowych. Jej zadaniem jest opiniowanie różnych zadań oraz możliwości pozyskiwania środków. Maja się zmienić przepisy w sprawie rad, ale prawdopodobnie nie nastąpi to już w tym roku.
Przewodnicząca - a co z Kulturą i ochroną dóbr kultury?
p. S. Sobczak – ochrona dóbr kultury to muzeum i ty się zajmuje Wydział Promocji. Do tych zadań zalicza się też biblioteka i tu podpisujemy porozumienie z gminą na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej.
Przewodnicząca – a Kultura fizyczna?
p. S. Sobczak – jest to pomoc w pisaniu wniosków, organizacja imprez sportowych, są konkursy a pozyskiwanie środków. Jest też Powiatowy Organizator Sportu- koordynacja sportu w szkołach, organizacja wyjazdów na zawody itd. Nie ma on środków od nas, ponieważ powinien stanąć do konkursu, a on tego nie czyni. Raz wystartował, ale miał problemy z rozliczeniem.
p. M. Sass – z reguły organizacja wyjazdu na zawody jest problemem szkoły i nie zajmuje się tym Powiatowy Organizator Sportu.
Przewodnicząca – myślę, że Komisja będzie musiała się nad tym zastanowić, co ten organizator może robić i jak to powinno wyglądać.
p. M. Sass – mam pytanie odnośnie budynków będących we własności Agencji Nieruchomości Rolnych. Często są to zabytki, który się chwalimy, a one się sypią. Czy możemy coś z tym zrobić?
p. K. Siniło – w tej sprawie możemy tylko kierować prośby, żeby właściciele wykonali swoje obowiązki.
Przewodnicząca – była taka sytuacja w powiecie sępoleńskim i burmistrz i starosta skierowali taki apel do właścicieli. Jedynie drogą takiego apelu można tu działać.
Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o informację ogólną o budżecie.
Budżet to są dochody i wydatki. Jeżeli dochody przewyższają wydatki to mamy nadwyżkę budżetową, a jeżeli wydatki są wyższe to mamy do czynienia z deficytem. Budżet został opracowany na podstawie wskaźników, informacji od wojewody o wysokości dotacji, informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, szacunkowych wartości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – i to się może zmienić. Dochody własne to dochody jednostek, sprzedaż mienia, dzierżawa itp. Wielkości stałe to te, na które nie mamy wpływu czyli subwencje i dotacje. Dochody własne szacujemy na podstawie roku poprzedniego. Wszystkie dochody muszą być rozpisane wydatkach, dotyczy to zwłaszcza dotacji. W wydatkach jest przewidziany kredyt, który jest przewidziany na realizację inwestycji. Jest przewidziana autopoprawka i będzie budżet przyjmowany w przyszłym roku, najpóźniej może być przyjęty do końca marca. Jeśli chodzi o oświatę to mamy 23 571 tys., a wykonanie jest przewidziane prawie w tej samej wysokości. Wysokość dochodów zależy od liczy oddziałów. Wielkość budżetu szkół jest zaplanowana w takiej wysokości, że powinno wystarczyć na normalną działalność szkoły. W PZO są zapisane pewne środki, które będą przyznane szkołom w ciągu roku. Jest też przewidziany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej jest szkołą wieczorową i zaoczną i wielkość budżetu jest porównywalna do roku poprzedniego i wystarczająca na bieżące funkcjonowanie. Poradnia jest też finansowana z subwencji i zaplanowana jest o wiele niższa kwota jak w br., gdyż tu była wpisana budowa poradni. W Zespole Szkół w Śliwicach są ujęte środki na ogólniak, ale nie wiadomo czy będzie nabór. W Zespole szkół w Śliwicach
Są ujęte środki na liceum Ogólnokształcące, chociaż nie wiemy czy będzie nabór. W  Powiatowym Zakładzie Obsługi jest zabezpieczona kwota 3 mln, którą można nazwać rezerwą i jest to kwota, którą Zarząd Powiatu rozdysponuje na jednostki w ciągu roku. Jeśli chodzi o płace to jest przewidziany wzrost. Może się zmniejszyć budżet jeżeli Technikum Leśne zostanie przekazane do ministerstwa. W dziale 854 są ujęte stypendia ze środków unijnych.
p. S. Łangowski - czy to, że z subwencji oświatowej są czynione inwestycje ma wpływ na wysokość subwencji?
p. K. Siniło – nie ma takiego przepisu. Jeżeli jest nadwyżka to może ona być umieszczona w innych zadaniach.
p. S. Łangowski – czy subwencję liczyła Pani na podstawi roku poprzedniego?
p. K. Siniło – my otrzymujemy informację z ministerstwa, ale ostateczną metryczkę otrzymujemy po uchwaleniu budżetu państwa. Metryczka określa ilu uczniów i jakie stawki są na ucznia z uwzględnieniem różnych typów szkół np. nauczanie specjalne, młodzież czy dorośli. Są też wagi na internat i na poradnię. Dane są brane ze sprawozdań.
Przewodnicząca – jak się dzieli subwencję na szkoły?
p. K. Siniło - nie jest to dzielone na liczbę uczniów, jest to dzielone z uwzględnieniem specyfiki szkoły i w zależności od potrzeb.
p. W. Kociński – ile będzie mniejsza subwencja kiedy odejdzie Technikum Leśne?
p. K. Siniło – na razie trudno to określić.
Przewodnicząca – czy u nas funkcjonuje bon oświatowy?
p. S. Łangowski – nie funkcjonuje.
p. K. Siniło – w dziele 921 ochrona dziedzictwa zawierają się środki na prowadzenie biblioteki i są tutaj ujęte środki na wyposażenie książnicy oraz prowadzenie muzeum – wydatki bieżące i drobne remonty.
p. S. Łangowski – a środki na wynagrodzenia?
p. K. Siniło – muzeum obsługują pracownicy z promocji oraz Pan Zaranek, który był zatrudniony w Powiatowym Zakładzie Obsługi, ale w najbliższych dniach p. Zaranej odchodzi na emeryturę. W rozdz. 92195 jest 10 tys. zł na działania w zakresie kultury, co jest przyznawane w drodze konkursu. Podobnie jest ze środkami na sport, gdzie jest przewidziane 20 tys. zł i to jest także konkurs. W ramach działu 695 jest prowadzona organizacja imprez przez Wydział Promocji.
p. S. Łangowski – kwoty w dziale 92195 są co roku różne. Czy projektodawcą jest Zarząd?
p. K. Siniło – tak Zarząd.
Przewodnicząca – tutaj ma znaczenie też ten program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W programie jest określone na co te środki mogą być przeznaczone. Musimy spotkać się jeszcze z dyrektorami szkół w dz. 801,854,921,926.
p. K. Siniło – jeżeli zaproponujecie państwo zwiększenia wydatków to należy wskazać skąd te środki mają być zabrane.
p. Z. Grugel – ile będzie nas kosztowało gimnazjum powiatowe?
p. K. Siniło – 501.177,00 to wydatki na 2007 rok.
p. Z. Grugel - A ile otrzymujemy?
p. K. Siniło – nie mamy tego tej chwili.
Przewodnicząca - musielibyśmy kiedyś wypracować stanowisko w sprawie gimnazjum powiatowego, gdyż mamy tu do czynienia z wchodzeniem w kompetencje gminy. Zawarto porozumienie, które spowodowało działanie nieetyczne. Osobiści byłabym za tym, że by powoli wygaszać lub żeby je utrzymać, ale tylko 1 klasa i żeby to było w formie np. eksperymentalnej.
p. Z. Grugel – jestem za tym, żeby to było inne gimnazjum np. muzyczne, wyróżniające się od zwykłego gimnazjum. Nie powinno być tak, że pojawia się kwestia niejasnej rekrutacji.
p. A. Pruszak – prosiłbym o sprawdzenie czy te kryteria są jasne.
Przewodnicząca – p. Zbyszek mówi o sytuacji, jaka miała miejsce w zeszłym roku.
p. W. Kociński – nie wiem czy pamiętamy jak 10 lat temu osoby dojeżdżały do szkół średnich do Chojnic. Dzisiaj jest tak, że jak te osoby pójdą tu do gimnazjum to prawdopodobnie pójdą także tutaj do liceum. To jest też przyciąganie uczniów do naszych szkół.
p. B. Szramka – to nie ma być likwidacja tylko formuła tego gimnazjum ma się zmienić.
p. M. Sass – jest to kwestia strat gm. Tuchola, bo z innych gmin są to małe liczby 2-3 osoby w ciągu roku. Gimnazjum powiatowe zabiera uczniów najlepszych.
Przewodnicząca – tu chodzi także o współpracę z gminą. Kwestią porozumienia z gminą trzeba się jeszcze zająć.
p. M. Sass – czy gmina Tuchola miałaby gdzie tych uczniów pomieścić?
p. B. Szramka - tak, bo spada liczba uczniów.
Przewodnicząca – są głosy, żeby było w Tucholi gimnazjum społeczne.
p. W. Kociński – wtedy też będzie problem zabierania uczniów.
p. S. Łangowski – gdy powstanie gimnazjum powiatowe to dla gminy Tuchola było to rozwiązanie problemu braku miejsca. Teraz jest to złe. Konkurencja jest dobrą rzeczą, ale musi być na uczciwych zasadach. Nie może dochodzić do omijania prawa. Każdy ma swoje intencje, ale trzeba zrobić to tak, żeby to było dobre dla dzieci. Chciałem kiedyś utworzyć liceum w ZSLiT, ale nie mogłem tego zrobić i dlatego utworzyłem szkołę społeczną. Jest to normalna szkoła, tyle tylko, ze klasy są małe. Tu chodzi o dobro młodzieży.
p. Z. Grugel – ustawa o systemie oświaty wyklucz możliwość prowadzenia gimnazjum jednocześnie gminę i powiat, chyba, że został opracowany program autorski. Już tyle lat mamy gimnazjum powiatowe, a żadnego programu nie opracowano.
p. M. Sass – żeby zdiagnozować jaki program autorski byłby pożądany konieczny byłby kontakt ze szkołami.
p. Z. Grugel – można by się zastanowić czego u nas nie ma. Wspomniałem o kierunku muzycznym, ale może to być inny.
p. D. Tyda – to musiała by być odpowiednia kadra.
p. W. Kociński – wracając do budżetu to są tam zawarte prognozy długu publicznego. Na obsługę długu jest ok. 394 tys. zł Jest też rezerwa ogólna do dyspozycji Zarządu. Jest też zabezpieczenie 300 tys. zł na zabezpieczenie kredytu dla szpitala. Kwota te będzie uwolniona lub będzie to ponowione przez Radę. Szpital składał wniosek na program „Zdrowe dziecko w borach” i my musimy mieć zabezpieczony wkład własny. Nie zostało to zrealizowane w 2006, ale może to zostać uruchomione w 2007 roku. Jeśli chodzi o koszty w Domu Dziecka to jest to trudne do określenia, bo w ciągu roku są wydawane orzeczenia sądu o umieszczeniu w Domu Dziecka lub w rodzinach zastępczych.
Przewodnicząca – a ta kwota 10 tys. na szkolnictwo wyższe?
p. K. Siniło – jest to dotacja na uniwersytet III wieku.
p. W. Kociński – z co z halą w Tucholi i ze spółką OSiR?
p. K. Siniło – w budżecie jest przewidziany wkład do spółki 150 tys.
p. S. Łangowski – chciałem poinformować, że jest przewidziany system finansowania godzin pozalekcyjnych dla uczniów szkół powiatowych mieszkających poza Tucholą: w Gostycynie, Cekcynie, Kęsowie, Lubiewie i w Bysławiu. Miało by to być finansowane z budżetu szkół. Ci uczniowie muszą szybko odjechać do domu i nie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w Tucholi. Chcemy im to umożliwić na miejscu.
p. W. Kociński – czy to będą dodatkowe pieniądze na to ?
p. B. Szramka – to będzie finansowane z budżetu szkół z pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne.
Przewodnicząca poprosiła o zastanowienie się nad propozycjami do planu pracy na przyszły rok.
p. Z. Grugel – proponuję, żeby odbyć posiedzenia w szkołach, aby dać szansę zaprezentowania się szkół teraz na początku kadencji.
Ustalono, że będzie to ustalane na bieżąco.
Ponieważ więcej głosów nie było przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                                     Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                  Małgorzata Oller
 
 
 

Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (14 grudnia 2006)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (12 lutego 2007, 14:22:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1231

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij