3

Protokół nr 3/2006
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 28 grudnia 2006  roku
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: Pani Urszula Piotrowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Pani Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych, Pan Jerzy Kornaś – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, Pan Witold Smoczyk – Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej, Pan Tomasz Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, Pan Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Tematyka posiedzenia:
1.  Przygotowanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2007 rok.
2.  Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca powitała zebranych i poprosiła o zajęcie głosu Panią Dyrektor ZSLiA.
Ad. 1

p. R. Wrębel – w sprawie budżetu informuję, że płace są nieoszacowane o 97 tys. (bez regulacji i pochodnych) jeśli chodzi o internat to brakuje 11 tys., w budżecie nie są zabezpieczone środki na umowę w sprawie remontu poddasza, brak § na wyjazdy zagraniczne.
Przewodnicząca – skąd te niedoszacowania w wynagrodzeniach?
p. K. Siniło – naszym zdaniem nie ma niedoszacowania. W tym roku były zabezpieczone środki na odprawy i te środki pozostały, bo nie nastąpiło to w tym roku i w przyszłym roku może to nastąpić rzeczywiści, ale środki na to są uwzględnione. Jest też przewidziany wzrost wynagrodzeń.
p. S. Łangowski – jest rezerwa w PZO i w ciągu roku mogą zostać umieszczone środki w budżecie szkoły. Co z remontami?
p. K. Siniło – remonty są zabezpieczone oddzielnie i na te umowy także są zabezpieczone środki.
p. W. Smoczyk – ogólnie nie mam uwag do budżetu poza tym, że nie została zabezpieczona kwota, którą musimy wpłacić do końca marca (jest drugą ratą za maszynę poligraficzną). Robimy drobne remonty ze środków gospodarstwa pomocniczego, żeby przygotować pomieszczenia do tego urządzenia.
p. Z. Grugel – jakie było przeznaczenie tej maszyny?
p. W. Smoczyk – miała to być pomoc dydaktyczna dla szkoły poligraficznej. Kierunek nie ruszył, bo nie było naboru.
p. Z. Grugel – czyli ona nie jest wykorzystana na ten cel?
p. W. Smoczyk – decyzją Zarządu otrzymałem ten sprzęt. Do 20 stycznia mam przygotować biznesplan i to przygotuję. Wykorzystanie jej będzie rentowne. Sprzedawca wskazał nam rynek komercyjny, gdzie taki sprzęt mógłby być wykorzystany, bo nie ma takiego sprzętu na naszym terenie.
Przewodnicząca – jaka branża jest dominująca w TCEZ?
p. W. Smoczyk – nasza działalność dotyczy głównie branży metalowej, ale także jest to działalność małej gastronomii.
Przewodnicząca – czyli tej działalności nie prowadzicie?
p. W. Smoczyk – prowadziliśmy małą poligrafię przez 3 lata, teraz już tego nie prowadzimy, ale to urządzenie to zupełnie inny pułap.
Przewodnicząca – jaki zakup sprzętu jest tu przewidziany?
p. W. Smoczyk – zakupimy sprzęt do pracowni samochodowej. Musimy zakupić sprzęt do przeprowadzania egzaminów, jest to warunek otrzymania kolejnych środków na przeprowadzanie egzaminów.
p. W. Kociński – myślę, ze ten zakup był zasadny, bo ten sprzęt zarobi na siebie i na pewno się przyda.
 p. S. Łangowski – a ja myślę, że ten zakup nie był do końca przemyślany, bo za te środki można by bardzo dużo zrobić dla kierunków, które są obecnie prowadzone.
Przewodnicząca – mam pytanie odnośnie utworzenia § na wyjazdy zagraniczne?
p. R. Wrębel – mam zaplanowane 2 wyjazdy do Włoch i do Belgii i wyszacowałam te wyjazdy na kwotę 5 tys. zł. Opiniując budżet nie odnosiłam się do remontów i mam pytanie, co remontami?
p. B. Szramka – z remontami w ZSLiA wstrzymujemy się do czasu wyjaśnienia sprawy z przejęciem Technikum Leśnego.
p. U. Piotrowska – jeśli chodzi o wynagrodzenia to jest za mało o ok. 112 tys. zł. Termin tego przejścia na emerytury był już kilkakrotnie przesuwany, ale w tym roku może to nastąpić.
p. Z. Grugel  czy przejście na emeryturę nauczyciele musza zgłaszać wcześniej?
p. U. Piotrowska – tak, to musi być 3 miesiące wcześniej. Jeśli miałoby to nastąpić w czasie roku szkolnego to dyrektor może nie wyrazić zgody. Spodziewamy się wniosków w maju. Składaliśmy też wniosek o środki na remonty. Chodzi tu o zaizolowanie fundamentów, bo jest grzyb w piwnicy (100 tys.). Poza tym konieczny jest remont nawierzchni na salach gimnastycznych, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie barierki na widowni, wykonanie nagłośnienia na auli. Składaliśmy też zapotrzebowanie na pomoce naukowe. Otrzymaliśmy 12 tys. zł.
Przewodnicząca – macie przewidziane 30 tys. na remonty, co możecie Państwo za to zrobić?
p. U. Piotrowska – to jest na bieżące naprawy np. awaria C.O. i inne takie przypadki.
p. S. Łangowski – szkoły otrzymują środki na bieżące remonty. Jeśli chodzi o większe remonty to jest ogłaszany przetarg, i kiedy on jest rozstrzygnięty to przelewa się potrzebne środki na konto szkoły. Jest to dobre rozwiązanie.
p. Z. Grugel  - czy my już nie mamy żadnej rękojmi, jeśli chodzi o wykonanie budynku ZSO, czy to było sprawdzane?
p. U. Piotrowska – tak sprawdzaliśmy to i już nic nie obowiązuje. Pojawiała to się ta sprawa już przy okazji dachu.
Przewodnicząca – jak widzi Pani dalej rozwój gimnazjum?
p. U. Piotrowska – są przyjmowane 2 klasy gimnazjum. Kiedy gimnazjum było powoływane obwodem gimnazjum był teren Powiatu Tucholskiego. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte składali odwołania do Kuratorium Oświaty i były one rozpatrywane pozytywnie i musieliśmy przyjąć tych uczniów. W poprzednim roku Gmina Tuchola określiła obwód dla Gimnazjum i jest to ul. Pocztowa numery parzyste czyli ta strona, gdzie mieści się nasza szkoła, PKO i NETTO. Zostało podpisane porozumienie, że do gimnazjum będzie przyjmowanych 27 osób z terenu gm. Tuchola i utworzyliśmy taką klasę. Druga klasa miała być utworzona z osób spoza gm. Tuchola. Różne były działania rodziców, żeby dzieci do tej szkoły posłać. Co roku mam ok. 120 podań o przyjęcie do szkoły.
Przewodnicząca – czy były rozmowy z gm. Tuchola w sprawie gimnazjum?
p. B. Szramka – nie, na razie jest to w przygotowaniu. Gmina wystąpiła z roszczeniem do powiatu o zwrot subwencji.
Przewodnicząca – rozmawialiśmy na poprzedniej komisji o tym. Moim zdaniem nie powinno być tak, jak jest obecnie. Mogłaby to być np. klasa autorska.
p. U. Piotrowska – wprowadzamy tzw. innowację. Po pierwszym roku nauki uczniowie wybierają kierunek zainteresowań i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
p. Z. Grugel – ale czy to wystarczy żeby powiat mógł to prowadzić, skoro może to być klasa eksperymentalna zgodnie z przepisami?
p. U. Piotrowska – uważam, że jest potrzeba takiego gimnazjum. Klasa eksperymentalna może być prowadzona, ale musi to być pod patronatem uczelni wyższej, ale wtedy będę mogła przyjąć nawet 3 klasy i nie będzie to rozwiązanie problemu, który jest teraz.
p. M. Sass – myślę, że dziś nie powinniśmy dyskutować na ten temat. Musimy się przygotować na tą dyskusję.
Przewodnicząca – zgadzam się, ale chciałam znać zdanie Pani Dyrektor na ten temat.
p. W. Kociński – mam pytanie czy są jasno określone kryteria naboru do tej szkoły?
p. U. Piotrowska – są określone: punkty za egzamin, za świadectwo, oceny z zajęć edukacyjnych i jest to zgodne z rozporządzeniem określającym, co ma być brane pod uwagę.
p. W. Kociński – czyli kryteria są określone. Dziękuję.
Przewodnicząca – czy mamy określony dolny pułap punktów przy przejmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych?
p. R. Wrębel – nie mamy określonego. Nabór zależy od możliwości szkoły.
p. T. Okrzyński – nie mam uwag do budżetu. SOSW jest szkołą specyficzną i uczniowie dochodzą do naszej szkoły w ciągu roku szkolnego, a że nauczanie to jest drogie i może być tak, że na koniec roku zabraknie środków. Uważam, że roszczenia gminy w sprawie gimnazjum są nieuzasadnione, ponieważ gminy w ciągu roku wysyłają do nas uczniów, a to oni otrzymują na nich subwencję. Za tych uczniów, którzy przychodzą w ciągu roku nie otrzymuję środków, bo nie mam ich ujętych w sprawozdaniach.
Przewodnicząca – proszę przedstawić, co to właściwie jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy.
p. T. Okrzyński – w skład Ośrodka wchodzą szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne i szkoła zawodowa.  W szkole jest obniżony poziom nauczania dostosowany do potrzeb ucznia. Jest też internat. W szkole zawodowej są zawody masarz – wędliniarz, rolnik – ogrodnik. Liczba uczniów w oddziałach jest zależna od stopnia upośledzenia ucznia. Od 1 września mamy do dyspozycji nową sale rehabilitacyjną oraz od niedawna nowe boisko, które finansowane było częściowo z Ministerstwa Sportu.
Przewodnicząca – czy były zgłaszane remonty w SOSW?
p. T. Okrzyński –kiedy w grudniu podłączyliśmy sale okazało się, że rury ciekły. Wymieniliśmy te najpilniejsze, ale obecnie musimy monitorować ciśnienie, żeby rury wytrzymały i jest konieczny remont tej instalacji C.O.
Przewodnicząca – czy § na ten cel zabezpiecza potrzeby?
p. T. Okrzyński – powinno to wystarczyć.
p. W. Kociński – ilu uczniów trafia do nas w ciągu roku szkolnego?
p. T. Okrzyński – różnie, od 8 do 12.
Przewodnicząca – obecnie szkoła ta jest wyposażona odpowiednio w porównaniu do tego co kiedyś było.
p. T. Okrzyński – otrzymaliśmy dużo środków na doposażenie, ale i wagi się zmieniły, więc można było dużo zrobić.
Przewodnicząca – jak wygląda wyposażenie sal w ZSO?
p. U. Piotrowska – podstawą jest kreda i tablica. Kupujemy różne tablice edukacyjne, folie. W miarę rozwoju rosną potrzeby. Chcieliśmy pozyskać mikroskopy. Pewne rzeczy szybko się zużywają np. zakupiliśmy 2 lata temu odtwarzacze CD na zajęcia językowe, a dziś one już nie działają.
Przewodnicząca – jak były przydzielane środki na pomoce dydaktyczne?
p. R. Wrębel – liczba uczniów decydowała o tym ile środków trafiło do szkoły. Każda szkoła ma inne potrzeby. My musimy zakupić także pomoce do praktycznej nauki zawodu.
p. K. Siniło – to jest w § zakup materiałów i wyposażenia i dyrektorzy mogą zdecydować jaką część przekażą na taki zakupy.
p. J. Kornaś – na dydaktykę w ZSLiT środków wystarczy w budżecie. Jeśli chodzi o inne potrzeby to potrzebuję na ogrodzenie szkoły, remont i modernizację kuchni w internacie, na adaptację pomieszczenia na duże sale dydaktyczne. Są potrzeby remontowe w internacie i myślę ze w tym roku wykonam potrzebną dokumentację. Ogólnie na remonty potrzebuję 200 tys. zł. Problemem jest też za mała sala gimnastyczna, co uniemożliwia normalne realizowanie zajęć. Marzeniem byłoby wybudowanie nowej pełnowymiarowej sali, obecna zabezpiecza 60% potrzeb.
Przewodnicząca – czy to zostało zgłoszone do budżetu?
p. J. Kornaś – tak oprócz sali gimnastycznej. Myślę, ze koleżanki nie mają tych problemów.
p. R. Wrębel – u mnie również występują te problemy. Mam kilka małych pomieszczeń. W jednej sali w tej chwili w ogóle nie mogę prowadzić zajęć.
p. W. Kociński – tu znów pojawia się temat hali widowiskowo – sportowej. Myślę, że jest taka potrzeba. Pewnie wróci temat budowy hali wspólnie z gminą Tuchola. Znam takie miejsce, gdzie w małej miejscowości Górzno wybudowano taką halę i ona świetnie funkcjonuje.
p. J. Kornaś – z halą jest problem odległości od szkoły,  a co się z tym wiąże, potrzeba dużo czasu na pokonanie odległości do hali i z powrotem pomiędzy lekcjami.
p. Z. Grugel - nie widzę potrzeby łączenia budowy hali z budową sali sportowo - dydaktycznej dla potrzeb szkoły. Jestem Przeciwny łączeniu tych spraw. Jestem za halą, ale bez łączenia tego z dydaktyką. Sale gimnastyczną jesteśmy w stanie pobudować z własnych środków. Hala jest tak dużą inwestycją, że nie jesteśmy w stanie tego wykonać z własnych środków nawet wspólnie z gminami.
Przewodnicząca – widzę potrzebę poruszenia tego tematu, żeby ten temat nie umknął nam.
p. W. Kociński – uważam, że ta hala jest potrzebna i może być wykorzystana na cele edukacyjne.
p. J. Kornaś – uważam, że należy zabezpieczyć potrzeby edukacyjne poszczególnych placówek.
p. S. Łangowski – ten projekt finansowania spłaty hali, który był wtedy planowany, to największe kuriozum, o jakim słyszałem. Ona miała być spłacana z budżetów szkół. Pomysł ten powstał przy dużej nieznajomości rzeczy. Jeśli są potrzeby na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, to trzeba je najpierw zabezpieczyć. My dyrektorzy szkół w ostatnich latach zapracowaliśmy na obecną dobrą sytuację budżetową szkół. Proponuję złożyć wniosek, żeby te środki, które są zaplanowane w budżetach szkół, do tych szkół trafiły.
p. Z. Grugel  - gdyby 3,5 mln wrzucić w halę to niewiele za to można zrobić, co innego z taka salą sportowo - dydaktyczną. Jestem za tym, żeby w ciągu naszej kadencji wyposażyć nasze placówki w potrzebne sale.
p. S. Łangowski – w środkach unijnych jest 24-27 mln na obywatela. Powinniśmy się zastanowić jak zapewnić ten własny wkład. Teraz mamy rozmawiać o tym co na przyszły rok.
p. W. Kociński – wszyscy jesteśmy za halą i mam nadzieję, że przez te 4 lata uda nam się tą halę zrealizować.
Przewodnicząca – jestem za tym, żeby ten temat zasygnalizować do Zarządu po to, żeby nie został zapomniany.
Komisja przyjęła wniosek następującej treści (8 za, 1 przeciw, brak wstrzymujących):
 
Komisja wnioskuje o przeanalizowanie potrzeby budowy sal sportowych przy Zespole Szkól Licealnych i Technicznych oraz przy Zespole Szkól Leśnych i Agrotechnicznych w powiązaniu z koncepcją budowy hali sportowej.
 
Przewodnicząca – Komisja Rewizyjna skierowała wniosek o zwiększenie środków na Kulturę fizyczną i sport (rozdz. 92605) oraz na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (rozdz. 92195) do wysokości 30 tys. zł na dotacje.
p. S. Łangowski – są to rzeczy z pogranicza oświaty.
Przewodnicząca – myślę, że jest potrzeba żeby zwiększyć te środki.
 
Komisja przyjęła wniosek następującej treści (9,0,0):
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 Kultura fizyczna i sport na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych Komisja wnioskuje o zwiększenie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 o kwotę 20.000 zł oraz zwiększenie w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 o kwotę 10.000 zł. Komisja proponuje pokrycie z działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 paragraf 4300.
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Komisji.
Przewodnicząca – co w sprawie gratów na zajęcia pozalekcyjne?
p. K. Siniło – granty płacone są z § 4170 – są to zajęcia pozalekcyjne na umowy zlecenie, choć w tym § są też ujęte inne umowy zlecenie.
 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji.
Ad. 2
W sprawie projektu uchwały dotyczącego uchwalenia regulaminu wynagradzania w placówkach oświatowych na 2007 rok głos zabrali:
p. S. Sobczak – uchwalanie regulaminu wynagradzania na następny rok jest obowiązkiem ustawowym. Musi być konsultowany ze związkami zawodowymi i ten jest podpisany przez związki, że się na niego zgadzają. Podniesiono dodatek motywacyjny z 3,5 do 4%, zostały zmienione stawki minimalne, zostały one urealnione, jeszcze prawnik będzie sprawdzał czy jest to zgodne z wytycznymi, które zawsze niestety przychodzą do nas w ostatniej chwili.
p. T. Okrzyński – Zarząd swego czasu obciął dodatki za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych, co było podyktowane trudnościami finansowymi oświaty. Teraz ta sytuacja poprawiła się i proszę o przywrócenie tych dodatków w przyszłym roku w regulaminie wynagradzania. Obecnie dodatki te są w wysokości 15% za pracę w warunkach szkodliwych, wnioskuję o przywrócenie do wysokości 20% oraz 5% za pracę w warunkach uciążliwych, wnioskujemy o przywrócenie wysokości 10%.
p. S. Sobczak – nie zostało to zasygnalizowane wcześniej, nawet przez związki zawodowe.
Komisja przyjęła wniosek następującej treści (7,0,0):
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego na 2007 rok. Ponadto Komisja wnioskuje o przywrócenie wysokości dodatku za pracę w warunkach trudnych do wysokości 20% (obecnie jest 15%) oraz dodatku za pracę w warunkach uciążliwych do wysokości 10% (obecnie jest 5%). Dodatki te zostały obniżone w sytuacji, gdy była trudna sytuacja w oświacie i Komisja wnioskuje, żeby uwzględnić wzrost tych dodatków przy planowaniu budżetu na 2008 rok w miarę możliwości finansowych.
 
Od tej chwili w posiedzeniu Komisji uczestniczy 6 członków Komisji.
W sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia na 2007 rok programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego głos zabrali:
p. S. Sobczak – przyjmowanie tego programu co roku jest naszym obowiązkiem ustawowym. Są tam zawarte formy działalności zaproponowane przez nas.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący uchwalenia na 2007 rok programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego (6,0,0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Karty Współpracy Powiatu Tucholskiego z Organizacjami Pozarządowymi głos zabrali:
p. S. Sobczak – projekt ten jest dostosowaniem dotychczasowej karty do obowiązujących przepisów. Poprzedni projekt Karty był konsultowany z organizacjami pozarządowymi, a obecny był zaopiniowany przez Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych i Rada wysunęła propozycję poszerzenia sfer, ale nie można tego wprowadzić, bo mogą być ujęte tylko wskazane w ustawie.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący przyjęcia Karty Współpracy Powiatu Tucholskiego z Organizacjami Pozarządowymi (6,0,0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 rok głos zabrali:
p. K. Siniło – zmiany dotyczą m. in. wyrzucenia zadań, których nie udało się zrealizować w 2006 roku np. remont DPS. W związku z tym zmniejszy się deficyt. Zmiany dotyczą przeniesień, żeby zabezpieczyć potrzebne środki na poszczególnych §. W PUP są środki zmniejszone, ale one wrócą do budżetu w przyszłym roku
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 rok (6,0,0).
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                                     Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                 Małgorzata Oller
 

metryczka


Wytworzył: katarzyna Puczyńska (28 grudnia 2006)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (12 lutego 2007, 14:26:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1296