5

Protokół nr 5/2007
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 23 lutego 2007 r.
 
Obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego
 
Tematem posiedzenia było wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji zawodu: technik leśnik w 4 letnim Technikum w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi
 
p. P. Mówiński – poinformował, że zwołanie sesji w takim trybie jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami. Do ostatniej chwili Zarząd liczył na spotkanie z Ministrem Środowiska. Do tej pory spotkanie się nie odbyło. Podjęcie uchwały nie spowoduje jeszcze przekazania szkoły. Jest to uchwała intencyjna, bez podjęcia której nie ma możliwości prowadzenia dalszych rozmów z Ministerstwem. W Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych nie ma szkół, a są zawody. Likwidacja dotyczy zawodu. Likwidacja musi nastąpić na takich samych warunkach jak likwidacja szkoły. Rodzice uczniów muszą być poinformowani o zamiarze. Pod patronatem Związku Powiatów Polskich odbyło się spotkanie w sprawie przekazywania techników leśnych. Wymieniono się tam informacjami na temat stanu uzgodnień, rokowań i stanów faktycznych w poszczególnych starostwach. Dwa starostwa z 14 zdecydowanie odmawiają przekazania Ministrowi techników leśnych. Jednym z powodów odmowy jest to, że po przekazaniu technikum leśnego powiat leski przekroczyłby próg zadłużenia sześćdziesięcioprocentowy. Oni nie mogą przekazać. Starosta opolski stwierdził, że nawet gdyby Lasy wypowiedziały mu praktyki to jest w stanie zabezpieczyć realizację tych praktyk w ramach innych substancji leśnych. Reszta w takiej czy innej formie była zdecydowana po przeprowadzeniu negocjacji w takiej czy innej formie szkoły przekazać. W tej chwili techników leśników kształci się wielu. Powstało wiele nowych szkół leśnych. Tuchola nadal pozostaje w czołówce i dobrze kształci na poziomie technicznym. Zachodzą obawy, że ostatecznie pozostanie 12 może 16 szkół leśnych. Powiat Tucholski musi zabezpieczyć interesy szkoły leśnej i szkoły rolniczej.
p. M. Sass – zapytał jakie jest nastawienie Lasów Państwowych odnośnie korzystania przez Powiat z obiektów szkolnych.
p. P. Mówiński – interesy szkół muszą zostać zapisane na piśmie. Cały czas były wyraziste sygnały, że przekazanie szkół odbędzie się w połowie lutego. Do tej pory szkoły nie zostały przekazane. Wszystkie podmioty nadal czekają na rozwiązania prawne. Podjęcie tej uchwały jest konieczne, aby była możliwość przekazania i prowadzenia rozmów. Jeżeli uchwała nie zostanie przyjęta dzisiaj, to sprawa jest zamknięta.
 
 
W wyniku głosowania Komisja 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji zawodu: technik leśnik w 4 letnim Technikum w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                           Zastępca Przewodniczącej Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                              Marek Sass

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (23 lutego 2007)
Opublikował: Kinga Majer (8 czerwca 2007, 13:55:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1527