6

 
Protokół nr 6/2007
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 19 marca 2007 roku
 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Jerzy Kornaś – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, p. Roman Smoliński – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej oraz p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski.
 
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Wizytacja placówek oświatowych – wizytacja w Zespole Szkół Licealnych
i Technicznych.
2.      Działalność pozalekcyjna szkół: informacja za rok poprzedni i plany pracy na rok bieżący.
3.      Analiza materiałów sesyjnych.
 
Ad. 1
 
Komisja zaczęła posiedzenie od zwiedzenia budynku Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych.
Przewodnicząca – ilu uczniów jest w Pańskiej szkole?.
p. J. Kornaś – uczy się 830 uczniów. Mam też uczniów z innych szkół. 17 jest ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
p. A. Pruszak – czy nie zastanawialiście się nad bezpieczeństwem uczniów idących do Waszej szkoły z dworca PKS. To jest dość duży odcinek drogi. Czy nie można by doprowadzić do tego, że autobusy jeżdżące z terenu gminy Śliwice i Gminy Kęsowo zatrzymywałyby się przy ZSL i T.
p. J. Kornaś – owszem, trapi mnie ten problem. Ale ja nie mam takiej mocy decyzyjnej, aby rozmawiać z dyrekcją PKS-u w celu przeniesienia przystanku w pobliże mojej szkoły.
p. A. Pruszak – jestem członkiem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i poruszę ten temat na najbliższym posiedzeniu tej Komisji.
p. W. Kociński – czy w tym roku przewiduje Pan remont kuchni?. Czy wydaje się zasadne remontowanie tego pomieszczenia dla 70 posiłków?. Czy nie lepsze byłoby kupowanie posiłków w ZSL i A.
p. J. Kornaś – trzeba się jednak zastanowić jaka ma być przyszłość tego budynku. Po wykonaniu wszelkich analiz w tym budynku nie może się mieścić nic innego niż internat. Tutaj może być tylko baza noclegowa, a w związku z tym musi istnieć baza żywieniowa. To jest nie tylko te 70 posiłków. Z dożywiania korzysta także część młodzieży dojeżdżającej, kadra nauczycielska. Rada Rodziców funduje 30 jednodaniowych posiłków dla najbiedniejszych uczniów. Myślałem o tym, aby podnieść standard internatu. W tym celu chciałbym zrobić z czteroosobowych pokoi zrobić trzyosobowe. Konieczna jest jednakże wymiana węzła sanitarnego, bo ten jest jeszcze z czasów lat 70-tych.
p. W. Kociński – czy ma Pan gotową dokumentację na remont internatu?.
p. J. Kornaś – tak. Ta dokumentacja została wykonana już kilka lat temu. Wówczas Dyrektor Łangowski przymierzał się do remontu. Koszt tego remontu opiewał na kwotę 2 mln zł.
p. W. Kociński – teraz ten będzie koszt większy.
p. J. Kornaś – sporo będzie kosztował wkład wentylacyjny. Myślę, że wyniesie on 200 tys. zł. Sposobem gospodarczym nie uda się nam tego wykonać niestety.
p. W. Kociński – każda kuchnia na dzień dzisiejszy musi posiadać certyfikat HACCP.
Przewodnicząca – na jakim etapie znajdują się prace związane z budowa sali gimnastycznej w ZSL i T.
p. B. Szramka – w piątek została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej specyfikacja na koncepcję i kosztorys na budowę sali. Na bazie tej koncepcji zostanie wykonany projekt.
p. J. Kornaś – jeśli chodzi o dydaktykę w mojej szkole nie jest źle. Sale są wyremontowane. Mam sale informatyczne na dobrym poziomie. Najgorzej ma się sytuacja z wychowaniem fizycznym.
Przewodnicząca – a co z wynajmowaniem sal dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem?.
p. J. Kornaś – szkoła wyższa korzystała i nadal korzysta z naszych sal. Wcześniej korzystała bezpłatnie. Teraz zgodnie z uchwałą Zarządu może korzystać odpłatnie. W remonty w tej szkole włożyliśmy 600 tys. Zł. Staraliśmy się z tych środków wykonać jak najwięcej.
Przewodnicząca – podziękowała Panu Dyrektorowi i poprosiła o zabranie głosu p. Krystynę Siniło – Skarbnika Powiatu.
p. K. Siniło – projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy ta uchwała wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach oświatowych. Wzrost ten wynosi 8% w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana tej uchwały następuje, co 2-3 lata. Przyjęliśmy taki wskaźnik w związku z wnioskiem związków zawodowych o podniesienie wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji w oświacie.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do Pani Skarbnik. Jeżeli nie to przystępujemy do głosowania nad wydaniem opinii nad projektem uchwały.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie (9-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
p. K. Siniło – projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Nastąpiło już ostateczne przeliczenie środków przez Wojewodę i nastąpił wzrost środków o 9 tys. zł na poszczególne zadania.
Przewodnicząca – przystąpiła do głosowania nad wydaniem opinii w sprawie projektu uchwały przedstawionego przez Panią Skarbnik.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania wydała pozytywną opinię (9-0-0) dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
 
Przewodnicząca poprosiła Panią Krystynę Siniło Skarbnika Powiatu o przedstawienie zmian w budżecie powiatu.
p. K. Siniło – na podstawie decyzji Ministra Finansów zmianie uległa subwencja oświatowa
i po zmniejszeniach wynosi ona 23.243.271 zł. Została zmniejszona o 287.822 zł. Do budżetu przyjmuje się też kwotę 200.000 zł ze środków nie wygasających podjętych uchwałą w roku 2006 z przeznaczeniem na remont kuchni w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych.
W wyniku decyzji Wojewody nastąpiło także zmniejszenie dotacji celowej na Dom Pomocy Społecznej o kwotę 114.300 zł. Zmiany po stronie wydatków dotyczą Zarządu Dróg Powiatowych i przeniesienia kwoty 125.000 zł na §6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczenie na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Tuchola – Tleń - - Osie.” Jest to porozumienie z powiatem świeckim.
p. T. Zaborowski – tutaj chcę wyjaśnić, iż inwestycja ta będzie realizowana tylko w przypadku kiedy otrzymamy 85% dofinansowanie.
p. Z. Grugel – myślę, że Pan Starosta się pomylił. Nie mamy zapisane w projekcie porozumienia, że ta inwestycja będzie realizowana tylko przy takim dofinansowaniu. Gdyż jest tu zapisane, że to porozumienie w innym przypadku podlega renegocjacji, a nie zerwaniu. Dlatego wnoszę o to, żeby wycofać sformułowanie „podlega renegocjacji”. Musimy myśleć o przyszłości powiatu. Bo przy takich kosztach tej inwestycji może nam grozić komisarz.
p. K. Siniło – Zarząd miał pozyskać informację czy wystarczy deklaracja czy trzeba od razu zabezpieczać środki na to zadanie. W wyniku sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej zmieniliśmy rezerwę celową, gdyż miała ona zapisany cel, na który była przeznaczona. Przeznaczyliśmy ją w całości na remont trzeciego piętra na ul. Pocztowej. Jest to kwota 180.000 zł. W wyniku wygaśnięcia poręczenia dla Szpitala dokonano zmniejszenia w paragrafie dotyczącym poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych i środki te przenosi się jako wkład własny powiatu do realizacji programu „Zdrowe dziecko w Borach Tucholskich”. Jest to kwota 300.000 zł.
Przewodnicząca – ale w ubiegłym roku przekazaliśmy już na ten program 75.000 zł. A teraz znów mamy kolejne 300.000 zł.
p. K. Siniło – te środki są na realizację tzw. programów miękkich wchodzących w skład tego Programu Norweskiego. Kolejne przeniesienia dotyczą wniosków dyrektorów. Dodatkowo w celu zabezpieczenia potrzeb Ośrodka Wsparcia do czasu otrzymania dotacji celowej od Wojewody dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10.000 zł. Pozwoli to na bieżące utrzymanie tego ośrodka.
p. Z. Grugel – czy można już korzystać z usług tego ośrodka?.
p. B. Szramka – jeszcze nie. Dlatego, ze czekamy na dotację Wojewody, aby ogłosić konkurs na kierownika tego ośrodka. Wtedy ona będzie zatrudnia już odpowiednich fachowców. Będą to psycholodzy i psychiatrzy. Były już dwie kontrole z Urzędu Wojewódzkiego w budynku ośrodka. Wypadły one pozytywnie, ale nadal nie mamy dotacji.
Przewodnicząca – czy rondo w Gostycynie będzie realizowane?.
p. T. Zaborowski – tak. 26 marca będzie rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę.
Przewodnicząca – przystępujemy do głosowania nad opinią dotyczącą zmian w budżecie powiatu na rok 2007 w działach 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura i sport.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania wydała pozytywną opinię (9-0-0) dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2007 w działach 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura i sport.
 
Przewodnicząca – jako zainteresowani powinniśmy zająć się projektem uchwały w sprawie utworzenia technikum Leśnego. Czy mają Państwo jakieś pytania?.
p. M. Sass – chciałbym zwrócić uwagę na pewne błędy w załącznikach do tej uchwały. Błąd wkradł się w § 19 ust. 3 mamy zapisane „liceum ogólnokształcące”. Powołuje się w tej uchwale na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2004 roku, a była wprowadzona zmiana do tego rozporządzenia w roku 2006.
p. Z. Grugel – chcę zwrócić uwagę, że pierwszy statut zawsze nadaje organ prowadzący.
p. M. Sass – tak, ale tu są znaczne uchybienia. Na przykład zapis § 7 ust. 1 „wewnątrzszkolnego systemu oceniania Technikum Leśnego w Tucholi” powinien być rozszerzony o zmiany w Rozporządzeniu MEN z 2006 roku. To samo dotyczy § 7 ust. 3., który mówi, że ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. Otóż ma wpływ i o tym zmówi to znowelizowane Rozporządzenie. To powinno być ujęte.
p. Z. Grugel – tu nie ma też mowy o mundurach. Poprzednie Technikum Leśne miało regulamin mundurowy. Ten zapis powinien być włączony do Statutu i dodany jako załącznik do niego.
p. T. Zaborowski – wprowadzimy te poprawki do Statutu.
Przewodnicząca – przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Technikum Leśnego.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania wydała pozytywną opinię (7-0-0) dotyczącą projektu uchwały w sprawie utworzenia Technikum Leśnego po dokonaniu poprawek wniesionych przez Komisję.
 
Ad. 2
 
Przewodnicząca – przejdźmy do drugiego punktu porządku obrad Komisji, który przedstawi nam Pan Radny Sass.
p. M. Sass – informacje na ten temat pomogła mi zebrać Pani Sobczak. W ZSL i T prowadzonych jest 12 form zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczy 242 uczniów. Rok wcześniej było to 10 form. Na rok przyszły planuje szkoła prowadzić 11 form. W ZSO prowadzonych w gimnazjum 14 form, a w Liceum Ogólnokształcącym 13 form. W gimnazjum uczestniczy 245 uczniów, a w LO 260. Dyrektor przewiduje w przyszłym roku utrzymanie zajęć na stały poziomie. W ZSL i A mamy 27 form, w roku ubiegłym były 23 formy. Uczestniczy w tej szkole 830 uczniów. Następny rok będzie oscylował w podobnych granicach. Szacunkowo uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych procentowo: w ZSO – 68%, w ZSL i T - 28% i w ZSL i A - 73%. Zajęcia są prowadzone w trzech rodzajach grup. Sportowe, artystyczne i przedmiotowe. Najliczniejsza grupa korzysta z zajęć przedmiotowych. Chociaż nie ukrywam, że może być tak, że jeden uczeń może korzystać z kilku rodzajów zajęć pozalekcyjnych. Cel tych zajęć to przede wszystkim zwiększenie aktywności środowiskowej i uaktywnienie tożsamości. 21 marca zaczynam u siebie w szkole program pilotażowy zajęć pozalekcyjnych. Środki na te zajęcia otrzymałem ze Starostwa. Prowadzonych będzie 48 godzin tygodniowo zajęć. Mam między innymi koła plastyczne, języka niemieckiego, kółko fizyczne dla chłopców i dziewcząt. Z tego materiału nasunęły mi się następujące wnioski. Aby po pierwsze kontynuować zajęcia pozalekcyjne w połączeniu z gminami. Gdyż uczniowie dojeżdżający nie maja możliwości korzystania z tych zajęć w siebie w szkole, ale za to mogą to rozbić w miejscu zamieszkania. Po drugie należy przeprowadzić badanie na temat wpływu zajęć pozalekcyjnych na wyniku nauki w szkole. Po trzecie uzyskać opinię uczniów w celu określenia nowych kierunków zajęć i zainteresowań pozalekcyjnych.
p. R. Smoliński – prawdą jest taka, że młodzież dojeżdżająca jest pozbawiona tego sposobu włączania się w życie szkoły i rozwoju zainteresowań własnych. U mnie w szkole nie ma takiego problemu. Mam pełną obsadę w internacie. Takie rozwiązanie, czyli prowadzenie zajęć dla uczniów w miejscu ich zamieszkania może rozwiązać problem fakultetów przygotowujących do matury. Dojeżdżający uczniowie byli ich pozbawieni, gdyż odbywały się popołudniami. Teraz mogą sobie na to pozwolić. To bardzo dobry pomysł i godny kontynuowania.
p. B. Szramka –cieszę się, że ten nasz program pilotażowy otrzymał już tak pozytywne referencje. Kontaktowaliśmy się z gminami i ze wszystkich otrzymaliśmy odzew oprócz Gminy Cekcyn.
p. St. Łangowski - to zadanie jest sensu stricte zadaniem powiatu. Proponuję, żeby Państwo zapytali się w swoich gminach jak wygląda realizacja tego programu. Dodatkowo jest to o tyle lepsze ekonomicznie, gdyż prowadzą te zajęcia czynni nauczyciele, za których nie trzeba opłacać składek zdrowotnych. Uważam, że powinniśmy ten program kontynuować.
Przewodnicząca – poprosiła o zabranie głosu Pana Smolińskiego i przedstawienie sytuacji z przejęciem Technikum Leśnego.
p. R. Smoliński – w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Starosty z Rada Pedagogiczną. . Mam sygnały, że komplikuje się sytuacja ze strony Ministerstwa. Wcześniej był zapis, że szkoły te mogą przejąć Lasy Państwowe, ale po wprowadzeniu w roku 1998 zmiany w administracji przepis ten naturalnie umarł. Wielu starostów potworzyło sobie technika leśne, ale ta szkołą jest tak specyficzna, że aby się dobrze do zawodu przygotować trzeba prowadzić praktyki. Najlepiej te praktyki zabezpieczają Lasy Państwowe. Dyrektor Lasów zaznaczył, że nie chce wszystkich Techników Leśnych. Nasza Rada Pedagogiczna stanęła na stanowisku, że jeżeli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyda taki akces o przejęciu naszego Technikum to wydajemy na to zgodę. Robiliśmy już z Panią Dyrektor Wrębel przymiarkę do podziału. Stanęliśmy na stanowisku, że jeden nauczyciel ma być przypisany tylko do jednej szkoły. Problem powstał przy trojgu nauczycieli, gdyż nie było dla nich całych etatów.. Ale rozwiązaliśmy ten problem kierując na doszkalania te osoby. Postanowiliśmy też, że kiedy już nastąpi przejecie to dokonamy czegoś na kształt podziału w celach organizacyjnych. Powstało wokół tego podziału też wiele emocji, ale tam gdzie brak wiedzy tam zawsze są emocje. W rozmowach z Ministrem w pewnym momencie postawiliśmy już sprawę na ostrzu noża, że może zdecyduje się określić, w jaki sposób chce przejąć te technika. Niech to będą pakiety obejmujące na przykład cztery szkoły. Wtedy tez dowiedzieliśmy się, że problem z odwlekaniem tej sprawy związany jest z tym martwym przepisem.
Przewodnicząca – ta szkoła zawsze stała wysoko w rankingach.
p. R. Smoliński – tak. Jeśli chodzi o zdawalność egzaminów to zawsze byliśmy na drugim miejscu za Miliczem. Dodatkowo posiadamy kilka perełek. Są to sokolnicy, hejnaliści i oczywiście orkiestra reprezentacyjna ów Państwowych. To w takiej sytuacji się znajdowaliśmy nie miało wpływu na naszą opinię i miejsca w rankingu.
Przewodnicząca – wobec braku dalszych pytań podziękowała Panu Smolińskiego. Poprosiła Członków Komisji o debatę nad kolejnymi punktami w materiałach sesyjnych.
p. St. Łangowski – chciałbym poprosić, aby Zarząd jeszcze przeanalizował sprawę kosztów za wynajmowanie sal. Te koszty są zbyt duże. Dotyczy to rozumiem Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem. Myślę, że powinniśmy dbać o to, aby tych studentów było jak najwięcej. A takie windowanie stawek może się nam nie przysłużyć dobrze.
Przewodnicząca – wobec tego będzie to wnioskiem Komisji. Czy Komisja wyraża na to zgodę.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby ten jeszcze raz przeanalizował wysokość stawek za wynajem sal dydaktycznych w jednostkach oświatowych powiatu tucholskiego oraz sal w budynku Książnicy.
 
Wobec braku dalszych pytań i wyczerpania się tematyki posiedzenia Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                                  Małgorzata Oller
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Kinga Majer (19 marca 2007)
Opublikował: Kinga Majer (8 czerwca 2007, 14:02:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1505

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij