8

Protokół nr 8/2007
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 17 kwietnia 2007 roku
 
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Urszula Piotrkowska – Dyrektor ZSO, p. Regina Wrębel – Dyrektor ZSLiA, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Tadeusz Zaborowski - Wicestarosta Tucholski, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka – Naczelnik WEZKiKF oraz p. Sylwia Sobczak – Zastepca Naczelnika WEZKiKF.
 
Komisja rozpoczęła posiedzenie Komisji od wizyty w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Przewodnicząca powitała zebranych i poprosiła o zajęcie głosu Panią Dyrektor Urszulę Piotrowską.
Ad 1.
p. U. Piotrowska – zespół szkół został powołany w 2000 roku. W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Powiatowe. Jest również powołane liceum profilowane, ale na dzień dzisiejszy ono nie funkcjonuje. Szkoła obecnie ma 715 uczniów i funkcjonują 23 oddziały, w tym 7 oddziałów Gimnazjum Powiatowego. W szkole pracuje 40 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 21 nauczycieli niepełnozatrudnionych (co stanowi 6,8 etatu i dotyczy to nauczania indywidualnego, które prowadzone jest przez nauczycieli gimnazjów z terenu zamieszkania ucznia).
Przewodnicząca – proszę o informację na temat zajęć pozalekcyjnych.
p. U. Piotrowska – jest realizowanych ponad 20 zajęć pozalekcyjnych. Szkoła ponosi koszty wynagrodzenia nauczycieli i rezygnuje się z zakupu dodatkowych materiałów, bądź koszty te ponoszą rodzice uczniów. Są to m.in.: koło dziennikarskie, polonistyczne, a także koła dotyczące przedmiotów ścisłych. Jest koło biologiczno-chemiczno – fizyczne, które zwane jest przez nas medycznym, które jako jedyne odbywa się w soboty.
Przewodnicząca – ilu uczniów jest w jednym oddziale?
p. U. Piotrowska – od 30 wzwyż (do 36 maksymalnie) i są to oddziały za duże. Na lekcjach WF, informatyki i języków obcych występuje podział na grupy. Z przedmiotów, gdzie są przewidziane laboratoria w profilach rozszerzonych 1 godzina tygodniowo także odbywa się z podziałem na grupy.
Przewodnicząca – w Chojnicach ma zostać otwarte nowe Liceum Akademickie czy Pani Dyrektor nie obawia się, że spowoduje to zmniejszenie naboru do szkoły.
p. U. Piotrowska – jest takie zagrożenie, ale zagrożenie jest porównywalne jak ze strony liceów bydgoskich.
 
Radny Zbigniew Grugel, krótko przedstawił historię budowy obecnego budynku Liceum Ogólnokształcącego (do roku 1996 LO mieściło się na poddaszu budynku obecnego Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych).
p. U. Piotrowska – jesteśmy tu już 10 lat i jest już potrzeba malowania szkoły. Zaczęliśmy od II piętra. Prowadzona u nas kontrola tzw. „trójek” nie wskazała żadnych istotnych uchybień.Chcielibyśmy starać się o środki na monitoring.
Przewodnicząca – jakie remonty będą wykonane w tym roku?
p. B. Szramka – ma zostać przeprowadzona izolacja piwnic, zabezpieczenie okablowania i 1łazienka. Te sprawy będą jeszcze ustalane w terminie późniejszym.
p. S. Sobczak – wzrosły wydatki na podwyżki dla nauczycieli o 500 tys, gdyż w budżecie był zakładany wzrost 1,9%, a uchwalono 5%. Uzyskanie środków z 0,6 % rezerwy subwencji jest obwarowane wieloma warunkami m. in. wysokością inwestycji wykonanych z subwencji w poprzednim roku.
Przewodnicząca – czy szkoła pisze wnioski o środki zewnętrzne?
p. U. Piotrowska – nie pisaliśmy wniosków do ministerstwa i do Urzędu Marszałkowskiego, ale składamy wnioski do Fundacji Polsko – Niemieckiej dotyczące programów współpracy zagranicznej oraz składaliśmy wnioski do programu Sokrates Erasmus.
 
Następnie Komisja zwiedziła szkołę. Po zakończeniu zwiedzania Komisja udała się do budynku Starostwa Powiatowego przy pl. Zamkowym 1.
 
Ad. 3
Korzystając z obecności Pani Reginy Wrębel Dyrektora ZSLiA i Pana Piotra Mówińskiego Starosty Tucholskiego Przewodnicząca zaproponowała, aby rozpocząć od analizy materiałów sesyjnych – uchwał związanych ze szkołą leśną. Przewodnicząca poprosiła o zajęcie głosu Pana Starostę.
Starosta – w celu przekazania szkoły należało dokonać przekształceń i utworzyć zespół szkół. Porozumienia w sprawie przekazania podpisało 6 powiatów. Podpisanie porozumienia nie przesądza o przekazaniu. Ze strony ministerstwa pewne sprawy uległy przyspieszeniu ze względu na prace nad budżetem na przyszły rok. Schemat porozumienia otrzymali Państwo. Różnice w porozumieniach z innymi powiatami dotyczą spraw własnościowych.
p. W. Kociński – niektóre szkoły przekazały mienie ruchome w formie darowizny bądź oddały w użyczenie. Jaką formę Pan Starosta przewiduje w naszej szkole?
Starosta – to zależy co, większość w użyczenie np. sale komputerowe, ale np. ławki, tablice zostaną przekazane ministerstwu. Nie upierałbym się, żeby nic nie przekazywać, ale nie przewiduję np. przekazania autobusu.
p. W. Kociński – czy będzie obowiązujące to porozumienie, które mamy w materiałach?
Starosta – nie mamy ostatecznej wersji porozumienia. Są prowadzone cały czas negocjacje. Dla mnie ważne jest, żeby były zabezpieczone interesy drugiej szkoły agrotechnicznej i nieodpłatne użytkowanie budynków.
p. W. Kociński – czy mógłbym prosić o przedstawienie informacji jakie warunki przekazania przedstawione przez powiat są warunkami brzegowymi.
Starosta – długoterminowe zabezpieczenie funkcjonowania w tym budynku szkoły agrotechnicznej, zwolnienie z opłat co najmniej przez 4 lata jako zwrot kosztów poniesionych na remonty.
p. A. Pruszak – co z internatem?
Starosta – z internatu korzystają w większości leśnicy i w związku z tym i myślę że należy uregulować to w taki sposób, że uczniowie innych szkół  także mogliby z tego internatu korzystać.
p. R. Wrębel – jeśli chodzi o podział budynków szkoły to nastąpiłoby to mniej więcej poziomo, a część budynku byłaby wspólna.
Starosta – część budynków musi być wspólna, gdyż  one potrzebne dla obydwu szkół i na to była zgoda.
p. W. Kociński – a w jakich kwestiach były sprzeczności.
Starosta – my chcieliśmy uzyskać gotówkę za poniesione nakłady, ale to nie zostało zaakceptowane, więc musi to zostać rozwiązane w inny sposób.
p. W. Kociński – a czy mamy pewność, że minister nie będzie tworzył innych szkół w tym zespole?
Starosta – tak mamy taką pewność, gdyż minister może prowadzić tylko szkołę leśną zgodnie z prawem.
Przewodnicząca – a czy może być prowadzona szkoła zawodowa?
p. R. Wrębel – może być taka szkoła prowadzona, ale nie ma chętnych do tej szkoły. Jest to kształcenie drogie, bo 2 dni w tygodniu odbywają się praktyki. Teoretycznie taka możliwość istnieje.
p. Z. Grugel – nie jest to możliwe, gdyż to się mija z celem. Szkoła taka przygotowuje uczniów do wykonywania zawodu drwala, ale w zawodzie może on pracować dopiero po ukończeniu 21 roku życiu. Czyli po ukończeniu szkoły osoba taka nie ma szans na zatrudnienie w zawodzie. Jeśli chodzi o szkółkarstwo to nie ma na rynku zapotrzebowania na takich absolwentów.
Starosta – za przekazaniem przemawia również konieczność  poniesienia ogromnych nakładów w przyszłości na remonty obiektów szkoły, gdyż są to stare budynki. Poza tym jest potrzebna sala gimnastyczna.
p. R. Wrębel – w ostatnim czasie remontowana była cześć szkoły zajmowana kiedyś przez liceum, która nie była remontowana od czasu opuszczenia tego budynku przez tą szkołę.
p. W. Kociński – czy straż dopuści budynek do użytku od 1 września?
p. R. Wrębel – pewne prace są konieczne do wykonania.
Starosta – dopóki nie będę musiał kosztów tych nie poniosę.
p. M. Sass – czy szkoła rolnicza utrzyma filię w Kamienicy?
p. R. Wrębel – jest to szkoła środowiskowa i mimo, że subwencja nie wystarcza na utrzymanie tej szkoły, to powinna ona pozostać. Jeśli nie będzie tej szkoły to cześć z tej młodzieży w ogóle nie będzie uczęszczała do szkoły.
Starosta – jeżeli będzie nabór do tej szkoły to należy ją utrzymać. Jest to także uzależnione od warunków demograficznych, na które nie mamy wpływu.
p. M. Sass – absolwenci gimnazjum nie chcą iść do Kamienicy, bo boją się likwidacji.
p. W. Kociński – czy wyższa szkoła nie ucierpi na przejęciu szkoły leśnej przez ministerstwo?
Starosta – mamy zapewnienia, że ta szkoła ma szanse tam funkcjonować. Mamy porozumienie z WSZŚ, na podstawie którego szkoła wyższa ponosi koszty wynajmu pomieszczeń i szkole to się opłaca. Nigdy nie było niczyim zamiarem likwidacja szkoły wyższej. W najbliższym czasie czeka ich kontrola Komisji Akredytacyjnej, ale to już problem uczelni.
Przewodnicząca – nigdy przez nikogo nie został wypowiedziany zamiar likwidacji. Jesteśmy dumni, że taka uczelnia u nas działa.
 
Posiedzenie Komisji opuścił Starosta.
p. A. Pruszak – jakie dochody wypracowała szkoła?
p. R. Wrębel – 400-500 tys. Przy bardzo dużym obłożeniu, z tym że w to jest wliczone czesne płacone przez uczniów mieszkających w internacie.
Przewodnicząca – czy dochody trafiają do budżetu szkoły?
p. R. Wrębel – w tym roku te dochody są wpisane, a wcześniej była wpisana ta część dochodów, która jest obligatoryjna.
p. S. Łangowski – przychody to nie zyski, trzeba wziąć pod uwagę koszty. Było to zapisane w budżecie danej szkoły, gdyż tam powstały.
p. R. Wrębel – nie wiem czy w tym roku plan dochodów zostanie wykonany.
p. Broszkiewicz – pragnę zauważyć, że nie minister, a lasy będą prowadziły tą szkołę, a na dzisiaj nie znamy jeszcze zapisów ustawy.
p. M. Sass – jesteśmy za przekazaniem szkoły, ale mieliśmy pewne wątpliwości i lepiej by się stało, gdyby ta rozmowa była wcześniej.
p. Z. Grugel – na dzisiaj nie ma z kim rozmawiać i to jest problem. Warunki przekazania były sformułowane.
Przewodnicząca – co do zabezpieczenia interesów szkoły agrotechnicznej będzie to opracowywane z prawnikami i z Panią Dyrektor. Musimy wypracować jakiś model, bo nie ma drugiego takiego przypadku jak Tuchola.
p. R. Wrębel – będzie problem podziału majątku pod względem technicznym i prawnym: inwentaryzacje, powołanie dyrektorów. Chciałabym otrzymać plan działań, żeby się do tego przygotować. Można by to przygotować technicznie przed zakończeniem zajęć. Będą kolejne koszty związane z przygotowaniem pomieszczeń dla dyrekcji drugiej szkoły, pokoju nauczycielskiego. Jak technicznie ma wyglądać przekazanie mienia.
p. B. Szramka – będzie powołany Dyrektor ZSL i drugiej szkoły.
Przewodnicząca – dlaczego przekazanie od 1 stycznia?
p. R. Wrębel – ze względów finansowych, choć praktycznie lepiej byłoby od 1 września, gdyż nowy organ prowadzący zatwierdzałby arkusz organizacyjny.
p. S. Łangowski – służby finansowe mogą dokonać podziału kosztów. Będą wskazane dwa budżety, z tym problemu nie ma, ale lepiej by było ze względu na ludzi. Powinien też być powołany jak najszybciej dyrektor tej szkoły.
 
Posiedzenie Komisji opuścił radny Antoni Lewandowski.
Przewodnicząca – jaka będzie nowa nazwa szkoły?
p. R. Wrębel – ja proponuję Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, ale to tylko moja propozycja.
Wicestarosta – należałyby tę szkołę powołać i być może jutro na zarządzie rozstrzygniemy pewne sprawy i przygotujemy na sesję.
p. Z. Grugel – zmiany w obydwu szkołach powinny nastąpić jednocześnie i to zapewni dokonanie dobrych uzgodnień. Uważam, że musimy zadbać o obydwie szkoły i dla mnie jest to ważne, żeby wszyscy uczniowie mieli lepsze warunki.
p. R. Wrębel – powinno być 2 dyrektorów, z czego 1 może być pełniący obowiązki.
p. Z. Grugel – uważam, że możemy dokonać wyboru dyrektora Zespołu Szkół Leśnych, a po przejęciu minister nie musi go zmieniać.
 
Komisja wypracowała wnioski następującej treści:

1.Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych oraz utworzenia zespołu szkół (8-0-0).
2.Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący przekazania Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi Ministrowi Środowiska (8-0-0). 

3.Zarząd Powiatu powinien ustalić harmonogram działań związanych z technicznym i organizacyjnym rozdzieleniem obecnego Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych na dwa odrębne zespoły (8-0-0).
4. W możliwie szybkim terminie należy równocześnie powołać Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych oraz Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych      (8-0-0).
5.  Zapisy Porozumienia, które zawarte będzie pomiędzy Ministrem Środowiska, a Powiatem Tucholskim w sprawie przekazania Zespołu Szkół Leśnych Ministrowi powinny uwzględniać specyficzne warunki prowadzenia w jednym obiekcie dwóch zespołów szkół (8-0-0).
 
Przewodnicząca – a co z PZO, czy będzie mogło obsługiwać nową placówkę?
p. Z. Grugel – myślę, że będzie to prowadziła komórka lasów.
p. S. Łangowski – porozumienie powinno także uwzględniać politykę kadrową,  obsługę sekretariatów czy techniczną.
Wicestarosta – to zostanie przedstawione w terminie późniejszym.
p. Wrębel – dotarła do mnie informacja, że samowolnie opuściłam sesję, więc informuję że na sesję dnia 23 lutego zaproszenie otrzymałam bardzo późno, ale nie mogłam uczestniczyć i usprawiedliwiłam się, a na sesję dnia 23 marca zaproszenia nie otrzymałam.
Pani Dyrektor ZSLiA opuściła posiedzenie Komisji.
 
Ad. 2
Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie informacji z wykonania budżetu w działach 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna i sport.
Pani Skarbnik przedstawiała informację dotyczącą wykonania budżetu we wskazanych działach.
Komisja wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu w 2006 roku dla działu 801 Oświata i wychowanie, działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz działu 926 Kultura fizyczna i sport     (8-0-0).
 
p. A. Pruszak – w sprawie stypendiów mam pytanie czy nie można obniżyć kwoty stypendium, żeby więcej osób mogło otrzymać? W Czersku tak jest.
p. S. Sobczak – Czersk to jest inne województwo, tak zostało przyjęte przez sejmik naszego województwa.
p. M. Sass – czy nie można rozwiązać jakoś kwestii badań dla uczniów kończących gimnazjum, żeby to było tu na miejscu?
p. S. Sobczak – brak chętnych lekarzy na terenie powiatu, a lekarze z Bydgoszczy nie chcą tu przyjeżdżać, więc nie mamy na to wpływu. Pomagaliśmy w poprzednim roku  i refundowaliśmy koszt paliwa w przypadku zorganizowanych wyjazdów.
 
Ad. 3
Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o omówienie zmian w budżecie na 2007 rok. Pani Skarbnik omówiła proponowane zmiany.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 rok (8-0-0).
 
Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                                     Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                              Małgorzata Oller
 
 
 
 
 


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (17 kwietnia 2007)
Opublikował: Kinga Majer (8 czerwca 2007, 14:11:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1532

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij