12

Protokół nr 12/2007
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 10 września 2007 roku

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Piotr Mówiński – Starosta Tucholski, p. Bogusław Szramka – Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Sylwia Sobczak – Z-ca  Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Ireneusz Wesołowski – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, p. Aniela Czyżyk – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych, p. Urszula Piotrowska – Dyrektor Zeposłu Szkół Ogólnokształcących, p. Mariola Pawelska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, p. Witold Smoczyk – Dyrektor Tuchoslkiego Centrum Edukacji Zawodowej, p. Jerzy Kornaś – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych oraz p. Tomasz Okrzyński – Dyrektor Specjlanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Tematyka posiedzenia:
1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku w działach: 801, 854, 921,926.
2. Analiza naboru uczniów na rok 2007/2008.
3. Ocena działalności sportowej, kulturalnej i promocyjnej wgminach powiatu tucholskiego i powiecie (spotkanie z przedstawicielami gmin, stowarzyszeń i organizacji).
4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Przewodnicząca – przywitała zebranych, przedstawiła tematykę posiedzenia i poprosiła o zabranie głosu Panią Krystynę Siniło Skarbnik Powiatu.
p. K. Siniło – przedstawiła wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku w działach dotyczących oświaty. Wykonanie działu 801 wynosi 48,94%, działu 800 48%, natomiast działu 804 na poziomie 51,54%. W paragrafach dotyczących remontów jest mniejsze zużycie środków. Jest to spowodowane tym, że remonty zazwyczaj prowadzone w okresie wakacji.
Przewodnicząca – mam pytanie do działu 801 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Porównując ten okres do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie było wtedy wyższe. Dlaczego tak się dzieje?
p. S. Sobczak – jest to spowodowane tym, że nauczyciele podjęli studia i nie mają jeszcze zakończonych semestrów. Aby otrzymać zwrot środków muszą przedstawić zaświadczenia o pozytywnym zakończeniu semestru. Relatywnie dokształca się mniej nauczycieli.
Przewodnicząca – dlaczego w dziale dotyczącym szkół podstawowych specjalnych jest takie małe wykorzystanie środków.
p. K. Siniło – bo dotyczy to remontów, ale jednocześnie jest też większe wykonanie w wydatkach płacowych z powodu wypłaconych 13-tych pensji, a także zawiera także przekazanie 70% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
p. T. Okrzyński – to, że jest takie małe wykonanie to świadczy tylko o tym, że nie ma zagrożenia na II półrocze tego roku.
Przewodnicząca - wykonanie wydatków przy szkołach w tym module jest podyktowane remontami jak rozumiem.
p. T. Okrzyński – w tym roku mam duże obłożenie internatu, bo ta grupa liczy, aż 19 osób. Mam także dużo dzieci spoza terenu naszego powiatu. Doszedłem także do ugody w spawie mniejszych stawek za pobyt w internacie z Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.
Przewodnicząca - w tym roku są także mniejsze dochody z tytułu majątku powiatu.
p. St. Łangowski – zgodziliśmy się co do tego, że obraz niepełnego wykonania budżetu nie jest zbyt dobry. Uzyskaliśmy informację, że wydatki płacowe wyniosły ponad 50%. Pytanie do dyrektorów. Czy przewidujecie patrząc na ten budżet i nabór do szkół, że do końca tego roku wynikną jakieś problemy finansowe?.
p. U. Piotrowska – nie przewiduję.
p. I. Wesołowski – nie.
p. J. Kornaś – u mnie ilość godzin jest rozdysponowana, nie przewiduję raczej.
p. T. Okrzyński – u mnie jest o 100 godzin lekcyjnych mniej. Trudno mi w tej chwili mówić, czy wystarczy mi środków.
p. M. Pawelska – mam większy nabór niż się spodziewałam Ale nie widzę większych problemów.
p. T. Okrzyński – ja mam za to więcej nauczań indywidualnych.
Przewodnicząca – jak wygląda sprawa naboru do szkół powiatowych?.
p. B. Szramka – nabór wygląda następująco. W Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych uczyć się będzie 615 uczniów, w Zespole Szkół Leśnych 429 uczniów, w Zespole Szkół Ogólnokształcących 675 uczniów, w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych 850 uczniów, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 218 uczniów, w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej 526 uczniów, a w Centrum Kształcenia Ustawicznego mamy 858 słuchaczy.
p. S. Sobczak – w ubiegłym roku mieliśmy 137 oddziałów, a w tym roku jest 131 oddziałów.
Przewodnicząca – czy w związku ze zmniejszeniem oddziałów nie będą generowane jakiekolwiek koszty?. Jak wyglądają remonty?.
p. B. Szramka – w czasie wakacji nastąpiło rozdzielenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w sekretariacie i w internacie w 60% dokonano wymiany instalacji elektrycznej. Zostanie wykonane także zadaszenie nad budynkiem dydaktycznym oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
p. M. Pawelska – jeśli chodzi o Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach to jest to nowy budynek wyposażony w podstawowe sprzęty.
p. W. Smoczyk – ciąg komunikacyjny wyposażony został w nowa posadzkę.
Przewodnicząca – na jakim etapie jest nasza największa inwestycja?.
p. B. Szramka – gdyby nie firma Korbud to ta inwestycja dawno by już ruszyła. Złożenie protestu przez Korbud opóźniło nam cała procedurę.
Starosta – ta sprawa może się przez to przeciągnąć o jakieś 2 tygodnie. Z naszej strony będziemy uważnie przyglądać się inwestycjom, które wykonywane są na naszym terenie przez firmę Korbud.
p. W. Kociński – mam pytanie do Pan Okrzyńskiego. Czy można by skorzystać z boiska, które mieście się na terenie Pańskiej placówki przez osoby prywatne?.
p. T. Okrzyński – w czasie wakacji boisko było ogólno dostępne. Ale z powodu szkód, które zostały zrobione na tym boisku byłem zmuszony je zamknąć.
Przewodnicząca – jak wygląda realizacja zajęć pozalekcyjnych?
p. S. Sobczak – problemu z realizacją tego zadania nie będzie. Jako jeden z pięciu powiatów z terenu naszego województwa wygraliśmy konkurs na realizację zajęć pozalekcyjnych. Będzie 28 projektów dotyczących tego zadania. Problem jest tylko taki czy znajda się beneficjenci, czyli uczniowie. Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja od stycznia do czerwca. Dogrywamy jeszcze ostateczne ustalenia.
Starosta – to wszystko jest zasługa tego, że byliśmy dobrze przygotowani.
Przewodnicząca – proszę Dyrektorów o przedstawienie informacji na temat naboru do szkół.
p. A. Czyżyk – do klas pierwszych przyszło 96 uczniów. Nie mam naboru do szkoły policealnej. Absolutna przewaga uczniów spoza terenu naszego powiatu.
p. I. Wesołowski – mamy 615 uczniów w 23 oddziała. Na dzień dzisiejszy brakuje nam trzech sal lekcyjnych. Młodzież naszej szkoły rekrutuje się głównie z terenu powiatu tucholskiego. Problem, który nas nurtuje to zajęci pozalekcyjne. W związku tym, że mamy młodzież, która dojeżdża do szkoły sa problemy z jej uczestniczeniem w zajęciach pozalekcyjnych. Młodzież jest chętna, ale brak komunikacji powoduje, że nie może ona w nich uczestniczyć. Dlatego prosiłbym o wystąpienie do PKS-u o wprowadzenie dogodnych zmian w rozkładzie jazdy.
p. U. Piotrowska – w liceum ogólnokształcącym mam 6 oddziałów klas pierwszych. Liczba oddziałów w szkole u mnie się nie zmieniła i liczy 23 oddziały. Zauważyłam w swojej szkole skutki niżu demograficznego. W ubiegłym roku 6 oddziałów liczyło po 36 uczniów, w tym roku uległo to zmniejszeniu. Oddziały liczą po 29 osób. W Gimnazjum Powiatowym mam 1 nowych oddział liczący, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gmina Tuchola, 30 osób.
p. J. Kornaś – do mojej szkoły przyszło 10 oddziałów klas pierwszych. 6 oddziałów szkoły średniej i 4 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej. Jest to 318 uczniów. Średnia liczba uczniów na jeden oddział liczy 31,8 ucznia. Nie mam naboru do technikum informatycznego. Chętnych odsyłam to TCEZ-u. Nie mam tez naboru do liceum profilowanego.
p. St. Łangowski – prośbę kieruję do Zarządu Powiatu, aby wprowadził zasady sterowania naborem do liceów profilowanych, ponieważ jest to ściśle związane z kształceniem zawodowym. Wymagana jest tu głęboka dyskusja. Uważam, że nad kształceniem w naszym powiecie powinniśmy debatować ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami. Uważam również, że trzeba wprowadzić próg naboru do liceum profilowanego.
p. M. Sass – myślę, że jest to ostatni moment, aby to zrobić. Żeby zmotywować młodzież do nauki. Możemy wprowadzić próg dotyczący naboru, a jednocześnie otworzyć furtkę w postaci drugiego terminu naboru.
p. T. Okrzyński – w mojej szkole mam 17 oddziałów. Łącznie 218 uczniów. Cieszę się z tego powodu, gdyż większa liczba uczniów to większa subwencja oświatowa.
p. M. Pawelska – mam większy nabór niż przewidywałam. W klasie pierwszej mam 42 uczniów. Zgłosiło się jeszcze 4 uczniów, ale niestety musiałam im odmówić z powodów kłopotów lokalowych. Nie mam tak dużych klas. Większość uczniów to nasi gimnazjaliści, a także mam kilka osób z Osia i ze Szlachty.
p. W. Smoczyk – mam 18 oddziałów klas pierwszych. 6 oddziałów klas zaocznych. Nie powiódł się nabór do oddziałów zamiejscowych w Kęsowie i Zamrzenicy. W Zamrzenicy z powodów zbyt krotki okresów wyroków. Nie rozumiem natomiast braku naboru w Kęsowie. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w Śliwicach.
Przewodnicząca wobec braku dalszych pytań do Dyrektorów podziękowała za przybycie.

Ad. 3
Przewodnicząca – poprosiła o zabranie głosu p. Krystynę Siniło Skarbnika Powiatu.
p. K. Siniło – przedstawiła zmiany budżetowe. Poinformowała o przesunięciu kwoty 467 tys zł na spółkę Szpital Tucholski na koncepcję i projekt szpitala.
Przewodnicząca – to dotyczy tylko kwoty 467 tys zł, bo 32 tys zł przeznaczone zostało na pokrycie straty w spółce. Proszę czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania, jeśli nie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 roku.

W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie 9 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2007.

W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie 9 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ze strony 73

Przewodnicząca – przystępujemy do omawiania punktu 18 materiałów sesyjnych dotyczącego przyjęcia Strategii rozwoju Powiatu Tucholskiego.
Starosta – przybliżył potrzebę zmiany i uaktualnienia zapisów Strategii. Zaznaczył, że oświata jest integralną i ważną częścią Strategii, która nas wyróżnia spośród innych powiatów.
Przewodnicząca – chciałabym zwrócić uwagę na zapis na stronie 21 Strategii mówiący o tworzeniu liceów prywatnych. Nie podoba mi się treść tego zapisu.
Starosta – tak, ale uważam, ze konkurencja jest tutaj jak najbardziej wskazana.
p. St. Łangowski – uważam, że edukacja powinna jeszcze bardziej pójść w gestie osób prywatnych. Być może inne podmioty są bardziej mobilne i nie mają takiego gorsetu przepisów, jakim otoczone jest szkolnictwo publiczne, a który nas tak ogranicza.
p. Z. Grugel – ta strategia ma dużo plusów i według pewnych zasad powinna odnosić się do pewnych ogólników, ale równocześnie powinna opierać się na pewnych założeniach. Nie możemy jej ograniczać i zamykać sobie możliwości do wprowadzania zmian. Proponuję, abyśmy nasze uwagi skierowali do autorów tej Strategii.
Starosta – rozmawiałem z Panem Stańczykiem autorem tej Strategii. Prosił on mnie, abyśmy zmiany do tej Strategii zaczęli wprowadzać za pół roku, kiedy ta Strategia będzie już żyć.
p. Z. Grugel – składam wniosek, aby z tej Strategii stworzyć syntezę, a także, aby ją przedstawić w lokalnych mediach. Po to, aby mieszkańcy naszego powiatu mogli się z nią zapoznać. To ważne, aby ten dokument był powszechnie znany i rozumiany.

O godz. 15.00 z posiedzenia Komisji wyszli p. Piotr Broszkiewicz i p. Antoni Lewandowski.

Przewodnicząca – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku Pana Radnego Grugela.

Wniosek 4 głosami za przy 1 przeciwny i 2 wstrzymujących się został przyjęty.

Przewodnicząca – czy jakieś propozycje zmian do Strategii?.
p. M. Sass – zapis na stronie 10 zawiera błąd. Krąg kamienny znajduje się w części Gminy Gostycyn.
p. St. Łangowski – ja proponuję zmienić wyraz „prywatnych” na „niepublicznych” na stronie 21 Strategii.
p. A. Pruszak – ja proponuje uzupełnić zapis dotyczący wymienionej linii kolejowej Bydgoszcz – Kościerzyna i dopisać Gdynię. To jest pełna nazwa tej linii. Ten zapis jest a stronie 35 Strategii.
Przewodnicząca – przystąpiła do glosowania nad wprowadzonymi zmianami do Strategii.

W wyniku głosowania jednogłośnie 7 głosami za zaproponowane zmiany zostały przyjęte przez Komisję.

Przewodnicząca – przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju Powiatu Tucholskiego” z poprawkami wniesionymi przez Komisję Edukacji.

Komisja Edukacji jednogłośnie 7 głosami za przyjęła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju Powiatu Tucholskiego” z poprawkami wniesionymi przez Komisję Edukacji.

Ad. 2
Przewodnicząca – poprosiła Radnego p. Wojciecha Kocińskiego o zreferowanie punktu 2 porządku posiedzenia Komisji.
p. W Kociński – wiodącym stowarzyszeniem działającym na terenie naszego powiatu jest Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”. Skupia ona 32 stowarzyszenia, instytucje i kluby. Zainicjował jej działanie Pan Maciej Gierszewski. LGD zajęła 42 miejsce w ogólnopolskim rankingu stowarzyszeń. W ostatnim okresie LGD otrzymała 600 tys. zł przyznanej dotacji.
p. S. Sobczak – te środki zostały przeznaczone dla mieszkańców powiatu na działania na które wcześniej nie mogliby się ubiegać o środki. Dotyczy to głównie urządzenia ich życia i otoczenia.
p. St. Łangowski – uważam, że te działania są bardzo potrzebne. Niewiele jednak uda się zrobić, jeśli nie ma odpowiedniej promocji powiatu.
p. W. Kociński – uważam, że powiat na tyle na ile ma środków uczestniczy w promocji powiatu tucholskiego. W tym roku byliśmy na targach w Berlinie i Poznaniu.
Przewodnicząca - tradycyjne formy turystyki straciły na znaczeniu. Teraz turystyka stoi przed koniecznością zmian.
p. M. Sass – można by pomyśleć o współpracy z gminami powiatu w sprawie utworzenia ścieżek rowerowych i wprowadzenia oznakowania miejsc ciekawych na terenie naszego powiatu. Co ważne, abyśmy wprowadzili jednolity system oznakowania tych miejsc. Z pewnością wspomoże to turystkę.
Przewodnicząca – czy wprowadzamy to jako wniosek Komisji?.
p. M. Sass – może już czas, żeby wprowadzić ten pomysł na drogę formalną.
p. W. Kociński – nie wiem, czy tym nie zajmuje się już czasem LGD i w powiązaniu z powiatem chojnickim.
Przewodnicząca – proponuję, aby Pana Sass powrócił ze swoim wnioskiem za jakiś czas.
p. W. Kociński – myślę, że można w tej sprawie zadać pytanie na sesji Panu Kordzie i uzyskamy jednoznaczną informację w tej sprawie. Myślę, że pod koniec tego roku możemy zorganizować spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
p. S. Sobczak – odbędzie się w powiecie forum organizacji pozarządowych. Myślę, że przy tej okazji mogłaby i Komisja Edukacji spotkać się z ich przedstawicielami.

Przewodnicząca wobec wyczerpania porządku posiedzenia zamknęła je.

Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                                    Przewodnicząca Komisji

Kinga Majer                                                            Małgorzata Oller


 


Wytworzył: Kinga Majer (10 września 2007)
Opublikował: Kinga Majer (12 grudnia 2007, 15:52:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1452

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij