15

Protokół nr 15/2008
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 21 stycznia 2008 roku
 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. S. Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2008.
3. Sprawy różne.
 
Pan Zbigniew Grugel przybył na posiedzenie Komisji o godz. 13.15.
Pan Antoni Lewandowski przybył na posiedzenie Komisji o godz. 14.10.
 
Ad. 1
Przewodnicząca – przywitała zebranych, przedstawiła tematykę posiedzenia. Przystąpiła do analizy projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Przewodnicząca – poprosiła o zabranie głosu w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi, w tym wysokości opłat za posiłki p. Sylwię Sobczak.
p. S. Sobczak – ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadza nowy art. 67a, który mówi, że dla wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkołach mogą zorganizowane stołówki szkolne. Mówi on także, że organ prowadzący musi ustalić zasady korzystania ze stołówek. Stąd konieczność wprowadzenia tej uchwały. Te stawki przedstawili nam dyrektorzy tych szkół. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym stawki są tak niskie z tego powodu, że obiady tam są dofinansowywane.
Przewodnicząca – uważam, że w uzasadnieniu uchwały powinno być wyraźnie zapisane dlaczego w Specjalnym Ośrodku te stawki są tak niskie. Rzuca to złe światło na stawki podane w pozostałych szkołach.
p. S. Sobczak – dobrze poproszę dyrektora Okrzyńskiego o dokładne uzasadnienie stawki w jego szkole.
 
W wyniku głosowanie Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie (7-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi, w tym wysokości opłat za posiłki.
 
p. K. Siniło – uchwała na stronie 148 materiałów sesyjnych dotyczy usunięcia pomyłki. Otóż w uchwale budżetowej Nr XII/95/07 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008 w § 9 pkt 3 dotyczącym zapisu limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zamiast kwoty 500.000 zł jest zapisane 1.400.000 zł. Stąd też konieczność naprawy tejże uchwały.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie (7-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok.
 
p. K. Siniło – zmiana budżetowa ujęta na stronie 150 materiałów sesyjnych dotyczy po stronie dochodów środków przyznanych w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem, a województwem, a konkretnie stypendiów Marszalka Województwa dla uczniów. Zostały te środki zapisane po stronie dochodów i wydatków. W wydatkach mamy też zapisane środki z paragrafów dotyczących pozostałej działalności dla szkół na zabezpieczenie wynagrodzeń dla Zespołu Szkół Leśnych. Zabezpieczenie nastąpiło uchwałą Zarządu. Dokonuje się również przesunięcia środków w celu zabezpieczenia opłat leasingowych.
Przewodnicząca – jak wygląda sytuacja z Zespołem Szkół Leśnych?.
p. K. Siniło – o środkach finansowych, ich wysokości wiedzieć będziemy dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa. Na dzień dzisiejszy mamy opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości przekazania środków finansowych na funkcjonowanie szkoły w miesiącu styczniu. Chociaż i tak z tego tytułu otrzymamy dyscyplinę budżetową. Rozwiązanie tego problemu, czyli uchwalenie budżetu Państwa nastąpi w lutym, a najprawdopodobniej w marcu.
Przewodnicząca – a co się stanie jeśli nie nastąpi przekazanie środków, to co ze stołówką?. Tam konieczny jest nowy zakup.
p. K. Siniło – do tej uchwały na stronie 148 materiałów sesyjnych został utworzony rachunek własny, z którego pokryty zostanie koszt zakupu wkładu do kotła.
Przewodnicząca – czy są jakieś pytania do zmian budżetowych?.
p. St. Łangowski – jakie kroki są czynione w kierunku przekazania ZSL?.
p. K. Siniło – odbyło się spotkanie z dyrektorem szkoły p. Anielą Czyżyk oraz przedstawicielami związków zawodowych szkoły. Odbyło się też spotkanie z Ministrem Nurzyńskim. Zadeklarował on chęć przyjechania do Tucholi w celu prowadzenia rozmów. Ostatnie pismo z ministerstwa informuje nas o nowym projekcie porozumienia. Czekamy w tej chwili na nie.
p. St. Łangowski – tak, ale co dalej?.
p. K. Siniło – wystąpiliśmy do Ministra o refundację środków przekazanych na Zespół Szkół Leśnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
p. Z. Grugel – fakt, że Minister wszczął procedurę cofnięcia środków nie gwarantuje mu sukcesu. Może stać się tak, że ta poprawka w głosowaniu przepadnie.
p. St. Łangowski - to trzeba zmusić ministerstwo, aby nam przekazało te środki na prowadzenie szkoły.
p. P. Broszkiewicz – jedyne wyjście to podpisanie porozumienia na prowadzeni szkoły leśnej w imieniu Ministra Środowiska.
p. St. Łangowski – to co my możemy zrobić?.
p. Z. Grugel – my możemy jedynie wypracować stanowisko i przekazać je do Ministra. Możemy też powiadomić inne instytucje odpowiedzialne za szkolnictwo o zaistniałej sytuacji.
p. K. Siniło – wszyscy są powiadomieni. Kuratorium w Bydgoszczy otrzymało w tej sprawie komplet dokumentów.
Przewodnicząca – czyli oczekujemy na nowy tekst porozumienia w sprawie przekazania szkoły. Kiedy je otrzymamy powinniśmy ująć w nim środki wydatkowane z naszego budżetu na szkołę leśną.
p. B. Szramka – kiedy otrzymamy nowy tekst z pewnością będzie to w nim ujęte.
p. Z. Grugel – uważam, że nie powinniśmy doszukiwać się przyczyn tego stanu rzeczy. Powinniśmy jedynie ująć to, że w niezrozumiały dla nas sposób doszło do tak skomplikowanej sytuacji. Powinniśmy wnosić o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu. Według mnie to uwikłanie jest dla mnie niezrozumiałe i nie wiem, w którym momencie ono nastąpiło.
p. W. Kociński – na spotkaniu 20 grudnia 2007 roku obecny tu Pan Starosta poinformował nas o tym, że za zaistniałą sytuację odpowiedzialność ponosi Zarząd Powiatu. Wcześniej nikt nas nie informował, że zaczęły się problemy.
p. Starosta – zgodnie z zapisami porozumienia z 16 lipca 2007 roku szkoła leśna w Tucholi podlegała Ministrowi Środowiska. Treść porozumienia zaproponowało nam ministerstwo. Zarówno Minister jak i Lasy Państwowe miały wiedzę o skomplikowanej sytuacji związanej z obecnością dwóch szkół na tym terenie.
Przewodnicząca – to był rok 2007 i wtedy przekazywane były informacje, że odpowiedzialność ponosi Starosta i Zarząd Powiatu.
p. Starosta – wydaje mi się, że przyczyną są opinie prawne. Departament przedstawiał nam propozycje, ale wydział prawny ministerstwa odrzucał. Miało to nastąpić poprzez przekazanie zarządu nad szkołą z Lasów Państwowych na dyrektora szkoły, ale ta propozycja została odrzucona przez departament prawny ministerstwa. Uważam, że wina leży po stronie urzędników ministerstwa. Tekst porozumienia był sztampowy. Z tych wszystkich szkół przejętych przez Ministra tylko u nas sytuacja jest tak skomplikowana. Jest to majątek Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, których ramieniem jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola i w dzierżawie Starostwa Powiatowego.
p. W. Kociński – w Gazecie Pomorskiej z 4 stycznia była mowa o wypowiedzeniu zgody na użytkowanie?.
p. Starosta – 4 stycznia wypowiedzieliśmy się, że gotowi jesteśmy wypowiedzieć umowę z Nadleśnictwem Tuchola. Żeby ustalić stan faktyczny trzeba było oddalić szum medialny wokół tej sprawy.
Przewodnicząca – Starostwo wypełniło warunki porozumienia?.
p. Starosta – 16 lipca 2007 roku Minister Środowiska podpisał porozumienie z 11 powiatami.
p. W. Kociński – to o czym rozmawialiście na koniec roku?.
p. Starosta - o uzbrajaniu szkoły w majątek i środki. Nie wiem jak wyglądała korespondencja pomiędzy Ministrem, a Lasami Państwowymi. Że była prowadzona dowiaduje się z korespondencji z Ministerstwa.
p. M. Sass – co dalej z tą szkołą?.
p. Starosta – wystosowaliśmy pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z załącznikami, którymi był tekst porozumienia i aneks i Izba pozwoliła nam przekazać w styczniu środki na bieżące działanie szkoły.
p. W. Kociński – mówił Pan także, że jeśli szkoła nie przejdzie do resortu to otrzymamy subwencję na jej prowadzenie?.
Przewodnicząca – nie było o tym mowy. Rozmowy cały czas toczyły się w kierunku przekazania szkoły ministerstwu.
p. W. Kociński – uważam, że te sprawę powinniśmy rozwiązać do końca maja, aby nie straciła na tym szkoła leśna w przyszłości.
p. Starosta – może zdarzyć się tak, że Minister Środowiska udzieli na upoważnienia do prowadzenia w jego imieniu szkoły leśnej.
p. T. Zaborowski – dysponujemy prolongatą, że następuje o rok przesunięcie przejęcia Zespołu Szkół Leśnych. Minister Środowiska miał obowiązek do końca ubiegłego roku przekazać środki na rachunek szkoły, czego nie zrobił. Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem i Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
p. Starosta – wszystkie strony oświadczają wolę do prowadzenia rozmów. Strategicznym zadaniem jest, aby i 11-ta szkoła przeszła pod resort środowiska. Chcemy tego dokonać w tym roku. Te problemy z którymi się obecnie borykamy nie powstały za tej kadencji i są one już dość zaawansowane czasowo.
p. T. Zaborowski – to spotkanie miało na celu wyjaśnienie Państwu tej sprawy. Dla nas te trzy szkoły istniejące w tym budynku są równoważne i nie mamy zamiaru dyskryminować żadnej z nich.
Przewodnicząca – oczywiście, że te szkoły są ważne, ale jesteśmy organem prowadzącym tylko dla jednej z nich.
p. Starosta – naprawdę problemem jest jak te trzy szkoły uzbroić w majątek. Zbyt późno Ministerstwo doczekało się tego, zbyt późno, aby coś zrobić. Te słowa wypowiedział dyrektor Nurzyński. Prosiłbym, aby z tego problemu nie robić gry politycznej.
p. W. Kociński – to nie ma celu gry politycznej. Mówił pan o odpowiedzialności.
p. Starosta – ale za to co powinienem zrobić ze strony Starosty. Jutro rozmawiam z panem Nurzyńskim, który przyjeżdża do Tucholi. Propozycja jest taka, że niezwłocznie zostanie przesłany nowy tekst porozumienia.
p. Z. Grugel – czy nie powinniśmy skupić się nad tym, aby upoważnić Przewodniczącego Rady do wypracowania stanowiska w tej sprawie. Musimy podjąć rozmowy z Ministrem Środowiska w celu przekazania przez niego dotacji w wysokości 1.500.000 zł na prowadzenie szkoły leśnej. Nie rozstrzygajmy kto ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.
Przewodnicząca – co proponujemy?.
p. M. Sass – przyjmijmy to jako wniosek.
Przewodnicząca – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku, aby Przewodniczący Rady wypracował stanowisko Rady w sprawie Zespołu Szkół Leśnych?.
 
Wniosek Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej przyjęty został jednogłośnie (9-0-0).
 
Ad. 2
Przewodnicząca przedstawiła Członkom Komisji projekt Planu Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2008 został on zaakceptowany i przyjęty.
 
Ad. 3.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub sprawy do poruszenia. Jeśli nie ma zamykam posiedzenie Komisji. 
 
Na tym zakończono protokół.
 
 
Protokołowała:                                                                       Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                               Małgorzata Oller
 

Wytworzył: Kinga Majer (24 czerwca 2008)
Opublikował: Kinga Majer (24 czerwca 2008, 13:33:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1353

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij