17

Protokół nr 17/2008
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się w dniu 17 marca 2008 r.
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski, p. Magdalena Kurpinowicz – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Powiecie Tucholskim.
2. Sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. W. Kociński -w materiałach krótko i zwięźle opisano organizacje pozarządowe. Działają różne stowarzyszenia. Organizacje pożytku publicznego. Największym problemem są pieniądze. Środki pozyskują od Burmistrza, Starosty itd. Gdyby nie stowarzyszenia wiele działań nie byłoby podjętych. Działalność stowarzyszeń nabrała rozpędu po powstaniu LGD i rozdzieleniu przez nie grandów. Następny etap będzie dopiero w styczniu. Przed LGD stoi problem, aby przetrwać do stycznia. Prawdopodobnie przez 8 miesięcy spocznie to na barkach Wójtów, Burmistrza i Starosty. Tam jest kwestia utrzymania pomieszczenia i 2 osób. Do końca marca trzeba rozliczyć cały program. Finansowanie biura zapewnione jest do końca miesiąca, 26 marca jest walne LGD.
p. M. Kurpinowicz – poinformowała, że prowadzi rozmowy o zwiększeniu składek na rok lub dwa. Jest też opcja, że mógłby powiat przystąpić do LGD. Gminy przystępują. Będzie potrzeba około 50.000 zł do końca roku, aby przetrwać. Składali wniosek na projekt z Pokala. To samo ogłosił Urząd Marszałkowski na 12.000 zł. Koszty administracji to 10 %. Będą chcieli z tego opłacić księgowego. Składki dla stowarzyszeń miałyby pozostać na tym samym poziomie. W nowym programie ma być tworzenie mikroprzedsiębiorstw, odnowa wsi, małe granty. Maksymalnie będą wnioskowali o 10 mln. Konkurs ma być ogłoszony w II lub III kwartale tego roku. LGD będzie też pisać lokalną strategię rozwoju. Muszą zmienić statut, bo musi być organ decyzyjny, który będzie decydował o przyznaniu środków.
p. W. Kociński – zaproponował, aby Komisja wystąpiła do Zarządu o przystąpienie do LGD.
p. T. Zaborowski – poinformował, że jeżeli jest potrzeba to uchwała może być przygotowana.
p. W. Kociński - poprosił o uzasadnienie zmian w kwotach przyznanych stowarzyszeniom. Komisja miała jednoznaczną opinię. W dziale Kultura na wycieczkę komisja nie przyznała kwoty. Zdjęto z Krzywogońca, Dodano LGD.
p. T. Zaborowski - ten wniosek komisji nie był uwzględniony. Zarząd dwa razy do tego podchodził. Spojrzeli na to inaczej. Treść wniosku jest inaczej ujęta. Tam są spotkania w sejmie, senacie u prezydenta. Ma być zabrana grupa z ZSL – trębacze. To nie tylko forma wycieczki. To spotkania, które mają na celu zaprezentowanie powiatu. Czy klub to wykorzysta nie wie.
Przewodnicząca – zapytała skąd zdjęto te środki. Czy tak określone zadanie kwalifikuje się do wsparcia?
p. K. Siniło - zadanie, jeżeli nie zostanie według celu wykorzystane to kwota musi być zwrócona.
p. Z. Grugel – zaproponował przedyskutowanie zasad wzajemnego poszanowania. Jeżeli Zarząd wie lepiej to, po co zabierać czas Komisji. To, co zaistniało, to jest niedopuszczalna praktyka. Jest zbulwersowany taką sytuacją.
p. W. Kociński – stwierdził, że należy zdać sobie sprawę, co będzie w przyszłym roku skoro finansujemy wycieczkę.
p. S. Łangowski - dysponentem środków jest Zarząd, więc powinniśmy zrobić odwrotnie.
Przewodnicząca - prawnik powinien ocienić czy procedura została dochowana. Punkt 1 – według niej nie powinien być dofinansowany.
p. S. Łangowski – zapytał, czy Komisja ma uwagi formalne czy merytoryczne?
p. Z. Grugel - Zarząd przyznaje dotacje i nikt mu tego nie zabrania. Zarządowi wolno przyznać zaopiniowane przez komisję rady. Opinia powinna być wiążąca. Zarząd jest organem, który wykona to. Jeżeli Zarząd ma uwagi to powinien przyjść i rozmawiać. Zarząd nie ma umocowania, aby zmienić decyzje i sam sobie stanowić. Jest za przywróceniem kwot, które na komisji zaopiniowano pozytywnie. Te zmiany nie mają pozytywnej opinii samej komisji.
p. W. Kociński – Komisja zdjęła 9.000 zł ze sportu na kulturę. Do tego dokłada się jeszcze 2 tyś, które zabierze się ze sportu.
p. S. Łangowski - nie ma wątpliwości czy opinia komisji jest wiążąca.
p. T. Zaborowski - wnioskowane kwoty są w rozpiętości do 10 do 90%. Zarząd kierował się przede wszystkim tym, aby w większym stopniu przekazać na to gdzie uczestniczy młodzież. Imprezy tylko osób dorosłych zostały okrojone. Upieranie się przy pikniku w Kęsowie jest niecelowe, bo nie ma zamiaru dokładać do promowania partii.
Przewodnicząca - Powiat nie ma się czego wstydzić, bo mamy ludzi w różnym wieku, którzy chcą coś zrobić. Trzeba ich motywować i należy zwiększać te środki.
p. S. Łangowski –ma nadzieję, że przy następnym rozdziale środków będziemy opiniować i dyskutować nad tym, co Zarząd zaproponuje.
p. W. Kociński - możemy to zrobić wspólnie z Zarządem.
p. Z. Grugel - jest punkt, że problemem jest brak pomieszczeń na siedziby stowarzyszenia. Może by to rozwiązać. Powiat mógłby przeznaczyć jedno pomieszczenie. Jeżeli tak uważacie to można wystąpić do zarządu o siedzibę. Znalezienie 1 pokoju nie może być niemożliwe.
 p. T. Zaborowski – Zarząd otrzymuje wnioski o wygospodarowaniu pomieszczenia. W tym obiekcie jest problem. Dzisiaj odpowiedzi nie da. Taka jest potrzeba, bo dotyczy to diabetyków, rodzin zastępczych itd.
 
Komisja wypracowała następujące wnioski:
1) Komisja wnosi do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” i przygotowanie na sesję w kwietniu projektu uchwały.
2) Komisja wnosi o przywrócenie kwot, które zaproponowała odnośnie przeznaczenia środków na zadania realizowane w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu.
3) Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o wsparcie działających na terenie powiatu stowarzyszeń poprzez zabezpieczenie dla nich siedziby.
 
Ad. 2.
1) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu „Moje Boisko Orlik – 2012
 
p. W. Kociński - ma obawę dotyczącą projektu. Projekt jest bardzo dobry. Jest 330 tyś. Tam jest wpisane 250.000 zł
p. K. Siniło – poinformowała, że to jest zwiększenie paragrafu o 490.000 bo całe zadanie musi być w wydatkach.
p. T. Zaborowski - myśli tam jeszcze o bieżni lekkoatletycznej. Nie wiadomo, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie i kiedy to będzie wykonane. Jeżeli będzie możliwość podbudowy to dobrze. Trzeba wziąć pod uwagę to, na co są nastawieni nauczyciele. Obiekty muszą służyć wszystkim.
p. W. Kociński - dwa boiska i budynek – po 16-tej ma być udostępnione dla mieszkańców i musi być zatrudniony człowiek.
p. T. Zaborowski - ma tylko wątpliwości – cały kompleks zabudowany będzie na boisku przy ogólniaku. Oby to wszystko się zmieściło. Widziałby tam lepiej boisko wielofunkcyjne + bieżnia + miejsce do rzutu kulą i skoku w dal.
p. Z. Grugel - jest za boiskami. Trzeba to na tyle rozsądnie zorganizować, aby nie zamknąć sobie możliwości pobudowania pływalni dla szkół. Dzisiaj ładne pływalnie na potrzeby szkół można zbudować za 6 mln.
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie (8-0-0) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu „Moje Boisko Orlik 2012”.
 
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
 
 p. K. Siniło – dotyczy to dwóch zespołów szkół do uchwały, która była podjęta na poprzedniej sesji.
 
Komisja Edukacji pozytywnie (8-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków oraz trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 
4) Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi, w tym wysokości opłat za posiłki
 
p. K. Siniło – uchwała, która była wcześniej podjęta nie weszła w życie, dlatego jest konieczność wywołania ponownie.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie (8-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi, w tym wysokości za posiłki.
 
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych
 
p. K. Siniło - Fundusz zwiększył budżet o 300.840 zł na reklamę społeczną
 
Komisja pozytywnie (8-0-0) zaopiniowała projekt uchwały Nr XII/109/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
 
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.
 
Przewodnicząca - na str. 5 jest zapis o dofinansowaniu dla parafii z PFOŚiGW. Po raz pierwszy spotyka się z dotacją dla kościoła. To jest pierwszy taki przypadek. Takie potrzeby ma każdy kościół.
p. Z. Grugel - Komisja wystąpiła do Zarządu, aby pojawiły się środki fizycznie usuwanie eternitu. Tu mamy do czynienia z ochroną środowiska w sposób absolutny.
p. T. Zaborowski - Odnośnie eternitu pracuję na szczeblu najwyższym.
 
Komisja pozytywnie (7-0-1) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                       Małgorzata Oller

Wytworzył: Kinga Majer (24 czerwca 2008)
Opublikował: Kinga Majer (24 czerwca 2008, 14:35:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1363

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij