18

Protokół nr 17/2008
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 21 kwietnia 2008 roku
 
Obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Tomasz Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi.
 
Było to wyjazdowe posiedzenie Komisji, które odbyło się Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi.
 
Pan Stanisław Łangowski przybył na posiedzenie Komisji o 14.15, a Pan Antoni Lewandowski przybył na posiedzenie o godz. 14.20.
Pan Antoni Lewandowski opuścił posiedzenie Komisji o 15.15.
 
Tematyka posiedzenia:
1.  Wizytacja powiatowych jednostek oświatowych – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
2.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok – wypracowanie opinii dotyczących paragrafów zgodnie z zakresem działania Komisji.
3.  Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodnicząca - przywitała zebranych zaproszonych gości oraz Członków Komisji i poprosiła o zabranie głosu p. Tomasza Okrzyńskiego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przedstawienie specyfiki ośrodka.
p. T. Okrzyński – ośrodek w tej postaci istnieje od dwóch lat. Wcześniej działaliśmy jako szkoła podstawowa specjalna i gimnazjum specjalne. Obecnie mamy pięć oddziałów: 2 klasy pierwsze, 1 klasę drugą, 2 klasy trzecie. W skład ośrodka wchodzą 4 szkoły i internat. Mamy 214 uczniów. Najliczniejsza jest szkoła zawodowa. Następnie plasują się nauczania indywidualne, których mamy 57. W tej liczbie 57 nauczań mieści się 13 nauczań rewalidacyjnych dla uczniów upośledzonych w stopniu ciężkim. Przedział wiekowy kształtuje się od 7 do 25 lat. Do 20-go roku życia w zajęciach rewalidacyjnych uczestniczą uczniowie z upośledzeniem ciężkim. Jeśli chodzi o kadrę to mam 45 pełnozatrudnionych nauczycieli, 10 niepełnozatrudnionych. Ci nauczyciele pracują w wymiarze od 6 do 10 godzin tygodniowo, większość z nich pracuje jako nauczyciele nauczania indywidualnego. Trzech nauczycieli zatrudnionych w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej uczy praktycznej nauki zawodu. Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikację do pracy w tym typie szkoły. Oprócz wykształcenia w przedmiotach kierunkowych posiadają także wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki, wymaganej w tym typie szkoły. Na dzień dzisiejszy nie ma obawy, że którykolwiek z nauczycieli pełnozatrudnionych straciłby z dniem 1 września pracę.
Przewodnicząca – jak wygląda sprawa zakupu pomocy naukowy dla potrzeb szkoły?.
p. T. Okrzyński – w budżecie środków na pomoce dydaktyczne mam mało, ale to nie zmieniło się akurat od wielu lat. W ubiegłym roku otrzymaliśmy spore dofinansowanie w ramach środków PFRON-u. Tych środków było na kwotę 236 tys. zł, to jest ogromna ilość. Rozliczyliśmy się już z tych otrzymanych środków. Niestety umowa była tak obwarowana, że zmuszeni byliśmy zwrócić 9 tys. zł. Do tej pory nie mam sygnału, żeby nasze sprawozdanie było źle opracowane. W przyszłym roku będę ubiegał się o dofinansowanie zakupu samochodu 11-to osobowego na potrzeby mojej placówki. Z ministerstwa edukacji otrzymałem informację o konieczności przygotowania przeze mnie odpowiedniego pomieszczenia, w którym mieściłaby się pracownia leczenia światłem.
Przewodnicząca – czy spotyka się Pan w swojej placówce z problemami wychowawczymi?.
p. T. Okrzyński – mamy trochę problemów wychowawczych, jak w każdej szkole. Nie są one, aż tak drastyczne. Dzięki temu, że na terenie placówki jest monitoring, to rozwiązuje nam wiele problemów z ustaleniem sprawców zdarzeń. Czasem korzystamy także z pomocy Policji. Większość problemów rozwiązujemy w ramach własnej kadry. Uważam, że skoro jesteśmy nauczycielami to powinniśmy wykazać się również umiejętnościami rozwiązywania problemów wychowawczych.
Przewodnicząca – czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze pytania do Pana Dyrektora?. Nie widzę.
Pan Tomasz Okrzyński zaprosił Członków Komisji na zwiedzanie szkoły.
 
Ad. 3
Przewodnicząca – proponuję zamianę porządku obrad i przejście do omawianiu punktu trzeciego: Analiza materiałów sesyjnych. Proszę o omówienie potrzeby wyprowadzenia projektu uchwały o likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
p. S. Sobczak – po rozdzieleniu Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych dyrektorzy chcą uporządkować statuty. Ta szkoła nigdy nie powstała, gdyż nigdy nie było do niej wystarczającego naboru.
p. Z. Grugel – czy gdzieś w okolicy istnieje taki typ szkoły?.
p. S. Sobczak – nie wiem dokładnie, ale chyba w Sypniewie.
p. Z. Grugel – czy są jeszcze jakieś inne przyczyny?.
p. S. Sobczak – Pani Dyrektor złożyła wniosek o likwidację tego technikum, gdyż od pewnego czasu nie było naboru do tej szkoły.
p. B. Szramka – mamy u siebie ofertę dla operatora maszyn rolniczych. Ten kierunek jest pokrewny likwidowanemu.
Przewodnicząca – przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w sprawie likwidacji szkoły Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie
(6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
 
Przewodnicząca – przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tucholskiego do Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”. Wiem także, że Gmina Tuchola podejmuję taką samą uchwałę.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie
(6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tucholskiego do Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”.
 
p. K. Siniło – projekt uchwały na stronie 136 materiałów sesyjnych dotyczy zmiany Uchwały Nr XIII/113/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a konkretnie Domu Pomocy Społecznej. DPS jako jedyna jednostka nie była w stanie podnieść punktu i wynagrodzenia do takiej wysokości jak pozostałe jednostki. Dlatego też nastąpiło u nich zmniejszenie punktów do 4, a wartości do 600 zł za punkt.
Przewodnicząca – przystąpiła do głosowania nad przedstawionym wcześniej projektem uchwały.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie
(6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIII/113/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Przewodnicząca – poprosiła Panią Skarbnik o omówienie zmian w budżecie Powiatu na rok 2008.
p. K. Siniło – w wyniku ostatnich zmian budżet Powiatu uległ zmianie po stronie dochodów o kwotę 145.870 zł i po zmianach wynosi 48.201.444 zł. Natomiast po stronie wydatków, zwiększyły się one o kwotę 145.870 zł i ogółem wydatki wynoszą 51.401.444 zł. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nastąpiło zwiększenie o kwotę 32.400 zł środków dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy. 30.000 zł zostało przyznane decyzja Wojewody na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości. Tym zadaniem jest budowa boiska przy Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 83.470 zł na dofinansowanie ze środków EFS-u na realizację własnych programów. Dotacje w wysokości 59.618 zł otrzymało Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski. W zadaniach inwestycyjnych mamy pozycje dotyczące wykonania nagłośnienia w sali wykładowej i sali obrad Starostwa oraz zakup serwerów dla wydziału geodezji i starostwa.
Przewodnicząca – rozumiem, że mamy ujęte tu środki w wysokości 5 tys. zł dla działu 921 i 926.
p. K. Siniło – tak, to jest 10.000 zł na dział 921 i 926. Oprócz tego dyrektorzy jednostek na bieżąco zgłaszają wnioski o przesuniecie środków między paragrafami.
p. St. Łangowski – chciałbym poruszyć sprawę wniosków o granty.
p. Z. Grugel – aby wyprostować tę sytuacje trzeba podjąć w tej materii nową uchwałę Rady Powiatu.
p. W. Kociński – ja chciałbym zaproponować, aby jak najszybciej odbył się kolejny konkurs ofert. Szkoda byłoby, aby te środki przepadły. Termin po wakacjach jest raczej nieciekawy, gdyż większość imprez odbywa się w trakcie wakacji.
Przewodnicząca – proponuję, aby Pani Sobczak na następną Komisję przygotowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotycząca opiniowania ofert organizacji pozarządowych.
p. W. Kociński – wnoszę to jako oficjalny wniosek. Aby kolejny konkurs ofert odbył się w miesiącu czerwcu tego roku.
 
Komisja wnosi o przeprowadzenia w jak najbliższym czasie kolejnego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Komisja proponuje, aby miał on miejsce w miesiącu czerwcu 2008 roku. Jednocześnie Komisja wnioskuje o ponowne przeredagowanie uchwały dotyczącej opiniowania ofert organizacji pozarządowych.
 
Ad. 2
Przewodnicząca – poprosiła o przedstawienie realizacji budżetu Powiatu za rok 2007 Panią Krystynę Siniło Skarbnika Powiatu.
p. K. Siniło – budżet Powiatu został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr IV/30/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku. Dochody ustalono na kwotę 40.125.178 zł, a wydatki na kwotę 41.625.178 zł. Deficyt zaplanowano na kwotę 1.500.000 zł. Deficyt nie uległ zmianie do końca roku. W trakcie roku budżetowego dochody wzrosły o 2.191.304 zł, a wydatki 2.191.304 zł. Ostatecznie planowany budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów wykonany został w kwocie 42.537.735,65 zł tj. w 100,52%, zaś po stronie wydatków został wykonany w kwocie 43.144.425,60 zł tj. w 98,47%. Rok budżetowy zamknął się deficytem w wysokości 606.689,95 zł. Na dzień 31.12.2007 roku zanotowano wolne środki w kwocie 896.354,46 zł. Ze środków unijnych pozyskaliśmy 599.001,35 zł. Jednostki powiatowe w 2007 roku wypracowały dochody własne. Stan środków obrotowych jednostek wyniósł 181.402,12 zł. Fundusze celowe, którymi w powiecie są Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychody wyniosły 374.836,22 zł. Wydatki zaś 354.454,32 zł. Stan środków obrotowych wyniósł 77.973,77 zł. Subwencja oświatowa w roku 2007 wyniosła 23.806.585 zł. Dochody w działach: 801 – 1.013.358,44 zł, 854 – 643.742,72 zł. Łącznie dochody w oświacie wyniosły 25.463.686,16. Wydatki zaś w działach: 801 – 19.337.638,62 zł, 854 – 4.481.850,93 zł. Łącznie wydatki w oświacie wydatki wyniosły 23.819.489,55 zł. Dochody w działach 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyniosły 3.518.095,03 zł. Wydatki łącznie w tych działach 6.265.086,57 zł. Różnica wynosząca 2.749.991,54 zł pokryta została z innych pozyskiwanych dochodów.
p. St. Łangowski – na jakie cele przeznaczony jest ten deficyt?.
p. K. Siniło – te 900 tys. zł na spłaty kredytów w 2008 roku.
p. St. Łangowski – czy te obciążenia były wymagane w roku 2007?.
p. K. Siniło – były one wymagane w roku 2008.
p. Z. Grugel – biorąc pod uwagę lata poprzednie to jeden z lepszych okresów.
Przewodnicząca – Komisja z zadowoleniem przyjmuję takie kształtowanie się wskaźników budżetowych. Przystępujemy do głosowania nad opinia w sprawie realizacji budżetu za rok 2007.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Tucholskiego po analizie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2007 w rozdziałach dochodów, wydatków i pozostałych wyraża pozytywna opinię dla działu 801 Oświata
i wychowanie, działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz działu 926 Kultura fizyczna i sport.
 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
Na tym zakończono protokół.
 
 
Protokołowała:                                                                         Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                                  Małgorzata Oller
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (24 czerwca 2008)
Opublikował: Kinga Majer (24 czerwca 2008, 14:46:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1550